Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Životní prostředí pro přírodní vědy Téma RNDr. Václav Poštolka, PhD.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Životní prostředí pro přírodní vědy Téma RNDr. Václav Poštolka, PhD."— Transkript prezentace:

1 Životní prostředí pro přírodní vědy Téma 10 RNDr. Václav Poštolka, PhD.

2 Životní prostředí pro přírodní vědy Téma 10
O b s a h Environmentální informatika 2. Ukazatelé životního prostředí 3. GIS, EIA, SEA, HIA 4. Východiska, programy a projekty péče o ŽP 5. Význam chráněných území 6. Natura 2000 Trvalá udržitelnost Doporučené zdroje informací

3 Životní prostředí pro přírodní vědy Téma 10
1. Environmentální informatika Environmentální právo a technické normy viz MŽP – Přehled environmentálního práva Hlavní zdroje dat o stavu a vývoji ŽP (ČR) - právo na svobodný přístup k informacím - kritické používání dostupných údajů - konfrontování různých zdrojů informací - různá vypovídací úroveň údajů a informací

4 Životní prostředí pro přírodní vědy Téma 10
1. Environmentální informatika Hlavní zdroje dat a informací o ŽP ČR (výběr) CENIA, Česká informační agentura ŽP Ministerstvo životního prostředí ČR Český statistický úřad (ČSÚ) Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK) Výzkumný ústav vodohospodářský TGM (VÚV)

5 Životní prostředí pro přírodní vědy Téma 10
2. Ukazatelé životního prostředí Podle podle publikací / autorů a podle složek ŽP (mění se) Zprávy o stavu ŽP ČR – ročenky MŽP a ČSÚ (od roku 1990) Stav ŽP v jednotlivých krajích ČR (Cenia, MŽP a KU) - vycházející jako ročenky Životní prostředí v ČR (Cenia 2005) ČR 2003: Deset let udržitelného rozvoje ? (COŽP UK 2003) Moldan, B.: Indikátory trvale udržitelného rozvoje (MŽP 1996) Hydrologické ročenky, Ročenky znečištění ovzduší, apod.

6 Životní prostředí pro přírodní vědy Téma 10
2. Ukazatelé životního prostředí – Hlavní složky Ovzduší (emise / imise / znečištěné oblasti) Voda (odpadní vody, povrchové vody, pitná voda) Půda a horninové prostředí (mj. i radonové riziko) Příroda a krajina (ekologická stabilita) Lesy Odpady (komunální, průmyslové, toxické/nebezpečné) Staré i nové ekologické zátěže (postižená území) Doprava – hluk (hlukové mapy) Havárie, zdravotní a jiná rizika (HIA / EIA / SEA)

7 Životní prostředí pro přírodní vědy Téma 10
2. Ukazatelé životního prostředí – Příklady Emise ze stacionárních zdrojů - tuhé látky, SO2, NOx, CO, VOC, NH kt / rok Obyvatelé napojení na kanalizaci s ČOV % Množství vypuštěných odpadních vod m3 / obyv CHOPAV (přirozené akumulace vod) % Stupeň zornění zemědělské půdy % Lesní porosty % Velkoplošná chráněná území % Produkce odpadu t / obyv

8 Životní prostředí pro přírodní vědy Téma 10
3. GIS, EIA, SEA, HIA GIS / Geografické informační systémy - významné nástroje pro zpracování, analýzu, hodnocení, interpretaci a vizualizaci údajů a informací o stavu a vývoji ŽP a jeho složek - základ pro tvorbu tzv. územně analytických podkladů (ÚAP) jako zákonem vyžadovaných podkladů pro Rozbor udržitelného rozvoje území (RURÚ) - významná úloha geografie / kartografie / geoinformatiky viz (mapový server ŽP LK)

9 Životní prostředí pro přírodní vědy Téma 10
3. GIS, EIA, SEA, HIA EIA (Environmental Impact Assessment) - u nás podle zákona č.100/2001 Sb. o posuzování vlivů na ŽP vyžadující autorizaci posuzovatele a určující obsah posudků a jejich kategorizaci podle významu SEA (Strategical Environmental Assessment) - u nás podle zákona č.93/2004 Sb., jež mění zákon č.100/2001 Sb. a zavádí směrnici ES o SEA, uplatňuje se u největších staveb / zásahů jako dálnice apod. HIA (Health Impact Assessment) - u nás se začíná uplatňovat v rámci strategických a koncepčních materiálů, viz také iniciativa LK a KHS LK (Projekt Zdraví 21 v LK)

10 Životní prostředí pro přírodní vědy Téma 10
4. Východiska, programy a projekty péče o ŽP Hlavní dokumenty po roce 1989 Program ozdravění ŽP ČR (Duhový program), 1990 Státní politika ŽP ČR, 1995, aktual a 2004 Zákon FS ČSFR č.17/1992 Sb. o ŽP Zákon ČNR č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny Zákon ČNR č.123/1998 Sb. o právu na informace o ŽP

11 Životní prostředí pro přírodní vědy Téma 10
4. Východiska, programy a projekty péče o ŽP Hlavní dokumenty po roce 1989 Zákon č. 242/2000 Sb. o ekologickém zemědělství Strategie udržitelného rozvoje ČR (schválena usn.vlády ČR č dne ) Program obnovy venkova Operační program Životní prostředí (čerpání fondů EU) Aktivity neziskových organizací (ZO ČSOP, v LK např. Suchopýr, Jizersko-ještedský horský spolek, MAS, aj.)

12 Životní prostředí pro přírodní vědy Téma 10
5. Význam chráněných území Ochrana přírody a krajiny zahrnuje - druhovou ochranu / chráněné druhy rostlin a živočichů - územní ochranu, zahrnující Území velkoplošné ochrany - národní parky, chráněné krajinné oblasti, přírodní parky Území maloplošné ochrany - národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní památky, studijní plochy aj.

13 Životní prostředí pro přírodní vědy Téma 10
5. Význam chráněných území - Podílem zvláště chráněných území 15,9 % – poslední NP České Švýcarsko a CHKO Český Les – převyšuje ČR průměr EU (12,1 %) (údaje k roku 2005). Všechny naše NP a některé CHKO jsou přeshraniční. Časté konflikty mezi OPK a ekonomickými zájmy / rozvoj infrastruktury cestovního ruchu a rekreace / sportu. Nejvyšší podíl území OPK v ČR je v Libereckém kraji (30,5 %) a také vysoká intenzita rekreačního využívání vyvolávající zátěže a problémy v území (i pro ŽP)

14 Životní prostředí pro přírodní vědy Téma 10
6. Natura 2000 tzv. evropská síť chráněných území (evropsky významné lokality / stanoviště a ptačí oblasti) u nás zaváděna na základě zákona č.218/2004 Sb. Zahrnuje panonské oblasti (4,3 %), území s ochranou ptáků (8,8 %) a evropsky významné lokality (9,2 % plochy ČR) zasahujících většinou do území OPK Jejich vyhlášením stoupla rozloha chráněných území na 18,6 % plochy ČR (překrývají se) V LK tam patří např. Jizerské hory, Dokeské mokřady

15 Životní prostředí pro přírodní vědy Téma 10
6. Natura 2000 Příklad Liberecký kraj: Na území kraje vyhlášeny 3 ptačí oblasti a navrženo celkem 47 evropsky významných lokalit Programy na podporu OPK: Program péče o krajinu Program revitalizace říčních systémů (obnovy rybníků) Komplexní pozemkové úpravy (ÚSES)

16 Životní prostředí pro přírodní vědy Téma 10
7. Trvalá udržitelnost Koncept (trvale) udržitelného rozvoje (UR) byl zakotven již v zákoně č.17/1992 Sb. o ŽP Prosazování UR v regionech a obcích prostřednictvím Místní Agendy 21 (MA21, Místní akční skupiny, MAS) od roku 1997 V roce 2004 vláda ČR schválila Strategii udržitelného rozvoje ČR V současnosti zapojeno do těchto aktivit více než 60 obcí a regionů (to je opravdu málo – máme 6250 obcí)

17 Životní prostředí pro přírodní vědy Téma 10
7. Trvalá udržitelnost Dobré příklady Město Vsetín: první město v ČR nositel certifikátu ISO (šetrný přístup organizace k ŽP) a signatář Aalborgské charty (zapojení veřejnosti do rozhodování o ŽP) – příklad praktického prosazování UR na místní ú. Liberecký kraj: první kraj s pilotní Strategií udržitelného rozvoje kraje (schválena v roce 2006) jako podklad pro přípravu Strategie rozvoje a Programu rozvoje kraje

18 Životní prostředí pro přírodní vědy Téma 10
8. Doporučené zdroje informací: Životní prostředí v České republice Cenia 2005. Drdoš,J.: Geoekológia a environmentalistika. UP Prešov 2004. ČR 2003: Deset let udržitelného rozvoje ? COŽP UK 2003. Moldan,B.: Indikátory trvalke udržitelného rozvoje. MŽP 1996. Atlas životního prostředí a zdraví obyvatelstva ČSFR. GgÚ ČSAV Brno 1992. Časopisy (UNI): Geografické rozhledy, EKO, Životné prostredie

19 Životní prostředí pro přírodní vědy Téma 10
RNDr. Václav Poštolka, PhD. Katedra geografie FP TU v Liberci


Stáhnout ppt "Životní prostředí pro přírodní vědy Téma RNDr. Václav Poštolka, PhD."

Podobné prezentace


Reklamy Google