Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Právo duševního vlastnictví

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Právo duševního vlastnictví"— Transkript prezentace:

1 Právo duševního vlastnictví
Přednáška 2, 2008 Právo duševního vlastnictví Mgr. Jiří Jirsa, M.A. Vysoká škola finanční a správní

2 Vývoj Zjištování totožnosti v USA – John Doe.
P2P sítě – lze očekávat obdobný vývoj jako v USA - MGM Studios v. Grokster, Nejvyšší soud USA (neužita analogie s VHS videorekordéry v případu Sony v. Universal Studios (tzv. Betamax case – 1984); rozdíl rozsudků: USA a Německo) co se týče sekundární odpovědnosti,tj. odpovědnosti internetových providerů. Zjištování totožnosti v USA – John Doe. Business modely (6 z 10 filmů natočených v Holywoodu nevydělají na svou výrobu) Připravovaná směrnice o prosaditelnosti práv k duševnímu vlastnictví v trestněprávní oblasti 0) Uvítání a představení své osoby a studentů Otázky – jméno, obor studia, zaměstnání, něco o sobě, rodině, zajímavost, co ví o právu, co očekávajíod kurzu, co by chtěli slyšet, znalost jazyků (max. 10 minut, snaha o naváýání kontaktu) 1) Otázky

3 Vývoj Směrnice o Komunitárním patentu
Evropská dohoda o vedení patentových sporů Poplatky (coyright levies) za užití autorských děl Prodloužení ochrany u výkonných umělců Změna doporučení - kolektivní správci Směrnice o uchovávání elektronických dat Regulace online obsahu Revize acquis v oblasti ochrany spotřebitele Webcasting, Televize bez hranic Program EU i2010 Názor pracovní skupiny na IP adresy – jedná se o osobní údaje či ne? ANO, jedná se o data, které lze shromažďovat jen na soudní příkaz (osobní data) podzim novela Autorského zákona překlad licence Creative Commons do českého jazyka 0) Uvítání a představení své osoby a studentů Otázky – jméno, obor studia, zaměstnání, něco o sobě, rodině, zajímavost, co ví o právu, co očekávajíod kurzu, co by chtěli slyšet, znalost jazyků (max. 10 minut, snaha o naváýání kontaktu) 1) Otázky

4 Autorské právo Dílo audiovizuální – video, film apod.
zvuková stránka není povinná – tj. ochranna i němého filmu § 62 je dílo vytvořené uspořádáním děl audiovizuálně užitých (je potřeba souhlas jejich autorů), … vyvolávajících dojem pohybu … vnímatelných zrakem § 63 autorem je režisér rejstřík audiovizuálních děl (3) Není-li sjednáno jinak, platí, že režisér udělil výrobci prvotního záznamu výhradní a neomezenou licenci (s možností převodu na 3. osobu), s výjimkou rozšiřování (DVD, videokazety apod.) a vyžádaného (on demand) přístupu při sdělování díla veřejnosti. Odměna – obvyklá. toto platí i pro díla audiovizuálně užitá (mimo děl hudebních), není-li sjednáno jinak, na 10 let osobnostní práva nedotčena, ale může uvádět dílo na veřejnost pod svým jménem

5 Autorské právo PRÁVA SOUVISEJÍCÍ S PRÁVEM AUTORSKÝM
1) Práva výkonného umělce k uměleckému výkonu - § 67 a násl. umělecký výkon - výkon herce, zpěváka, hudebníka, tanečníka, dirigenta, sbormistra, režiséra, atd., která hraje, zpívá, recituje, předvádí nebo jinak provádí umělecké dílo a výtvory tradiční lidové kultury. (+artista). společným zástupcem více výkonných umělců (orchestr, sbor, taneční soubor, atd.) je umělecký vedoucí tělesa (příp. hlasováním jiná osoba), to neplatí pro sólistu, dirigenta a režiséra divadelního představení. Osobnostní i majetková práva výkonného umělce

6 Autorské právo Osobnostní práva výkonného umělce
rozhodnutí o zveřejnění rozhodnutí pod jakým jménem (např. společný pseudonym) mimo odůvodnéné případy výkonný umělec má právo na ochranu před každým znetvořením, zkomolením nebo jinou změnou svého výkonu, která by byla na újmu jeho pověsti; výkonní umělci sou povinni brát na sebe přiměřený vzájemný ohled

7 Autorské právo Majetková práva výkonného umělce (možnost licence)
právo na vysílání a jiné sdělování živého výkonu veřejnosti, právo na záznam živého výkonu, právo na rozmnožování zaznamenaného výkonu, právo na rozšiřování rozmnoženin zaznamenaného výkonu, právo na pronájem rozmnoženin zaznamenaného výkonu, právo na půjčování rozmnoženin zaznamenaného výkonu, právo na sdělování zaznamenaného výkonu veřejnosti. odměna za rozmnožování pro osobní potřebu trvají 50 let od vytvoření (zveřejnění) výkonu Úplatná zákonná licence – pro rozhlas a TV pouze přes kolektivního správce (nutná předchozí smlouva, licence neplatí při prodlení)

8 Autorské právo 2) Právo výrobce zvukového záznamu k jeho záznamu - § 75 a násl. zvukový záznam je výlučně sluchem vnímatelný záznam zvuků výkonu výkonného umělce či jiných zvuků, nebo jejich vyjádření. výrobce – FO či PO, která na svou odpovědnost poprvé zaznamená zvuky výkonu v… (nebo pro kterou tak z jejího podnětu učiní jiná osoba) majetková práva (možnost licence) a) právo na rozmnožování zvukového záznamu, b) právo na rozšiřování originálu nebo rozmnoženin zvukového záznamu, c) právo na pronájem originálu nebo rozmnoženin zvukového záznamu, d) právo na půjčování originálu nebo rozmnoženin zvukového záznamu, e) právo na vysílání a jiné sdělování zvukového záznamu veřejnosti. odměna za rozmnožování pro osobní potřebu Úplatná zákonná licence Převoditelnost trvá 50 let od pořízení (vydání/sdělení) záznamu

9 Autorské právo 3) Právo výrobce zvukově obrazového záznamu k jeho prvotnímu záznamu - § 79 a násl. zvukově obrazový záznam je záznam audiovizuálního díla nebo záznam jiné řady zaznamenaných, spolu souvisejících obrazů vyvolávajících dojem pohybu, … vnímatelných zrakem … výrobce – FO/PO, která na svou odpovědnost poprvé pořídí zvukově obrazový záznam (nebo pro kterou tak z jejího podnětu učiní jiná osoba). majetková práva (možnost licence) a) právo na rozmnožování zvukově obrazového záznamu, b) právo na rozšiřování originálu nebo rozmnoženin zvukově obrazového záznamu, c) právo na pronájem originálu nebo rozmnoženin zvukově obrazového záznamu, d) právo na půjčování originálu nebo rozmnoženin zvukově obrazového záznamu, e) právo na vysílání a jiné sdělování zvukově obrazového záznamu veřejnosti. odměna za rozmnožování pro osobní potřebu Úplatná zákonná licence Převoditelnost trvá 50 let od pořízení (zveřejnění) záznamu

10 Autorské právo 4) Právo rozhlasového a televizního vysílatele k jeho vysílání - § 83 a násl. vysíláním se rozumí výsledek šíření zvuků nebo obrazů a zvuků nebo jejich vyjádření rozhlasem nebo televizí pro příjem veřejností vysílatel – FO/PO, která na svou odpovědnost uskutečňuje vysílání zvuků nebo obrazů a zvuků nebo jejich vyjádření rozhlasem nebo televizí (nebo pro kterou tak z jejího podnětu učiní jiná osoba). majetková práva (možnost licence) a) právo na záznam vysílání, b) právo na rozmnožování zaznamenaného vysílání, c) právo na rozšiřování rozmnoženin zaznamenaného vysílání, d) právo na sdělování vysílání veřejnosti. Převoditelnost trvá 50 let po prvním vysílání 5) Právo nakladatele - § 87 odměna za rozmnožování pro osobní potřebu trvá 50 let od vydání díla

11 Autorské právo KOLEKTIVNÍ SPRÁVA PRÁV - § 95 a násl.
kolektivní uplatňování, kolektivní ochrana, umožnění zpřístupňování veřejnosti. zastupování většího počtu osob majetková práva autorská související s právem autorským přímo autorů, zaměstnavatelů, nositelů práv (výhradních licencí) rejstřík předmětů ochrany nezprostředkovává uzavření licenční smlouvy

12 Autorské právo povinně kolektivně spravované práva
a) právo na odměnu za 1. užití uměleckého výkonu, zaznamenaného na zvukový záznam vydaný k obchodním účelům, vysíláním rozhlasem nebo televizí nebo přenosem rozhlasového nebo televizního vysílání (§ 72 odst. 1), 2. užití zvukového záznamu, … vysíláním rozhlasem nebo televizí … 3. zhotovení rozmnoženiny pro osobní potřebu na podkladě zvukového nebo zvukově obrazového záznamu nebo jiného záznamu přenesením jeho obsahu pomocí přístroje na nenahraný nosič takového záznamu, 4. zhotovení rozmnoženiny díla pro osobní potřebu FO nebo pro vlastní vnitřní potřebu PO … na papír … 5. opětný prodej originálu díla uměleckého (§ 24), 6. půjčování originálu nebo rozmnoženiny vydaného díla (knihovny) b) právo na přiměřenou odměnu za pronájem … díla či výkonu … c) právo na užití kabelovým přenosem děl, živých výkonů a výkonů zaznamenaných … nositelé práv jsou pro výkon a ochranu těchto práv zastoupeni příslušným kolektivním správcem

13 Autorské právo kolektivní správce - oprávnění k výkonu kolektivní správy od Ministerstva kultury na základě písemné žádosti (to může zase oprávnění odejmout, provádí dohled, pokutuje) PO se sídlem v ČR (novelizace nutná kvůli EU) přímo nebo prostřednictvím třetí osoby sdružuje nositele práv výkon soustavně, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost (není podnikáním, hlavní předmět činnosti rozúčtovací řád - způsob rozdělování a pravidla pro výplatu vybraných odměn, vylučující svévolný postup při jejich rozdělování a přihlížející k uplatnění zásady podpory kulturně významných děl a výkonů vymezení práv (předmětů práv/druhu děl), která mají být kolektivně spravována – oprávnění udělováno vždy jen jednomu žadateli hospodářská soutěž? Vztahy kolektivního správce k zastupovaným nositelům práv a k uživatelům předmětů ochrany (§100)

14 Autorské právo Kolektivní a hromadné smlouvy (§101)
Zprostředkovatelé kolektivních a hromadných smluv (§102) – vedeni Ministerstvem Pravidla pro rozdělování odměn vybraných kolektivním správcem (§104) rozmnožování pro osobní/vnitřní potřebu přístroj/nenahrané nosiče zvukových záznamů - autorům 50%, výkonným umělcům 25%, a výrobcům zvukových záznamů 25% přístroj/nenahrané nosiče zvukově obrazových záznamů - 60 % autorům, zejména režisérům,autorům užitých děl, kameramanům, architektům, scénografům, kostýmním výtvarníkům, výtvarníkům a autorům děl choreografických a pantomimických, 40 % výkonným umělcům a výrobcům zvukově obrazových záznamů (z toho 25 % výrobcům zvukově obrazových záznamů a 15 % výkonným umělcům) 60 % autorům (z toho 45 % autorům děl literárních včetně děl vědeckých a děl kartografických a 15 % autorům děl výtvarných umění) a 40 % nakladatelům vydaných děl knihovní licence 75 % autorům děl literárních, včetně děl vědeckých a děl kartografických, a 25 % autorům děl výtvarných

15 Trestní a přestupkové právo
Trestní zákon č. 140/1961 Sb. (trestné činy pro průmyslové vlastnictví v § 150 a násl.) § 152 (Porušování autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi) (1) Kdo neoprávněně zasáhne do zákonem chráněných práv k autorskému dílu, uměleckému výkonu, zvukovému či zvukově obrazovému záznamu, rozhlasovému nebo televiznímu vysílání nebo databázi, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo peněžitým trestem nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty. (2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let nebo peněžitým trestem nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty bude pachatel potrestán, a) získá-li činem uvedeným v odstavci 1 značný prospěch, nebo b) dopustí-li se takového činu ve značném rozsahu. § 89 odst. 11 – škoda značného rozsahu: nejméně Kč Materiální stránka TČ Společenská nebezpečnost rekodifikace

16 Trestní a přestupkové právo
§ 3 - Trestný čin - (1) Trestným činem je pro společnost nebezpečný čin, jehož znaky jsou uvedeny v tomto zákoně. (2) Čin, jehož stupeň nebezpečnosti pro společnost je nepatrný, není trestným činem, i když jinak vykazuje znaky trestného činu. (3) K trestnosti činu je třeba úmyslného zavinění, nestanoví-li tento zákon výslovně, že postačí zavinění z nedbalosti. (4) Stupeň nebezpečnosti činu pro společnost je určován zejména významem chráněného zájmu, který byl činem dotčen, způsobem provedení činu a jeho následky, okolnostmi, za kterých byl čin spáchán, osobou pachatele, mírou jeho zavinění a jeho pohnutkou.

17 Trestní a přestupkové právo
§ 4 Úmysl Trestný čin je spáchán úmyslně, jestliže pachatel a) chtěl způsobem v tomto zákoně uvedeným porušit nebo ohrozit zájem chráněný tímto zákonem, nebo b) věděl, že svým jednáním může takové porušení nebo ohrožení způsobit, a pro případ, že je způsobí, byl s tím srozuměn. § 5 Nedbalost Trestný čin je spáchán z nedbalosti, jestliže pachatel a) věděl, že může způsobem v tomto zákoně uvedeným porušit nebo ohrozit zájem chráněný tímto zákonem, ale bez přiměřených důvodů spoléhal, že takové porušení nebo ohrožení nezpůsobí, nebo b) nevěděl, že svým jednáním může takové porušení nebo ohrožení způsobit, ač o tom vzhledem k okolnostem a k svým osobním poměrům vědět měl a mohl.

18 Trestní a přestupkové právo
Přestupek (rozdíl s TČ ve stupni společenské nebezpečnosti) – zákon o přestupcích 200/1990 Sb., ale v AZ v § 105a a násl. Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že a) neoprávněně užije autorské dílo, umělecký výkon, zvukový či zvukově obrazový záznam, rozhlasové nebo televizní vysílání nebo databázi, b) neoprávněně zasahuje do práva autorského způsobem uvedeným v § 43 odst. 1 nebo 2 anebo v § 44 odst. 1, nebo c) jako obchodník, který se účastní prodeje originálu díla uměleckého, nesplní oznamovací povinnost podle § 24 odst. 6. Za přestupek podle a) lze uložit pokutu do Kč, za přestupek podle b) pokutu do Kč a za přestupek podle c) pokutu do Kč. To samé platí u správních deliktů pro PO a podnikající FO.

19 Patentové právo rozlišení pojmů – vynález a patent
hmotné právo: zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů procesní právo: vyhláška č. 550/1990 Sb., o řízení ve věcech vynálezů a průmyslových vzorů Co je vynález? neexistuje zákonná pozitivní definice obecně jde o výsledek technické tvůrčí činnosti máme jen zákonnou negativní definici (viz dále) kategorie: a) vynálezy věcí (výrobek, zařízení, zapojení) – stroj, spotřební zboží, látky pevné, kapalné, plynné, směsi atd. b) vynálezy způsobů (výrobní, pracovní), (užití, metoda) – elektrická měření, monitorování chodu zařízení Lze si patentovat kombinace známých vynálezů? ANO, jedině pokud výsledný vynález přináší další přidaný technický efekt

20 Databáze průmyslověprávních informací:
Úřad průmyslového vlastnictví: Evropský patentový úřad: Úřad pro harmonizaci vnitřního trhu: Světová organizace duševního vlastnictví: U.S. Patent and Trademark Office: 0) Uvítání a představení své osoby a studentů Otázky – jméno, obor studia, zaměstnání, něco o sobě, rodině, zajímavost, co ví o právu, co očekávajíod kurzu, co by chtěli slyšet, znalost jazyků (max. 10 minut, snaha o naváýání kontaktu) 1) Otázky

21 Patentové právo zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích Novelizace: 519/1991 Sb., 116/2000 Sb., 207/2000 Sb. 173/2002 Sb., 501/2004 Sb., 59/2005 Sb. 413/2005 Sb., 221/2006 Sb., 378/2007 Sb. Formální vznik ochrany – registrační princip – ÚPV Teritorialita Kategorie vynálezů: A) Věci (výrobky, zařízení, směsi, látky, předměty) B) Postupy (způsob výroby, pracovní postup, použití)

22 Patentové právo Patent může být udělen pouze při splnění podmínek: 1. musí se jednat o vynález + 1. vynález je nový 2. vynález je výsledkem vynálezecké činnosti 3. vynález je průmyslově využitelný 1. nesmí jít o výluku z patentovatelnosti

23 Patentové právo Musí se jednat o vynález:
§3 odst. 2) Za vynálezy se nepovažují zejména a) objevy, vědecké teorie a matematické metody; b) estetické výtvory; c) plány, pravidla a způsoby vykonávání duševní činnosti, hraní her nebo vykonávání obchodní činnosti, jakož i programy počítačů; d) podávání informací. odst. 3) Patentovatelnost předmětů nebo činností uvedených v odstavci 2 je vyloučena za předpokladu, že se přihláška vynálezu nebo patent týkají pouze těchto předmětů nebo činností. Způsoby chirurgického nebo terapeutického ošetřování (+diagnostické metody) lidského nebo zvířecího těla (to se nevztahuje na výrobky, zejména látky nebo směsi, určené k použití při těchto způsobech ošetřování a při těchto diagnostických metodách)

24 Patentové právo Novost § 5 odst. 1)
Vynález je nový, není-li součástí stavu techniky. (a to kdekoliv na světě) odst. 2) Stavem techniky je vše, k čemu byl přede dnem, od něhož přísluší přihlašovateli právo přednosti, umožněn přístup veřejnosti (tj. zveřejněno) písemně, ústně, využíváním nebo jiným způsobem. odst. 3) ale i obsahy přihlášek vynálezů podaných dříve v ČR, mezinárodní přihlášky vynálezů a evropské patentové přihlášky s dřívějším právem přednosti, u nichž je platně určeným státem Česká republika. odst. 5) Stavem techniky není takové zveřejnění vynálezu, ke kterému nedošlo dříve než šest měsíců před podáním přihlášky vynálezu a které přímo nebo nepřímo vyplývá a) ze zřejmého zneužití vzhledem k přihlašovateli nebo k jeho právnímu předchůdci, b) bylo vystaveno na úřední výstavě …

25 Patentové právo Vynález je výsledkem vynálezecké činnosti
§6 – jestliže pro odborníka nevyplývá zřejmým způsobem ze stavu techniky - tj. krok vpřed, novum Vynález je průmyslově využitelný § 7 může-li být vyráběn nebo jinak využíván v průmyslu, zemědělství nebo jiných oblastech hospodářství Doba platnosti patentu: dvacet let od podání přihlášky vynálezu. Za udržování patentu v platnosti je majitel povinen platit každoročně poplatky.

26 Patentové právo Výluka z patentovatelnosti: Patenty se neudělují:
na vynálezy, jejichž využití by se příčilo veřejnému pořádku nebo dobrým mravům; lidské buňky? to nelze vyvodit pouze z toho, že využití vynálezu je zakázáno právním předpisem (zbraně v. dopisová bomba); b) na odrůdy rostlin a plemena zvířat nebo v zásadě biologické způsoby pěstování rostlin či chovu zvířat; toto ustanovení neplatí pro mikrobiologické způsoby a výrobky těmito způsoby získané.

27 Patentové právo Tzv. softwarové patenty
V zásadě jde o rozličnou interpretaci soudů a Evropského patentového úřadu čl. 52 Evr. patentové úmluvy /vyjímka z patentovatelnosti pro počítač. programy/. Evropský patentový úřad postupně precedenčně svůj výklad stále rozšiřuje (např. IBM cases), kdy je umožněno udělit i patenty na software jako produkt/metodu/užití /tj. v praxi výsledný efekt téměř stejný jako u amerického systému softwarových patentů (např. již je udělený evropský patent na virtualní nákupní košík v internetových obchodech - tj. technologie běžně rozšířené).

28 Patentové právo Příklady soft. patentů:
Jednoklikové online nakupování (US 5,960,411) Online nákupní vozík (US 5,715,314) Hyperlink (US 4,873,662) Stahování videa (streaming) (US 5,132,992.) Zmezinárodnění názvů domén (týká se neanglické abecedy) (US 6,182,148.) Vyskakovací okna (US 6,389,458.) Placení online kreditní kartou (US 6,289,319.) Vyhledávání v rámu (US 5,933,841 & 6,442,574.)

29 Patentové právo A) Původcem vynálezu (vynálezce) je ten, kdo jej vytvořil vlastní tvůrčí prací Spolupůvodci B) Přihlašovatel – učinil přihlášku a je tak zapsán v rejstříku C) Majitel patentu – držitel patentu (právo využít, licencovat, převést atd.) Spolumajitelství (dle podílového spoluvlastnictví) Podnikový vynález vytvořil-li původce vynález ke splnění úkolu z pracovního poměru, …. k zaměstnavateli, přechází právo na patent na zaměstnavatele, není-li smlouvou stanoveno jinak. Právo na původcovstvítím není dotčeno. Původce neprodleně písemně vyrozumí zaměstnavatele. zaměstnavatel má 3 měsíce na rozhodnutí o patentu, jinak právo zpět na původce. povinnost mlčenlivosti obou stran původce má právo na přiměřenou odměnu. Pro její výši je rozhodný technický a hospodářský význam vynálezu a přínos dosažený jeho možným využitím nebo jiným uplatněním, přičemž se přihlíží k materiálovému podílu zaměstnavatele na vytvoření vynálezu a k rozsahu pracovních úkolů původce. Dostane-li se již vyplacená odměna do zjevného nepoměru s přínosem dosaženým pozdějším využitím nebo jiným uplatněním vynálezu, má původce právo na dodatečné vypořádání.

30 Patentové právo Zákaz přímého využívání
Nikdo nesmí bez souhlasu majitele patentu a) vyrábět, nabízet, uvádět na trh nebo používat výrobek, který je předmětem patentu, nebo k tomu účelu výrobek dovážet či skladovat anebo s ním jiným způsobem nakládat; b) využívat způsob, který je předmětem patentu, popřípadě nabízet tento způsob k využití; c) nabízet, uvádět na trh, používat nebo k tomuto účelu dovážet či skladovat výrobek přímo získaný způsobem, který je předmětem patentu; přitom shodné výrobky se považují za získané způsobem, který je předmětem patentu, je-li nanejvýš pravděpodobné, že výrobek byl vyroben způsobem, který je předmětem patentu, a majiteli patentu se přes přiměřené úsilí nepodařilo určit skutečně užitý výrobní způsob, dokud se neprokáže opak. Při dokazování opaku je nutno šetřit práv vyplývajících z ochrany obchodního tajemství.

31 Patentové právo Zákaz nepřímého využívání
(1) Nikdo nesmí bez souhlasu majitele patentu dodávat nebo k dodání nabízet jiné osobě, než je osoba oprávněná využívat patentovaný vynález, prostředky týkající se podstatného prvku tohoto vynálezu a sloužící v tomto ohledu k jeho uskutečnění, jestliže je vzhledem k okolnostem zřejmé, že tyto prostředky jsou způsobilé k uskutečnění patentovaného vynálezu a jsou k němu určeny. (2) Odstavec 1 se nepoužije, pokud těmito prostředky jsou výrobky běžně se vyskytující na trhu, ledaže třetí osoba ovlivnila odběratele, aby se dopustil jednání zakázaného § 13. … Nevztahuje se na předchozího uživatele Vyčerpání práv Majitel patentu nemá právo zakázat třetím osobám nakládat s výrobkem, který je předmětem chráněného vynálezu, jestliže tento výrobek byl uveden na trh v České republice majitelem patentu nebo s jeho souhlasem, ledaže by tu byly důvody pro rozšíření práv z patentu na uvedené činnosti.

32 Patentové právo licenční smlouva Není zásah do práv
písemně účinnost vůči třetím osobám zápisem do patentového rejstříku nabídka licence – stejné podmínky vůči všem, vyznačí se v patentovém rejstříku, nelze vzít zpět, udržovací poplatky v poloviční výši. Není zásah do práv a) na lodích jiných zemí Pařížské úmluvy b) při stavbě nebo provozu letadel či vozidel zemí Pařížské úmluvy c) při individuální přípravě léku v lékárně na základě lékařského předpisu včetně nakládání s lékem takto připraveným; d) při činnosti prováděné pro neobchodní účely; e) při činnosti prováděné s předmětem vynálezu pro experimentální účely včetně experimentů a testů nezbytných podle zvláštního právního předpisu před uvedením léčiva na trh.

33 Patentové právo Nucená licence
A) nevyužívá-li majitel patentu bezdůvodně vynález vůbec/nedostatečně B) jsou dány důvody ohrožení důležitého veřejného zájmu Rozhoduje ÚPV - stanoví podmínky, rozsah a dobu trvání Držitel nucené licence se může v průběhu doby jejího trvání vzdát od roku 1918 na našem území neudělena Platí se stále cena licence se zapisuje do patentového rejstříku

34 Patentové právo Řízení o udělení patentu (upravuje taktéž vyhláška ÚPV) 1) Příhláška ÚPV Právo přednosti (priority) – podáním přihlášky Popis, Výkresy, Anotace, Mezinárodní třídění, Patentové nároky A) pouze na 1 vynález B) skupiny vynálezů navzájem spojených tak, že tvoří jedinou obecnou vynálezeckou myšlenku V pochybnostech může Úřad vyzvat přihlašovatele, aby předvedením předmětu přihlášky prokázal jeho využitelnost. 2) Předběžný průzkum přihlášky vynálezu Kontrola základních atributů – (+jasnost) Zaplacení správních poplatků A) Zamítne B) Výzva – Zastavení

35 Patentové právo 3) Uveřejnění (18 měsíců od práva přednosti) i dříve na žádost přihlašovate Oznámí ve Věstníku Může i se zprávou o stavu techniky (rešerše) Kdokoliv může podat připomínky k patentovatelnosti (nestává se účastníkem, o nich musí být přihlašovatel informován) 4) Úplný průzkum přihlášky vynálezu Úřad podrobí přihlášku vynálezu úplnému průzkumu, v němž zjišťuje, zda splňuje podmínky stanovené zákonem pro udělení patentu. A) na žádost přihlašovatele B) jiné osoby C) z moci úřední Žádost musí být podána nejpozději do 36 měsíců od podání přihlášky a nelze ji vzít zpět (správní poplatek) Marné uplynutí této doby = zastavení řízení 1) Nejsou-li podmínky splněny - Úřad přihlášku vynálezu zamítne (přihlašovatel se může předem seznámit s podklady) 2) Neodstraní-li přihlašovatel ve stanovené lhůtě vady přihlášky, které brání udělení patentu - Úřad řízení o přihlášce zastaví (na to musí být upozorněn) 3) Splňuje-li předmět přihlášky vynálezu stanovené podmínky a přihlašovatel zaplatí příslušný správní poplatek podle zvláštních předpisů, Úřad udělí přihlašovateli patent; přihlašovatel se stává majitelem patentu. Úřad vydá patentovou listinu

36 Patentové právo 5) Udělení patentu
účinek od oznámení ve Věstníku Úřadu průmyslového vlastnictví je-li přihlášek se shodným předmětem více, může být udělen jen jeden patent Zrušení patentu – Úřadem (dodatečně) a) vynález nesplňuje podmínky patentovatelnosti, b) vynález není popsán tak jasně a úplně, aby jej mohl odborník uskutečnit, … (zpětnou účinnost)

37 Patentové právo Povinné zastupování pro zahraniční osoby – patentový zástupce apod. Příslušný soud – Městský soud v Praze Soubor více národních patentů Evropská patentová přihláška Mezinárodní patentová přihláška Udělování dodatkových ochranných osvědčení pro léčiva a pro přípravky na ochranu rostlin - § 35h a násl. Zlepšovací návrhy - § 72 a násl. technická, výrobní nebo provozní zdokonalení, jakož i řešení problémů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a životního prostředí Nekompatibilní s patentem (má přednost). Zlepšovatel je povinen nabídnout zlepšovací návrh svému zaměstnavateli, jestliže se zlepšovací návrh týká oboru práce nebo činnosti zaměstnavatele. zaměstnavatel – 2 měsíce na smlouvu o přijetí nabídky zlepšovacího návrhu a odměně za něj, jinak zpět zlepšovateli

38 Průmyslový vzor ochrana pro design výrobku zákon č. 207/2000 Sb.
je chráněn vzhled výrobku nebo jeho části (vizuálně vnímatelná stránka) spočívající zejména ve znacích linií, obrysů, barev, tvaru, struktury nebo materiálů výrobku samotného, nebo jeho zdobení předmět, obal, úprava, grafický symbol a typografický znak (s výjimkou počítačových programů) – nikoliv grafika sama o sobě a) je-li nový (tj. nebyl zpřístupněn veřejnosti shodný průmyslový vzor, jehož znaky se liší jen nepodstatně; 12 měsíců) b) má-li individuální povahu (jestliže celkový dojem, který vyvolává u informovaného uživatele, se liší od celkového dojmu z předchozích průmyslových vzorů) využití, licence, převod; přihláška; Locarnská dohoda ochrana trvá 5 let, lze prodlužovat až na dobu 25 let

39 Užitný vzor tzv. malý (falešný) patent – nižší zákonné požadavky, levnější, rychlejší, jednodušší zákon č. 478/1992 Sb. technické řešení a) nové (není součástí stavu techniky) – Úřad neprovádí úplný průzkum b) přesahují rámec pouhé odborné dovednosti c) je průmyslově využitelné (může být opakovaně využíváno v hospodářské činnosti) Stavem techniky je vše, co bylo přede dnem, od něhož přísluší přihlašovateli užitného vzoru právo přednosti, zveřejněno. Technickými řešeními nejsou zejména: a) objevy, vědecké teorie a matematické metody, … Doba ochrany 4 roky, možnost 2x prodloužení o 3 roky na celkových 10 let

40 Obchodní tajemství Obchodní tajemství (§ 17 – 20 Obchodního zákoníku) – 5 základních podmínek: 1) tvoří veškeré skutečnosti obchodní, výrobní či technické povahy související s podnikem, 2) které mají skutečnou nebo alespoň potenciální materiální či nemateriální hodnotu, 3) nejsou v příslušných obchodních kruzích běžně dostupné, 4) mají být podle vůle podnikatele utajeny 5) a podnikatel odpovídajícím způsobem jejich utajení zajišťuje. (§ 18) Podnikatel … má výlučné právo tímto tajemstvím nakládat, zejména udělit svolení k jeho užití a stanovit podmínky takového užití. Ochrana? (§ 20) Proti porušení nebo ohrožení práva na obchodní tajemství přísluší podnikateli právní ochrana jako při nekalé soutěži.

41 Ochrana osobnosti Ochrana osobnosti (§11 – 16 Občanského zákoníku)
Generální klauzule - § 11: Fyzická osoba má právo na ochranu své osobnosti, zejména života a zdraví, občanské cti a lidské důstojnosti, jakož i soukromí, svého jména a projevů osobní povahy. Speciální klauzule: § 12 (1) Písemnosti osobní povahy, podobizny, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkající se fyzické osoby nebo jejích projevů osobní povahy smějí být pořízeny nebo použity jen s jejím svolením. Jsou nějaké vyjímky? ANO

42 Ochrana osobnosti (2) Svolení není třeba, použijí-li se písemnosti osobní povahy, podobizny, obrazové snímky nebo obrazové a zvukové záznamy k účelům úředním na základě zákona. (3) Podobizny, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy se mohou bez svolení fyzické osoby pořídit nebo použít přiměřeným způsobem též pro vědecké a umělecké účely a pro tiskové, filmové, rozhlasové a televizní zpravodajství. Ani takové použití však nesmí být v rozporu s oprávněnými zájmy fyzické osoby.

43 Ochrana osobnosti Ochrana § 13
(1) Fyzická osoba má právo se zejména domáhat, aby bylo upuštěno od neoprávněných zásahů do práva na ochranu její osobnosti, aby byly odstraněny následky těchto zásahů a aby jí bylo dáno přiměřené zadostiučinění. (tj. morální – např. omluva) Je možno získat zadostiučinění v penězích? ANO, ALE: (2) Pokud by se nejevilo postačujícím zadostiučinění podle odstavce 1 zejména proto, že byla ve značné míře snížena důstojnost fyzické osoby nebo její vážnost ve společnosti, má fyzická osoba též právo na náhradu nemajetkové újmy v penězích. (3) Výši náhrady podle odstavce 2 určí soud s přihlédnutím k závažnosti vzniklé újmy a k okolnostem, za nichž k porušení práva došlo.

44 Ochrana osobnosti Trvá ochrana i po smrti FO? ANO
§ 15 Po smrti fyzické osoby přísluší uplatňovat právo na ochranu její osobnosti manželu a dětem, a není-li jich, jejím rodičům. Odškodnění (§ 16) Kdo neoprávněným zásahem do práva na ochranu osobnosti způsobí škodu, odpovídá za ni podle ustanovení OZ o odpovědnosti za škodu.

45 Obchodní firma zejm. § 8 a násl. Obchodního zákoníku
Obchodní firma (dříve obchodní jméno) je název, pod kterým je podnikatel zapsán do obchodního rejstříku. Podnikatel je povinen činit právní úkony pod svou firmou. ostatní podnikatelé: právní úkony FO pod svým jménem a příjmením PO pod svým názvem možnost přidat odlišující dodatek, pokud nepůsobí klamavě a jeho užívání je v souladu s právními předpisy i dobrými mravy soutěže u FO dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání, místo podnikání součástí firmy PO je i dodatek označující jejich právní formu – např. a.s., s.r.o. Ale k odlišení firmy 2 podnikatelů nestačí rozdílný dodatek označující právní formu.

46 Obchodní firma Kdo zdědí podnik nebo jej nabude smlouvou, může podnikat pod dosavadní firmou s nástupnickým dodatkem, jen má-li k tomu výslovný souhlas zůstavitele nebo dědiců nebo právního předchůdce. Je-li podnikatelem fyzická osoba, která změnila své jméno, může používat ve firmě i své dřívější jméno s dodatkem obsahujícím nové jméno. Převod firmy bez současného převodu podniku (§5) je nepřípustný (převod alespoň části podniku je nutný – zbývající část musí přestat firmu užívat) speciální úprava: převzetí PO, podniky v rámci koncernu, součást firmy PO jméno společníka nebo člena, který zemřel, odešel atd. Ochrana: zdržení se a odstranění závadného stavu, vydání bezdůvodného obohacení, zadostiučinění a to i v penězích, náhrada škody, uveřejnění rozsudku na náklady neúspěšného účastníka

47 Nekalá soutěž §44 – 54 Obchodního zákoníku
(směrnice o nekalých obchodních praktikách) Zákonná úprava: § 41 Fyzické i právnické osoby, které se účastní hospodářské soutěže, i když nejsou podnikatelé (dále jen "soutěžitelé"), mají právo svobodně rozvíjet svou soutěžní činnost v zájmu dosažení hospodářského prospěchu a sdružovat se k výkonu této činnosti; jsou však povinny přitom dbát právně závazných pravidel hospodářské soutěže a nesmějí účast v soutěži zneužívat.

48 Nekalá soutěž Generální klauzule § 44:
(1) Nekalou soutěží je jednání v hospodářské soutěži, které je v rozporu s dobrými mravy soutěže a je způsobilé přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo spotřebitelům. Nekalá soutěž se zakazuje. Speciální klauzule: Nekalou soutěží je zejména: a) klamavá reklama, b) klamavé označování zboží a služeb, c) vyvolávání nebezpečí záměny, d) parazitování na pověsti podniku, výrobků či služeb jiného soutěžitele, e) podplácení, f) zlehčování, g) srovnávací reklama, h) porušování obchodního tajemství, i) ohrožování zdraví spotřebitelů a životního prostředí.

49 Nekalá soutěž Klamavé označení zboží a služeb
(1) Klamavým označením zboží a služeb je každé označení, které je způsobilé vyvolat v hospodářském styku mylnou domněnku, že jím označené zboží nebo služby pocházejí z určitého státu, určité oblasti či místa nebo od určitého výrobce, anebo že vykazují zvláštní charakteristické znaky nebo zvláštní jakost. Nerozhodné je, zda označení bylo uvedeno bezprostředně na zboží, obalech, obchodních písemnostech apod. Rovněž je nerozhodné, zda ke klamavému označení došlo přímo nebo nepřímo a jakým prostředkem se tak stalo. Ustanovení § 45 odst. 3 platí obdobně. (2) Klamavým označením je i takové nesprávné označení zboží nebo služeb, k němuž je připojen dodatek sloužící k odlišení od pravého původu, jako výrazy "druh", "typ", "způsob" a označení je přesto způsobilé vyvolat o původu nebo povaze zboží či služeb mylnou domněnku. (3) Klamavým označením není uvedení názvu, který se v hospodářském styku již všeobecně vžil jako údaj sloužící k označování druhu nebo jakosti zboží, ledaže by k němu byl připojen dodatek způsobilý klamat o původu, jako například "pravý", "původní" apod. (4) Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti ze zapsaného označení původu výrobků, ochranných známek, chráněných odrůd rostlin a plemen zvířat, stanovená zvláštními zákony.

50 Nekalá soutěž Vyvolání nebezpečí záměny je:
a) užití firmy nebo názvu osoby nebo zvláštního označení podniku užívaného již po právu jiným soutěžitelem, b) užití zvláštních označení podniku nebo zvláštních označení či úpravy výrobků, výkonů anebo obchodních materiálů podniku, které v zákaznických kruzích platí pro určitý podnik nebo závod za příznačné (např. i označení obalů, tiskopisů, katalogů, reklamních prostředků), c) napodobení cizích výrobků, jejich obalů nebo výkonů, ledaže by šlo o napodobení v prvcích, které jsou již z povahy výrobku funkčně, technicky nebo esteticky předurčeny, a napodobitel učinil veškerá opatření, která od něho lze požadovat, aby nebezpečí záměny vyloučil nebo alespoň podstatně omezil, pokud jsou tato jednání způsobilá vyvolat nebezpečí záměny nebo klamnou představu o spojení s podnikem, firmou, zvláštním označením nebo výrobky anebo výkony jiného soutěžitele.

51 Nekalá soutěž Parazitování na pověsti
Parazitováním je využívání pověsti podniku, výrobků nebo služeb jiného soutěžitele s cílem získat pro výsledky vlastního nebo cizího podnikání prospěch, jehož by soutěžitel jinak nedosáhl. Porušení obchodního tajemství Porušováním obchodního tajemství je jednání, jímž jednající jiné osobě neoprávněně sdělí, zpřístupní, pro sebe nebo pro jiného využije obchodní tajemství (§ 17), které může být využito v soutěži a o němž se dověděl: a) tím, že mu tajemství bylo svěřeno nebo jinak se stalo přístupným (např. z technických předloh, návodů, výkresů, modelů, vzorů) na základě jeho pracovního vztahu k soutěžiteli nebo na základě jiného vztahu k němu, popřípadě v rámci výkonu funkce, k níž byl soudem nebo jiným orgánem povolán, b) vlastním nebo cizím jednáním příčícím se zákonu.

52 Ochranné známky zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů označení schopné grafického znázornění, tvořené zejména slovy, písmeny, číslicemi, barvou, kresbou nebo tvarem výrobku či jeho obalu, určené k rozlišení výrobků nebo služeb. ÚPV Přihláška – FO/PO formální průzkum, zda má přihláška zákonem předepsané náležitosti, a poté i věcný průzkum, při němž zjišťuje, zda předmětem přihlášky není označení, které je nezpůsobilé k zápisu do rejstříku: shodnost s jinou dříve zapsanou ochrannou známkou druhové nebo popisné označení klamavé nebo nepravdivé označení apod.

53 Ochranné známky Zápis do rejstříku A) národní ochranná známka
majitel ochranné známky získává výlučné právo tuto známku používat. platnost zápisu trvá 10 let, zaplacením poplatku prodloužit vždy o dalších 10 let A) národní ochranná známka B) ochranná známka Společenství C) mezinárodní ochranná známka dle Madridské dohody o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek D) všeobecně známé známky dle Pařížské úmluvy

54 Ochranné známky Slovní – jedno či více slov, shluk písmen – IBM, Apple … Obrazová – obrazové motivy – jablko pro Apple, tučňák pro Linux Prostorová – trojrozměrné vyobrazení – láhev Coca-Cola Kombinovaná – spojení slovní a obrazová (prostorová) v jeden celek funkce rozlišovací funkce ochranná funkce propagační funkce soutěžní

55 Ochranné známky § 4 Do rejstříku se nezapíše označení,
bez rozlišovací způsobilosti označení sloužící v obchodě k určení druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu nebo doby výroby výrobků nebo poskytnutí služby nebo k označení jiných jejich vlastností označení, jež se stalo obvyklé v běžném jazyce nebo v poctivých obchodních zvyklostech, tvořené výlučně tvarem, který vyplývá z povahy samotného výrobku … které je v rozporu s veřejným pořádkem nebo dobrými mravy, které by mohlo klamat veřejnost, zejména pokud jde o povahu, jakost nebo zeměpisný původ výrobku nebo služby, obsahující znak vysoké symbolické hodnoty, zejména náboženský symbol, příčící se ustanovení jiného právního předpisu nebo je v rozporu se závazky vyplývajícími pro Českou republiku z mezinárodních smluv, jestliže je zjevné, že přihláška ochranné známky nebyla podána v dobré víře.

56 Ochranné známky § 7 Přihlašované označení se nezapíše do rejstříku na základě námitek proti zápisu ochranné známky do rejstříku podaných u Úřadu podané a) vlastníkem starší ochranné známky, pokud z důvodu shodnosti či podobnosti existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti (např. asociace), toto platí i pro jiný typ výrobků nebo služeb, pokud starší ochranná známka má v ČR dobré jméno a rozlišovací způsobilost obé platí i pro starší všeobecně známé známky, známky Společenství, Pařížskou úmluvu obdobně uživatelem nezapsaného označení, autorem, vlastníkem jiného průmyslového práva, FO kvůli ochraně osobnosti tím, kdo je dotčen ve svých právech přihláškou, která nebyla podána v dobré víře

57 Další průmyslová práva
Jednotný smluvní typ – Licenční smlouva k předmětům průmyslového vlastnictví - § 508 a násl. Obchodního zákoníku Topografie polovodičových výrobků v praxi téměř nevyužito – technologicky složité porušovat 529/1991 Sb. Know-how Není zákonná úprava Označení původu a zeměpisná označení 452/2001 Sb. Šlechtitelské právo

58 Domény soukromoprávní vztah při udělení domény
princip priority je nabourán jinými udělenými právy úprava obchodní firmy a ochranné známky platí i pro tuto oblast CZ NIC nekalá soutěž – dobré mravy soutěže; dobrá víra předběžné opatření a) název PO – obchodní firma, název města, o.s. b) podnikající FO c) ochranné známky d) jméno a příjmení FO - ?


Stáhnout ppt "Právo duševního vlastnictví"

Podobné prezentace


Reklamy Google