Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dokumentace SMBOZP Organizace musí vytvořit, zavést, uplatňovat a udržovat systém dokumentace na vhodném médiu, například v tištěné nebo elektronické formě,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dokumentace SMBOZP Organizace musí vytvořit, zavést, uplatňovat a udržovat systém dokumentace na vhodném médiu, například v tištěné nebo elektronické formě,"— Transkript prezentace:

1 Dokumentace SMBOZP Organizace musí vytvořit, zavést, uplatňovat a udržovat systém dokumentace na vhodném médiu, například v tištěné nebo elektronické formě, který a)obsahuje popis klíčových prvků systému managementu a jejich interakcí b)vytváří vazbu na související dokumentaci

2 Řízení dokumentů postupy pro řízení všech významných dokumentů snadno vyhledatelné schvalovány před jejich vydáním odborně způsobilými a odpovědnými zaměstnanci pravidelně přezkoumávány aktuální verze příslušných dokumentů a údajů dostupné na všech místech, kde se vykonávají činnosti … neplatné dokumenty okamžitě vyřazeny ze všech míst, kde se používají čitelné, datované a snadno identifikovatelné

3 Řízení záznamů Postupy pro identifikaci, vedení, likvidaci záznamů –záznamů o školení –o vyšetřování příčin mimořádných událostí –o kontrolách, auditech Čitelné, identifikovatelné Dostupné, chráněné Doba uchovávání

4 Řízení provozu Všeobecně Identifikace nebezpečí, hodnocení rizik omezování rizik Pracovní podmínky, pracovní prostředí Řízení procesů Změnové řízení Nakupování Nakládání s odpady a nebezpečnými látkami

5 Všeobecně Organizace musí ve shodě s politikou, cíli a cílovými hodnotami určit operace a činnosti, které souvisejí se stanovenými významnými riziky BOZP. Organizace musí tyto činnosti včetně údržby plánovat tak, aby zajistila, že budou prováděny za přesně stanovených podmínek...

6 Pro tyto činnosti dokumentované postupy zajišťující: a)identifikaci nebezpečí b)hodnocení rizik c)řízení rizik e)informování zaměstnanců o výsledcích a) až c) a o přijatých opatřeních k nápravě či prevenci.

7 Identifikace nebezpečí 1. Vedení přehledu činností, strojů, zařízení, nebezpečných látek, odpadů 2. zohlednit: situace nebo události, které by mohly být příčinou nehody s následkem úrazu, onemocnění nebo havárie dřívější úrazy, nehody a onemocnění charakter potenciálního úrazu nebo onemocnění, odpovídající příslušné činnosti, výrobku nebo službě informace o událostech, které mohly mít za následek nehodu, ale shodou náhod skončily bez následků, tzv. skoronehody

8 Věnovat pozornost nepříznivým okolnostem spojeným: a) s normálními provozními podmínkami b) s mimořádnými či nestandardními provozními podmínkami, včetně podmínek při odstavování a spouštění, s nepříznivým počasím a s nesprávnou manipulací c) s nehodami a potenciálními havarijními stavy d) s dřívějšími, současnými a plánovanými činnostmi.

9 Hodnocení rizik Organizace musí zjistit rizika působená jednotlivými zdroji nebezpečí tak, že stanoví pravděpodobný následek možné nehody a pravděpodobnost s jakou nehoda s uvedeným následkem může vzniknout. Velikost (míra) rizika se stanoví jako součin závažnosti následků nehody a pravděpodobnosti jejího vzniku. Organizace musí zhodnotit veškerá rizika, která jsou spojena s každým identifikovaným nebezpečím a na základě stanovené míry rizika určí priority opatření k omezení rizika.

10 Hodnocení rizik Výskyt Bodové hodnocení Následky Výskyt zanedbatel. bez ošetř. 4 lehké bez násl. 3 těžké pošk.zd. 2 kritické smrt 1 1častý 4321 2pravděpod. 8642 3příležitostný 12963 4možný 161284 5téměř nemožný 2015105 6nemožný 2418126 hodnocení:1-3 nepřijatelné 4-9 nežádoucí 10-16 podmíněně přijatelné 18-24 přijatelné

11 Rizika pro BOZP, která byla identifikována jako nepřijatelná musí sloužit jako základna pro stanovení cílů a úkolů organizace, jejích programů managementu BOZP, odborného školení, konzultací a komunikace, jakož i pro zavedení konkrétních provozních opatření k omezování rizika

12 Omezování rizik Přednost organizačním a technickým řešením Prostředkům kolektivní ochrany

13 Pracovní podmínky, pracovní prostředí Postupy pro Kategorizace prací Evidenci u rizikové práce Hodnocení zdravotního rizika (azbest…) Kontrolovaná pásma –Označení a zabezpečení –Pracovní postupy –Evidence

14 Pracovní podmínky, pracovní prostředí Zajištění pracovních podmínek –Bezpečnostní přestávky –Ochranné nápoje –Monotónní práce –… Zajištění vybavení a uspořádání pracovišť –Rozměry, povrch, vybavení –Osvětlení –Osobní hygiena –První pomoc –Údržba

15 Řízení procesů Postupy u spouštěcích a odstavovacích procesů normální provozní stav uvádění do provozu a údržbu Zvláštní pozornost musí být věnována *nestandardním činnostem a *střídání směn V závislosti na míře rizika dokumentované pracovní instrukce

16 Pro bezpečné provádění prací K zabránění požáru, výbuchu Pro havarijní odstavení provozu Pro kontakt s nebezpečnou látkou Pro dekontaminaci zaměstnanců

17 Změnové řízení Postupy pro Posuzování vlivu změn –Nové výrobní procesy –Nové pracovní postupy –Nové předpisy –… Informovat zaměstnance Před zavedením změn - opatření

18 Nakupování Vytvořit postupy pro významná rizika BOZP vyplývající z nákupu zboží a služeb používaných v organizaci a informovat o příslušných postupech a požadavcích své dodavatele a smluvní partnery. Organizace musí hodnotit schopnost dodavatelů uspokojovat sjednané požadavky BOZP. Všechny požadavky na nákup, které se týkají BOZP, musí být dokumentovány a zaslány dodavateli.

19 Nakládání s odpady a nebezpečnými látkami Postupy pro –Třídění odpadů (Katalog odpadů) –Zneškodnění odpadů –Ověřování nebezpečných vlastností odpadů –Nakládání podle skutečných vlastností odpadů –Shromažďování odpadů dle druhů –Zabezpečení před znehodnocením, zcizením, únikem –Vedení evidence Postupy pro ukládání odpadů na skládky

20 Organizace zabývající se sběrem nebo výkupem odpadu Shromažďování dle druhů Ověřování nebezpečných vlastností ….

21 Organizace zabývající se využíváním odpadů Zabezpečení odpadů Vedení evidence …

22 Organizace zúčastněná na přepravě odpadů Zabezpečení přepravy Vedení evidence …

23 Nebezpečné látky a přípravky Přehled o používaných nebezpečných látkách –včetně jejich charakteristiky –a jejich možném způsobu šíření –jejich působení na zdraví –postupy pro skladování –postupy pro značení –vedení evidence pro každou NL

24 Autorizovaná osoba Organizace zajistí nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky autorizovanou osobou

25 Havarijní připravenost a zásahy (01) Organizace musí identifikovat veškeré potenciální havarijní situace a dokumentovat havarijní postupy se zřetelem k zabránění vzniku havarijní situace a zmírnění případných následků (poškození zdraví, životního prostředí a majetku). Organizace musí přezkoumávat a podle potřeby aktualizovat svoji havarijní připravenost a postupy zásahu, zejména po vzniku nehod nebo havarijních situací. Organizace musí pravidelně prověřovat postupy havarijních zásahů včetně stavu zásahových prostředků.

26 Havarijní plány zahrnují: a) instalaci nebo dostupnost vhodných výstražných a poplašných systémů; b) organizaci záchranných prací a první pomoci; c) povinnosti zaměstnanců při mimořádných událostech; d) seznam klíčových zaměstnanců e) údaje týkající se tísňových služeb (např. hasičského záchranného sboru, asanačních služeb); f) plány interní a externí komunikace; g) plány školení a ověřování jeho účinnosti; h) dostupná záchranná zařízení, udržovaná v dobrém stavu; i) souhrn informací užitečných pro tísňové služby

27 S havarijními plány musí být seznámeni příslušní zaměstnanci, kterých se havarijní plány týkají. prokazatelně

28 Požární ochrana Postupy pro –Zařazení činností do kategorií dle míry požárního nebezpečí –Vyhotovení předepsané dokumentace –Vyhotovení PO charakteristiky látek –Zajištění podmínek hašení –Záchranné práce –Provádění revizí a zkoušek –Systém hlášení a přivolání pomoci

29 Požární ochrana Zajistit –Vybavení pracovišť požárním řádem a poplachovými směrnicemi –Označení pracovišť, únikových cest, nouzových východů značkami a pokyny –Vybavení pracovišť věcnými prostředky PO

30 ÚKOL REGISTR LEGISLATIVY Vytvořte registr legislativy Zvolte oblast –Úřad, škola, sklad, … 1.Přehled zákonů 2.Pro jednotlivý zákon –Ustanovení – požadavky


Stáhnout ppt "Dokumentace SMBOZP Organizace musí vytvořit, zavést, uplatňovat a udržovat systém dokumentace na vhodném médiu, například v tištěné nebo elektronické formě,"

Podobné prezentace


Reklamy Google