Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

TLP, spol. s r.o., Praha – Karlovy Vary – Pardubice Strana 1 SEVESO III Přístup k posouzení rizika Miroslav Dítě TLP, spol. s r.o. Tel.:353 997 041, 603.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "TLP, spol. s r.o., Praha – Karlovy Vary – Pardubice Strana 1 SEVESO III Přístup k posouzení rizika Miroslav Dítě TLP, spol. s r.o. Tel.:353 997 041, 603."— Transkript prezentace:

1 TLP, spol. s r.o., Praha – Karlovy Vary – Pardubice Strana 1 SEVESO III Přístup k posouzení rizika Miroslav Dítě TLP, spol. s r.o. Tel.:353 997 041, 603 148 025 E-mail: miroslav.dite@tlp-emergency.com www.tlp-emergency.com

2 TLP, spol. s r.o., Jáchymovská 80, Karlovy Vary, tel.: 353 997 041, e-mail: miroslav.dite@tlp-emergency.com Strana 2 SEVESO III a analýza rizika SEVESO III a analýza rizika Stav přípravy nového zákona o PZH Na projednání ve sněmovně čeká vládní návrh zákona Je připravena prováděcí vyhláška o náležitostech bezpečnostní dokumentace, přílohou č. 1 je postup zpracování a rozsah posouzení rizik Je připravena certifikovaná metodika AHR a je dokončen návrh metodického pokynu na posouzení rizik

3 TLP, spol. s r.o., Jáchymovská 80, Karlovy Vary, tel.: 353 997 041, e-mail: miroslav.dite@tlp-emergency.com Strana 3 SEVESO III a analýza rizika SEVESO III a analýza rizika Směrnice klade důraz na prevenci – předcházení riziku s cílem snížit riziko a přijmout opatření ke snížení následků. Posouzení rizik závažné havárie podle § 9 návrhu zákona o prevenci závažných havárií obsahuje identifikaci zdrojů rizik analýzu rizik a hodnocení rizik. V rámci posouzení rizik se musí zjistit jakým způsobem může být realizováno nebezpečí, které představují zdroje rizika – najít příčiny a scénáře nežádoucích událostí, odhadnout následky a frekvence (složky rizika) těchto nežádoucích událostí, posoudit zda jsou pro společnost přijatelné a zda stávající bezpečnostní opatření jsou dostatečná.

4 TLP, spol. s r.o., Jáchymovská 80, Karlovy Vary, tel.: 353 997 041, e-mail: miroslav.dite@tlp-emergency.com Strana 4 Změny v přístupu k AHR Změny v přístupu k AHR V MP jsou popsány typové scénáře, které je nutno posoudit. Nejsou však alternativou jejich systematické identifikace, ale nezbytným minimem. Požadavek na systematickou komplexní identifikace a popis iniciačních událostí možných scénářů závažné havárie je zakotven v návrhu vyhlášky

5 TLP, spol. s r.o., Jáchymovská 80, Karlovy Vary, tel.: 353 997 041, e-mail: miroslav.dite@tlp-emergency.com Strana 5 Změny v přístupu k AHR Změny v přístupu k AHR Zařízení uváděná do provozu po havárii musí mít provedenou studii provozuschopnosti (HAZOP) ZR pro ŽP musí mít uvedenou vzdálenost od vyjmenovaných nejbližších zájmových lokalit. Jde o obdobu při hodnocení ekologické újmy Prováděcí vyhláškou je stanoven způsob hodnocení rizika – je uveden vzorec pro výpočet přijatelnosti společenského rizika.

6 TLP, spol. s r.o., Praha – Karlovy Vary – Pardubice Strana 6 Certifikovaná metodika Metodika směřuje k tomu, aby analýza a hodnocení rizika neřešila jen přijatelnosti či nepřijatelnost rizika, ale byla též podkladem pro prevenci (předcházení) havárií, což je záměrem zákona vyplývajícím z jeho názvu. Požadavek na systematickou a komplexní identifikaci příčin havárie k tomuto záměru směřuje. Jen na základě důsledného poznání kauzality příčina – následek lze stavět prevenci. Prvním krokem posouzení rizik je identifikace všech zdrojů rizika a výběr zdrojů rizika pro podrobnou analýzu. V příloze MP je uveden postup „selekce“ dle Purple Book, specifický přístup je nutno mít k látkám, které nelze hodnotit touto metodou. Druhým krokem je analýza rizik. Jejím základem je systematická identifikace možných příčin havárie a sestavení scénářů. Tento krok vede k prevenci, neboť na jeho základě lze učinit preventivní opatření.

7 TLP, spol. s r.o., Jáchymovská 80, Karlovy Vary, tel.: 353 997 041, e-mail: miroslav.dite@tlp-emergency.com Strana 7 Analýza rizika Analýza rizika Nutnou podmínkou je znalost: Technologie Procesů Látek Okolí Všechny vstupy a předpoklady je nutno věrohodně doložit. Odhad následků závažné havárie: Na osoby Na životní prostředí Na majetek

8 TLP, spol. s r.o., Jáchymovská 80, Karlovy Vary, tel.: 353 997 041, e-mail: miroslav.dite@tlp-emergency.com Strana 8 Analýza rizika Analýza rizika Následky na osoby: Je doporučeno využití tzv. „probitové funkce“ pro vyjádření všech potenciálních ztrát na životech, tedy v prostorech s mortalitou osob 99% – 1%. Při použití limitních hodnot je nutno správně uvážit potřebnou expoziční dobu platnou pro danou limitní hodnotu.

9 TLP, spol. s r.o., Jáchymovská 80, Karlovy Vary, tel.: 353 997 041, e-mail: miroslav.dite@tlp-emergency.com Strana 9 Analýza rizika - modelování Analýza rizika - modelování Jednorázový únik čpavku – koncentrační profil 1000 m od zdroje

10 TLP, spol. s r.o., Jáchymovská 80, Karlovy Vary, tel.: 353 997 041, e-mail: miroslav.dite@tlp-emergency.com Strana 10 Analýza rizika - modelování Analýza rizika - modelování Toxický mrak – LC50 – LC1 (LD99 – LD1)

11 TLP, spol. s r.o., Jáchymovská 80, Karlovy Vary, tel.: 353 997 041, e-mail: miroslav.dite@tlp-emergency.com Strana 11 Požadavky na scénáře a frekvence Požadavky na scénáře a frekvence Výsledné roční frekvence scénářů závažných havárií vycházejí ze stromů událostí. Pravděpodobnost koncové události scénáře vychází z iniciační události tohoto scénáře a závisí na rozvoji havárie – na rozvíjejících událostech scénáře. Frekvence a pravděpodobnosti událostí scénáře lze získat za použití metod FTA a ETA a z generických dat. Požadavky na konstrukci scénářů a stanovení frekvencí koncových událostí se neliší od současné právní úpravy a platných MP.

12 TLP, spol. s r.o., Jáchymovská 80, Karlovy Vary, tel.: 353 997 041, e-mail: miroslav.dite@tlp-emergency.com Strana 12 Přijatelnost rizika Přijatelnost rizika Společenské riziko se považuje za přijatelné, jestliže platí: Fh { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.cz/11/3624389/slides/slide_12.jpg", "name": "TLP, spol.", "description": "s r.o., Jáchymovská 80, Karlovy Vary, tel.: 353 997 041, e-mail: miroslav.dite@tlp-emergency.com Strana 12 Přijatelnost rizika Přijatelnost rizika Společenské riziko se považuje za přijatelné, jestliže platí: Fh

13 TLP, spol. s r.o., Jáchymovská 80, Karlovy Vary, tel.: 353 997 041, e-mail: miroslav.dite@tlp-emergency.com Strana 13 Hodnocení rizika Hodnocení rizika Celková přijatelnost rizika daného objektu pro jeho okolí je podmíněna přijatelnou roční frekvencí scénářů závažné havárie zjištěnou pro všechny hodnocené scénáře, souhrnem hodnocení dopadů závažné havárie na životní prostředí a hodnocením účinnosti a dostatečnosti preventivních a represivních havarijních opatření.

14 TLP, spol. s r.o., Jáchymovská 80, Karlovy Vary, tel.: 353 997 041, e-mail: miroslav.dite@tlp-emergency.com Strana 14 Nepřijatelné riziko a územní plánování Nepřijatelné riziko a územní plánování Zákon stanovuje hodnotu přijatelného rizika. Překročení této hodnoty proto představuje velký problém. Zásadním opatřením je proto respektování požadavku Směrnice, zakotveném i v § 48 odst. 4 návrhu zákona

15 TLP, spol. s r.o., Jáchymovská 80, Karlovy Vary, tel.: 353 997 041, e-mail: miroslav.dite@tlp-emergency.com Strana 15 Nepřijatelné riziko a územní plánování Nepřijatelné riziko a územní plánování Krajský úřad zajišťuje, aby se braly v úvahu cíle prevence závažných havárií a omezení jejich následků při: umístění nových objektů, provádění změn existujících objektů a udržování vzájemných odstupů mezi objekty a obytnými oblastmi, budovami a oblastmi navštěvovanými veřejností, hlavními dopravními trasami, rekreačními oblastmi a územími chráněnými podle jiných právních předpisů, a to při územním plánování podle stavebního zákona.

16 TLP, spol. s r.o., Jáchymovská 80, Karlovy Vary, tel.: 353 997 041, e-mail: miroslav.dite@tlp-emergency.com Strana 16 Nepřijatelné riziko a územní plánování Nepřijatelné riziko a územní plánování Povolit výstavbu obchodního střediska, bytové domy, nebo například univerzitní kampus, „za plotem“ chemického areálu znamená udělat z něj zdroj nepřijatelného rizika. Kdo pak ponese následky takových rozhodnutí?

17 TLP, spol. s r.o., Jáchymovská 80, Karlovy Vary, tel.: 353 997 041, e-mail: miroslav.dite@tlp-emergency.com Strana 17 Havarijní plán a analýza Havarijní plán a analýza Nadále platí, že vnitřní HP vychází z analýzy rizika AHR zpracovaná za účelem vyjádření společenského rizika však nevyhovuje, protože: Podrobně analyzované jsou ZR vybrané metodou, pro kterou je rozhodující dopad havárie na okolí objektu. Vnitřní HP musí řešit především havárie ohrožující zaměstnance. Proto vnitřní HP musí vycházet z analýzy následků havárie všech ZR v objektu

18 TLP, spol. s r.o., Jáchymovská 80, Karlovy Vary, tel.: 353 997 041, e-mail: miroslav.dite@tlp-emergency.com Strana 18 Základní požadavky Směrnice na kontrolu Základní požadavky Směrnice na kontrolu Kontroly musí být dostatečné pro plánovité a systematické vyšetření technických, organizačních a řídících systémů používaných v závodě Kontroly musí být vhodné pro typ dotyčného závodu Členské státy by měly zajistit, aby byl k dispozici dostatečný personál s dovednostmi a kvalifikací potřebnými pro účinné provádění kontrol Kontroly musí zajistit, aby údaje a informace obsažené v bezpečnostní zprávě a ve všech ostatních předložených zprávách spolehlivě odrážely podmínky v závodě

19 TLP, spol. s r.o., Jáchymovská 80, Karlovy Vary, tel.: 353 997 041, e-mail: miroslav.dite@tlp-emergency.com Strana 19 TLP, spol. s r. o. TLP, spol. s r. o. Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "TLP, spol. s r.o., Praha – Karlovy Vary – Pardubice Strana 1 SEVESO III Přístup k posouzení rizika Miroslav Dítě TLP, spol. s r.o. Tel.:353 997 041, 603."

Podobné prezentace


Reklamy Google