Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Občanské a obchodní právo ÚVOD Právní systémy Stát a právo Mgr. Pavel PETR, LL.M. Katedra společenských věd VŠB - TUO.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Občanské a obchodní právo ÚVOD Právní systémy Stát a právo Mgr. Pavel PETR, LL.M. Katedra společenských věd VŠB - TUO."— Transkript prezentace:

1 Občanské a obchodní právo ÚVOD Právní systémy Stát a právo Mgr. Pavel PETR, LL.M. Katedra společenských věd VŠB - TUO

2 Osnova Systémy práva Stát a právo Právní vztah

3 Angloamerický právní systém Common law Equity Judge-made law Case law Doktrína precedentů Právní obyčeje Málo ovlivněno ŘP Statute law

4 Angloamerický právní systém Prameny Obyčeje Precedenty Statute law – psané Právní literatura

5 Roe v. Wade

6 Normativní smlouvy Charta OSN

7 Kontinentální systém Ovlivněno ŘP (resp. jeho recepcí) Zákon, psané právo Code Civil 1804 ABGB Rakousko 1811 BGB Německo1900 Zivilgesetzbuch Švýcarsko 1907 členění na veřejné a soukromé právo

8 Islámský systém Označováno jako Šaría Platí vedle kodifikovaného práva 19.stol sekularizace práva islámských zemí Prameny Korán Sunna – tradice o výrocích Mohameda Idžma – právní principy v islámské spol. Kijás – analogie Taklíd – neměnnost – zjevené právo – Alláh vytvořil; zvěstoval Prorok Typické nerovné postavení M a Ž Tělesné tresty Vysoké trestní sazby Příslušnost k šíjítské x sunitské orientaci

9 Stát

10  Georg Jellinek  Obyvatelstvo  Území  Moc

11 Státní občanství  Časově trvalý, místně neomezený úzký vztah mezi osobou a státem  Zpravidla nezrušitelný  Právo na ochranu od státu  Diplomatická ochrana  Povinnost občana – věrnost, obrana, výkon fcí (svědek, porota, volit (do r.´89 povinnost)  Bipolitismus – dvojí občanství

12 Státní občanství  Nabývání občanství A) Narození filiace Ius sanquinis (právo krve) odvozené od rodičů Ius soli (právo půdy) od místa, kde se narodil B) Naturalizace (na žádost) Splnění podmínek C) Ostatní Sňatek s cizincem Legitimace – uznání otcovství Hromadné udělení

13 Právní norma Struktura Hypotéza  Dispozice  Sankce

14 Právní norma Platnost – legislativní proces a vyhlášení ve Sbírce zákonů – promulgační norma (promulgace) Účinnost – pravidlo chování se stává závazným – norma sama, event. Obecná lhůta 15 dnů, nejdříve platností Platnost  vacatio legis  účinnost tzv.legisvakanční lhůta

15 Právní norma

16 Zvláštní forma (pramen práva) Obecná (normativní) závaznost § 219 TZ Kdo jiného úmyslně usmrtí, bude potrestán odnětím svobody na deset až patnáct let. Teritoriální princip – na území určitého státu Neurčitý počet – všichni, všichni vojáci, prezident apod. Možnost státního donucení – sankce Není-li obsažena pak tzv.imperfektní norma

17 Právní norma - druhy Vyšší x nižší právní síly (ius superior derogat inferiori) Opravňující x zakazující Dispozitivní x kogentní

18 Právní norma Bez klasické struktury (HDS) Blanketové normy Neobsahuje vlastní pravidlo Zmocňuje orgán k vydání prováděcího předpisu Odkazující Stanoví zvláštní zákon

19 Právní norma S taxativním výčtem Mirek, Láďa a Zdeněk S demonstrativním výčtem Zejména Mirek a Láďa Kolizní x přímé normy Lex specialis x lex generalis

20 Právní norma Kolizní normy Mezinárodní právo soukromé Struktura Rozsah  Navázání § 19 ZMPS Způsobilost osoby uzavřít manželství, (…) se řídí právem státu, jehož je tato osoba příslušníkem.

21 Právní vztahy Subjekty minimálně 2 Objekt (předmět) – věc Obsah – vlastní práva a povinnosti

22 Právní skutečnosti Právně relevantní jevy se kterými normy spojují vznik, změnu a zánik právních vztahů

23 Právní úkony Výslovné (písemné, ústní apod.) Konkludentní (mlčky) Jednostranné – výpověď, závěť Dvoustranné a vícestranné – smlouvy

24 Právní vztahy Subjekty Objekt (předmět) – věci a práva, event. jiné majetkové hodnoty Obsah – vlastní práva a povinnosti

25 Subjekty Fyzické osoby Nasciturus Právnické osoby

26 Fyzické osoby Lidé Způsobilost k právům a povinnostem Vzniká narozením (živé dítě) Způsobilost má i počaté dítě – narodí-li se živé – NASCITURUS Způsobilost zaniká smrtí (nelze-li běžným způsobem prokázat (důkaz smrti), pak soud prohlásí osobu za mrtvou i pokud je nezvěstná (lze-li předpokládat, že nežije)) Způsobilost k právním úkonům – vzniká v plném rozsahu zletilostí (nikoliv 18.rokem života!!) Zletilost se nabývá dvojím způsobem: dovršením 18.roku, event. sňatkem osobou starší 16 let (ta už pak nezaniká zánikem manželství apod.) Nezletilí mají způsobilost jen k takovým právním úkonům, které jsou svou povahou přiměřené rozumové a volní vyspělosti odpovídající jejich věku (objektivní hledisko!)

27 Právnické osoby 1. Sdružení fyzických a právnických osob (občanská sdružení, obchodní společnosti – s.r.o., a.s., komanditní spol., v.o.s.) 2. Účelová sdružení majetku (nadace, fondy) 3. Jednotky územní samosprávy (obce, kraje, okresy NE!) 4. Jiné subjekty o nichž to stanoví zákon (banky, státní podniky, Česká televize aj) Ke zřízení PO nutná smlouva, zakládající listina nebo zákon Rozdíl mezi založením a vznikem – patrné u obchodních společností (viz přednáška Obchodní právo) Většina PO (se zapisuje do Obchodního rejstříku www.justice.cz – vznikají až zápisem do něj)www.justice.cz Musí mít název, sídlo Právní úkony PO činí (nejde o zastupování!!) a) Statutární orgány (jednatel, představenstvo, předseda aj.) b) Jiní pracovníci a členové (staveno vnitřním předpisem, event. je to obvyklé)  Zrušuje se – dohodou, uplynutím doby, splněním účelu


Stáhnout ppt "Občanské a obchodní právo ÚVOD Právní systémy Stát a právo Mgr. Pavel PETR, LL.M. Katedra společenských věd VŠB - TUO."

Podobné prezentace


Reklamy Google