Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Co nového v soutěžním právu? Úřad na ochranu hospodářské soutěže Arthur Braun, M.A. 25.10 2007.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Co nového v soutěžním právu? Úřad na ochranu hospodářské soutěže Arthur Braun, M.A. 25.10 2007."— Transkript prezentace:

1

2 Co nového v soutěžním právu? Úřad na ochranu hospodářské soutěže Arthur Braun, M.A. 25.10 2007

3 l 2l 2 Obsah úvod do současné právní úpravy a existující judikatury kolektivní dominance podniků/soutěžitelů a její zneužití, analýza rozhodnutí ve věci T-464/04, Independent Music Publishers and Labels Association (Impala) v. Komise ES ze dne 13. července 2006, (v současnosti odvolání u ESD č. C-413/06) vyplývající závěry pro posuzování kolektivního dominantního postavení a jeho zneužití ve smyslu čl. 82 SES

4 l 3l 3 Současná právní úprava čl. 82 SES „se společným trhem je neslučitelné, a proto zakázané, pokud to může ovlivnit obchod mezi členskými státy, aby jeden nebo více podniků zneužívaly dominantního postavení na společném trhu nebo jeho podstatné části.“ nutno rozlišovat mezi hospodářskou jednotkou (koncernem a kolektivní dominancí) - významné rozhodnutí Komise ze dne 14.5. 1997, ve věci Irish Sugar plc., Úř. věst. 1997, L 258/1, odst. 111 –133 z rozhodnutí vyplývá, má-li společnost většinu hlasovacích práv (účasti) na jiné společnosti, aniž by však tato společnost měla možnost kontroly tržního chování společnosti, nejedná se o hospodářskou jednotku ale dvě samostatné společnosti, které se mohou v důsledku úzké spolupráce a společných zájmů na trhu nacházet v dominantním postavení

5 l 4l 4 Současná právní úprava Judikatura SPI a ESD: Kolektivní dominantní postavení je dáno: -pokud jsou podniky určitým způsobem spojeny (právně, fakticky, dané strukturou společnosti, finančně) tak, že postupují na trhu koordinovaně (rozhodnutí ESD ze dne 27.4. 1994, ve věci Almelo, Úř. věst. 1994, I 1477, 1520, odst. 42) -nutno posuzovat, zda se chování podniků vůči třetím osobám, zejména obchodním partnerům, a ostatním podnikům, jeví jako společné, koordinované a jednostranné (rozhodnutí SPI ze dne 10.3.1992, ve věci Compagnie maritime belge transports, Úř. věst. 1992, II 1201, 1231, odst. 64) -kolektivní dominantní postavení existuje zejména v případech oligopolů, pokud jejich struktura a struktura trhu v rámci soutěžních podmínek vykazuje tak vysoký stupeň stability, že pouhé mlčky koordinované chování na trhu postačuje k ochromení účinné soutěže a chování podniků nezávisle na ostatních tržních subjektech.

6 l 5l 5 Současná právní úprava obecná vágní kritéria pro posuzování existence kolektivní dominance do r. 1999 zásadní rozhodnutí SPI ze dne 6. června T-342/99, ve věci Airtours v. Komise, -týká se spojování soutěžitelů, -ruší rozhodnutí Komise o neudělení povolení k provedení fúze mezi Airtours a jinou cestovní kanceláří – First Choice na oligopolním trhu, kde působily zejména čtyři velcí hráči (zamýšlenou fúzí by se zmenšil počet velkých hráčů na relevantním trhu) -aplikovatelné i na úpravu dominantního postavení v čl. 82 SES

7 l 6l 6 Současná právní úprava rozhodnutí SPI ruší rozhodnutí Komise o nepovolení fúze stanoví kritéria pro posouzení existence/vzniku kolektivního dominantního postavení: -trh musí být dostatečně transparentní pro všechny členy oligopolu, aby mohli snadno zjistit tržní chování ostatních a přizpůsobit se mu (transparency) -musí existovat účinný mechanismus sankčních (deterrent mechanisms) prostředků/odrazovacích mechanismů, který odrazuje od odchýlení se od společného postupu na trhu a zajišťuje stabilitu konkludentní koordinace chování na trhu, -tato struktura a společná strategie odolá tržnímu chování současných a potenciálních soutěžitelů, určitá trvalost v čase

8 l 7l 7 Chyby EK SPI: „This fundamental U-turn in the Commission`s position may indeed appear surprising“ (283) „... The few assertions relating to campaign discounts... As they are imprecise, unsupported and indeed contradicted by other observations in the Decision cannot demostrate the opacity of the market or even campaign discounts.“ Manifest error of assessment „the findings set out in the decision must be compatible with the findings of fact made in the statement of objections, in so far as it is not established that the latter findings were incorrect“(335) „(Commission)...cannot, on the other hand, go so far as to delegate, without supervision, responsibility for conductiong certain parts of the investigation to the parties to the concentration“(415) “data do not appear to be sufficiently consistent, reliable or relevant” (455)

9 l 8l 8 Rozhodnutí ve věci Impala výše uvedené rozhodnutí se týká posuzování slučitelnosti fúze dvou podniků/soutěžitelů v nahrávacím a hudebním průmyslu: -aplikovatelné obecně na posuzování kolektivní dominance zde však též prospective analysis, nejen ex post -v rámci posuzování navrhovaného spojení došla Komise přes původní výhrady ve svém rozhodnutí ze dne 19. července 2004 k závěru, že navrhované spojení podniků je slučitelné s vnitřním trhem, 10 indicií -Impala jako dotčený subjekt podal žalobu k SPI -SPI zrušil rozhodnutí Komise -Soud se vyjadřuje k rozsahu přezkumu rozhodnutí Komise, pokud tato uplatnila diskreční uvážení v hospodářské oblasti

10 l 9l 9 Procedurální chyby SPI: „This fundamental U-turn in the Commission`s position may indeed appear surprising“ (283) „... The few assertions relating to campaign discounts... As they are imprecise, unsupported and indeed contradicted by other observations in the Decision cannot demostrate the opacity of the market or even campaign discounts.“ Manifest error of assessment „the findings set out in the decision must be compatible with the findings of fact made in the statement of objections, in so far as it is not established that the latter findings were incorrect“(335) „(Commission)...cannot, on the other hand, go so far as to delegate, without supervision, responsibility for conductiong certain parts of the investigation to the parties to the concentration“(415) “data do not appear to be sufficiently consistent, reliable or relevant” (455) “…these few obersavations which are so superficial, indeed purelz formal, cannot satisfy the Commission`s obligation to carry out a prospective analysis and to examine carefully circumstances which… may prove relevant…”(528)

11 l 10 Rozhodnutí ve věci Impala Právní závěry Soudu: K přezkumu rozhodnutí Soudem: -Komise disponuje širokým prostorem pro volné uvážení, při hodnocení existence kolektivního dominantního postavení je povinna provést podrobnou prognózu pravděpodobného vývoje trhu a soutěžních podmínek po povolení fúze na základě jejich komplexního hospodářského hodnocení, -v případě, že Komise v první fázi rozhodování o povolení vznesla vážné pochybnosti o slučitelnosti navrhovaného spojení s vnitřním trhem, je povinna změnu svého stanoviska vysvětlit a řádně odůvodnit. V rámci řízení před Soudem (nikoliv však nutně v rozhodnutí) musí být Komise schopna vysvětit důvody, které dovedly Komisi k závěru, že její předběžná posouzení slučitelnosti fúze byla chybná,

12 l 11 Rozhodnutí ve věci Impala -posouzení obsažená v rozhodnutí musí být slučitelná se skutkovými zjištěními učiněnými v oznámení námitek, pokud se neprokázalo, že uvedená zjištění byla chybná, -přiznává-li právo Společenství a judikatura Soudu Komisi určitý prostor k uvážení v hospodářské oblasti, neznamená to, že nesmí přezkoumávat výklad údajů hospodářské povahy provedený Komisí. Soud musí ověřit nejen věcnou správnost uplatněných důkazů, spolehlivost a soudržnost, ale rovněž přezkoumat, zda představují veškeré relevantní údaje, jež musí být při posuzování komplexní situace vzaty v úvahu, a zda o ně lze opřít závěry, které z nich mají být vyvozeny.

13 l 12 Rozhodnutí ve věci Impala K 1. kritériu – transparentnost trhu: -transparentnost musí dát možnost každému členu dominantního oligopolu být obeznámen s chováním ostatních, aby si mohl ověřit, zda se chovají, nebo nechovají stejně, musí tedy disponovat prostředky k tomu, aby zjistil, zda ostatní subjekty přijímají tutéž strategii a zda ji dodržují. Transparentnost trhu by tedy měla být dostatečná, aby každému členu dominantního oligopolu umožnila znát dostatečně přesně a bezprostředně vývoj tržního chování každého jiného člena -transparentnost však neznamená, že každý člen může v každém okamžiku znát do nejmenších podrobností podmínky každého prodeje uskutečněného ostatními členy oligopolu,

14 l 13 Rozhodnutí ve věci Impala Ke 2. kriteriu – odrazovací mechanismus: -aby bylo kolektivní dominantní postavení životaschopné, musí existovat dostatečné množství odrazujících faktorů, které by dlouhodobě odrazovaly od odchýlení se od společného chování, -pouhá existence účinných odrazujících mechanismů totiž v zásadě postačuje, jelikož přizpůsobí-li se členové oligopolu společné politice, není třeba uplatnit sankce, neboť nejúčinnější odrazující prostředek je ten, který nemusí být použit, -přezkum existence odrazovacího mechanismu nespočívá pouze v ověření existence tohoto mechanismu, ale v přezkoumání, zda se vyskytovala porušení společného postupu (1. důkaz), aniž by tato porušení byla následována opatřeními odplaty (2. důkaz),

15 l 14 Shrnutí závěrů Soudu Soud stále více omezuje v soutěžních věcech míru diskrečního uvážení Komise tím způsobem, že i uvážení Komise v hospodářské oblasti musí být řádně odůvodněno a obsahovat logické argumenty shrnutí a navazující závěry tak, aby její závěry byly přezkoumatelné, Rozhodnutí znamená další zpřesnění kriterií pro posuzování kolektivního dominantního postavení Perlička: Rozhodnutí o nákladech

16 l 15 Závěr dotazy ??? diskuse ???

17 l 16 Kontakt bpv Braun Haškovcová Palác Myslbek, Ovocný trh 8 CZ-110 00 Praha 1 Tel. +420 224 490 000 Fax +420 224 490 033 prague@bpv-bh.com www.bpv-bh.com

18 l 17 bpv Alliance partners bpv Hügel Rechtsanwälte OEG Donau-City-Strasse 11, ARES-Tower A-1220 Vienna Tel. +43 1 260 50 0 Fax +43 1 260 50 133 vienna@bpv-huegel.com www.bpv-huegel.com bpv Hügel Rechtsanwälte OEG Rond Point Schuman 9 B - 1040 Brüssel Tel. +32-228 681 10 Fax +32-228 681 18 bruxelles@bpv-huegel.com www.bpv-huegel.com bpv Grigorescu 65, Ion Mihalache Blvd. Building A, 3rd Floor RO-011174 Bucharest Tel. +40 21 222 999 0 Fax +40 21 222 999 1 bucharest@bpv-grigorescu.com www.bpv-grigorescu.com bpv Jadi-Nemeth Vörösmarty ter 4 H-1051 Budapest Tel. + 36 1 429 4000 Fax + 36 1 429 4001 budapest@bpv-jadi.com www.bpv-jadi.com www.bpvlegal.com


Stáhnout ppt "Co nového v soutěžním právu? Úřad na ochranu hospodářské soutěže Arthur Braun, M.A. 25.10 2007."

Podobné prezentace


Reklamy Google