Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

EK306/07 URL: Daňová soustava big.RB – proklatě dobrá ekonomika! dobré zboží se chválí samo :)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "EK306/07 URL: Daňová soustava big.RB – proklatě dobrá ekonomika! dobré zboží se chválí samo :)"— Transkript prezentace:

1 EK306/07 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.RB@centrum.cz Daňová soustava big.RB – proklatě dobrá ekonomika! dobré zboží se chválí samo :)

2 EK306/07 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.RB@centrum.cz 1.1 Daňová soustava v tržní ekonomice

3 EK306/07 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.RB@centrum.cz Co je daňová soustava? daňový systém určité země říká –jaké druhy daní v zemi existují, –v jaké výši a jak často se platí a kdo je platí –apod. typ daňové soustavy vždy závisí –na ekonomickém systému země (jiný typ soustavy bude mít tržní ekonomika, jiný např. centrálně řízená) –na politické orientaci vládnoucí strany vyšší daňové zatížení občanů preferují zpravidla levicové vlády, nižší daňové zatížení občanů preferují zpravidla pravicové vlády

4 EK306/07 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.RB@centrum.cz Ekonomická teorie a přístup k daním v historii teoretické ekonomie vznikl směr Ekonomie strany nabídky jeden z jejich představitelů A. Laffer zkonstruoval křivku, která popisuje vývoj daňových výnosů plynoucích do státního rozpočtu v závislosti na výši daňové sazby Artur Laffer tvrdí, že v každé ekonomice existuje určitá daňová sazba (tzv. maximální), při které jsou výnosy z daní maximální překročí-li v ekonomice skutečná daňová sazba tuto tzv. maximální daňovou sazbu, příjmy z daní „utíkají“ z legální ekonomiky pryč do šedé (ilegální) ekonomiky (v grafu se jedná o tzv. zakázanou zónu)

5 EK306/07 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.RB@centrum.cz Všimněte si prosím –sazba t 0 < t 1 a při tom daňový výnos je stejně vysoký –zatímco u t 0 jsou nízké výnosy dány nízkými příjmy, u sazby t 1 jsou nízké výnosy z daní dány vysokými úniky do šedé ekonomiky –maximální daňová sazba t max je v každé zemi odlišná! –tzv. zakázaná zóna je dána vyšší než tzv. maximální daňovou sazbou

6 EK306/07 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.RB@centrum.cz 1.2 Vztah daňové soustavy a státního rozpočtu

7 EK306/07 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.RB@centrum.cz Proč platíme daně? daně jsou jedním z hlavních příjmů SR ze SR jsou pak tyto příjmy rozdělovány dalším subjektům přímým příjmem jednotlivých obcí je v současnosti daň z nemovitostí hlavním smyslem daní je – zajistit financování těch společenských potřeb, které nelze zajistit lépe jinými formami než prostřednictvím státu jako celku, prostřednictvím krajů nebo obcí. – jedná se o tzv. veřejné statky tzn. statky, které by soukromý sektor nezabezpečil efektivně nebo by je nezabezpečil vůbec –vzdělání, bezpečnost, údržba a rozvoj měst a komunikací, sadů, parků, veřejné osvětlení, kultura, sociální dávky, věda a výzkum, …

8 EK306/07 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.RB@centrum.cz 1.3 Funkce daňové soustavy

9 EK306/07 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.RB@centrum.cz Funkce daňové soustavy 1.Fiskální 2.Regulační 3.Stimulační 4.Sociální

10 EK306/07 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.RB@centrum.cz ad 1) Fiskální funkce DS vytvořit takový SR, který zabezpečí plynulé financování hospodářství státu –obrana, –bezpečnost, –školství, –apod. jedná se o velmi pružný nástroj vlády –v případě nedostatku peněz ve SR může vláda velmi flexibilně (pružně) zareagovat a schválit vyšší míru zdanění a tím zvýšit dodatečně příjmy státního rozpočtu

11 EK306/07 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.RB@centrum.cz ad 2) Regulační funkce převážně se týká spotřebních daní cílem je regulovat (omezovat spotřebu) určitého zboží v ekonomice –alkohol, cigarety, benzín, naftu, důvod: alkohol+cigarety => omezení spotřeby v zájmu zdraví obyvatelstva benzín, nafta –efektivnější zacházení s omezeným přírodním zdrojem; –ekologicky únosná spotřeba –apod.

12 EK306/07 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.RB@centrum.cz ad 3) Stimulační funkce stimul k rozproudění ekonomiky v období recese by stát měl upřednostňovat nižší daňové zatížení z důvodu sociální neúnosnosti v období expanze nižší daně působí motivačně pro ekonomické subjekty některé daně mohou subjekty stimulovat k činnosti –např. daň z nemovitosti působí jako motivační stimul k tomu, aby byla nemovitost využívána efektivně majitel bude chtít zisk, ze kterého by zaplatil daň, takže třeba nemovitost bude pronajímat, adp.

13 EK306/07 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.RB@centrum.cz 1.4 Struktura daňové soustavy ČR a její právní úprava

14 EK306/07 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.RB@centrum.cz A. Struktura daňové soustavy ČR I.Nepřímé daně II.Přímé daně

15 EK306/07 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.RB@centrum.cz ad I) Nepřímé daně - obecně jsou vázány na některé druhy výrobků nebo služeb nejsou vázány na jednotlivé fyzické n. právnické osoby poplatníkem nepřímých daní je spotřebitel nepřímé daně platíme v konečné ceně produktu (výrobek, zboží, služba do státního rozpočtu je odvádí výrobce, prodejce apod. vyhnout nepřímým daním se lze tak, že nebudeme produkt zatížený nepřímou daní kupovat

16 EK306/07 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.RB@centrum.cz patří sem: DPH (daň z přidané hodnoty) Spotřební daně Daň z minerálních olejů, daň z lihu, daň z piva, daň z vína a meziproduktů, daň z tabákových výrobků

17 EK306/07 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.RB@centrum.cz ad II) Přímé daně mají bezprostřední vazbu na tvorbu hodnot a zisků fyzickými a právnickými osobami, daňový poplatník je adresný člení se na: a)daně z příjmů –daň z příjmů fyzických osob –daň z příjmů právnických osob b)majetkové daně –daň z nemovitostí –daň z pozemků –daň ze staveb –daň dědická, daň darovací a daň z převodu nemovitostí –silniční daň

18 EK306/07 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.RB@centrum.cz Právní úprava české daňové soustavy 1.Daň z přidané hodnoty 235/2004 Sb O DPH ve znění pozdějších novel 2.Spotřební daně 353/2003 Sb O spotřebních daních –“– 3.Daň z nemovitostí 338/1992 Sb O dani z nemovitostí –“– 4.Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí 357/1992 Sb O dani dědické, darovací, … –“– 5.Daň silniční 16/1993 Sb O dani silniční –“– 6.Daně z příjmů 586.1992 Sb O dani z příjmů –“– 7.Správa daní 337/1992 Sb O správě daní a poplatků –“–

19 EK306/07 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.RB@centrum.cz 1.5 Základní pojmy daňové soustavy

20 EK306/07 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.RB@centrum.cz Daň zákonem stanovená, zpravidla opakující se platba fyzických n. právnických osob plynoucí do státního rozpočtu státním rozpočtem rozumíme – rozpočet ústřední (rozpočet ČR, schvaluje se každoročně Zákonem o SR) – rozpočet vyššího územního celku (kraje) – rozpočet obcí např. –DPH je příjmem SR ČR (ústředního rozpočtu) –daň z nemovitosti je příjmem obce (viz. dále)

21 EK306/07 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.RB@centrum.cz Zdaňovací období –časový interval, za který se daňový základ a daň stanovují a za který se hradí –např. měsíc, čtvrtletí, rok, apod. –viz. jednotlivé daně

22 EK306/07 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.RB@centrum.cz Nedoplatek daně –celkové zálohy jsou nižší než vyměřená celková daň –nedoplatek musí být do stanoveného termínu státu uhrazen Přeplatek daně –celkové zálohy na daň jsou vyšší než vyměřená celková daň, –přeplatek musí správce daně vrátit, popř. započítat na další (novou) daňovou povinnost Správce daně –příslušný finanční orgán, kt. plátce daň poukazuje, –kontroluje správnost výpočtu a odvádění daní, –uděluje sankce v případě neplnění daňových povinností –např. finanční úřad

23 EK306/07 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.RB@centrum.cz poplatník daně –fyzická n. právnická osoba, která ze zákona nese daňové břemeno (krátí se jí využitelný příjem) např. učitel ve škole (ze svého příjmu je povinen odvést daň do SR, ale platí ji za něj zaměstnavatel) plátce daně –fyzická n. právnická osoba, kt. je povinna daň vypočítat vybrat a odvést –do státního rozpočtu prostřednictvím finančního úřadu např. PA odvádí daně z příjmů za své zaměstnance

24 EK306/07 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.RB@centrum.cz správa daně –činnost, kterou provádí správce daně –jedná se o právo činit opatření, kt. jsou potřebná ke správnému a úplnému zjištění, stanovení a splnění daňových povinností vyhledat daňové subjekty, vyměřit daně, vybrat daně, kontrolovat, vymáhat, apod.

25 EK306/07 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.RB@centrum.cz objekt daně –předmět daně –finanční hodnota (n. jiná skutečnost), na jejímž základě je uložena daňovému poplatníkovi daňová povinnost např. –mzda v pracovním poměru, –hodnota dědictví, –zisk z podnikání, –apod. neupravený základ daně (daňový základ) –část objektu daně, ze které se po dalších úpravách bude vypočítávat daň, např. –hrubý zisk vykázaný v účetnictví (před odečtením např. odečitatelných položek), –HM – ZP a SP bez přičtených bonusů a slev na dani, apod.

26 EK306/07 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.RB@centrum.cz Upravený základ daně –část objektu daně po úpravě o nezdanitelné části základu daně –odčitatelné položky, přičitatelné položky –výsledkem je částka, ze které se bude vypočítávat daň např. –HV podniku = V - N, –HV > 0 = hrubý zisk –upravený základ daně = hrubý zisk – ZP – SP – odčitatelné položky + přičitatelné položky (penále a pokuty od finančního úřadu) Nezdanitelná část základu daně –položky snižují neupravený základ daně (chovají se jako odčitatelné položky) –např. sociální hlediska, ekologická hlediska apod.

27 EK306/07 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.RB@centrum.cz Přičitatelné položky k základu daně –účetnictví tyto položky zahrnuje do nákladů –ale nejsou daňově uznatelnými náklady tzn. NESNIŽUJÍ ZÁKLAD pro výpočet daně z příjmu –pokuty, penále, dary přesahující zákonem stanovené limity apod. Odčitatelné položky od základu daně –snižují daňový základ z důvodů, kt. stát považuje z hlediska ekonomické stimulace za rozumné

28 EK306/07 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.RB@centrum.cz Daňová sazba –postup výpočtu (algoritmus), podle kterého se ze základu daně stanoví velikost daně –nejčastěji je to procento, které stanoví výši daně např. základní sazba DPH = 19%, snížená sazba DPH 5%, apod. Sleva na dani –částka, která se odečítá až po vypočtení daně od vypočtené daně –tzn. nesnižuje daňový základ! –snižuje až vypočtenou daň!

29 EK306/07 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.RB@centrum.cz Daňové přiznání –dokument –plátce daně uvádí všechny skutečnosti potřebné pro výpočet daně, –tento výpočet musí předložit finančnímu úřadu v termínu, kt. stanovuje zákon Daňový únik –protiprávní jednání daňového subjektu s cílem neoprávněného zkrácení daňové povinnosti –je-li úmyslné, jedná se o trestný čin krácení daně

30 EK306/07 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.RB@centrum.cz 1.6 Anglické a německé ekvivalenty našich daní

31 EK306/07 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.RB@centrum.cz Anglické a německé ekvivalenty čs. daní Daň z přidané hodnoty (DPH) –A: VAT (Value Added Tax) –N: Mwst (Mehrwertsteuer) Spotřební daň –A: Consumpton Taxes –N: Verbrauchsteuer Daň z příjmů –A: Income Tax –N: Einkommensteuer

32 EK306/07 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.RB@centrum.cz Anglické a německé ekvivalenty našich daní Daň z příjmů fyzických osob –A: Personal Income Tax –N: Personaleinkommensteuer Daň z příjmů právnických osob –A: Corporate Income Tax –N: Korperschaftsteuer Silniční daň –A: Road Tax –N: Kraftfahrzeugsteuer

33 EK306/07 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.RB@centrum.cz anglické a německé ekvivalenty českých daní Daň dědická –A: Inheritance Tax –N: Erbschaftssteuer Daň darovací –A: Gift Tax –N: Schenkungssteuer Daň z nemovitostí –A: Tax on Properties –N: Immobiliensteuer

34 EK306/07 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.RB@centrum.cz 1.7.1 DPH – Daň z přidané hodnoty

35 EK306/07 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.RB@centrum.cz 1) Co je vlastně přidaná hodnota příklad – nakoupíme dřevo –ze dřeva vyrobíme lavičku výroba lavičky = přidaná hodnota – před tím to bylo jen dřevo –dřevo nalakujeme nalakování = přidaná hodnota –lavičku prodáme dál přidaná hodnota = vyrobená lavička + práce zaměstnanců, apod. přidaná hodnota = hodnota přidaná naším dalším zpracováním

36 EK306/07 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.RB@centrum.cz Zatím velmi jednoduchý příklad Koupili jsme dřevo za 10 000 Kč. Ze dřeva jsme vyrobili lavičku. K výrobě jsme museli svítit, museli jsme použít strojů, zaměstnanců, apod. Cena na výstupu je 15 000 Kč. –cena na vstupu 10 000 Kč –cena na výstupu 15 000 Kč – přidaná hodnota = cena na výstupu – cena na vstupu – přidaná hodnota = 15 000 – 10 000 = 5 000 Kč

37 EK306/07 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.RB@centrum.cz 2) Co je tedy DPH? nepřímá daň daň z prodeje výrobků a služeb neovlivňuje hospodaření podniku není nákladem, ani výnosem podniky jsou pouze „výběrčími daně“, –od svých odběratelů daň vyberou a –odvedou DPH do státního rozpočtu a to –prostřednictvím finančního úřadu –spotřebitel platí DPH v ceně výrobku

38 EK306/07 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.RB@centrum.cz Předmět DPH dodání zboží převod nemovitostí poskytování služeb pořízení zboží z členských států EU a ze třetích zemí

39 EK306/07 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.RB@centrum.cz Platí se DPH ze všeho? NEPLATÍ v některých případech se DPH uplatnit nesmí: 1.Bezplatné poskytnutí reklamního předmětu do 500 Kč (např. tričko s logem PA) 2.Manka a škody na majetku 3.aktivace majetku a služeb – dále viz. zákon o DPH – PROSTUDUJTE!

40 EK306/07 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.RB@centrum.cz Sazby DPH základní sazba – 19% –zboží –služby –vše, co není uvedeno ve snížené sazbě! snížená sazba – 9% –potraviny (některé druhy), krmiva, voda, zdravotnické prostředky, knihy, noviny, časopisy, dětské autosedačky, apod. –některé služby uvedené v příloze 1 zákona o DPH npř. oprava zdravotnických prostředků, hromadná a pravidelná přeprava osob, zdravotní a sociální péče, vstupné na koncerty, divadelní a filmová představení, aj.

41 EK306/07 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.RB@centrum.cz Základ daně z přidané hodnoty základ daně z přidané hodnoty – částka snížená o daň, kt. jako úplatu obdržel plátce DPH za uskutečněné plnění tzn. částka neobsahuje DPH, DPH budeme počítat způsobem „zdola“ (viz. dále) např. prodej zboží, poskytnutí služby, apod. – platba přijatá před uskutečněním zd. plnění, ze kt. musí plátce povinen odvést daň částka již obsahuje DPH DPH budeme počítat způsobem „shora“ (viz. dále) základ daně rovněž zahrnuje : clo, celní poplatky, poplatky spotřební daň vedlejší výdaje, kt. jsou účtovány –náklady na balení, přepravu, pojištění, provize, apod.

42 EK306/07 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.RB@centrum.cz Výpočet DPH - 2 způsoby 1.Výpočet zdola ze základu daně DPH = základ daně * (sazba/100) 2.Výpočet shora z částky včetně daně DPH = částka včetně daně * koeficient, kde koeficient = sazba/(100 + sazba) koeficient se zaokrouhluje matematicky zaokrouhluje se na 4 desetinná místa úkol: spočtěte koeficienty pro sníženou i základní sazbu DPH Vypočtenou daň zaokrouhlujte na padesátihaléře matematicky!

43 EK306/07 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.RB@centrum.cz Výsledky koeficient pro základní sazbu 19% = 19/(100+19) = 0,1597 koeficient pro sníženou sazbu 9% = 9/(100+9) = 0,0826

44 EK306/07 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.RB@centrum.cz Náležitosti daňového dokladu přesné označení prodávajícího a kupujícího evidenční číslo rozsah a předmět plnění datum vystavení daňového dokladu datum uskutečnění daňového plnění jednotkovou cenu bez daně základ daně n. výše platby základní n. sníženou sazbu n. odkaz na ustanovení zákona, dle kt. je daňové plnění osvobozeno ZA SPRÁVNOST ODPOVÍDÁ PRODÁVAJÍCÍ KUPUJÍCÍ NESMÍ ŽÁDNÉ ÚDAJE OPRAVOVAT

45 EK306/07 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.RB@centrum.cz Nárok na odpočet DPH může uplatnit plátce daně, jestliže: 1.použije daný vstup pro ekonomickou činnost –např. z nakoupeného dřeva vyrobí lavičku –DPH je pro něj pak pohledávkou vůči SR 2.má daňový doklad vystavený plátcem DPH, kt. má náležitosti požadované zákonem –prodejce dřeva vystaví fakturu, kt. obsahuje potřebné náležitosti 3.nárok na odpočet uplatní v období, kdy se zdanitelné plnění uskutečnilo –nárok lze uplatnit nejpozději za poslední zdaňovací období v daném kalendářním roce, –později je možné uplatnit nárok pouze v dodatečném daňovém přiznání, nejdéle však do 3 let

46 EK306/07 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.RB@centrum.cz Daňová povinnost rozdíl mezi daní zaúčtovanou v příslušném zdaňovacím období na výstupu a nárokem na odpočet daně na vstupu záporná daňová povinnost –ozn. nadměrný odpočet –máme pohledávku vůči SR –souhrn daní na vstupu je vyšší než souhrn daní na výstupu kladná daňová povinnost –ozn. vlastní daňová povinnost –souhrn daní na výstupu je vyšší než souhrn daní na vstupu

47 EK306/07 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.RB@centrum.cz Daňová povinnost - příklad Ve sledovaném měsíci uskutečnil podnik tyto nákupy a prodeje: –nákup zboží 320 000 Kč, 19% DPH –nákup služeb 198 200 Kč, včetně 19% DPH –tržby za prodané zboží 1 125 000 Kč, včetně 19% DPH –tržby za realizované služby 15 000 Kč, DPH 19% Vypočtěte daňovou povinnost

48 EK306/07 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.RB@centrum.cz Postup 1.Spočteme jednotlivé daně na vstupu a provedeme jejich sumaci 2.Spočteme jednotlivé daně na výstupu a provedeme jejich sumaci 3.Spočteme daňovou povinnost dle vztahu: daňová povinnost = souhrn daní na výstupu – souhrn daní na vstupu 4.Rozhodneme, zda se jedná o nadměrný odpočet n. vlastní daňovou povinnost

49 EK306/07 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.RB@centrum.cz Krok 1: Výpočet daní na vstupu Daň na vstupu budeme počítat u: a)nákup zboží 320 000 Kč, 19% DPH b)nákup služeb 198 200 Kč, včetně19% DPH ad a) DPH = sazba DPH*základ daně = = 0,19*320 000 = 60 800 ad b) DPH = koeficient 19 % * částka včetně DPH DPH = 19/(100+19)* 198 200 = 0,1597* 198 200 = 31 652,50 Sumace daní na vstupu : 60 800 + 31 652,50 = 92 452,50

50 EK306/07 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.RB@centrum.cz Krok 2: Výpočet daní na výstupu a jejich sumace Daň na výstupu budeme počítat u : a)tržby za prodané zboží 1 125 000 Kč, včetně 19% DPH b)tržby za realizované služby 15 000 Kč, DPH 19% ad a) DPH = koeficient 19% * částka vč. DPH DPH = 19/(100+19) * 1 125 000 = = 0,1597 * 1 125 000 = 179 662,50 Kč ad b) DPH = sazba DPH * základ daně = 0,19 * 15 000 = 2 850 Kč Sumace daní na výstupu: 179 662,50 + 2 850 = 182 512,50,-- Kč

51 EK306/07 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.RB@centrum.cz Krok 3: Výpočet daňové povinnosti Daňová povinnost = =  daně na výstupu -  daně na vstupu = = 182 512,50 – 92 452,50 = zaokrouhlíme na celé Kč nahoru! 90 060 Kč

52 EK306/07 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.RB@centrum.cz Krok 4: Rozhodneme d.povinnost/n.d.odpočet 90 060 Kč jedná se o daňovou povinnost důvod: výsledek je > 0 jedná se o daňovou povinnost, kt. musíme uhradit státu

53 EK306/07 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.RB@centrum.cz Obchodní vztahy mezi plátci a neplátci DPH

54 EK306/07 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.RB@centrum.cz Kdo je plátce a kdo neplátce DPH Plátce –osoba povinně zaregistrovaná k platbě DPH –v ČR dle zákona o DPH platí, že osobou povinnou k dani je ten, kdo: má sídlo, místo podnikání nebo provozovnu v tuzemsku, a její obrat přesáhne za nejbližších 12 předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců částku 1 000 000 Kč, –toto je nutné přepočítávat celý rok, takže »leden 05 – leden 06 »únor 05 – únor 06 »prosinec 06 – prosinec 07 –v každé sestavě 12 po sobě jdoucích měsících obrat přesáhne 1 000 000 Kč pokud tento zákon nestanoví jinak Neplátce DPH –každý jehož obraty ve 12 po sobě jdoucích měsících jsou nižší než 1 000 000 Kč

55 EK306/07 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.RB@centrum.cz Zdaňovací období DPH kalendářní měsíc –obrat plátce DPH přesáhl za předchozí kalendářní rok 10 000 000 Kč čtvrtletí –obrat plátce se pohybuje v rozmezí 1 000 001 – 2 000 000 volba mezi čtvrtletím n. kalendářní měsícem –obrat plátce DPH se pohybuje 2 000 000 – 10 000 000 Kč

56 EK306/07 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.RB@centrum.cz vlastní daňová povinnost/nadměrný odpočet sumace DPH na výstupu > sumace DPH na vstupu –plátce DPH podá daňové přiznání do 25 dnů po skončení zdaňovacího období a to i v případě, že mu nevznikla daňová povinnost –pokud vznikl nadměrný odpočet správce daně jej vrací do 30 dnů od posledního dne lhůty pro podání daňového přiznání o tento přeplatek plátce nemusí žádat správcem DPH je příslušný finanční úřad, v některých případech to může být i celní úřad

57 EK306/07 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.RB@centrum.cz DPH: typy obchodních vztahů v reálné praxi 1.Neplátce prodává zboží n. služby neplátci 2.Neplátce DPH prodává zboží n. služby plátci DPH 3.Plátce prodáva zboží n. služby neplátci 4.Plátce prodává zboží n. služby plátci DPH

58 EK306/07 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.RB@centrum.cz ad 1) Neplátce prodává zboží n. služby neplátci Podnik (neplátce) nakoupil materiál za 10 000 Kč. Prodal výrobek za 15 000 Kč. –v přidané hodnotě jsou započteny třeba mzdy dělníků, elektrická energie, apod. –kalkulace ceny: cena vstupu = 10 000 Kč přidaná hodnota (mzdy, elektrika, nájem, marže, …) = 5 000 Kč ___________________________________________________________ výsledná cena = cena vstupu + přidaná hodnota = 15 000 Kč –stát v tomto případě DPH nezíská ani od našeho dodavatele, ani od nás!

59 EK306/07 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.RB@centrum.cz ad 2) Neplátce DPH prodává zboží n. služby plátci DPH Náš podnik je plátcem DPH a nakoupil vstup od neplátce DPH za 10 000 Kč Přidaná hodnota naším podnikem činí 5 000 Kč. Sazba DPH 19% Kalkulace ceny pro našeho odběratele: –nákupní cena bez DPH …………. 10 000 Kč –přidaná hodnota námi ………….. 5 000 Kč ____________________________________________ –naše prodejní bez DPH …………. 15 000 Kč –DPH na výstupu (19%) …………. 2 850 Kč způsob zdola: DPH = 0,19 * 15 000 Kč –cena pro odběratele = 15 000 + 2 850 = 17 850 Kč

60 EK306/07 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.RB@centrum.cz Zobecnění situace, kdy neplátce prodává plátci cenu pro našeho odběratele tedy tvoří: nákupní cena vstupu + přidaná hodnota (mzdy, náklady, marže, …) + DPH na výstupu základ pro výpočet DPH je tedy tvořen: + nákupní cena + přidaná hodnota námi (mzdy, náklady, marže) do státního rozpočtu odvádíme DPH my

61 EK306/07 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.RB@centrum.cz ad 3) Plátce prodává zboží n. služby neplátci DPH Náš podnik není plátcem DPH a nakoupil vstupy od plátce DPH za 11 900 Kč (cena vč. DPH) přidaná hodnota naším podnikem je 5 000 Kč Kalkulace ceny v tomto případě: –nákupní cena vstupů bez DPH ……………….. 10 000 Kč –DPH na vstupu (19%) ………………………….. 1 900 Kč –přidaná hodnota námi …………………………. 5 000 Kč --------------------------------------------------------------------------------- cena pro konečného spotřebitele 16 900 Kč pozor! podnik neplátce DPH si nenárokuje odpočet DPH na vstupu!

62 EK306/07 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.RB@centrum.cz Zobecnění této situace neplátce DPH si při nákupu nenárokuje odpočet DPH na vstupu, kalkulace ceny pro odběratele: + cena vstupu včetně DPH + naše přidaná hodnota ----------------------------------------------- = konečná cena, kterou nám zaplatí spotřebitel nejsme plátci DPH, takže neodvádíme daň na výstupu ke státu nemáme závazek pokud od nás nakupuje plátce DPH nebude si na vstupu nárokovat odpočet DPH (protože nebude mít co odpočítávat)

63 EK306/07 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.RB@centrum.cz ad 4) Plátce prodává zboží n. služby plátci DPH Jsme plátci DPH, nakoupili jsme vstupy (materiál) od plátce DPH za 10 000, bez DPH 19%, naše přidaná hodnota je 5 000 Kč při vstupu jako plátci kupující od plátců můžeme uplatnit odpočet DPH kalkulace ceny pro našeho spotřebitele: + cena vstupu (materiálu) ……………….. 10 000 Kč (1) + přidaná hodnota (mzdy, energie, marže) 5 000 Kč (2) + DPH ………………………………………….2 850 Kč základem pro výpočet DPH je součet řádků (1) a (2) ----------------------------------------------------------------------------- cena pro našeho spotřebitele……………… 17 850 Kč

64 EK306/07 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.RB@centrum.cz Zobecnění této situace pokud plátce nakupuje od plátce, pak na vstupu uplatňuje odpočet DPH kalkulace ceny výrobku + nákupní cena vstupu bez DPH (materiál) + přidaná hodnota (náklady, marže) + DPH na výstupu základem pro výpočet DPH jsou zde: –nákupní cena + námi přidaná hodnota --------------------------------------------------------------- konečná cena, kterou uhradí spotřebitel a pro nás je jedno, zda je plátcem nebo neplátcem

65 EK306/07 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.RB@centrum.cz Na závěr připomenutí o DPH – nezapomeňte! DPH má universální charakter –týká se naprosté většiny výrobků a služeb Daňová povinnost vzniká zpravidla okamžikem prodeje Základ DPH je vždy v peněžních jednotkách Poplatníkem je vždy spotřebitel Plátcem DPH je výrobce (n. prodejce) DPH je příjmem SR. Správcem DPH je příslušný finanční úřad.

66 EK3 06/07 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.RB@centrum.cz 1.7.2 Spotřební daně

67 EK3 06/07 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.RB@centrum.cz Obecně o spotřebních daních I/II kromě fiskální funkce (jsou příjmem SR) plní i funkci regulační – zdravotní důvody zvyšují ceny alkoholu, tabákových výrobků apod. a tím de facto působí na omezení spotřeby – ekologické důvody zvyšují ceny pohonných hmot, což může mít vliv na spotřebu pohonných hmot (snížení) a tudíž se může snížit i množství splodin vzniklých při spalování jsou to nepřímé daně týkají se vybraných výrobků (selektivní char.) daňová povinnost vzniká okamžikem výroby n. dovozu

68 EK3 06/07 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.RB@centrum.cz Obecně o spotřebních daní II/II uplatňují se jen jednou základem daně nemusí být nutně peněžní částka, ale třeba naturální jednotka (litr vína, apod.) při dovozu vybírá spotřební daně celní úřad jsou součástí základu pro výpočet DPH všechny jsou upraveny zákonem 353/2003 Sb. o spotřebních daních

69 EK3 06/07 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.RB@centrum.cz Struktura spotřebních daní Daň z minerálních olejů –automobilové benzíny, motorové nafty, topné oleje Daň z lihu –líh, ovocné destiláty z pěstitelského pálení, lihoviny, destiláty Daň z piva –piva, která obsahují více než 0,5% objemových alkoholů (viz. dále) Daň z vína a meziproduktů –např. révová vína, šumivá vína, desertní vína, … Daň z tabákových výrobků –cigarety, doutníky, cigaretový a žvýkací tabák

70 EK3 06/07 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.RB@centrum.cz Předmět spotřební daně vybrané výrobky, které jsou: –vyrobené v tuzemsku –n. do tuzemska dovezené

71 EK3 06/07 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.RB@centrum.cz Vznik daňové povinnosti daňová povinnost vzniká okamžikem výroby n. dovozu zboží ve státech EU se uplatňuje princip zdanění v té zemi, kde dojde ke konečné spotřebě ke zdanění dochází až ve chvíli, kdy je zboží puštěno do volného oběhu

72 EK3 06/07 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.RB@centrum.cz Prosím pozorně vnímejte --- odlišujte následujícící daňová povinnost vzniká výrobou n. dovozem vznik povinnosti daň přiznat a zaplatit –vzniká v okamžiku uvedení vybraného výrobku do volného oběhu při dovozu při použití pro vlastní spotřebu, apod. správcem spotřební daně je celní úřad

73 EK3 06/07 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.RB@centrum.cz Daňové sklady v době mezi daňovou povinností a povinností daň přiznat a zaplatit je vybraný výrobek v režimu podmíněného osvobození od daně daňový sklad –upraven nově v souladu se směrnicemi EU –daň se vybírá co nejblíže místu spotřeby –v tomto mezidobí jsou výrobky dopravovány a skladovány nezdaněně –daňové sklady jsou provozovány na základě povolení od správce spotřební daně – celní úřad

74 EK3 06/07 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.RB@centrum.cz Plátce spotřebních daní fyzická n. právnická osoba, která: –provozuje daňový sklad –dodají vybrané výrobky ke konečné spotřebě –dovážejí vybrané výrobky a neuplatní režim podmíněného osvobození –další případy ze zákona plátce se musí registrovat k platbě spotřební daně nejpozději ke vzniku daňové povinnosti plátcem spotřebních daní nejsou fyzické osoby, které vyrobí do –200 litrů piva pro vlastní potřebu za rok nebo –do 500 litrů vína za rok

75 EK3 06/07 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.RB@centrum.cz Zdaňovací období, daňové přiznání, splatnost daně Zdaňovací období jeden měsíc Daňové přiznání do 25. dne po skončení zdaňovacího období za každou daň samostatně Splatnost daně je splatná do 40. dne od skončení zdaňovacího období

76 EK3 06/07 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.RB@centrum.cz Nárok na vrácení spotřební daně propuštění výrobků do celního režimu vývoz při zničení výrobků u výrobce, který není provozovatelem daňových skladů z důvodu nepředvídatelné události při uznaných a oprávněných reklamacích

77 EK3 06/07 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.RB@centrum.cz Základ spotřební daně základem je množství výrobku v měrných jednotkách u tabákových výrobků je to také cena pro konečného spotřebitele

78 EK3 06/07 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.RB@centrum.cz Vystavování daňových dokladů stejné náležitosti jako daňový doklad u DPH –viz. 1.7.1 navíc doklad musí obsahovat: –množství vyskladněných výrobků –výši spotřební daně

79 EK3 06/07 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.RB@centrum.cz Příklady spotřebních daní v r. 2006 Daň z minerálních olejů, např. –olovnaté benziny (motorové, letecké) 1 000 litrů = 13 710 Kč –bezolovnaté benziny (motorové, letecké) 1 000 litrů = 11 840 Kč Daň z lihu, např. –líh 1 hl etanolu 26 500 Kč Daň z vína, např. –šumivá vína 1 hl vína 2 340 Kč

80 EK3_06/07 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.RB@centrum.cz 1.8 Přímé daně

81 EK3_06/07 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.RB@centrum.cz Struktura kapitoly 1.8 I.Daň z nemovitostí II.Daň dědická, darovací a daň z převodu nemovitostí III.Silniční daň IV.Daně z příjmů

82 EK3_06/07 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.RB@centrum.cz ad I. Daně z nemovitostí

83 EK3_06/07 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.RB@centrum.cz Obecná charakteristika upravena zák. 338/92 Sb. přímá majetková daň nemovitost = pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem daň z nemovitostí se člení –daň z pozemků –daň ze staveb konstrukce daně z nemovitosti není založena na hodnotě nemovitosti výše závisí na tom, kde se nemovitost nachází a k čemu slouží celkový daňový výnos je příjmem OBCE, na jejímž území se nemovitost nachází vybranou daň na účty obcí zasílají finanční úřady

84 EK3_06/07 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.RB@centrum.cz Daň z nemovitostí Předmět daněPozemky a stavby (nemovitosti) Poplatníkzpravidla vlastník Základ daněVýpočet na základě tabulek (skupin nemovitostí) a koeficientů pro konkrétní území Základ daně i daň zasílá finanční úřad daňovým výměrem Daňové přiznání1x ročně, v případě, že posléze nedojde ke změně vlastníka daňové přiznání se znovu nepodává Placení daníplatí se ročně je možno ji rozdělit do 4 splátek

85 EK3_06/07 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.RB@centrum.cz A. Daň z pozemků - obecně předmětem daně jsou pozemky na území ČR vedené v katastru nemovitostí –název obce, název a kód katastrálního území a parcelní číslo, pod kterým je pozemek veden předmětem daně nejsou –zastavěné pozemky –lesní pozemky plnící zvláštní funkce (např. ochranné) –vodní plochy (kromě rybníků s průmyslovým chovem ryb) –pozemky určené pro obranu státu

86 EK3_06/07 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.RB@centrum.cz Daň z pozemků – potřebné paragrafy do praxe předmět daně z pozemků –par. 2 zákona o dani z nemovitostí poplatníci daně z pozemků –par. 3, tamtéž osvobození od daně z pozemků –par. 4, tamtéž základ daně, sazby daně, daň z pozemků –par. 5 a 6, tamtéž

87 EK3_06/07 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.RB@centrum.cz B. Daň ze staveb stavby jsou nemovitosti spojené pevným základem se zemí předmětem daně ze staveb jsou stavby na území ČR –paragraf 7: obytný dům, stavby tvořící příslušenství obytného domu, stavba k individuální rekreaci,, garáž oddělená od bytového domu, byt, nebytový prostor (k podnikání, nebo jen nebytový prostor)

88 EK3_06/07 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.RB@centrum.cz identifikační údaje o stavbě název obce, v jejímž katastru nemovitost leží název a číslo katastrálního území parcelní číslo číslo popisné a evidenční rok dokončení n. kolaudace stavby právní vztah ke stavbě (vlastník, nájemce)

89 EK3_06/07 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.RB@centrum.cz Předmětem daně ze staveb nejsou stavby přehrad stavby vodovodů stavby rozvodů energií stavby sloužící veřejné dopravě –dálnice –silnice, –stavby drah a na dráze, –přístavy, –letištní plochy a letiště, –apod.

90 EK3_06/07 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.RB@centrum.cz Poplatník daně ze staveb Vlastník nemovitosti Nájemce nemovitosti –má-li stavbu v nájmu více nájemců, musí platit daň všichni nájemci společně a nerozdílně –daň platí jen jednou, ale musí se mezi ně rozpočítat!

91 EK3_06/07 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.RB@centrum.cz ad II. Daň dědická, darovací a daň z převodu nemovitostí

92 EK3_06/07 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.RB@centrum.cz 1. Dědická daň Předmět - zděděný majetek – movitý i nemovitý Poplatník Dědic - fyzická – ze zákona, nebo ze závěti, - právnická osoba – ze závěti Jsou rozděleni do skupin podle příbuzenského vztahu I. Příbuzní v řadě přímé osvobozeni od daně (děti, rodiče,vnuci, pravnuci, prarodiče) II. Sourozenci, tety, synovci a další v řadě pobočné – 3 % ze základu daně III. Ostatní osoby – 7% ze základu daně Základ daně- cena majetku – dluhy, náklady na pohřeb a notáře

93 EK3_06/07 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.RB@centrum.cz 2. Darovací daň Předmět daně Dar – peněžní prostředky, movitý, nemovitý majetek, prominutí dluhu Poplatník Příjemce daru Základ daně hodnota daru (případně upravená o výši dluhu) Sazby daně Od – do KčI.II.III. 0-1.000.000,- 1%3%7% 1 mil – 2 mil. 10.000 a 1,3%30.000 a 3,5%70.000 a 9% 2 mil. – 5 mil. 23.000 a 1,5%65.000 a 4%160.000 a 12% 50 mil. a více 1.462.000 a 5%3.915.000 a 12%12.460.000 a 40%

94 EK3_06/07 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.RB@centrum.cz 3. Daň z převodu nemovitostí Předmět daněÚplatný nebo bezúplatný převod nemovitosti PoplatníkVe většině případů převádějící (prodávající) Základ daněCena nemovitosti na základě znaleckého odhadu nebo cena prodejní. Daň se platí z té vyšší. Sazba daně3%

95 EK3_06/07 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.RB@centrum.cz ad III. Silniční daň

96 EK3_06/07 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.RB@centrum.cz Předmět daněVozidla používaná pro podnikání a k jiné samostatně výdělečné činnosti Osvobození od daně Vozidla jednostopá a tříkolá Plátce daněOsoba registrovaná k dani PoplatníkProvozovatel zapsaný v technickém průkazu U soukromých vozů zaměstnanců = zaměstnavatel

97 EK3_06/07 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.RB@centrum.cz Základ daněnákladní vozidla – největší povolená hmotnost a počet náprav Ostatní – objem válců Sazby daněv Kč v roční výši Příklad - 1500 až 2000cm3 = 3.000,- Kč Termíny přiznání a placení daně Zdaňovací obdob = 1 rok Daňové přiznání – do 31.1. Daň se platí zálohově čtvrtletně a případný nedoplatek do 31.1.

98 EK3_06/07 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.RB@centrum.cz ad IV. Daň z příjmů

99 EK3_06/07 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.RB@centrum.cz Struktura daní z příjmů v ČR (aktuálně) 1)Srážková daň zvláštní sazba daně 2)Daň z příjmů fyzických osob 3)Daň z příjmů právnických osob

100 EK3_06/07 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.RB@centrum.cz 1. Srážková daň

101 EK3_06/07 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.RB@centrum.cz Srážková daň je upravena § 36 Zákona o daních z příjmu Princip daně –Sráží se automaticky při výplatě příjmu –Sráží ji a odvádí ten, kdo příjem vyplácí –Není uvedena v daňovém přiznání –Není možno uplatnit daňové výdaje – základ daně se rovná daňovému příjmu Předmět daně (nejčastěji uplatňovaný) –Příjmy z úroků –Podíly na zisku s.r.o. –Výhry –Příjmy zaměstnanců do 5000 Kč/měsíc (pokud nepodepsali prohlášení k uplatnění nezdanitelných částek - není je možno uplatnit)

102 EK3_06/07 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.RB@centrum.cz 2. Daň z příjmů fyzických osob

103 EK3_06/07 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.RB@centrum.cz Princip daně z příjmů fyzických osob PRINCIP DANĚ Z PŘÍJMŮ vybírá se z příjmů podle zákona o dani z příjmů č. 586/1992 Daň se počítá z upraveného základu daně je uvedena v daňovém přiznání

104 EK3_06/07 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.RB@centrum.cz Předmět daně z příjmů fyzických osob Příjmy fyzických osob 1.Ze závislé činnosti – příjmy zaměstnanců (mzda), příjmy společníků (sro, vos, členů družstev) 2.Příjmy z podnikání – OSVČ, živnostníci 3.Z funkčních požitků – příjmy za výkon veřejné funkce – platy poslanců, členů vlády 4.Příjmů z jiné samostatné výdělečné činnosti – umělecká produkce, autorská práva 5.Příjmy z kapitálového majetku – výnosy z prodeje cenných papírů 6.Příjmy ze soustavného pronájmu 7.Ostatní příjmy –příležitostné příjmy, příjmy z prodeje nemovitostí atd.

105 EK3_06/07 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.RB@centrum.cz Struktura daně z příjmů fyzických osob v ČR Příjmy FO I. Nejsou předmětem daně II. Osvobozené příjmy III. Zdaňované příjmy IIIa Nezahrnované do základu daně IIIb Zahrnované do základu daně

106 EK3_06/07 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.RB@centrum.cz ad I. Příjmy, které nejsou předmětem daně (p.3, o.4) zděděním darováním nemovitosti, movité věci anebo majetkového práva příjmy z rozšíření nebo zúžení společného jmění manželů apod.

107 EK3_06/07 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.RB@centrum.cz ad II. Osvobozené příjmy (p. 4) příjmy z prodeje rodinného domu, bytu, včetně podílu na společných částech domu nebo spoluvlastnického podílu, včetně souvisejícího pozemku –pokud v něm prodávající měl bydliště nejméně po dobu 2 let bezprostředně před prodejem příjmy z prodeje movitých věcí dávky nemocenské péče starobní důchody, sociální dávky, apod.

108 EK3_06/07 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.RB@centrum.cz Plátce a poplatník u daně z příjmů fyzických osob Poplatník –všechny FO s trvalým bydlištěm v ČR, –v některých případech i cizinci Fyzické osoby – zaměstnanci Osoby samostatně výdělečné činné (OSVČ) Fyzické osoby se souběhem činností

109 EK3_06/07 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.RB@centrum.cz Výpočet čisté mzdy – srovnání 2005 a 2006

110 EK3_06/07 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.RB@centrum.cz PLATÍ  2009 – VÝPOČET ČISTÉ MZDY 1.Výpočet ZP a SP zaokrouhlujeme na celé Kč nahoru 2.Výpočet základu daně ZD = HM – ZP – SP zaokrouhlujeme na celé 100 Kč nahoru 3.Výpočet daně (bez slev) všimněte si – daň se počítá se ZD 4.Odečtení slev na poplatníka, na studenta na dítě aj. 5.Výpočet zálohy na daň z př. fyz. osob Daň bez slev – slevy na dani 6.Výpočet čisté mzdy ČM = HM – ZP – SP – záloha na daň z příjmu – další srážky (úvěr, apod.) NEPLATÍ  2005 – VÝPOČET ČISTÉ MZDY 1.Výpočet ZP a SP 2.Výpočet základu daně ZD = HM – ZP – SP 3.Výpočet uprav. základu daně UZD = ZD – odčitatelné položky 4.Výpočet daně z UZD 5.Výpočet čisté mzdy ČM = HM – ZP – SP – daň – další srážky + bonusy (např. na dítě)

111 EK3_06/07 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.RB@centrum.cz Daň z příjmů fyzických osob u OSVČ (osob samostatně výdělečně činných)

112 EK3_06/07 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.RB@centrum.cz OSVČ – základ daně pro výpočet daně z příjmů a)Výpočet rozdílu mezi příjmy a výdaji výnosy a náklady – hospodářský výsledek před zdaněním b)Položky upravující rozdíl na základ daně –Některé položky jsou daňově neuznatelné –Některé jsou od daně osvobozeny –Některé podléhají jiné dani (srážková) Pro OSVČ je zákonem stanoven minimální základ daně –pokud nedosáhne vyššího základu daně než je minimální, platí daň z minimálního základu, –odvozuje se od průměrné mzdy v ekonomice –a každoročně se mění – aktuálně ????? Kč

113 EK3_06/07 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.RB@centrum.cz c) Daňově uznatelné výdaje – § 24 a § 25 = výdaje, které byly vynaloženy za účelem získání příjmů –některé jsou stanoveny i jmenovitě –některé jsou omezeny maximální výší –Odpisy – odpisové skupiny se stanovením způsobu a výše odepisování dlouhodobého majetku –Cestovné –Splátky finančního leasingu

114 EK3_06/07 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.RB@centrum.cz Vypočtení základu daně u OSVČ Příjmy - výdaje + daňově neuznatelné výdaje - nezdaňované příjmy -------------------------------------------------------------------------------- = základ daně pro výpočet daně z příjmů u OSVČ

115 EK3_06/07 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.RB@centrum.cz Upravený základ daně základ daně – odčitatelné položky, tj. – Dary min. 2% ze základu daně nebo min 1.000,- Kč a max. 10% ze základu daně – Úroky z úvěru ze stavebního spoření a hypotéčního úvěru max. 300.000,- Kč ročně – Pojistné na životní pojištění max.12.000,-Kč – Daňová ztráta – Odpisy

116 EK3_06/07 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.RB@centrum.cz Na závěr – zobecnění postupu výpočtu daně z příjmů fyzických osob - OSVČ 1.Provést součet veškerých příjmů 2.Provést součet veškerých daňově uznatelných výdajů tzn. výdaje, které nám sníží základ daně 3.spočteme ZD = P – V příjmy – výdaje u těch, kteří vedou daňovou evidenci výnosy – náklady u těch, kt. vedou podvojné účetnictví 4.UZD = ZD + daňově neuznatelné příjmy – nezdaňované příjmy – odčitatelné položky 5.Vypočítat daň z příjmu bez slev z UZD (stejně jako u ČM) = daňová povinnost 6.Od daně z příjmů bez slev odečíst všechny možné slevy (poplatník, student, manželka, invalida, …) = daňová povinnost

117 EK3_06/07 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.RB@centrum.cz 3. Daň z příjmů právnických osob

118 EK3_06/07 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.RB@centrum.cz Daň z příjmu právnických osob Obdobný postup jako u výpočtu daně z příjmu fyzických osob – je však jednodušší 1)Vypočteme hospodářský výsledek –HV = výnosy – náklady 2) Zjistíme základ daně postup je totožný jako u OSVČ ZD = HV + daňově neuznatelné náklady – výnosy zdaněné jinou daní –není stanoven minimální základ daně 3) Vypočteme upravený základ daně postup je podobný jako u OSVČ Dary min 2.000,-Kč a max. 5% z upraveného základu daně Daňová ztráta Část vstupní ceny (%) dlouhodobého majetku (§34)

119 EK3_06/07 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.RB@centrum.cz 4) Zjistíme daň před slevou Upravený základ daně zaokrouhlíme na tisíce nahoru a vypočteme daň před slevou Sazba daně je jedna: 24% 5) Daňová povinnost (daň po slevě) sleva na dani – zaměstnanci se ZPS

120 EK3_06/07 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.RB@centrum.cz Dodatek ke kapitole 1.8 Termíny podání přiznání a placení daní

121 EK3_06/07 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.RB@centrum.cz Daňové přiznání ročně –Do 31.3. – bez daňového poradce –Do 30.6. – s daňovým poradcem Daň se platí – ve stejném termínu jako se podává daňové přiznání – u FO i PO se platí záloha na daň stanoveno daňovým kalendářem a zákonem O dani z příjmu


Stáhnout ppt "EK306/07 URL: Daňová soustava big.RB – proklatě dobrá ekonomika! dobré zboží se chválí samo :)"

Podobné prezentace


Reklamy Google