Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ŘÍZENÍ PROCESŮ MĚŘENÍ P6.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ŘÍZENÍ PROCESŮ MĚŘENÍ P6."— Transkript prezentace:

1 ŘÍZENÍ PROCESŮ MĚŘENÍ P6

2 Současně s přirozenými požadavky na kvalitu výrobků, služeb a procesů vzrůstají i požadavky na metrologické zabezpečení hlavních činností organizací zabezpečujících poskytování služeb nebo výrobu výrobků. I když velká část údajů pochází z měření, nevěnuje se metrologickému zabezpečení náležitá pozornost. Systém metrologického zabezpečení představuje důležitou součást systémů řízení kvality. P6

3 Základní pojmy Metrologická konfirmace je soubor činností požadovaných pro zabezpečení, aby se daná položka měřicího zařízení nacházela ve stavu odpovídajícímu předpokládanému použití. Měřicí zařízení a měřicí vybavení představují všechna měřidla, etalony, referenční materiály, příslušenství a instrukce, které jsou potřebné k vykonávání měření. P6

4 Základní pojmy Seřízení (justace) měřidla je činnost určená pro uvedení měřidla do stavu odpovídajícímu podmínkám jeho používání, seřízení může být automatické, poloautomatické i ruční. Kalibrace jsou operace, které za stanovených podmínek vytvářejí závislost mezi hodnotami indikovanými měřidlem nebo měřicím systémem a mezi odpovídajícími hodnotami realizovanými etalony, kalibrací se určují i další metrologické vlastnosti, např. účinek ovlivňujících veličin. P6

5 Základní pojmy Prověrka kvality je systematické a nezávislé zkoumání s cílem stanovit, zda činnosti v oblasti kvality a s nimi spojené výsledky jsou v souladu s plánovanými záměry a zda se tyto záměry realizují efektivně a jsou vhodné pro dosažení stanovených cílů. Kontrolní etalon (měřidlo) je měřicí zařízení, výrobek nebo jiné objekty, které slouží na vytváření báze dat údajů pro řízení měřicího procesu tak, že jsou tímto procesem samy měřené. P6

6 Základní pojmy Měřicí proces je soubor vzájemně propojených zdrojů, operací a vlivů, které vytvářejí měření. Zdroje zahrnují měřicí zařízení, operace jsou měřicí postupy a obsluha a vlivy zahrnují všechny faktory jako faktory okolí, které se dají nebo nedají ovlivňovat a které mají vliv na variabilitu nebo na systematickou chybu měření. P6

7 Základní pojmy Řízení procesu měření je sledování a analýza údajů získaných v procesu měření spolu s nápravnými zásahy, jejich cílem je udržení měřicího procesu natrvalo v činnosti podle specifikace, sem může patřit použití kontrolních etalonů, regulačních diagramů nebo jejich ekvivalentů. Prověřování je objektivní potvrzení skutečnosti přezkoumáním a prověrkou, zda specifikované požadavky jsou splněné. P6

8 Metrologie a systémy kvality
Z hlediska metrologického zajištění kvality výrobků je důležité řídit všechny procesy měření, které se používají ve vývoji, výrobě a servisu výrobků. Snahou je zaručit důvěru v rozhodování nebo v činnosti, které se zakládají na naměřených údajích. Týká se to měřidel, přístrojů, snímačů, zkušebního a programového vybavení. Měřicí proces není jen činnost měřicího zařízení. Začíná to navazováním měřidel na hodnoty etalonů, pokračuje metrologickou konfirmací až po samostatné měření určitým personálem za působení ovlivňujících veličin. P6

9 Metrologie a systémy kvality
Metody pro řízení procesů měření vycházejí z pravidelného monitorování a analýz naměřených údajů a lze je použít na všech úrovních procesu měření. Řízení procesů měření slouží ke zjištění problémů s opakovatelností stejně jako ke kompenzování zjištěných driftů vhodnou extrapolací nebo korekcí. Tento přístup se také nazývá metrologické zabezpečení. P6

10 Metrologie a systémy kvality
Důležitým prvkem řízení procesu měření je kvalita měřicího zařízení, která se zabezpečuje pomocí metrologické konfirmace. Používá se tam, kde nestačí pouhá kalibrace. Samotná metrologická konfirmace ještě nemusí zajistit správnost výsledků měření. P6

11 Metrologie a systémy kvality
Způsobují to následující faktory: I když na základě zkušeností můžeme s velkou pravděpodobností předpokládat, že na konci konfirmačního intervalu bude měřicí zařízení ještě správně fungovat, nedá se vyloučit vznik náhodné poruchy nebo neočekávaného poškození měřicího zařízení. P6

12 Metrologie a systémy kvality
Metrologický konfirmační systém neposkytuje záruku, že se zařízení správně používá. Při nesprávném používání se získávají nesprávné údaje. Mohou to být nesprávné měřicí postupy, nevhodné podmínky měření, nevyhovující personál. Určité řešení představuje používání normovaných měřicích metod a postupů, ale ani tehdy se však nedá zaručit jejich důsledné dodržování. P6

13 Systém řízení procesů měření
Systém řízení procesů měření má zabezpečit rychlé zjištění odchylek přesahujících hranice dovolených odchylek, jejich analýzu a včasnou korekci. Všechny postupy vytvořené pro tento účel je třeba dokumentovat, aby mohly sloužit k prokázání způsobilosti procesu měření a také jako návod k použití. Proto mají obsahovat dostatečně podrobné informace pro jejich správnou aplikaci. Mohou požívat buď normované nebo vlastní postupy. P6

14 Systém řízení procesů měření
Ne všem měřením a procesům měření se věnuje stejná pozornost. Měřicím procesům, jejichž výsledky výrazněji ovlivňují kvalitu výrobku, procesu nebo služby se bude věnovat větší pozornost než procesům, jejichž výsledky slouží jen pro orientaci. Dokumentace o procesech měření má obsahovat specifikaci měřidel, měřicí postupy, pokyny pro obsluhu, potvrzení o platnosti, ověřovací záznamy, bilanci nejistot měření, dovolené odchylky. Současně se v dokumentu musí stanovit rozsah odpovědnosti a rozsah potřebných činností a povinností. P6

15 Systém řízení procesů měření
Systém řízení procesů měření se skládá z těchto hlavních prvků: Definování procesu měření, tj. určení vhodného plánu měření a požadavků na přesnost. Zavedení a udržování vhodného konfirmačního systému pro měřicí zařízení. P6

16 Systém řízení procesů měření
Sběr dat o procesu měření (způsob a intervaly). Analýza údajů pro řízení procesů měření. Nápravná opatření. P6

17 Definování procesu měření:
Při návrhu procesů měření se vychází z požadavků na měření, které vyplývají z analýzy potřeb metrologických výkonů pro daný výrobní proces nebo službu. Nejprve je třeba znát požadavky na druhy měření a na nejistoty výsledků měření. Pro tyto požadavky se navrhnou měřicí procesy, které se skládají z příslušných měřicích metod, měřicího zařízení, P6

18 Definování procesu měření:
měřicích postupů, podmínek použití, obsluhy a jiných faktorů, které ovlivňují přesnost měření a jeho spolehlivost. Pro zjištění významných ovlivňujících faktorů se při návrhu procesu měření dá použít metoda plánování experimentů. Každou položku měřicího zařízení je třeba metrologicky konfirmovat. P6

19 Způsob a intervaly sběru dat o měřicím procesu
Pro řízení procesu je nutno určit metody sběru informací o řízeném procesu. Na základě těchto informací se posuzuje, zda řízený proces splňuje požadavky nebo zda se nachází mimo požadovaných hranic. Za tím účelem se zavádí systém dozoru nad procesem měření. Systém dozoru zahrnuje identifikaci prvků procesu měření, které se budou sledovat, postup, prostředky a intervaly dozoru. P6

20 Způsob a intervaly sběru dat o měřicím procesu
Při sběru údajů o procesu se jeví jako nejvhodnější metoda kontrolního etalonu. Kontrolní etalon je podobný objektům měřeným měřicím procesem, který máme řídit. Tento etalon musí být stabilní. Vykonáním pravidelných měření na kontrolním etalonu a vynesením údajů do regulačního diagramu se dají pozorovat náhodné vlivy na nejistotu měření. Když se průměrná hodnota kontrolního etalonu liší od hodnoty tohoto etalonu stanovené v předcházejících měřeních, P6

21 Způsob a intervaly sběru dat o měřicím procesu
pak vzniká podezření o vniknutí systematické chyby do procesu měření. Tuto zřejmou chybu je třeba přezkoumat účinnými statistickými metodami. Když se ukáže, že systematická chyba je významná, je třeba ji odstranit nebo vhodným způsobem kompenzovat. P6

22 Způsob a intervaly sběru dat o měřicím procesu
Frekvenci měření na kontrolním etalonu ovlivňují následující faktory: časový rozsah měření, požadovaný stupeň zabezpečení, dovolené hranice nejistoty měření. Pro nový proces volíme kratší intervaly, při získání určitých zkušeností, je-li proces stabilní, můžeme intervaly prodloužit. Kromě frekvence měření je třeba stanovit ještě výběr času, kdy se měření uskuteční. Není-li jiný důvod, měření uskutečníme v náhodně vybraných časech. Měření ve stejnou dobu může zakrýt určitý systematický vliv. P6

23 Analýza údajů pro řízení procesů měření
Pro zabezpečení řízení procesů měření musíme údaje o procesu měření analyzovat a porovnat s požadavky. Proto je třeba nejprve vybrat položky procesu měření, které budeme sledovat a určit jim příslušné hranice. Jako položky procesu nejčastěji uvažujeme operátora, zařízení, podmínky okolí, použité metody apod. Dále se musí vyhodnotit odchylky způsobené těmito zdroji a určit příspěvek těchto zdrojů k celkové nejistotě procesu. Vhodný nástroj představují regulační diagramy měřicího procesu. P6

24 Analýza údajů pro řízení procesů měření
Vynesením údajů do grafu se dají zjistit neočekávané časové odchylky nebo změny procesu i dlouhodobé trendy. Když se měřená hodnota kontrolního etalonu mění v čase, musíme vyvodit závěr, že se mění buď kontrolní etalon nebo měřicí proces nebo se mění obojí. V každém případě je třeba zjistit příčinu těchto změn. Metodika využití regulačních diagramů zavádí zvláštní pravidla práce s jednotlivými výsledky procesu měření, které se nacházejí vně specifikovaných hranic. P6

25 Analýza údajů pro řízení procesů měření
Existují různé typy regulačních diagramů, které se dají použít na řízení procesu měření. Vhodné jsou regulační diagramy výběrových průměrů a výběrových variačních rozpětí. Tyto se vyhodnocují z malého počtu měření (tří až pěti). Výstup z procesu je adekvátní v rámci specifikace tehdy, když se jeho střední hodnota a jeho variabilita nacházejí v rámci specifikace. Všechny údaje získané použitím kontrolních etalonů je třeba urychleně zpracovat a vynést do diagramů. Výsledné diagramy se pravidelně kontrolují a spravují nezávislým pracovníkem a mají vliv na případná nápravná opatření. P6

26 Nápravná opatření Když výsledky kontroly a vyhodnocení údajů ukazují na nepřípustné odchylky měřicího procesu, je třeba přijmout nápravná opatření, aby byl proces opět řízený. Mezi nápravná opatření může patřit: zmenšení intervalů mezi kontrolami, oprava nebo vyřazení nestabilních nebo nespolehlivých přístrojů, P6

27 Nápravná opatření zvětšení časového rozpětí, ve kterém se provádí měření, zmenšování nejistot měřicího zařízení, zvětšování počtu sledovaných faktorů, zvyšování způsobilosti personálu. P6

28 Další prvky systému řízení procesu měření
V rámci fungujícího systému řízení měřicích procesů jsou důležité i následující činnosti: Prověřování procesu měření. Na základě výsledků řízení procesu měření a výsledků nápravných opatření je třeba provádět periodické prověřování měřicích procesů, dokumentovat výsledky a zavést jasné označení vyhovujících prvků. P6

29 Další prvky systému řízení procesu měření
Vedení komplexní dokumentace. Je důležité udržovat postačující záznamy na prokázání požadavků na proces měření. Záznamy musí obsahovat úplný popis zavedeného systému řízení procesu měření, popis zahrnuje všechny prvky procesu měření, všechny informace důležité pro nejistoty, všechny údaje o nápravných opatřeních, identifikaci všech důležitých dokumentů, identifikaci personálu odpovědného za přípravu údajů pro záznamy, požadavky na kvalifikaci, postup archivace a ochrany záznamů. P6

30 Další prvky systému řízení procesu měření
Periodická prověrka systému řízení procesu měření. K tomu se požívají mezilaboratorní porovnání a stížnosti zákazníků. Literatura: ČSN ISO : Zabezpečování jakosti měřicího zařízení – část 2: Směrnice pro řízení procesů měření, 1999. Palenčár R., Halaj M.: Metrologické zabezpečenie systémov riadenia kvality, STU Bratislava, 1998. P6


Stáhnout ppt "ŘÍZENÍ PROCESŮ MĚŘENÍ P6."

Podobné prezentace


Reklamy Google