Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Názvosloví v organické chemii. Základní pravidla Vzorce: strukturní racionální molekulový Názvy: triviální (močovina, kofein) dvousložkové (ethylalkohol)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Názvosloví v organické chemii. Základní pravidla Vzorce: strukturní racionální molekulový Názvy: triviální (močovina, kofein) dvousložkové (ethylalkohol)"— Transkript prezentace:

1 Názvosloví v organické chemii

2 Základní pravidla Vzorce: strukturní racionální molekulový Názvy: triviální (močovina, kofein) dvousložkové (ethylalkohol) systematické (název skeletu + funkční skupiny formou přepon a zakončení hierarchie, lokanty, stereodeskriptory - cis,trans, R, S) semisystematické – přírodní sloučeniny

3 Základní vaznosti některých prvků Hjednovazný X (halogenidy)jednovazné Odvojvazný Sdvojvazná Ntrojvazný C čtyřvazný

4 Pravidla organického názvosloví Výběr hlavního řetězce: 1. Max. počet substituentů odpovídajících hlavní skupině 2. Max. počet násobných vazeb (=, trojných) 3. Max. délka řetězce 4. Max. počet = vazeb 5. Nejnižší lokanty pro hlavní skupiny 6. Nejnižší lokanty pro násobné vazby 7. Nejnižší lokanty pro = vazby 8. Nejnižší lokanty pro substituenty Skupina s nejvyšší prioritou má nejnižší možné číslo a v názvu je vyjádřena zakončením, zbylé funkční skupiny se řadí abecedně pomocí předpon.

5 Nejčastější funkční skupiny Podle klesající názvoslovné důležitosti Char. skupinapředponazakončeníTyp sloučenin -COOHkarboxy--ová kyselinakarboxylové kyseliny -SO 3 Hsulfo--sulfonová kyselinasulfonové kyseliny -COORalkoxykarbonyl-alkyl…-karboxylat alkyl…-oat estery karbox. kyselin -COXhalogenformyl-halogenid kyseliny …-ové -oyl hologenid acylhalogenidy -CONH 2 karbamoyl--amid, -karboxamidamidy -CNkyano--nitril, -karbonitrilnitrily -CHOoxo-, formyl--al, -karbaldehydaldehydy -CO-oxo.--onketony

6 Nejčastější funkční skupiny Char. skupinapředponazakončeníTyp sloučenin -OHhydroxy--olalkoholy -SHmerkapto--thiolthioly -NH 2, -NR 2 amino--aminaminy -OOHhydroxyperoxy-peroxidy -ORalkyloxy-, alkoxyethery -SRalkylthio-thioethery, sulfidy -Xhalogen-alkylhalogenidy -NO 2 nitro-nitrosloučeniny -N=N-azosloučeniny

7 Alifatické uhlovodíky ALKANYC n H 2n+2 - základ řecké nebo latinské číslovky a -AN - methan, ethan, propan, butan, pentan… - Název zbytku: - uhlíkové substituenty – alkyly (R-) - odnětí H od alkanů - methyl, ethyl, propyl, … - ethylen,propylen

8 Alifatické uhlovodíky Pentan 2-methylbutan (isopentan) 2,2-dimethylpropan (neopentan) 2-methylpropan 2-ethylhexan

9 Alifatické uhlovodíky ALKENY C n H 2n - koncovka –EN, pokud je více = -DIEN - číslování tak, aby = byly u nižších čísel, aby čísla dvojně vázaných atomů šla za sebou, pokud nelze, uvádí se druhé číslo v závorce - ethen (ethylen), propen (propylen) - zbytky - ethenyl (vinyl), 2-propenyl (allyl) - zbytek s = -yliden, s trojnou vazbou -ylidyn - izomerie cis a trans - Z-but-2-en(cis)E-but-2-en (trans)

10 Alifatické uhlovodíky ALKYNY C n H 2n-2 - koncovka –YN - ethyn (acetylen), propyn (methylacetylen), butyn, … - zbytky - ethynyl - 1-propynyl - 2-propynyl (propargyl)

11 Alifatické uhlovodíky 2,3-dimethylpentan 1,1-dimethylpropyl hexa-1,3-dien-5-yn

12 Alifatické uhlovodíky 2-methylpropan 3-methylbutyl 3-ethyl-4-methylpent1-en

13 Alicyklické sloučeniny MONOCYKLICKÉ - cykloalkany cyklopropan, cyklobutan, cyklopentan, cyklohexan, … CYKLOALKENY cyklobuten, cyklopenten, cyklopentadien, …

14 Aromatické uhlovodíky Konjugovaný cyklický systém s 4n + 2  elektronů (Hückelovo pravidlo) Areny: Benzen Naftalen Anthracen Fenanthren Bifenyl Aryly: fenyl fenylen (o-, m-, p-) 1-naftyl benzyl

15 Aromatické uhlovodíky Toluen zbytek - benzyl Styren Kumen 1,2-Xylen

16 Heterocyklické sloučeniny furan thiofen pyrol pyran pyridin pyrimidin purin dioxan

17 Příklady Tetrahydrofuran 3-ethylcyklobut-1-en 2-ethyl-1methylnaftalen propan-2-ylbenzen, kumen (izopropylbenzen) 1,3,5-trimethylbenzen

18 Halogenderiváty C-X Chlormethan Dichlormethan Trichlormethan (chloroform) Tetrachlormethan Benzylchlorid Chlorethen (vinylchlorid) CH 3 Cl CH 2 Cl 2 CHCl 3 CCl 4

19 Nitroderiváty Nitrosloučeniny – NO 2 - předpona nitro- - nitromethan - 1,2-dinitroethan - 1-chlor-4-nitrobenzen Nitrososloučeniny – NO - předpona nitroso- - nitrosobenzen

20 Aminy a amoniové báze Primární R-NH 2 Sekundární R-NH-R´ Terciární NR 1 R 2 R 3 Amoniový ion N + R 1 R 2 R 3 R 4

21 Aminy a amoniové báze metylamin cyklohex-2-en-1-ylamin trimethylamin propan-1,3-diamin 2-tolylamin (o-tolylamin) ethylendiamin

22 Amoniové báze Trimethylamonium chlorid Tetramethylamonium jodid

23 Azosloučeniny - azoskupina –N=N– - předpona azo- - azobenzen (difenyldiazen) - azomethan

24 Alkoholy, fenoly R-OH - předpona hydroxy-, koncovka –ol, -diol - Fenoly – OH na aromatickém jádře - Primárnísekundárníterciární - Propan-1-ol - Benzylalkohol

25 Alkoholy, fenoly líh (ethanol) ethylenglykol (ethan-1,2-diol, glykol) fenol benzen-1,4-diol (hydrochinon) Propan-1,2,3-triol (glycerol)

26 Ethery, sulfidy, thioly ETHER R-O-R´ - předpona alkoxy-, koncovka –ether THIOLY R-SH - Předpona merkapto-, koncovka –thiol SULFIDY R-S-R´ - sulfoxid

27 Ethery, sulfidy, thioly diethylether methoxybenzen methoxyethan – ethyl(methyl)ether methanthiol


Stáhnout ppt "Názvosloví v organické chemii. Základní pravidla Vzorce: strukturní racionální molekulový Názvy: triviální (močovina, kofein) dvousložkové (ethylalkohol)"

Podobné prezentace


Reklamy Google