Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Problematika reformy terciárního vzdělávání Pavel Popela, Pavel Ripka komise pro strategie a rozvoj VŠ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Problematika reformy terciárního vzdělávání Pavel Popela, Pavel Ripka komise pro strategie a rozvoj VŠ"— Transkript prezentace:

1 Problematika reformy terciárního vzdělávání Pavel Popela, Pavel Ripka komise pro strategie a rozvoj VŠ popela@fme.vutbr.czpopela@fme.vutbr.cz, ripka@fel.cvut.cz 4. jednání sněmu RVŠ, 25. února 2010

2 Osnova A.Příprava DZ MŠMT na 2011 – 2015 B.Příprava ADZ MŠMT a témat RP na 2011 C.Vývoj související s „Co trápí VŠ“ viz 3.sRVŠ D.Závěry expertů OECD E.Reformní tým MŠMT – jednání F.Jednání s pověřenou reprezentací ČKR

3 A. Příprava DZ MŠMT na období 2011 – 2015 Během 2010 příprava DZ MŠMT na období 2011 - 2015. Zástupci RVŠ (Kebo,Ripka a Popela) pravidelné připomínky. Koncem 2009 a začátkem 2010 připomínky členů RVŠ. Shrnutí připomínek prezentováno na 9. P RVŠ 21. 1. 2010. Připomínky po kontrole zaslány MŠMT 22. 1. 2010. Materiál rozeslán členům RVŠ 1. 2. 2010. MŠMT po dopracování 6. 2. 2010 zveřejnilo DZ MŠMT na http://www.msmt.cz/vzdelavani/dlouhodoby-zamer- vzdelavaci-a-vedecke-vyzkumne-vyvojove-a V materiálu pro RVŠ uvedeny souvislosti DZ s náměty RVŠ a dále s body textu „Co trápí VŠ“ z 3. sněmu RVŠ - viz www.

4 B. Příprava ADZ a RP 2011 - I PRVŠ 21. 1. za souhlasu zástupce MŠMT seznámeno s pracovní verzí ADZ a RP na 2011. V procesu připomínkování aktualizace (do 26. 2. 2010) identifikovány body, které se z DZ MŠMT 2011 – 15 nepromítly do Aktualizace DZ 2011: 1.7a Ministerstvo vytvoří systém post-doktorských míst obsazovaných prostřednictvím veřejných soutěží; 1.7b. MSMT bude podporovat dlouhodobé pobyty a integraci špičkových zahraničních studentů a AP; 2.3 ministerstvo prosadí zrušení legislativní diskriminace studentů starších 26 let; 2.4 ministerstvo připraví zákon o finanční pomoci studentům. Podle názoru členů komise se jedná o významné body, které není nutné odkládat na další roky, ale které by bylo vhodné zahrnout do aktualizace již na rok 2011.

5 B. Příprava ADZ a RP 2011 - II - Dále formulovány připomínky k RP na rok 2011: - v programu 1a vhodnější: „hodnocení všech typů činnosti“; - v programu 1c upřesnit formulace; - v programu 2b chybí přímo formulovaná podpora post-doktorských pozic pro zájemce odjinud, současné znění podporuje setrvání doktorandů na domovské univ.; - u programu 5b návrh kromě „významných“ přidat i explicitní formulaci „mladých perspektivních“. U centralizovaných projektů přidat dvě nová témata z DZ: - Systém post-doktorských míst obsazovaných prostřednictvím veřejných soutěží (viz 1.7a v DZ) - Program pro integraci špičkových zahraničních studentů (viz 1.7.b v DZ).

6 C. Vývoj „Co trápí VŠ“ - I P RVŠ 21. 1. informace k usnesením ve věci reformy z 3. jednání sněmu RVŠ a ke 13-ti bodům textu „Co trápí VŠ“, viz zápis. Teprve s časovým odstupem se objevily některé výraznější připomínky. Z řad členů RVŠ zazněla připomínka k bodu 6. „Následky zvýšení počtu studentů“, konkrétně k otázce poplatků za opakovanou zkoušku a jejich nevyužívání na platy. Některé formulace v textu, které byly záměrně voleny jako nadsazené, aby podnítily diskusi v čase vzniku textu, začínají budit pozornost až s časovým odstupem, kdy byl docílen věcný pokrok v diskutované tématice.

7 C. Vývoj „Co trápí VŠ“ – II Za podstatné lze považovat, že některé body promítnuty do DZ, a to následujícím způsobem: Ve srovnání s diskutovanou úvodní formulací textu „Vysoké školství patří k nejefektivnějším a nejvýkonnějším sektorům českého hospodářství. Ve světovém měřítku je jeho poměr výkon/cena nadprůměrný. Česká vysoká škola produkuje v mnoha oborech srovnatelné absolventy za zlomek ceny v porovnání s německou nebo rakouskou konkurencí.“ v DZ MŠMT jsou uvedena věcná, ale kladná, konstatování k úrovni VŠ (str. 12, odstavec 2). Hlubší diskuse k výše uvedené nadsazené formulaci z textu vyžaduje dnes neexistující shodu diskutujících na ukazatelích efektivnosti a výkonnosti. Pokud by měla diskuse probíhat, lze k podpoře jádra tvrzení využít data zpráv z www.vyzkum.cz při zohlednění nákladových ukazatelů podle OECD.www.vyzkum.cz

8 C. Vývoj „Co trápí VŠ“ - III Dále k jednotlivým bodům: 1.„Podfinancování vysokého školství“, viz DZ MŠMT str. 25 (konstatován stav) a str. 26. (navrženy cíle v souladu s bodem). 2.„Slepá ulička VOŠ“, viz str. 13 DZ MŠMT, jen stručný návrh. 3.„Malá diverzita vysokých škol“, viz téma kvality v celém DZ a str.12-13, 15, 24-25, 27, kde jsou detailněji diskutovány otázky diverzity. 4.„Následky překotného zavedení bakalářských studijních programů“, viz celkové trendy v DZ na str. 12 a otázky financování na str. 24-25. 5.„Nedotaženost zavedení strukturovaného studia“, převzaty konkrétní náměty do DZ na str. 16 (dole). 6.„Následky zvýšení počtu studentů“, nejsou diskutovány v DZ. 7.„Problémy s akreditací“, v DZ viz str. 14 (viz širší oblasti akreditace na delší čas). Pozornost mimo DZ ovšem až nyní vyvolala úvodní nadsazená formulace.

9 C. Vývoj „Co trápí VŠ“ - IV Dále k jednotlivým bodům – pokračování: 8. „Zpětnovazební role vysokoškolských senátů“, není diskutováno v DZ, viz rezervované formulace k řízení na str. 20, 25-26. 9. „Malá mobilita akademických pracovníků“, viz DZ str. 18-20. 10. „Malá mobilita studentů“, viz DZ str. 18-20. 11. „Diskriminace starších studentů“, konkrétně převzato do DZ na str. 21. 12. „Hrozí snížení zájmu o doktorské studium“, je snaha řešit konkrétními kroky (výše stipendií, specifický výzkum). 13. „Zákony a předpisy nereflektují zvláštní charakter práce akademických pracovníků“,

10 D. Závěry expertů OECD Zveřejněny závěry expertního týmu OECD: http://www.reformy-msmt.cz/reforma-terciarniho- vzdelavani/sites/default/files/conference/OECD-Expert_Reponse_cz.pdf Z materiálu uveďme zásadní vyjádření expertů z pohledu komise pro strategie a rozvoj a s ohledem na předcházející zkušenosti RVŠ: „V rámci tohoto vymezení tým ve svých základních zjištěních týkajících se „Bílé knihy“ rozlišuje analýzy a doporučení, která: (1)jsou dostatečně propracovaná tak, aby poskytla základ pro podrobnou technickou analýzu, legislativní úpravy či administrativní opatření; (2)vyžadují další rozbor a konzultace než bude možno přistoupit k podrobnému technickému rozpracování a přípravě legislativních úprav či administrativních opatření; a která (3)zdaleka nejsou definitivní či vyžadují další rozsáhlé konzultace.“

11 E. Reformní tým MŠMT - jednání Koncem roku 2009 byl s přijatým textem osobně seznámen prof. Haňka pověřený řízením Rady pro reformu vysokoškolského vzdělávání, viz zápisRady pro reformu vysokoškolského vzdělávání z 9. zasedání předsednictva RVŠ. Ve věci reformního projektu IPn byla po 9. zasedání předsednictva RVŠ zahájena výměna informací řešitelského týmu s komisí.

12 F. Jednání s reprezentací ČKR Zahájena příprava jednání komise v Brně za účasti zástupců ČKR v Brně. ČKR obdržela text „Co trápí VŠ“. Termín 14. 1. odvolán (jmenování rektorů). Začátkem února proběhlo setkání zástupce komise s garantem nově zřízené Pracovní skupiny ČKR pro reformu terciárního vzdělávání prof. Večerkem (rektor Veterinární a farmaceutické univerzity a místopředseda ČKR pro oblast vzdělávání) zaměřená na možnou koordinaci postupu ČKR a RVŠ. Podle schváleného zápisu ze schůzky (obdrželi členové komise) dospěli podle citace ze zápisu ke shodě, že „v současné politické situaci nemá smysl usilovně pracovat na rozsáhlém návrhu novely VŠ zákona, ale spíše sjednocovat názory na jednotlivé body, které vysoké školy pálí a hledat návrhy schůdných řešení.“ Oba účastníci schůzky se dále shodli na tom (následuje citace), „že nepochybným jasným společným zájmem je zachování autonomie VŠ.“


Stáhnout ppt "Problematika reformy terciárního vzdělávání Pavel Popela, Pavel Ripka komise pro strategie a rozvoj VŠ"

Podobné prezentace


Reklamy Google