Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR."— Transkript prezentace:

1

2 ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

3 Odbor informování o evropských záležitostech ÚV ČR  Organizačně součástí Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády České republiky  Realizuje Koncepci informování o evropských záležitostech v České republice  Zřizuje a provozuje Integrovaný informační systém o evropských záležitostech

4 Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR  Stanovuje komunikační priority v oblasti evropských záležitostí  Schvalována každoročně Výborem pro EU  Dostupné na www.euroskop.cz

5 Komunikační priority pro rok 2011  Ekonomická obnova a růst  Energetika, klimatické změny, biodiverzita  Lisabonská smlouva a budoucnost evropské integrace

6 Cílové skupiny  Média  Studenti, žáci a pedagogičtí pracovníci  Neziskové organizace  Podnikatelská sféra  Státní správa a samospráva

7 Komunikační nástroje Integrovaný informační systém  Webový portál Euroskop.cz  Bezplatná telefonní linka Eurofon 800 200 00  Síť třinácti krajských Eurocenter

8 Věcně o Evropě na www.euroskop.cz

9 Eurofon  Bezplatná telefonní linka 800 200 200  Spolupráce s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR

10 Eurocentra  13 Eurocenter ve všech krajských městech Hlavní aktivity  Odborné semináře pro specifické cílové skupiny  Veřejné debaty pro širší veřejnost na evropská témata  Přednášky pro žáky ZŠ a studenty SŠ  Možnost individuální konzultace

11 Eurocentrum Brno založeno 3.května 2006 Adresa: Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno tel.: 541 652 345 e-mail: belka@euroskop.czbelka@euroskop.cz www.euroskop.cz/eurocentrum.brno

12 Fondy EU – možnosti a přínosy pro občany

13 Obsah Politika HSS a fondy EU Operační programy Realizované projekty Informační zdroje

14 Politika hospodářské a sociální soudržnosti Realizována v programových obdobích (současné 2007–2013) –zpracování nových programových dokumentů –definování cílů a priorit Cca 1/3 celkového rozpočtu EU – 347 mld. € Alokace pro ČR – 26,69 mld. €

15 Politika HSS 2007–2013 Cíle 2007 – 2013 Konvergence (81,5%) Způsobilé regiony –Regiony NUTS 2 s HDP v PPS nižší než 75% průměru EU27 –Státy s HND na obyvatele nižším než 90% průměru EU27 Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost (16%) Evropská územní spolupráce (2,5%) ČR – 97% Konvergence

16 Politika HSS 2007–2013 Hlavní nástroj realizace politiky HSS – fondy EU: –Strukturální fondy Evropský fond pro regionální rozvoj Evropský sociální fond –Fond soudržnosti

17 Regiony pro politiku HSS v ČR Klasifikace územních statistických jednotek (NUTS) NUTS 2 - stěžejní pro čerpání prostředků EU

18 Operační programy 2007 - 2013

19 Tématické operační programy 8 tématických OP ŘO: příslušný ministerský resort Cíl Konvergence -OP Doprava -OP Životní prostředí -OP Podnikání a inovace -OP Výzkum a vývoj pro inovace -OP Lidské zdroje a zaměstnanost -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost -Integrovaný operační program -OP Technická pomoc

20 Projekty OP Životní prostředí Biocentrum Nové Hájky (Komořany) Projekt byl zaměřen na rehabilitaci intenzivně zemědělsky využívané krajiny středního Vyškovska OP Doprava Rekonstrukce železničního uzlu Břeclav Traťová rychlost - současná 40-80 km/h, po rekonstrukci 100-130 km/h

21 Realizované projekty ESF OP Lidské zdroje a zaměstnanost PO 1 Adaptabilita PO 2 Aktivní politiky trhu práce PO 3 Sociální integrace a rovné příležitosti PO 4 Veřejná správa a veřejné služby PO 5 Mezinárodní spolupráce http://www.esfcr.cz/07-13/oplzz OP VK (např. oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání) …..

22 Projekty Aktivní padesátka v Jihomoravském kraji „Hlavním cílem je zvýšit zaměstnanost v Jihomoravském kraji (JmK). Cílovou skupinou jsou klienti evidovaní na úřadech práce v JmK, kteří nejpozději v roce, kdy budou zařazeni do projektu, dosáhnou 50 let věku,“ Motivace - Terapie - Uplatnění „Cílovou skupinou jsou osoby regionu Jihomoravského kraje s poruchami příjmu potravy (mentální anorexie a bulimie, záchvatovité přejídání), starší 15 let.“

23 Regionální operační programy (ROP) Alokace: 4,6 mld. € ŘO: Regionální rada regionu soudržnosti Fond: ERDF Zaměření: - Dopravní dostupnost a obslužnost - Rozvoj území -Rozvoj cestovního ruchu -Regionální rozvoj podnikání

24 Regionální OP Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod Kounicova 271/13, 602 00 Brno Fax: 532 193 599 E-mail: info@jihovychod.cz Regionální pracoviště Jihlava: Úřad regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod Odbor implementace projektů Jihlava Žižkova 89, 586 01 Jihlava Tel.:532 193 601

25 Projekty Centrum zdravotně-sociální pomoci pro děti se specifickými potřebami a jejich rodiny při Dětském rehabilitačním centru MEDVÍDEK ve Starém Lískovci v Brně

26 Projekty Alexandrova rozhledna u Adamova (Vranov)

27 OP pro Prahu OP Praha Konkurenceschopnost (OPPK) http://www.oppk.cz OP Praha Adaptabilita (OPPA) http://www.oppa.cz ŘO: Hl.m. Praha (Odbor fondů EU Magistrátu hl.m. Prahy)

28 Evropská územní spolupráce Programy pro přeshraniční, nadnárodní a meziregionální spolupráci OP PS ČR – Polsko OP PS ČR – Sasko OP PS ČR – Rakousko OP PS ČR – Slovensko OP PS ČR – Bavorsko OP Nadnárodní spolupráce OP Meziregionální spolupráce ESPON 2013 Interact II

29 Projekty http://www.sk-cz.eu/ http://www.at-cz.eu/ místní rozvojové aktivity zaměřené na sociálně-ekonomický rozvoj, výměnné, informační a vzdělávací aktivity, organizování společných konferencí, výstav a spolupráce na regionální, lokální a odvětvové úrovni, orientovaných na kulturní dědictví a společné propagační aktivity v oblasti kultury a cestovního ruchu.

30 Další fondy a programy EU Program rozvoje venkova (PRV) -Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova -Společná zemědělská politika -ŘO/ZS: Ministerstvo zemědělství/Státní zemědělský intervenční fond -Alokace: 2,8 mld. € -Web: http://eagri.cz/public/eagri/, http://www.szif.cz http://eagri.cz/public/eagri/ http://www.szif.cz Operační program Rybářství -Evropský rybářský fond -27,1 mil. € pro ČR -Web: http://eagri.cz/public/eagri/, http://www.szif.cz http://eagri.cz/public/eagri/ http://www.szif.cz

31 Informační zdroje Seznam příjemců http://www.strukturalni-fondy.cz/Stav- cerpani/Seznamy-prijemcu Realizované projekty http://www.risy.cz/cs/vyhledavace/projekty-eu Mapa projektů http://www.mapaprojektu.cz/cs/index.shtml

32 Mapa projektů

33 Informační zdroje Informace o fondech EU: www.strukturalni-fondy.cz Budoucnost kohezní politiky – období 2014+: www.mmr.cz (sekce Kohezní politika)

34 www.strukturalni-fondy.cz

35 Informační zdroje Stránky jednotlivých operačních programů Stránky Evropské komise: http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.htm www.euroskop.cz www.crr.cz

36 Informační zdroje Bezplatná informační linka o EU EUROFON 800 200 200 (PO-PÁ 10-18 hodin) info@strukturalni-fondy.cz eurofon@euroskop.cz

37 Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR."

Podobné prezentace


Reklamy Google