Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

© Ing. V. Šebek, CSc. Řízení projektů a podnikových procesů 1/30 4. Podnikové procesy  Procesy a činnosti  Podnikové procesy a jejich význam  Proces.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "© Ing. V. Šebek, CSc. Řízení projektů a podnikových procesů 1/30 4. Podnikové procesy  Procesy a činnosti  Podnikové procesy a jejich význam  Proces."— Transkript prezentace:

1 © Ing. V. Šebek, CSc. Řízení projektů a podnikových procesů 1/30 4. Podnikové procesy  Procesy a činnosti  Podnikové procesy a jejich význam  Proces  Struktura popisu procesu  Procesní role  Klasifikace procesů  Popis procesu  Dekomposice procesu  Úroveň popisu procesu

2 © Ing. V. Šebek, CSc. Řízení projektů a podnikových procesů 2/30 Procesy a činnosti - 1 LV Činnosti, odpovědnosti Pracovní postupy Operativní úkoly činnost (elementární část procesu), vykonávaná v souvislém čase proces

3 © Ing. V. Šebek, CSc. Řízení projektů a podnikových procesů 3/30 Procesy a činnosti - 2  Pracovníci  vykonávají ve svých útvarech nejrůznější aktivity na základě určených pracovních postupů, definovaných činností útvaru a zodpovědností a operativních úkolů  Některé jejich aktivity jsou součástí procesů, přehled o celém procesu však na této úrovni není  pracovníci jsou hodnoceni podle výsledků své činnosti a ne podle svého příspěvku k procesům (které někdy ani neznají)  Linioví vedoucí (LV)  řídí své útvary tak, aby byly  optimalizovány činnosti jednotlivých pracovníků a celého útvaru  minimalizovány náklady aj.

4 © Ing. V. Šebek, CSc. Řízení projektů a podnikových procesů 4/30 Procesy a činnosti - 3 Trvání probíhajících procesů  závisí na poskládání činností realizovaných v jednotlivých útvarech, jejich prioritách, prodlevách, dodatečném získávání informací a souhlasů, různém přerušování práce, řešení jiných úkolů atd.  Doby trvání jednotlivých průběhů téhož procesu se tak mohou lišit i o více než 1 řád Procesní pohled (přístup) zajišťuje role Vlastník procesu (PO)  sleduje proces jako celek, např. od prvotního požadavku klienta až po skutečné zahájení služby klientem (dodání produktu)

5 © Ing. V. Šebek, CSc. Řízení projektů a podnikových procesů 5/30 Procesy a činnosti - 4 Popis procesu má PO Pracovníci, vykonávající činnosti LM Pracovní postupy p1 p2 Znalosti procesu Parametry procesu p1, p2… Činnosti, odpovědnosti Operativní úkoly stanoví schvaluje

6 © Ing. V. Šebek, CSc. Řízení projektů a podnikových procesů 6/30 Procesy a jejich význam - 1  Procesy  vytváří (a nabízejí) produkty a/nebo služby  umožňují fungování podniku A co činnost důležitých útvarů ?  Např. oddělení vývoje produktů zisk negeneruje –ale přispívá tím, že produkty vytváří a připravuje je tak k prodeji klientům  útvary řízení majetku nebo lidských zdrojů nevytvářejí zisk –ale připravují prostředí z hlediska vhodných prostor a schopných zaměstnanců, kteří poté mohou přímý zisk vytvořit aj.

7 © Ing. V. Šebek, CSc. Řízení projektů a podnikových procesů 7/30 Procesy a jejich význam - 2 cíl (účel) cíl (účel) proces  interních struktur  procesů  individuální vstupy výstupy pracovníci Specifikace rolí (funkčních míst) Organizační struktura IT infrastruktura Systém řízení & měřící systém Hodnoty a přístupy (podniková kultura)  cílů dělat věci správně dělat správné věci úroveň jak proč

8 © Ing. V. Šebek, CSc. Řízení projektů a podnikových procesů 8/30 Procesy a jejich význam - 3 Přínosy vrcholových procesů na dosažení, resp. udržení jednotlivých strategických cílů Strategie podniku Zájmové skupiny - zákazníci - akcionáři - vlastníci - zaměstnanci aj. Procesy (a jejich metrika) P1, m1 P2, m2 … Cíle a jejich hodnoty pro A Cíle a jejich hodnoty pro B Cíle a jejich hodnoty pro N

9 © Ing. V. Šebek, CSc. Řízení projektů a podnikových procesů 9/30 Proces - 1 Proces vstupy výstupy produkty (zboží), služby informace kapitál materiál lidé prostředí Proces - opakovaná strukturovaná transformace vstupů na výstupy řízeným úsilím použitých (určených) zdrojů Aspekty procesu - účelnost (smysluplnost) – jak přispívá k cílům podniku - účinnost (efektivita) – jak splňuje stanovené metriky zdroje

10 © Ing. V. Šebek, CSc. Řízení projektů a podnikových procesů 10/30 Proces - 2 Proces (aktivity, zdroje) výstupy zákazníci Dodavatelé (primární) vstupy Dodavatelé (sekundární) Zákazníci (interní)

11 © Ing. V. Šebek, CSc. Řízení projektů a podnikových procesů 11/30 Proces - 3 Vlastník procesu Metrika procesu provád í je odborně odpovědný jsou potřebné výstupní data vstupní data podporuje VK s výpovědní lhůtou má výstup Dokumentované znalosti Data Vstupní dokumenty Aplikace Proces XYZ Organ. útvar 2 Organ. útvar 1 Data Výstupní dokumenty vstup Model „Přiřazení funkcí“ požadavek zákazníka

12 © Ing. V. Šebek, CSc. Řízení projektů a podnikových procesů 12/30 Proces - 4  Definice procesu  opakovaná posloupnost řady strukturovaných činností vykonávaných za účelem splnění předem daného cíle  Vlastnosti procesu  výstupem je produkt /služba  má svého zákazníka  má svého vlastníka  přidává hodnotu  určitou dobu trvá  má opakování  má svoji strukturu spotřebovává zdroje

13 © Ing. V. Šebek, CSc. Řízení projektů a podnikových procesů 13/30 Proces - 5  Zdroje procesu (de facto vstupy do probíhajícího procesu)  finance  lidé  znalosti  výstupy jiných procesů  nakupované produkty a služby  stroje, zařízení, budovy, jiná hmotná aktiva, energie...

14 © Ing. V. Šebek, CSc. Řízení projektů a podnikových procesů 14/30 Proces - 6  Komponenty procesu  Aktivity  strukturované činnosti, které určují co má být prováděno (realizováno). Jednotlivé aktivity jsou vzájemně propojeny pomocí událostí  Události  specifikují situace před nebo po vykonání určité aktivity. Událost představuje výstupní podmínku jedné konkrétní aktivity a zároveň vstupní podmínku jiné aktivity. Události jsou spouštěcím mechanismem navazující aktivity  Logické spojky  používají se pro propojování jednotlivých aktivit a událostí –AND - a současně –OR - nebo (mohou nastat oba případy) –XOR - vzájemně se vylučující nebo

15 © Ing. V. Šebek, CSc. Řízení projektů a podnikových procesů 15/30 Struktura popisu procesu - 1  Cíle procesu  Význam procesu (vazba na strategické cíle podniku)  Definice procesu (začátek, konec, rozhraní)  Vazby na ostatní procesy  Popis průběhu procesu (činnosti, návaznosti, vazby)  Specifikace podmínek, nezbytných pro vykonávání procesu  Metriky pro posouzení  kvantity a kvality výstupů  výkonnosti procesu – účelnosti a efektivity

16 © Ing. V. Šebek, CSc. Řízení projektů a podnikových procesů 16/30 Struktura popisu procesu - 2  Identifikace zákazníků procesu  externí zákazník  interní zákazník v podniku  jiná zainteresovaná skupina  jiný proces  Role na procesu (popis role, obsazení konkrétními pracovníky)  vlastník procesu  nese odpovědnost za celý proces  řídicí role  role, které jsou odpovědné za dílčí činnosti v procesu  výkonná role  vykonává příslušné činnosti

17 © Ing. V. Šebek, CSc. Řízení projektů a podnikových procesů 17/30 Struktura popisu procesu - 3  Vstupní data a podněty (data, informace a podněty, které vstupují do popisovaného procesu)  Výstupní data a podněty (data, informace a podněty, které vystupují z popisovaného procesu)  Nástroje (SW aplikace, technická zařízení, dokumenty, údaje, znalosti apod., které podporují vykonávání činností v popisovaném procesu)  Omezující faktory pro změny/rozvoj procesu  Rizika procesu – událost, jednání nebo stav s nežádoucími dopady na dosažení cíle procesu  Regulátory řízení – závazná pravidla (zákony, vyhlášky, normy, směrnice)

18 © Ing. V. Šebek, CSc. Řízení projektů a podnikových procesů 18/30 Procesní role - 1  Role - Vlastník procesu (PO)  zná svůj proces  sleduje jeho stav a potenciální vývoj, stav u konkurence, vývojové trendy atd.  vytváří a schvaluje popis celého procesu  stanovuje dílčí parametry procesu, jejichž plněním se dosahuje synchronizace jednotlivých činností a splnění výstupů celého procesu  je zodpovědný za průběh a celkové (koncové) výstupy procesu (v požadované kvalitě, množství a dodržení dalších parametrů procesu) jako celku !

19 © Ing. V. Šebek, CSc. Řízení projektů a podnikových procesů 19/30 Procesní role - 2 vrcholový manažer vlastník procesu (PO) liniový manažer (LM) procesní zadání strategické zadání operativní zadání cíle procesu jaké cíle musí proces splnit (a s jakými zdroji) jaké ukazatele musí proces plnit jak musí proces fungovat  Role - vazby

20 © Ing. V. Šebek, CSc. Řízení projektů a podnikových procesů 20/30 Klasifikace procesů - 1  Příklad možného rozdělení  A  hlavní (core processes) - vytváří přidanou hodnotu (za kterou platí externí zákazník), naplňují strategické cíle podniku  podpůrné - poskytují služby pro základní procesy  řídící – průřezové procesy, koordinující činnost ostatních procesů  B  obchodní  podpůrné  existenční / vývojové - zajišťují rozvoj organizace  provozní (pro chod instituce)  Struktura procesu  Proces  Subproces –Činnost Úkol  Skupina procesů  Proces Subproces Činnost = vykonávaný 1 pracovníkem v souvislém čase Úroveň dekomposice Podrobnost popisu

21 © Ing. V. Šebek, CSc. Řízení projektů a podnikových procesů 21/30 Klasifikace procesů - 2 Klíčový proces Řídící proces Podpůrný proces Přidává proces hodnotu? ANA Probíhá proces napříč podnikem? AAN Má proces externí zákazníky? ANN Generuje proces zisky? ANN  Příklad možného rozdělení

22 © Ing. V. Šebek, CSc. Řízení projektů a podnikových procesů 22/30 Klasifikace procesů - 3 Řízení banky Ekonomické řízení Řízení obchodní pozice, bilance a rizik Řízení portfolia bankovních produktů a služeb Prodej bankovních produktů a poskytování služeb Poskytování IT služeb Zabezpečení činností banky Personální řízení a rozvoj Řídící procesy Obchodní procesy (procesy realizující předmět podnikání – core business) Podpůrné procesy Příklad vrcholových procesů

23 © Ing. V. Šebek, CSc. Řízení projektů a podnikových procesů 23/30 Popis procesu - 1  Zdroje pro získávání informací  interní předpisy, směrnice, postupy, SLA, pracovní návody…  závazné normy  interview s –výkonnými pracovníky –manažery –pracovníky navazujících činností, oblastí aj. –zákazníky procesu  cílené dotazníky  analýzy výstupů relevantních dřívějších projektů  data a informace z IT systémů  vlastní šetření, přímá měření  kvalifikované odhady  benchmarching  referenční modely

24 © Ing. V. Šebek, CSc. Řízení projektů a podnikových procesů 24/30 Popis procesu - 2  Proces a jeho průběh lze  popsat –volný textWord –strukturovaný textWord –formalizované tabulkyExcel  znázornit –VISIO –PowerPoint –vývojový diagram  namodelovat (a graficky zobrazit) –SW systémy pro modelování FirstStep ARIS aj.

25 © Ing. V. Šebek, CSc. Řízení projektů a podnikových procesů 25/30 Popis procesu - 3  Popis procesu volným textem  charakteristika popisu volným textem –nemá logickou strukturu –není přehledný a vhodný pro prezentace –nelze provádět kontroly úplnosti informací a jejich konzistence –aktualizace popisu je velmi obtížná (téměř nemožná) –je poplatná svému autorovi (styl a přesnost popisu, způsob vyjadřování.)  používá se ve většině organizací  nevýhody m.j. –obtížné čtení a porozumění –nesnadná analýza

26 © Ing. V. Šebek, CSc. Řízení projektů a podnikových procesů 26/30 Popis procesu - 4  Popis ve formě tabulky  výhody –popis je strukturovaný (v rámci jednoho typu tabulky)  nevýhody –tabulky mívají různou strukturu –špatně se provádí analýza –velké tabulky jsou nepřehledné –problémy s aktualizací  Grafické znázornění procesů  Výhody –použití předdefinovaných grafických objektů umožňuje jednoznačné a jasné znázornění –průběhy jdou snadno analyzovat a vyhodnocovat –grafické znázornění je přehledné (bývá omezeno na klíčové procesy)  Popis - Model procesu (nejvíce vypovídající, možnost predikce)

27 © Ing. V. Šebek, CSc. Řízení projektů a podnikových procesů 27/30 Dekomposice procesu AB CD Proces Subproces Činnosti (Workflow) Subproces Proces ALFA Úroveň

28 © Ing. V. Šebek, CSc. Řízení projektů a podnikových procesů 28/30 Úroveň popisu procesu  Úroveň popisu procesu závisí na požadavku dekomposice procesu, tj. co potřebujeme s popisovaným procesem dělat a co o něm potřebujeme vědět  Každá nižší (podrobnější) úroveň přebírá informace úrovně vyšší  Nejnižší úroveň  je výkonná – popisuje detailní činnosti a individuální výkonné role Pozor na nebezpečí příliš detailního popisu !  Vyšší úrovně  jsou přehledové a slouží většinou pro potřeby řízení a celkového přehledu a souvislostí probíhajících procesů

29 © Ing. V. Šebek, CSc. Řízení projektů a podnikových procesů 29/30 Úroveň popisu procesu - příklad  Popis nejvyšší úrovně obsahuje  Cíle procesu  Klíčové vstupy  Druhá úroveň  události aktivující daný proces,  role, zodpovědná za celý proces (vlastník procesu),  kvalitativní a kvantitativní metriky procesu,  omezující podmínky procesu  Třetí úroveň  výčet činností, které jsou součástí procesu  seznam rolí, podílejících se na procesu  seznam všech externích vstupů a výstupů v průběhu procesu  Přehled SW aplikací  Čtvrtá úroveň  návaznost činností (algoritmus)  vstupy a výstupy každé činnosti  přiřazení rolí k jednotlivým činnostem. Nejde o obecný návod

30 © Ing. V. Šebek, CSc. Řízení projektů a podnikových procesů 30/30 Poznámka: workflow vs. proces  Wikipedie  Workflow is a virtual representation of actual work. The flow being described may refer to a document or product that is being transferred from one step to another.document product  Workflow můžeme přeložit jako pracovní tok  Workflow je schéma provádění nějaké komplexnější činnosti (procesu), rozepsané na jednodušší činnosti a jejich vazbyprocesu  A process may be distinguished from a workflow by the fact that it has well-defined inputs, outputs and purposes, while the notion of workflow may apply more generally to any systematic pattern of activity


Stáhnout ppt "© Ing. V. Šebek, CSc. Řízení projektů a podnikových procesů 1/30 4. Podnikové procesy  Procesy a činnosti  Podnikové procesy a jejich význam  Proces."

Podobné prezentace


Reklamy Google