Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Božena Genrtová.  Co jste si zapamatovali?  Jak se nazývá období před vznikem sociologie?  Které osobnosti jsou představiteli sociologie?  Jaké jsou.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Božena Genrtová.  Co jste si zapamatovali?  Jak se nazývá období před vznikem sociologie?  Které osobnosti jsou představiteli sociologie?  Jaké jsou."— Transkript prezentace:

1 Božena Genrtová

2  Co jste si zapamatovali?  Jak se nazývá období před vznikem sociologie?  Které osobnosti jsou představiteli sociologie?  Jaké jsou jejich názory?  Vymezení předmětu sociologie podle Maxe Webera se nazývá …  Které osobnosti představují českou sociologii?  Jaká jsou základní sociologická paradigmata?  Jaké problémy výzkum řeší?  Které výzkumné strategie jsou uplatňovány?  Jaké podmínky musí výzkum splňovat?  Vyjmenuj a stručně charakterizuj základní techniky sběru dat.  Které z těchto metod jsou zprostředkované výpovědí respondenta?

3  Protosociolgie

4  August Comte zařazuje sociologii do systému věd v pozitivistickém duchu  Jako sociální statiku (sociální jevy) a sociální dynamiku (vývoj)  Herbert Spencer – vycházel z evoluční teorie (společnost jako organismus) – organicismus  Max Weber – význam porozumění, sociologické uvažování o sociálním jednání, zabývá se každodenním jednáním a střety, konflikty ve společnosti.  Vilfredo Pareto – italský ekonom, sociolog, politolog – teorie politických elit, střídání elit, demokracie je jen iluzí, ve skutečnosti vládnou elity, výklad o vzniku ideologií, zkoumá iracionální jednání, pravidlo 80:20.  Georg Simmel – formální sociologie, rozbor dílčích sociologických otázek (úloha peněz, městský a venkovský styl života, vliv módy na člověka, …)  Gustav Le Bon – vypracoval teorii davu, klasifikace davu.

5  Sociologický nominalismus

6  T.G. Masaryk – zabýval se sociálními otázkami, napsal studii o sebevraždě, smyslem českých dějin, situací Ruska.  Edvard Beneš – zkoumal sociologii politiky  Další české osobnosti: I.A. Bláha (sociologický funkcionalismus), E. Chalupný (systematická sociologie)  Po roce 1948 byla sociologie označena za buržoazní pavědu a zakázána, jisté oživení v 60. letech, za normalizace útlum až do roku 1989.

7  Konsenzuální paradigma – aby mohla společnost existovat, je třeba určitý konsenzus (shoda) o základních pravidlech a hodnotách, zkoumá, jaké funkce plní daný jev z hlediska sociální struktury (R.K. Merton zavedl pojmy dysfunkce = neplnění funkcí, nezamýšlené důsledky jednání).  Konfliktualistické paradigma – snaží se vysvětlit změnu a konflikt, pracuje s rozdílnými zájmy skupin a pojmem moci (Max Weber, K. Marx, Ralph Dahrendorf).  Interpretativní paradigma – snaží se porozumět tomu, jak si lidé vykládají (interpretují) fungování světa a společnosti a jak to ovlivňuje jejich chování (např. fenomenologická sociologie).

8  Úlohou výzkumu je řešení problémů teoretických a praktických.  Např. jaké metody a techniky zvolit pro výzkum týmových vazeb a vztahů, domácího násilí, …

9 Uplatňují se dvě výzkumné strategie:  kvantitativní – sběr hromadných dat od mnoha lidí  kvalitativní – na méně případech se snaží o důkladnější popis, pochopení a porozumění

10  Metody musí být platné ( validní ) a spolehlivé ( reliabilní ).  Šetření se provádí na reprezentativním (přesný obraz společnosti) vzorku a užívá se buď náhodný (např. losování) nebo kvótní výběr.

11  Analýza dokumentů  Sekundární analýza ( na základě dříve sesbíraných dat)  Dotazník  Rozhovor  Anketa  Pozorování  Experiment (řízený, neřízený)  Projektivní techniky  Analýza sociálních síti (kanály spolupráce a komunikace ve skupině)  Sociometrie vztahy a pozice ve skupině)  Panelové šetření (opakované testování – např. sledovanost TV)  Případová studie (kazuistika – popis jednoho případu)

12  Dotazník  Rozhovor  Anketa  Focus group

13  BARTONÍČKOVÁ, Klára. Občanský a společenskovědní základ - přehled středoškolského učiva. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2009, 272 s. Maturity. ISBN 978-80-251-2631-8.  HORECKÝ, Jan. Společenské vědy pro střední školy. Vyd. 1. Brno: Didaktis, c2011, 95 s. Maturity. ISB978-807-3581-633.  [online]. [cit. 2013-12-01]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Sociologie


Stáhnout ppt "Božena Genrtová.  Co jste si zapamatovali?  Jak se nazývá období před vznikem sociologie?  Které osobnosti jsou představiteli sociologie?  Jaké jsou."

Podobné prezentace


Reklamy Google