Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sociologie. POJEM  jedna ze společenských věd, jedna z nejmladších  slovo pochází z latinského slova socius=druh, societas=společnost; logos=věda 

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sociologie. POJEM  jedna ze společenských věd, jedna z nejmladších  slovo pochází z latinského slova socius=druh, societas=společnost; logos=věda "— Transkript prezentace:

1 Sociologie

2 POJEM  jedna ze společenských věd, jedna z nejmladších  slovo pochází z latinského slova socius=druh, societas=společnost; logos=věda  vnímáná jako věda o společnosti  přesněji můžeme říci, že je to věda, která zkoumá vzájemné vztahy mezi jednotlivými oblastmi společ. života (reality)

3 vznik sociologie  protosociologické období  úvahy o společnosti mají dávnou tradici, už v antice  formulovány základní otázky ( viz.problém moci a jejího zneužití, sociální (ne)rovnosti, spravedlnost, lidské potřeby, tolerance,…) a základní vztahy (mezi potřebami a vlastnictvím; mezi vlastnictvím a právem; mezi přírodním prostředím a národním charakterem;…) a základní vztahy (mezi potřebami a vlastnictvím; mezi vlastnictvím a právem; mezi přírodním prostředím a národním charakterem;…)  odpověď hledali filozofové (filozofie: matka všech věd)

4  vznik spojen se vznikem moderní společ. (průmyslová revoluce) přechod od tradiční společnosti k moderní  zakladatel August Comte r. 1839  termín sociologie poprvé použil ve svém díle Kurz pozitivní filozofie

5  A. Comte se pokusil vytvořit věda. která měla společnosti umožnit pochopit sama sebe a v budoucnu měla umožnit společnost racionálně řídit  v přechodu mezi kulturami staré hodnoty neplatily a nové ještě nebyly utvořeny (období chaosu – anomie)

6  ot. Ve kterých oblastech lidského působení/profesí nám sociologie pomáhá? napište ve dvojici alespoň 6 oblastí

7 vývoj sociologie 1. protosociologie (Platón, Aristoteles, Moore, Hegel,..) 2. vznik sociologie 3. 40. léta 19. stol.-20. léta 20. stol. = období velkých jmen a teorií = klasické období - např. Max Weber, Karl Marx, Émile Durkheim, Vilfredo Pareto, Georg Simmel, Herbert Spencer - souvisí s pozitivismem – hledání objektivní pravdy

8

9 4. 20. léta 20. stol. – v USA, tzv. „sociologové vyšli do ulic“, prováděli praktické výzkumy mezi lidmi – normální jevy i nenormální (=patologické) řeší se konkrétní případy (nástup mikrosociologie) - vznikají nové metody (rozhovor, pozorování, sociometrické testy,…) - vznikají nové metody (rozhovor, pozorování, sociometrické testy,…) - např. Karl Raimund Popper

10

11 5. 60. léta 20. stol. (po 2. WW) – sociologie se stala právoplatnou společ. vědou - v otázkách návrat k počátkům (hl. makrosoc. problémy) - v otázkách návrat k počátkům (hl. makrosoc. problémy) - strukturálně funkcionalistické koncepce (jak se ve společ. udržuje pořádek)- např. Talcott S. Parsons, R. K. Merton - strukturálně funkcionalistické koncepce (jak se ve společ. udržuje pořádek)- např. Talcott S. Parsons, R. K. Merton

12 - a koncepce konfliktualistická (společ. se posouvá dopředu díky konfliktu) marxistická - Karl Marx - a koncepce konfliktualistická (společ. se posouvá dopředu díky konfliktu) marxistická - Karl Marx - důležitý pojem MOC  sociologie přestává napodobovat přírodní vědy - např. Charles W. Mills, Ralph Dahrendorf

13 6. 70. léta 20. stol. – interpretativní sociologie (padadigma) - zajímá, jak je vnímána lidmi (nejprve člověk poté společnost, předtím obráceně), - zajímá, jak je vnímána lidmi (nejprve člověk poté společnost, předtím obráceně), - každodennost - každodennost 7. 80. léta 20. stol. – objektivistická - např. George H. Mead, Herbert Blumer

14  Jak souvisel vznik sociologie se vznikem moderní společnosti?  Proč se pochybuje někdy o tom, že sociologie (společ. vědy) jsou „vědami“ v pravém slova smyslu? Čím se od sebe liší vědy společenské a přírodní (exaktní)?

15 Sociologie jako věda  má všechny znaky jako ostatní společ. vědy (teorii, předmět, metody)  sociologie nemá pouze jednu teorii, ale vždy více vysvětlující jeden jev  nemůžeme říci, že jedna teorie je správná a druhá nikoliv – mluvíme o úhlu pohledu  místo pojmu teorie se používá slovo paradigma

16  sociol. = multiparadigmatická věda každá teorie se opírá o nějaký filozofický problém nebo myšlenku

17 předmět sociologie  definice pojmu: sociologie je teoreticko- empirická věda o společenských jevech, procesech a strukturách (vztazích)  chce jevy, procesy a struktury popsat pomocí vlastních názorů a případně je také vysvětlit pomocí nějaké teorie

18 Sociální a sociologické problémy 2 okruhy problémů: a) sociální - považuje za problém sama společnost - postihují celou společ., nebo její část, projevují se tak, že něco nefunguje, jak by mělo - postihují celou společ., nebo její část, projevují se tak, že něco nefunguje, jak by mělo - např. nezaměstnanost, narkomanie, kriminalita - např. nezaměstnanost, narkomanie, kriminalita

19 b) sociologické – za problém považují sami vědci - zabývají se tím, proč něco ve společnosti funguje určitým způsobem a co je toho příčinou - zabývají se tím, proč něco ve společnosti funguje určitým způsobem a co je toho příčinou - např. rozdělení moci ve státě, politických preferencí, … - např. rozdělení moci ve státě, politických preferencí, …

20  ot. Vysvětlete rozdíl mezi sociálním a sociologickým.

21 Sociologie a ostatní společ. vědy  nezaměřuje se pouze jednu oblast společ. života, ale hledá souvislosti mezi vícero oblastmi  ujala se i některých problémů, které nezkoumala žádná jiná věda (patologické jevy)

22 vztah k ostatním vědám a) k filozofii - každá sociol. teorie má základ ve filoz. myšlence b) k historii - nezabývá se pouze nynější společ., zabývá se i histor. původem c) k ekonomii - hospodářství je pro sociol. pouze jeden z faktorů ovlivňující život společ.

23 d) k psychologii - lidské jednání prožívání, jednání, chování e) k právu - sociol. bere zákony jako základní normy lidského chování f) ke kultuře - obě mají společný předmět zájmu g) k antropologii – zkoumá malá společenství kmenů pozn. obrázek

24 Funkce sociologie a) poznávací (kognitivní) – úkol každé vědy b) sociotechnická – pomáhá zlepšovat život společnosti c) humanizující – pomáhá lidem bránit se proti politické i jiní manipulaci d) ideologická – každý sociolog a každá sociol. teorie jsou ovlivněny určitým pohledem na svět, přesto by se měli vědci snažit o zcela nezaujatý postoj

25 Sociologické disciplíny  dopsat z učebnice

26 Sociologický nominalismus a realismus a) nominalismus – jeho představitelé tvrdí, že společ. neexistuje - existuje pouze jedinec, jednotlivci, kteří svým jednáním společ. den co den vytvářejí - existuje pouze jedinec, jednotlivci, kteří svým jednáním společ. den co den vytvářejí - lidé se domnívají, že jejich jednání má nějaký smysl a proto jednají s ohledem na druhé - lidé se domnívají, že jejich jednání má nějaký smysl a proto jednají s ohledem na druhé - sociol. by se měla zabývat tzv. sociál. jednáním - sociol. by se měla zabývat tzv. sociál. jednáním - představitel: Max Weber - představitel: Max Weber

27 b) realismus – společnost je reálná - je to jev, který se odlišuje od všeho ostatního v přírodě - je to jev, který se odlišuje od všeho ostatního v přírodě - společnost se řídí určitými pravidly a zcela nás ovlivňuje - společnost se řídí určitými pravidly a zcela nás ovlivňuje - sociolog. by se měla zabývat tzv. sociálními fakty - sociolog. by se měla zabývat tzv. sociálními fakty - představitel: Emile Durkheim - představitel: Emile Durkheim

28 Česká sociologie  ve světě je téměř neznámá 1. TGM – první, kdo přednášel sociol. na UK (nestudoval ji, pouze jeho vášeň) - napsal odbornou práci na téma „Sebevražda“ - napsal odbornou práci na téma „Sebevražda“ 2. Edvard Beneš – také na UK - problémy politického stranictví, alkoholismus,… - problémy politického stranictví, alkoholismus,…

29 3. 19.-20. stol. – klasici sociologie – Josef Ludvík Fischer, Josef Král, Emanuel Chalupný, Inocenc Arnošt Bláha – velmi silná generace sociologů 4. 1944 – zákaz sociologie fašisty 5. 1949 – zákaz sociologie komunisty - informovala by o špatných jevech společ. - informovala by o špatných jevech společ.

30

31 6. 60. léta 20. stol. – mírné uvolnění zákazu - působil u nás Sociologický ústav při ČSAV - působil u nás Sociologický ústav při ČSAV - vydávaly se sociol. časopisy a knihy - vydávaly se sociol. časopisy a knihy - otevřena katedra sociol. na VŠ - otevřena katedra sociol. na VŠ

32 7. po roce 1968 – opět omezení funkcí sociologie 8. po roce 1989 – sociolog. se znovu vyučuje, vydávají se knihy – velké zpoždění proti světu předtavitelé: Jiřina Šiklová předtavitelé: Jiřina Šiklová Jan Keller – kritik dnešní společ. Jan Keller – kritik dnešní společ. Miloslav Petrusek Miloslav Petrusek

33

34 Metody v sociologii metoda = nástroj, který nám umožňuje získat konkrétní informace ze skutečného světa - způsob, jak lze ověřit teorii v praxi - způsob, jak lze ověřit teorii v praxi 2 druhy metod: a) kvantitativní b) kvalitativní b) kvalitativní

35  – jsou založeny na metodě a statistice, zaměřují se na výzkum jednoho problému velkého počtu jedinců  kvantitativní – jsou založeny na metodě a statistice, zaměřují se na výzkum jednoho problému velkého počtu jedinců + snadná zpracovatelnost výsledků, které lze velmi dobře zobecnit na celou společnost + měření jsou přesná a při opakování výzkumů se dochází ke srovnatelným výsledkům

36 - problémy pro účely jsou zjednodušeny - účastníci výzkumu jsou redukováni ns pouhá čísla metody: dotazník – písemné odpovědi anketa anketa standardizované pozorování (výzkumník má přesně určeno, na které jevy se má zaměřit a jak je hodnotit) standardizované pozorování (výzkumník má přesně určeno, na které jevy se má zaměřit a jak je hodnotit) analýza dokumentů (dokumenty oficiální neosobní povahy, např. statistiky, noviny, pracovní záznamy) analýza dokumentů (dokumenty oficiální neosobní povahy, např. statistiky, noviny, pracovní záznamy)

37  kvalitativní – umožňují získat velký počet informací různého charakteru o malé skupině lidí - je zkoumán určitý problém do velké hloubky - je zkoumán určitý problém do velké hloubky + jsme schopni odhalit řadu věcí, které nelze získat u kvantit. výzkumu (motivace, jednání lidí) + pozoruje aktéry v jejich přirozeném prostředí a vztazích

38 - téměř nemožné zobecnit dosažené výsledky - výzkumník často ztrácí odstup od daného problému metody: zúčastněné pozorování (součást skupiny, zkoumá tajně) veřejně nestandardizovaný rozhovor (není dopředu připravený) veřejně nestandardizovaný rozhovor (není dopředu připravený) analýza osobních dokumentů (dopisy, deníky, fotografie,…) analýza osobních dokumentů (dopisy, deníky, fotografie,…)

39 Sociologický výzkum  vědecká činnost ve společenských vědách spočívá v neustálém srovnávání existujících teorií se získanými daty  sociol. používají nástroj nazvaný sociol. výzkum = přesně stanovený postup, jak ověřit některou teorii

40  základem je tzv. sociologický projekt = do všech detailů rozpracovaný postup, který je navržen pro zkoumání vytyčeného problému,  určuje, co, jak se bude zkoumat, jak dlouho, a kolik to bude stát  za provedení sociol. výzkumu vždy stojí celý tým lidí, v němž má každý přesně stanovené místo a úkoly

41  výzkum může být na tolik nákladný, že se vyplatí před jeho uskutečněním provést tzv. pilotáž (= předvýkum) na malém počtu lidí; odhalí se tak případné chyby nebo nedostatky

42 Postup při výzkumu a tvorbě projektu 1. (např. nezaměstnanost,…) 1. výskyt problému (např. nezaměstnanost,…) 2. a) tvorba hypotéz (vědecké předpoklady, které se pokusíme potvrdit nebo vyvrátit) 2. příprava projektu a) tvorba hypotéz (vědecké předpoklady, které se pokusíme potvrdit nebo vyvrátit) b) výběr vhodných metod b) výběr vhodných metod c) určení výzkumného souboru c) určení výzkumného souboru d) stanovení dalších faktorů (finance,…) d) stanovení dalších faktorů (finance,…)

43 3. 3. sběr dat v terénu 4. 4. zpracování a analýza výsledků 5. 5. prezentace, hodnocení, zobecnění výsledků - cílem každého výzkumu by mělo být nevržení praktického řešení problému - výsledky výzkumu by měly posloužit k dalšímu obohacení sociol. poznatků a teorií

44  = postup při němž se převádějí slova z běžného jazyka v němž nemají jednoznačný význam, do jazyka vědy  operacionalizace = postup při němž se převádějí slova z běžného jazyka v němž nemají jednoznačný význam, do jazyka vědy  slouží k omezení problému, který zkoumáme


Stáhnout ppt "Sociologie. POJEM  jedna ze společenských věd, jedna z nejmladších  slovo pochází z latinského slova socius=druh, societas=společnost; logos=věda "

Podobné prezentace


Reklamy Google