Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

big.RB – proklatě dobrá ekonomika! dobré zboží se chválí samo :)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "big.RB – proklatě dobrá ekonomika! dobré zboží se chválí samo :)"— Transkript prezentace:

1 big.RB – proklatě dobrá ekonomika! dobré zboží se chválí samo :)
Daňová soustava big.RB – proklatě dobrá ekonomika! dobré zboží se chválí samo :) EK306/ URL:

2 1.1 Daňová soustava v tržní ekonomice
EK306/ URL:

3 Co je daňová soustava? daňový systém určité země říká
jaké druhy daní v zemi existují, v jaké výši a jak často se platí a kdo je platí apod. typ daňové soustavy vždy závisí na ekonomickém systému země (jiný typ soustavy bude mít tržní ekonomika, jiný např. centrálně řízená) na politické orientaci vládnoucí strany vyšší daňové zatížení občanů preferují zpravidla levicové vlády, nižší daňové zatížení občanů preferují zpravidla pravicové vlády EK306/ URL:

4 Ekonomická teorie a přístup k daním
v historii teoretické ekonomie vznikl směr Ekonomie strany nabídky jeden z jejich představitelů A. Laffer zkonstruoval křivku, která popisuje vývoj daňových výnosů plynoucích do státního rozpočtu v závislosti na výši daňové sazby Artur Laffer tvrdí, že v každé ekonomice existuje určitá daňová sazba (tzv. maximální), při které jsou výnosy z daní maximální překročí-li v ekonomice skutečná daňová sazba tuto tzv. maximální daňovou sazbu, příjmy z daní „utíkají“ z legální ekonomiky pryč do šedé (ilegální) ekonomiky (v grafu se jedná o tzv. zakázanou zónu) EK306/ URL:

5 Všimněte si prosím sazba t0 < t1 a při tom daňový výnos je stejně vysoký zatímco u t0 jsou nízké výnosy dány nízkými příjmy, u sazby t1 jsou nízké výnosy z daní dány vysokými úniky do šedé ekonomiky maximální daňová sazba tmax je v každé zemi odlišná! tzv. zakázaná zóna je dána vyšší než tzv. maximální daňovou sazbou EK306/ URL:

6 1.2 Vztah daňové soustavy a státního rozpočtu
EK306/ URL:

7 Proč platíme daně? daně jsou jedním z hlavních příjmů SR
ze SR jsou pak tyto příjmy rozdělovány dalším subjektům přímým příjmem jednotlivých obcí je v současnosti daň z nemovitostí hlavním smyslem daní je zajistit financování těch společenských potřeb, které nelze zajistit lépe jinými formami než prostřednictvím státu jako celku, prostřednictvím krajů nebo obcí. jedná se o tzv. veřejné statky tzn. statky, které by soukromý sektor nezabezpečil efektivně nebo by je nezabezpečil vůbec vzdělání, bezpečnost, údržba a rozvoj měst a komunikací, sadů, parků, veřejné osvětlení, kultura, sociální dávky, věda a výzkum, … EK306/ URL:

8 1.3 Funkce daňové soustavy
EK306/ URL:

9 Funkce daňové soustavy
Fiskální Regulační Stimulační Sociální EK306/ URL:

10 ad 1) Fiskální funkce DS vytvořit takový SR, který zabezpečí plynulé financování hospodářství státu obrana, bezpečnost, školství, apod. jedná se o velmi pružný nástroj vlády v případě nedostatku peněz ve SR může vláda velmi flexibilně (pružně) zareagovat a schválit vyšší míru zdanění a tím zvýšit dodatečně příjmy státního rozpočtu EK306/ URL:

11 ad 2) Regulační funkce převážně se týká spotřebních daní
cílem je regulovat (omezovat spotřebu) určitého zboží v ekonomice alkohol, cigarety, benzín, naftu, důvod: alkohol+cigarety => omezení spotřeby v zájmu zdraví obyvatelstva benzín, nafta efektivnější zacházení s omezeným přírodním zdrojem; ekologicky únosná spotřeba apod. EK306/ URL:

12 ad 3) Stimulační funkce stimul k rozproudění ekonomiky
v období recese by stát měl upřednostňovat nižší daňové zatížení z důvodu sociální neúnosnosti v období expanze nižší daně působí motivačně pro ekonomické subjekty některé daně mohou subjekty stimulovat k činnosti např. daň z nemovitosti působí jako motivační stimul k tomu, aby byla nemovitost využívána efektivně majitel bude chtít zisk, ze kterého by zaplatil daň, takže třeba nemovitost bude pronajímat, adp. EK306/ URL:

13 1.4 Struktura daňové soustavy ČR a její právní úprava
EK306/ URL:

14 A. Struktura daňové soustavy ČR
Nepřímé daně Přímé daně EK306/ URL:

15 ad I) Nepřímé daně - obecně
jsou vázány na některé druhy výrobků nebo služeb nejsou vázány na jednotlivé fyzické n. právnické osoby poplatníkem nepřímých daní je spotřebitel nepřímé daně platíme v konečné ceně produktu (výrobek, zboží, služba do státního rozpočtu je odvádí výrobce, prodejce apod. vyhnout nepřímým daním se lze tak, že nebudeme produkt zatížený nepřímou daní kupovat EK306/ URL:

16 patří sem: DPH (daň z přidané hodnoty) Spotřební daně
Daň z minerálních olejů, daň z lihu, daň z piva, daň z vína a meziproduktů, daň z tabákových výrobků EK306/ URL:

17 ad II) Přímé daně mají bezprostřední vazbu na tvorbu hodnot a zisků fyzickými a právnickými osobami, daňový poplatník je adresný člení se na: daně z příjmů daň z příjmů fyzických osob daň z příjmů právnických osob majetkové daně daň z nemovitostí daň z pozemků daň ze staveb daň dědická, daň darovací a daň z převodu nemovitostí silniční daň EK306/ URL:

18 Právní úprava české daňové soustavy
Daň z přidané hodnoty 235/2004 Sb O DPH ve znění pozdějších novel Spotřební daně 353/2003 Sb O spotřebních daních –“– Daň z nemovitostí 338/1992 Sb O dani z nemovitostí –“– Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí 357/1992 Sb O dani dědické, darovací, … –“– Daň silniční 16/1993 Sb O dani silniční –“– Daně z příjmů Sb O dani z příjmů –“– Správa daní 337/1992 Sb O správě daní a poplatků –“– EK306/ URL:

19 1.5 Základní pojmy daňové soustavy
EK306/ URL:

20 Daň zákonem stanovená, zpravidla opakující se platba fyzických n. právnických osob plynoucí do státního rozpočtu státním rozpočtem rozumíme rozpočet ústřední (rozpočet ČR, schvaluje se každoročně Zákonem o SR) rozpočet vyššího územního celku (kraje) rozpočet obcí např. DPH je příjmem SR ČR (ústředního rozpočtu) daň z nemovitosti je příjmem obce (viz. dále) EK306/ URL:

21 Zdaňovací období časový interval, za který se daňový základ a daň stanovují a za který se hradí např. měsíc, čtvrtletí, rok, apod. viz. jednotlivé daně EK306/ URL:

22 Nedoplatek daně Přeplatek daně Správce daně
celkové zálohy jsou nižší než vyměřená celková daň nedoplatek musí být do stanoveného termínu státu uhrazen Přeplatek daně celkové zálohy na daň jsou vyšší než vyměřená celková daň, přeplatek musí správce daně vrátit, popř. započítat na další (novou) daňovou povinnost Správce daně příslušný finanční orgán, kt. plátce daň poukazuje, kontroluje správnost výpočtu a odvádění daní, uděluje sankce v případě neplnění daňových povinností např. finanční úřad EK306/ URL:

23 poplatník daně plátce daně
fyzická n. právnická osoba, která ze zákona nese daňové břemeno (krátí se jí využitelný příjem) např. učitel ve škole (ze svého příjmu je povinen odvést daň do SR, ale platí ji za něj zaměstnavatel) plátce daně fyzická n. právnická osoba, kt. je povinna daň vypočítat vybrat a odvést do státního rozpočtu prostřednictvím finančního úřadu např. PA odvádí daně z příjmů za své zaměstnance EK306/ URL:

24 správa daně činnost, kterou provádí správce daně
jedná se o právo činit opatření, kt. jsou potřebná ke správnému a úplnému zjištění, stanovení a splnění daňových povinností vyhledat daňové subjekty, vyměřit daně, vybrat daně, kontrolovat, vymáhat, apod. EK306/ URL:

25 neupravený základ daně (daňový základ)
objekt daně předmět daně finanční hodnota (n. jiná skutečnost), na jejímž základě je uložena daňovému poplatníkovi daňová povinnost např. mzda v pracovním poměru, hodnota dědictví, zisk z podnikání, apod. neupravený základ daně (daňový základ) část objektu daně, ze které se po dalších úpravách bude vypočítávat daň, hrubý zisk vykázaný v účetnictví (před odečtením např. odečitatelných položek), HM – ZP a SP bez přičtených bonusů a slev na dani, apod. EK306/ URL:

26 Nezdanitelná část základu daně
Upravený základ daně část objektu daně po úpravě o nezdanitelné části základu daně odčitatelné položky, přičitatelné položky výsledkem je částka, ze které se bude vypočítávat daň např. HV podniku = V - N, HV > 0 = hrubý zisk upravený základ daně = hrubý zisk – ZP – SP – odčitatelné položky + přičitatelné položky (penále a pokuty od finančního úřadu) Nezdanitelná část základu daně položky snižují neupravený základ daně (chovají se jako odčitatelné položky) např. sociální hlediska, ekologická hlediska apod. EK306/ URL:

27 Přičitatelné položky k základu daně
účetnictví tyto položky zahrnuje do nákladů ale nejsou daňově uznatelnými náklady tzn. NESNIŽUJÍ ZÁKLAD pro výpočet daně z příjmu pokuty, penále, dary přesahující zákonem stanovené limity apod. Odčitatelné položky od základu daně snižují daňový základ z důvodů, kt. stát považuje z hlediska ekonomické stimulace za rozumné EK306/ URL:

28 Daňová sazba Sleva na dani
postup výpočtu (algoritmus), podle kterého se ze základu daně stanoví velikost daně nejčastěji je to procento, které stanoví výši daně např. základní sazba DPH = 19%, snížená sazba DPH 5%, apod. Sleva na dani částka, která se odečítá až po vypočtení daně od vypočtené daně tzn. nesnižuje daňový základ! snižuje až vypočtenou daň! EK306/ URL:

29 Daňové přiznání Daňový únik dokument
plátce daně uvádí všechny skutečnosti potřebné pro výpočet daně, tento výpočet musí předložit finančnímu úřadu v termínu, kt. stanovuje zákon Daňový únik protiprávní jednání daňového subjektu s cílem neoprávněného zkrácení daňové povinnosti je-li úmyslné, jedná se o trestný čin krácení daně EK306/ URL:

30 1.6 Anglické a německé ekvivalenty našich daní
EK306/ URL:

31 Anglické a německé ekvivalenty čs. daní
Daň z přidané hodnoty (DPH) A: VAT (Value Added Tax) N: Mwst (Mehrwertsteuer) Spotřební daň A: Consumpton Taxes N: Verbrauchsteuer Daň z příjmů A: Income Tax N: Einkommensteuer EK306/ URL:

32 Anglické a německé ekvivalenty našich daní
Daň z příjmů fyzických osob A: Personal Income Tax N: Personaleinkommensteuer Daň z příjmů právnických osob A: Corporate Income Tax N: Korperschaftsteuer Silniční daň A: Road Tax N: Kraftfahrzeugsteuer EK306/ URL:

33 anglické a německé ekvivalenty českých daní
Daň dědická A: Inheritance Tax N: Erbschaftssteuer Daň darovací A: Gift Tax N: Schenkungssteuer Daň z nemovitostí A: Tax on Properties N: Immobiliensteuer EK306/ URL:

34 1.7.1 DPH – Daň z přidané hodnoty
EK306/ URL:

35 1) Co je vlastně přidaná hodnota
příklad – nakoupíme dřevo ze dřeva vyrobíme lavičku výroba lavičky = přidaná hodnota – před tím to bylo jen dřevo dřevo nalakujeme nalakování = přidaná hodnota lavičku prodáme dál přidaná hodnota = vyrobená lavička + práce zaměstnanců, apod. přidaná hodnota = hodnota přidaná naším dalším zpracováním EK306/ URL:

36 Zatím velmi jednoduchý příklad
Koupili jsme dřevo za Kč. Ze dřeva jsme vyrobili lavičku. K výrobě jsme museli svítit, museli jsme použít strojů, zaměstnanců, apod. Cena na výstupu je Kč. cena na vstupu Kč cena na výstupu Kč přidaná hodnota = cena na výstupu – cena na vstupu přidaná hodnota = – = Kč EK306/ URL:

37 2) Co je tedy DPH? nepřímá daň daň z prodeje výrobků a služeb
neovlivňuje hospodaření podniku není nákladem, ani výnosem podniky jsou pouze „výběrčími daně“, od svých odběratelů daň vyberou a odvedou DPH do státního rozpočtu a to prostřednictvím finančního úřadu spotřebitel platí DPH v ceně výrobku EK306/ URL:

38 Předmět DPH dodání zboží převod nemovitostí poskytování služeb
pořízení zboží z členských států EU a ze třetích zemí EK306/ URL:

39 NEPLATÍ Platí se DPH ze všeho?
v některých případech se DPH uplatnit nesmí: Bezplatné poskytnutí reklamního předmětu do 500 Kč (např. tričko s logem PA) Manka a škody na majetku aktivace majetku a služeb dále viz. zákon o DPH – PROSTUDUJTE! EK306/ URL:

40 Sazby DPH základní sazba snížená sazba 19% zboží služby
vše, co není uvedeno ve snížené sazbě! snížená sazba 9% potraviny (některé druhy), krmiva, voda, zdravotnické prostředky, knihy, noviny, časopisy, dětské autosedačky, apod. některé služby uvedené v příloze 1 zákona o DPH npř. oprava zdravotnických prostředků, hromadná a pravidelná přeprava osob, zdravotní a sociální péče, vstupné na koncerty, divadelní a filmová představení, aj. EK306/ URL:

41 Základ daně z přidané hodnoty
částka snížená o daň, kt. jako úplatu obdržel plátce DPH za uskutečněné plnění tzn. částka neobsahuje DPH, DPH budeme počítat způsobem „zdola“ (viz. dále) např. prodej zboží, poskytnutí služby, apod. platba přijatá před uskutečněním zd. plnění, ze kt. musí plátce povinen odvést daň částka již obsahuje DPH DPH budeme počítat způsobem „shora“ (viz. dále) základ daně rovněž zahrnuje: clo, celní poplatky, poplatky spotřební daň vedlejší výdaje, kt. jsou účtovány náklady na balení, přepravu, pojištění, provize, apod. EK306/ URL:

42 Výpočet DPH - 2 způsoby Výpočet zdola ze základu daně
DPH = základ daně * (sazba/100) Výpočet shora z částky včetně daně DPH = částka včetně daně * koeficient, kde koeficient = sazba/(100 + sazba) koeficient se zaokrouhluje matematicky zaokrouhluje se na 4 desetinná místa úkol: spočtěte koeficienty pro sníženou i základní sazbu DPH Vypočtenou daň zaokrouhlujte na padesátihaléře matematicky! EK306/ URL:

43 Výsledky koeficient pro základní sazbu 19%
= 19/(100+19) = 0,1597 koeficient pro sníženou sazbu 9% = 9/(100+9) = 0,0826 EK306/ URL:

44 Náležitosti daňového dokladu
přesné označení prodávajícího a kupujícího evidenční číslo rozsah a předmět plnění datum vystavení daňového dokladu datum uskutečnění daňového plnění jednotkovou cenu bez daně základ daně n. výše platby základní n. sníženou sazbu n. odkaz na ustanovení zákona, dle kt. je daňové plnění osvobozeno ZA SPRÁVNOST ODPOVÍDÁ PRODÁVAJÍCÍ KUPUJÍCÍ NESMÍ ŽÁDNÉ ÚDAJE OPRAVOVAT EK306/ URL:

45 Nárok na odpočet DPH může uplatnit plátce daně, jestliže:
použije daný vstup pro ekonomickou činnost např. z nakoupeného dřeva vyrobí lavičku DPH je pro něj pak pohledávkou vůči SR má daňový doklad vystavený plátcem DPH, kt. má náležitosti požadované zákonem prodejce dřeva vystaví fakturu, kt. obsahuje potřebné náležitosti nárok na odpočet uplatní v období, kdy se zdanitelné plnění uskutečnilo nárok lze uplatnit nejpozději za poslední zdaňovací období v daném kalendářním roce, později je možné uplatnit nárok pouze v dodatečném daňovém přiznání, nejdéle však do 3 let EK306/ URL:

46 Daňová povinnost rozdíl mezi daní zaúčtovanou v příslušném zdaňovacím období na výstupu a nárokem na odpočet daně na vstupu záporná daňová povinnost ozn. nadměrný odpočet máme pohledávku vůči SR souhrn daní na vstupu je vyšší než souhrn daní na výstupu kladná daňová povinnost ozn. vlastní daňová povinnost souhrn daní na výstupu je vyšší než souhrn daní na vstupu EK306/ URL:

47 Daňová povinnost - příklad
Ve sledovaném měsíci uskutečnil podnik tyto nákupy a prodeje: nákup zboží Kč, 19% DPH nákup služeb Kč, včetně 19% DPH tržby za prodané zboží Kč, včetně 19% DPH tržby za realizované služby Kč, DPH 19% Vypočtěte daňovou povinnost EK306/ URL:

48 Postup Spočteme jednotlivé daně na vstupu a provedeme jejich sumaci
Spočteme daňovou povinnost dle vztahu: daňová povinnost = souhrn daní na výstupu – souhrn daní na vstupu Rozhodneme, zda se jedná o nadměrný odpočet n. vlastní daňovou povinnost EK306/ URL:

49 Krok 1: Výpočet daní na vstupu
Daň na vstupu budeme počítat u: nákup zboží Kč, 19% DPH nákup služeb Kč, včetně19% DPH ad a) DPH = sazba DPH*základ daně = = 0,19* = ad b) DPH = koeficient19% * částka včetně DPH DPH = 19/(100+19)* = 0,1597* = ,50 Sumace daní na vstupu: ,50 = ,50 EK306/ URL:

50 Krok 2: Výpočet daní na výstupu a jejich sumace
Daň na výstupu budeme počítat u: tržby za prodané zboží Kč, včetně 19% DPH tržby za realizované služby Kč, DPH 19% ad a) DPH = koeficient19%*částka vč. DPH DPH = 19/(100+19) * = = 0,1597 * = ,50 Kč ad b) DPH = sazba DPH * základ daně = 0,19 * = Kč Sumace daní na výstupu: , = ,50,-- Kč EK306/ URL:

51 Krok 3: Výpočet daňové povinnosti
=  daně na výstupu -  daně na vstupu = = ,50 – ,50 = zaokrouhlíme na celé Kč nahoru! EK306/ URL:

52 Krok 4: Rozhodneme d.povinnost/n.d.odpočet
jedná se o daňovou povinnost důvod: výsledek je > 0 jedná se o daňovou povinnost, kt. musíme uhradit státu EK306/ URL:

53 Obchodní vztahy mezi plátci a neplátci DPH
EK306/ URL:

54 Kdo je plátce a kdo neplátce DPH
osoba povinně zaregistrovaná k platbě DPH v ČR dle zákona o DPH platí, že osobou povinnou k dani je ten, kdo: má sídlo, místo podnikání nebo provozovnu v tuzemsku, a její obrat přesáhne za nejbližších 12 předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců částku Kč, toto je nutné přepočítávat celý rok, takže leden 05 – leden 06 únor 05 – únor 06 prosinec 06 – prosinec 07 v každé sestavě 12 po sobě jdoucích měsících obrat přesáhne Kč pokud tento zákon nestanoví jinak Neplátce DPH každý jehož obraty ve 12 po sobě jdoucích měsících jsou nižší než Kč EK306/ URL:

55 Zdaňovací období DPH kalendářní měsíc čtvrtletí
obrat plátce DPH přesáhl za předchozí kalendářní rok Kč čtvrtletí obrat plátce se pohybuje v rozmezí – volba mezi čtvrtletím n. kalendářní měsícem obrat plátce DPH se pohybuje – Kč EK306/ URL:

56 vlastní daňová povinnost/nadměrný odpočet
sumace DPH na výstupu > sumace DPH na vstupu plátce DPH podá daňové přiznání do 25 dnů po skončení zdaňovacího období a to i v případě, že mu nevznikla daňová povinnost pokud vznikl nadměrný odpočet správce daně jej vrací do 30 dnů od posledního dne lhůty pro podání daňového přiznání o tento přeplatek plátce nemusí žádat správcem DPH je příslušný finanční úřad, v některých případech to může být i celní úřad EK306/ URL:

57 DPH: typy obchodních vztahů v reálné praxi
Neplátce prodává zboží n. služby neplátci Neplátce DPH prodává zboží n. služby plátci DPH Plátce prodáva zboží n. služby neplátci Plátce prodává zboží n. služby plátci DPH EK306/ URL:

58 ad 1) Neplátce prodává zboží n. služby neplátci
Podnik (neplátce) nakoupil materiál za Kč. Prodal výrobek za Kč. v přidané hodnotě jsou započteny třeba mzdy dělníků, elektrická energie, apod. kalkulace ceny: cena vstupu = Kč přidaná hodnota (mzdy, elektrika, nájem, marže, …) = Kč ___________________________________________________________ výsledná cena = cena vstupu + přidaná hodnota = Kč stát v tomto případě DPH nezíská ani od našeho dodavatele, ani od nás! EK306/ URL:

59 ad 2) Neplátce DPH prodává zboží n. služby plátci DPH
Náš podnik je plátcem DPH a nakoupil vstup od neplátce DPH za Kč Přidaná hodnota naším podnikem činí Kč. Sazba DPH 19% Kalkulace ceny pro našeho odběratele: nákupní cena bez DPH ………… Kč přidaná hodnota námi ………… Kč ____________________________________________ naše prodejní bez DPH ………… Kč DPH na výstupu (19%) ………… Kč způsob zdola: DPH = 0,19 * Kč cena pro odběratele = = Kč EK306/ URL:

60 Zobecnění situace, kdy neplátce prodává plátci
cenu pro našeho odběratele tedy tvoří: nákupní cena vstupu + přidaná hodnota (mzdy, náklady, marže, …) + DPH na výstupu základ pro výpočet DPH je tedy tvořen: + nákupní cena + přidaná hodnota námi (mzdy, náklady, marže) do státního rozpočtu odvádíme DPH my EK306/ URL:

61 ad 3) Plátce prodává zboží n. služby neplátci DPH
Náš podnik není plátcem DPH a nakoupil vstupy od plátce DPH za Kč (cena vč. DPH) přidaná hodnota naším podnikem je Kč Kalkulace ceny v tomto případě: nákupní cena vstupů bez DPH ……………… Kč DPH na vstupu (19%) ………………………… Kč přidaná hodnota námi ………………………… Kč cena pro konečného spotřebitele Kč pozor! podnik neplátce DPH si nenárokuje odpočet DPH na vstupu! EK306/ URL:

62 Zobecnění této situace
neplátce DPH si při nákupu nenárokuje odpočet DPH na vstupu, kalkulace ceny pro odběratele: + cena vstupu včetně DPH + naše přidaná hodnota = konečná cena, kterou nám zaplatí spotřebitel nejsme plátci DPH, takže neodvádíme daň na výstupu ke státu nemáme závazek pokud od nás nakupuje plátce DPH nebude si na vstupu nárokovat odpočet DPH (protože nebude mít co odpočítávat) EK306/ URL:

63 ad 4) Plátce prodává zboží n. služby plátci DPH
Jsme plátci DPH, nakoupili jsme vstupy (materiál) od plátce DPH za , bez DPH 19%, naše přidaná hodnota je Kč při vstupu jako plátci kupující od plátců můžeme uplatnit odpočet DPH kalkulace ceny pro našeho spotřebitele: + cena vstupu (materiálu) ……………… Kč (1) + přidaná hodnota (mzdy, energie, marže) Kč (2) + DPH ………………………………………… Kč základem pro výpočet DPH je součet řádků (1) a (2) cena pro našeho spotřebitele……………… Kč EK306/ URL:

64 Zobecnění této situace
pokud plátce nakupuje od plátce, pak na vstupu uplatňuje odpočet DPH kalkulace ceny výrobku + nákupní cena vstupu bez DPH (materiál) + přidaná hodnota (náklady, marže) + DPH na výstupu základem pro výpočet DPH jsou zde: nákupní cena + námi přidaná hodnota konečná cena, kterou uhradí spotřebitel a pro nás je jedno, zda je plátcem nebo neplátcem EK306/ URL:

65 Na závěr připomenutí o DPH – nezapomeňte!
DPH má universální charakter týká se naprosté většiny výrobků a služeb Daňová povinnost vzniká zpravidla okamžikem prodeje Základ DPH je vždy v peněžních jednotkách Poplatníkem je vždy spotřebitel Plátcem DPH je výrobce (n. prodejce) DPH je příjmem SR. Správcem DPH je příslušný finanční úřad. EK306/ URL:

66 1.7.2 Spotřební daně EK306/ URL:

67 Obecně o spotřebních daních I/II
kromě fiskální funkce (jsou příjmem SR) plní i funkci regulační zdravotní důvody zvyšují ceny alkoholu, tabákových výrobků apod. a tím de facto působí na omezení spotřeby ekologické důvody zvyšují ceny pohonných hmot, což může mít vliv na spotřebu pohonných hmot (snížení) a tudíž se může snížit i množství splodin vzniklých při spalování jsou to nepřímé daně týkají se vybraných výrobků (selektivní char.) daňová povinnost vzniká okamžikem výroby n. dovozu EK306/ URL:

68 Obecně o spotřebních daní II/II
uplatňují se jen jednou základem daně nemusí být nutně peněžní částka, ale třeba naturální jednotka (litr vína, apod.) při dovozu vybírá spotřební daně celní úřad jsou součástí základu pro výpočet DPH všechny jsou upraveny zákonem 353/2003 Sb. o spotřebních daních EK306/ URL:

69 Struktura spotřebních daní
Daň z minerálních olejů automobilové benzíny, motorové nafty, topné oleje Daň z lihu líh, ovocné destiláty z pěstitelského pálení, lihoviny, destiláty Daň z piva piva, která obsahují více než 0,5% objemových alkoholů (viz. dále) Daň z vína a meziproduktů např. révová vína, šumivá vína, desertní vína, … Daň z tabákových výrobků cigarety, doutníky, cigaretový a žvýkací tabák EK306/ URL:

70 Předmět spotřební daně
vybrané výrobky, které jsou: vyrobené v tuzemsku n. do tuzemska dovezené EK306/ URL:

71 Vznik daňové povinnosti
daňová povinnost vzniká okamžikem výroby n. dovozu zboží ve státech EU se uplatňuje princip zdanění v té zemi, kde dojde ke konečné spotřebě ke zdanění dochází až ve chvíli, kdy je zboží puštěno do volného oběhu EK306/ URL:

72 Prosím pozorně vnímejte --- odlišujte následujícící
daňová povinnost vzniká výrobou n. dovozem vznik povinnosti daň přiznat a zaplatit vzniká v okamžiku uvedení vybraného výrobku do volného oběhu při dovozu při použití pro vlastní spotřebu, apod. správcem spotřební daně je celní úřad EK306/ URL:

73 Daňové sklady v době mezi daňovou povinností a povinností daň přiznat a zaplatit je vybraný výrobek v režimu podmíněného osvobození od daně daňový sklad upraven nově v souladu se směrnicemi EU daň se vybírá co nejblíže místu spotřeby v tomto mezidobí jsou výrobky dopravovány a skladovány nezdaněně daňové sklady jsou provozovány na základě povolení od správce spotřební daně – celní úřad EK306/ URL:

74 Plátce spotřebních daní
fyzická n. právnická osoba, která: provozuje daňový sklad dodají vybrané výrobky ke konečné spotřebě dovážejí vybrané výrobky a neuplatní režim podmíněného osvobození další případy ze zákona plátce se musí registrovat k platbě spotřební daně nejpozději ke vzniku daňové povinnosti plátcem spotřebních daní nejsou fyzické osoby, které vyrobí do 200 litrů piva pro vlastní potřebu za rok nebo do 500 litrů vína za rok EK306/ URL:

75 Zdaňovací období, daňové přiznání, splatnost daně
jeden měsíc Daňové přiznání do 25. dne po skončení zdaňovacího období za každou daň samostatně Splatnost daně je splatná do 40. dne od skončení zdaňovacího období EK306/ URL:

76 Nárok na vrácení spotřební daně
propuštění výrobků do celního režimu vývoz při zničení výrobků u výrobce, který není provozovatelem daňových skladů z důvodu nepředvídatelné události při uznaných a oprávněných reklamacích EK306/ URL:

77 Základ spotřební daně základem je množství výrobku v měrných jednotkách u tabákových výrobků je to také cena pro konečného spotřebitele EK306/ URL:

78 Vystavování daňových dokladů
stejné náležitosti jako daňový doklad u DPH viz navíc doklad musí obsahovat: množství vyskladněných výrobků výši spotřební daně EK306/ URL:

79 Příklady spotřebních daní v r. 2006
Daň z minerálních olejů, např. olovnaté benziny (motorové, letecké) 1 000 litrů = Kč bezolovnaté benziny (motorové, letecké) 1 000 litrů = Kč Daň z lihu, např. líh 1 hl etanolu Kč Daň z vína, např. šumivá vína 1 hl vína Kč EK306/ URL:

80 1.8 Přímé daně EK3_06/07 URL:

81 Struktura kapitoly 1.8 Daň z nemovitostí
Daň dědická, darovací a daň z převodu nemovitostí Silniční daň Daně z příjmů EK3_06/07 URL:

82 ad I. Daně z nemovitostí EK3_06/07 URL:

83 Obecná charakteristika
upravena zák. 338/92 Sb. přímá majetková daň nemovitost = pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem daň z nemovitostí se člení daň z pozemků daň ze staveb konstrukce daně z nemovitosti není založena na hodnotě nemovitosti výše závisí na tom, kde se nemovitost nachází a k čemu slouží celkový daňový výnos je příjmem OBCE, na jejímž území se nemovitost nachází vybranou daň na účty obcí zasílají finanční úřady EK3_06/07 URL:

84 Daň z nemovitostí Předmět daně Pozemky a stavby (nemovitosti)
Poplatník zpravidla vlastník Základ daně Výpočet na základě tabulek (skupin nemovitostí) a koeficientů pro konkrétní území Základ daně i daň zasílá finanční úřad daňovým výměrem Daňové přiznání 1x ročně, v případě, že posléze nedojde ke změně vlastníka daňové přiznání se znovu nepodává Placení daní platí se ročně je možno ji rozdělit do 4 splátek EK3_06/07 URL:

85 A. Daň z pozemků - obecně předmětem daně jsou pozemky na území ČR vedené v katastru nemovitostí název obce, název a kód katastrálního území a parcelní číslo, pod kterým je pozemek veden předmětem daně nejsou zastavěné pozemky lesní pozemky plnící zvláštní funkce (např. ochranné) vodní plochy (kromě rybníků s průmyslovým chovem ryb) pozemky určené pro obranu státu EK3_06/07 URL:

86 Daň z pozemků – potřebné paragrafy do praxe
předmět daně z pozemků par. 2 zákona o dani z nemovitostí poplatníci daně z pozemků par. 3, tamtéž osvobození od daně z pozemků par. 4, tamtéž základ daně, sazby daně, daň z pozemků par. 5 a 6, tamtéž EK3_06/07 URL:

87 stavby jsou nemovitosti spojené pevným základem se zemí
B. Daň ze staveb stavby jsou nemovitosti spojené pevným základem se zemí předmětem daně ze staveb jsou stavby na území ČR paragraf 7: obytný dům, stavby tvořící příslušenství obytného domu, stavba k individuální rekreaci, , garáž oddělená od bytového domu, byt, nebytový prostor (k podnikání, nebo jen nebytový prostor) EK3_06/07 URL:

88 identifikační údaje o stavbě
název obce, v jejímž katastru nemovitost leží název a číslo katastrálního území parcelní číslo číslo popisné a evidenční rok dokončení n. kolaudace stavby právní vztah ke stavbě (vlastník, nájemce) EK3_06/07 URL:

89 Předmětem daně ze staveb nejsou
stavby přehrad stavby vodovodů stavby rozvodů energií stavby sloužící veřejné dopravě dálnice silnice, stavby drah a na dráze, přístavy, letištní plochy a letiště, apod. EK3_06/07 URL:

90 Poplatník daně ze staveb
Vlastník nemovitosti Nájemce nemovitosti má-li stavbu v nájmu více nájemců, musí platit daň všichni nájemci společně a nerozdílně daň platí jen jednou, ale musí se mezi ně rozpočítat! EK3_06/07 URL:

91 ad II. Daň dědická, darovací a daň z převodu nemovitostí
EK3_06/07 URL:

92 1. Dědická daň Předmět - zděděný majetek – movitý i nemovitý Poplatník
- fyzická – ze zákona, nebo ze závěti, - právnická osoba – ze závěti Jsou rozděleni do skupin podle příbuzenského vztahu I. Příbuzní v řadě přímé osvobozeni od daně (děti, rodiče,vnuci, pravnuci, prarodiče) II. Sourozenci, tety, synovci a další v řadě pobočné 3 % ze základu daně III. Ostatní osoby 7% ze základu daně Základ daně - cena majetku – dluhy, náklady na pohřeb a notáře EK3_06/07 URL:

93 2. Darovací daň Předmět daně Poplatník Základ daně Sazby daně
Dar – peněžní prostředky, movitý, nemovitý majetek, prominutí dluhu Poplatník Příjemce daru Základ daně hodnota daru (případně upravená o výši dluhu) Sazby daně Od – do Kč I. II. III. ,- 1% 3% 7% 1 mil – 2 mil. a 1,3% a 3,5% a 9% 2 mil. – 5 mil. a 1,5% a 4% a 12% 50 mil. a více a 5% a 12% a 40% EK3_06/07 URL:

94 3. Daň z převodu nemovitostí
Předmět daně Úplatný nebo bezúplatný převod nemovitosti Poplatník Ve většině případů převádějící (prodávající) Základ daně Cena nemovitosti na základě znaleckého odhadu nebo cena prodejní. Daň se platí z té vyšší. Sazba daně 3% EK3_06/07 URL:

95 ad III. Silniční daň EK3_06/07 URL:

96 Vozidla používaná pro podnikání a k jiné samostatně výdělečné činnosti
Předmět daně Vozidla používaná pro podnikání a k jiné samostatně výdělečné činnosti Osvobození od daně Vozidla jednostopá a tříkolá Plátce daně Osoba registrovaná k dani Poplatník Provozovatel zapsaný v technickém průkazu U soukromých vozů zaměstnanců = zaměstnavatel EK3_06/07 URL:

97 nákladní vozidla – největší povolená hmotnost a počet náprav
Základ daně nákladní vozidla – největší povolená hmotnost a počet náprav Ostatní – objem válců Sazby daně v Kč v roční výši Příklad až 2000cm3 = 3.000,- Kč Termíny přiznání a placení daně Zdaňovací obdob = 1 rok Daňové přiznání – do 31.1. Daň se platí zálohově čtvrtletně a případný nedoplatek do 31.1. EK3_06/07 URL:

98 ad IV. Daň z příjmů EK3_06/07 URL:

99 Struktura daní z příjmů v ČR (aktuálně)
Srážková daň zvláštní sazba daně Daň z příjmů fyzických osob Daň z příjmů právnických osob EK3_06/07 URL:

100 1. Srážková daň EK3_06/07 URL:

101 Srážková daň je upravena § 36 Zákona o daních z příjmu
Princip daně Sráží se automaticky při výplatě příjmu Sráží ji a odvádí ten, kdo příjem vyplácí Není uvedena v daňovém přiznání Není možno uplatnit daňové výdaje – základ daně se rovná daňovému příjmu Předmět daně (nejčastěji uplatňovaný) Příjmy z úroků Podíly na zisku s.r.o. Výhry Příjmy zaměstnanců do 5000 Kč/měsíc (pokud nepodepsali prohlášení k uplatnění nezdanitelných částek - není je možno uplatnit) EK3_06/07 URL:

102 2. Daň z příjmů fyzických osob
EK3_06/07 URL:

103 Princip daně z příjmů fyzických osob
vybírá se z příjmů podle zákona o dani z příjmů č. 586/1992 Daň se počítá z upraveného základu daně je uvedena v daňovém přiznání EK3_06/07 URL:

104 Předmět daně z příjmů fyzických osob
Příjmy fyzických osob Ze závislé činnosti – příjmy zaměstnanců (mzda), příjmy společníků (sro, vos, členů družstev) Příjmy z podnikání – OSVČ, živnostníci Z funkčních požitků – příjmy za výkon veřejné funkce – platy poslanců, členů vlády Příjmů z jiné samostatné výdělečné činnosti – umělecká produkce, autorská práva Příjmy z kapitálového majetku – výnosy z prodeje cenných papírů Příjmy ze soustavného pronájmu Ostatní příjmy –příležitostné příjmy, příjmy z prodeje nemovitostí atd. EK3_06/07 URL:

105 Struktura daně z příjmů fyzických osob v ČR
EK3_06/07 URL:

106 ad I. Příjmy, které nejsou předmětem daně (p.3, o.4)
zděděním darováním nemovitosti, movité věci anebo majetkového práva příjmy z rozšíření nebo zúžení společného jmění manželů apod. EK3_06/07 URL:

107 ad II. Osvobozené příjmy (p. 4)
příjmy z prodeje rodinného domu, bytu, včetně podílu na společných částech domu nebo spoluvlastnického podílu, včetně souvisejícího pozemku pokud v něm prodávající měl bydliště nejméně po dobu 2 let bezprostředně před prodejem příjmy z prodeje movitých věcí dávky nemocenské péče starobní důchody, sociální dávky, apod. EK3_06/07 URL:

108 Plátce a poplatník u daně z příjmů fyzických osob
všechny FO s trvalým bydlištěm v ČR, v některých případech i cizinci Fyzické osoby – zaměstnanci Osoby samostatně výdělečné činné (OSVČ) Fyzické osoby se souběhem činností EK3_06/07 URL:

109 Výpočet čisté mzdy – srovnání 2005 a 2006
EK3_06/07 URL:

110 NEPLATÍ PLATÍ 2005 – VÝPOČET ČISTÉ MZDY 2009 – VÝPOČET ČISTÉ MZDY
 2005 – VÝPOČET ČISTÉ MZDY Výpočet ZP a SP Výpočet základu daně ZD = HM – ZP – SP Výpočet uprav. základu daně UZD = ZD – odčitatelné položky Výpočet daně z UZD Výpočet čisté mzdy ČM = HM – ZP – SP – daň – další srážky + bonusy (např. na dítě) PLATÍ  2009 – VÝPOČET ČISTÉ MZDY Výpočet ZP a SP zaokrouhlujeme na celé Kč nahoru Výpočet základu daně ZD = HM – ZP – SP zaokrouhlujeme na celé 100 Kč nahoru Výpočet daně (bez slev) všimněte si – daň se počítá se ZD Odečtení slev na poplatníka, na studenta na dítě aj. Výpočet zálohy na daň z př. fyz. osob Daň bez slev – slevy na dani Výpočet čisté mzdy ČM = HM – ZP – SP – záloha na daň z příjmu – další srážky (úvěr, apod.) EK3_06/07 URL:

111 Daň z příjmů fyzických osob u OSVČ (osob samostatně výdělečně činných)
EK3_06/07 URL:

112 OSVČ – základ daně pro výpočet daně z příjmů
Výpočet rozdílu mezi příjmy a výdaji výnosy a náklady – hospodářský výsledek před zdaněním Položky upravující rozdíl na základ daně Některé položky jsou daňově neuznatelné Některé jsou od daně osvobozeny Některé podléhají jiné dani (srážková) Pro OSVČ je zákonem stanoven minimální základ daně pokud nedosáhne vyššího základu daně než je minimální, platí daň z minimálního základu, odvozuje se od průměrné mzdy v ekonomice a každoročně se mění – aktuálně ????? Kč EK3_06/07 URL:

113 c) Daňově uznatelné výdaje – § 24 a § 25
= výdaje, které byly vynaloženy za účelem získání příjmů některé jsou stanoveny i jmenovitě některé jsou omezeny maximální výší Odpisy – odpisové skupiny se stanovením způsobu a výše odepisování dlouhodobého majetku Cestovné Splátky finančního leasingu EK3_06/07 URL:

114 Vypočtení základu daně u OSVČ
Příjmy - výdaje + daňově neuznatelné výdaje - nezdaňované příjmy = základ daně pro výpočet daně z příjmů u OSVČ EK3_06/07 URL:

115 základ daně – odčitatelné položky, tj.
Upravený základ daně základ daně – odčitatelné položky, tj. Dary min. 2% ze základu daně nebo min 1.000,-Kč a max. 10% ze základu daně Úroky z úvěru ze stavebního spoření a hypotéčního úvěru max ,- Kč ročně Pojistné na životní pojištění max ,-Kč Daňová ztráta Odpisy EK3_06/07 URL:

116 Na závěr – zobecnění postupu výpočtu daně z příjmů fyzických osob - OSVČ
Provést součet veškerých příjmů Provést součet veškerých daňově uznatelných výdajů tzn. výdaje, které nám sníží základ daně spočteme ZD = P – V příjmy – výdaje u těch, kteří vedou daňovou evidenci výnosy – náklady u těch, kt. vedou podvojné účetnictví UZD = ZD + daňově neuznatelné příjmy – nezdaňované příjmy – odčitatelné položky Vypočítat daň z příjmu bez slev z UZD (stejně jako u ČM) Od daně z příjmů bez slev odečíst všechny možné slevy (poplatník, student, manželka, invalida, …) = daňová povinnost EK3_06/07 URL:

117 3. Daň z příjmů právnických osob
EK3_06/07 URL:

118 Daň z příjmu právnických osob
Obdobný postup jako u výpočtu daně z příjmu fyzických osob – je však jednodušší Vypočteme hospodářský výsledek HV = výnosy – náklady 2) Zjistíme základ daně postup je totožný jako u OSVČ ZD = HV + daňově neuznatelné náklady – výnosy zdaněné jinou daní není stanoven minimální základ daně 3) Vypočteme upravený základ daně postup je podobný jako u OSVČ Dary min 2.000,-Kč a max. 5% z upraveného základu daně Daňová ztráta Část vstupní ceny (%) dlouhodobého majetku (§34) EK3_06/07 URL:

119 4) Zjistíme daň před slevou
Upravený základ daně zaokrouhlíme na tisíce nahoru a vypočteme daň před slevou Sazba daně je jedna: 24% 5) Daňová povinnost (daň po slevě) sleva na dani – zaměstnanci se ZPS EK3_06/07 URL:

120 Dodatek ke kapitole 1.8 Termíny podání přiznání a placení daní
EK3_06/07 URL:

121 Daňové přiznání ročně Daň se platí Do 31.3. – bez daňového poradce
Do – s daňovým poradcem Daň se platí ve stejném termínu jako se podává daňové přiznání u FO i PO se platí záloha na daň stanoveno daňovým kalendářem a zákonem O dani z příjmu EK3_06/07 URL:


Stáhnout ppt "big.RB – proklatě dobrá ekonomika! dobré zboží se chválí samo :)"

Podobné prezentace


Reklamy Google