Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sociologie jako věda - opakování

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sociologie jako věda - opakování"— Transkript prezentace:

1 Sociologie jako věda - opakování
Božena Genrtová

2 Obsah: Co jste si zapamatovali?
Jak se nazývá období před vznikem sociologie? Které osobnosti jsou představiteli sociologie? Jaké jsou jejich názory? Vymezení předmětu sociologie podle Maxe Webera se nazývá … Které osobnosti představují českou sociologii? Jaká jsou základní sociologická paradigmata? Jaké problémy výzkum řeší? Které výzkumné strategie jsou uplatňovány? Jaké podmínky musí výzkum splňovat? Vyjmenuj a stručně charakterizuj základní techniky sběru dat. Které z těchto metod jsou zprostředkované výpovědí respondenta?

3 Jak se nazývá období před vznikem sociologie?
Protosociolgie

4 Které osobnosti jsou představiteli sociologie? Jaké jsou jejich názory?
August Comte zařazuje sociologii do systému věd v pozitivistickém duchu Jako sociální statiku (sociální jevy) a sociální dynamiku (vývoj) Herbert Spencer – vycházel z evoluční teorie (společnost jako organismus) – organicismus Max Weber – význam porozumění, sociologické uvažování o sociálním jednání, zabývá se každodenním jednáním a střety, konflikty ve společnosti. Vilfredo Pareto – italský ekonom, sociolog, politolog – teorie politických elit, střídání elit, demokracie je jen iluzí, ve skutečnosti vládnou elity, výklad o vzniku ideologií, zkoumá iracionální jednání, pravidlo 80:20. Georg Simmel – formální sociologie, rozbor dílčích sociologických otázek (úloha peněz, městský a venkovský styl života, vliv módy na člověka, …) Gustav Le Bon – vypracoval teorii davu, klasifikace davu.

5 Vymezení předmětu sociologie podle Maxe Webera se nazývá …
Sociologický nominalismus

6 Které osobnosti představují českou sociologii?
T.G. Masaryk – zabýval se sociálními otázkami, napsal studii o sebevraždě, smyslem českých dějin, situací Ruska. Edvard Beneš – zkoumal sociologii politiky Další české osobnosti: I.A. Bláha (sociologický funkcionalismus), E. Chalupný (systematická sociologie) Po roce 1948 byla sociologie označena za buržoazní pavědu a zakázána, jisté oživení v 60. letech, za normalizace útlum až do roku 1989.

7 Jaká jsou základní sociologická paradigmata?
Konsenzuální paradigma – aby mohla společnost existovat, je třeba určitý konsenzus (shoda) o základních pravidlech a hodnotách, zkoumá, jaké funkce plní daný jev z hlediska sociální struktury (R.K. Merton zavedl pojmy dysfunkce = neplnění funkcí, nezamýšlené důsledky jednání). Konfliktualistické paradigma – snaží se vysvětlit změnu a konflikt, pracuje s rozdílnými zájmy skupin a pojmem moci (Max Weber, K. Marx, Ralph Dahrendorf). Interpretativní paradigma – snaží se porozumět tomu, jak si lidé vykládají (interpretují) fungování světa a společnosti a jak to ovlivňuje jejich chování (např. fenomenologická sociologie).

8 Jaké problémy výzkum řeší?
Úlohou výzkumu je řešení problémů teoretických a praktických. Např. jaké metody a techniky zvolit pro výzkum týmových vazeb a vztahů, domácího násilí, …

9 Které výzkumné strategie jsou uplatňovány?
Uplatňují se dvě výzkumné strategie: kvantitativní – sběr hromadných dat od mnoha lidí kvalitativní – na méně případech se snaží o důkladnější popis, pochopení a porozumění

10 Jaké podmínky musí výzkum splňovat?
Metody musí být platné (validní) a spolehlivé (reliabilní). Šetření se provádí na reprezentativním (přesný obraz společnosti) vzorku a užívá se buď náhodný (např. losování) nebo kvótní výběr.

11 Vyjmenuj a stručně charakterizuj základní techniky sběru dat.
Analýza dokumentů Sekundární analýza ( na základě dříve sesbíraných dat) Dotazník Rozhovor Anketa Pozorování Experiment (řízený, neřízený) Projektivní techniky Analýza sociálních síti (kanály spolupráce a komunikace ve skupině) Sociometrie vztahy a pozice ve skupině) Panelové šetření (opakované testování – např. sledovanost TV) Případová studie (kazuistika – popis jednoho případu)

12 Které z těchto metod jsou zprostředkované výpovědí respondenta?
Dotazník Rozhovor Anketa Focus group

13 Seznam použitých zdrojů
BARTONÍČKOVÁ, Klára. Občanský a společenskovědní základ - přehled středoškolského učiva. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2009, 272 s. Maturity. ISBN HORECKÝ, Jan. Společenské vědy pro střední školy. Vyd. 1. Brno: Didaktis, c2011, 95 s. Maturity. ISB [online]. [cit ]. Dostupné z:


Stáhnout ppt "Sociologie jako věda - opakování"

Podobné prezentace


Reklamy Google