Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Co nového v soutěžním právu? Úřad na ochranu hospodářské soutěže Arthur Braun, M.A. 25.10 2007.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Co nového v soutěžním právu? Úřad na ochranu hospodářské soutěže Arthur Braun, M.A. 25.10 2007."— Transkript prezentace:

1

2 Co nového v soutěžním právu? Úřad na ochranu hospodářské soutěže Arthur Braun, M.A. 25.10 2007

3 l 2l 2 Obsah úvod do právního režimu přijímání závazků, rozsah pravomocí při sjednávání závazků, vzájemný vztah private enforcement a ukládání závazků podle, zejména právo (poškozených) podniků, spotřebitelů zúčastněných na řízení o uložení závazků k nahlížení do spisu, a získávání informací, analýza soudních rozhodnutí využitelnost právního institutu

4 l 3l 3 I. část Prameny přijímání rozhodnutí o závazcích a) primární právo čl. 81 úpravu neobsahuje - vykládáno ESD b) sekundární právo (čl. 9 Nař. 1/2003), převzaté úpravy v národních právních řádech – formulace? vychází z čl. 8 odst. 1 Nař. 1762 – rozhodnutí o podmínkách a úkolech -časté využívání, -flexibilita, umožnění udělit individuální výjimku s podmínkou či úkoly, bez ní by nebylo možné udělit výjimku

5 l 4l 4 Trocha statistiky Evropská Komise vydala pouze 3, resp. 4 rozhodnutí o závazcích v letech 2005-2006 a) v roce 2005 – ve věci přenosových práv pro 1. a 2. německou fotbalovou ligu, Coca-Cola, Deutsche Telecom, b) v roce 2006 – ve věci De Beers, FA Premier League, Repsol CPP, Cannes Extension Agreement -časté využívání? Jde skutečně o efektivní prostředek k ochraně účinné hospodářské soutěže? – dlouhé lhůty pro vyjednávání závazků

6 l 5l 5 Trocha statistiky ÚHOS vychází z ještě flexibilnější praxe -tzv. soutěžní advokacie – projednávání výhrad s dotčenými podniky, nezahájení správního řízení, pokud podniky souhlasí -flexibilita, rychlost -x neformální postup mimo správní řízení – procesní práva, opravné prostředky, tlak na podniky zvýhodňování podniků, politické motivy….?

7 l 6l 6 Struktura rozhodnutí o závazcích Rozhodnutí ve věci De Beers: -ze dne 22.2. 2006, Úř. Věstník 2006, L 205/24 -týkal se obchodních vztahů největšího výrobce surových diamantů (De Beers) s druhým největším výrobce (Alrosa) -původně kolektivní návrh závazků pro De Beers a Alrosa, později vyjednávání pouze s De Beers -obsahuje vlastní text rozhodnutí a přílohu s uvedenými závazky, které byly pro De Beers prohlášeny za závazné

8 l 7l 7 Struktura rozhodnutí o závazcích Text rozhodnutí o závazcích obsahuje: -charakteristika vyšetřovaných podniků, -historie průběhu vyšetřování Komise -předběžné posouzení soutěžního chování obsahující i výhrady Komise, v čem by mohla spatřovat porušení soutěžních norem, -formulaci závazků, které jsou pro De Beers prohlášeny za závazné -výrok, že navrhované závazky reagují na výhrady Komise

9 l 8l 8 Struktura rozhodnutí o závazcích Text rozhodnutí o závazcích neobsahuje: -výrok o tom, že De Beers svým soutěžním chováním porušoval nebo porušuje povinnosti stanovené v čl. 81 nebo 82 SES, -výrok o tom, že při dodržování závazků dále nedochází k porušování Evropského soutěžního práva – přijetím závazků přestává být případ pro Komisi prioritní – aplikace Automec II principu?

10 l 9l 9 Důsledky vydání rozhodnutí o závazcích Pozitivní právní úprava neřeší dva základní okruhy problémů: -závaznost rozhodnutí o závazcích Komise pro národní soutěžní úřady (NSU), jejich dohled nad dodržování závazků přijatých Komisí, -jakým způsobem mohou poškozené podniky a spotřebitelé získávat informace od Komise a soutěžních úřadů pro uplatnění nároků na náhradu škody – vztah k private enfocement

11 l 10 Závaznost rozhodnutí o závazcích Pouze podle obecných principů dle čl. 10 SES a judikatury (Simmethal, Fiammiferi) se může dovodit, že NSU by měli mít oprávnění dohlížet a sankcionovat podniky za porušování závazků -informační povinnost NSU vůči Komisi vyplývá z úpravy vzájemných vztahů (Nař. 1/2003, ECN)

12 l 11 Závaznost rozhodnutí o závazcích Oprávnění NSU rozhodovat o stejné skutkové podstatě, bylo-li vydáno rozhodnutí o závazcích Komisí: -oprávnění vydat rozhodnutí o porušení soutěžního práva v období před vydáním rozhodnutí závaznost rozhodnutí o závazcích není dotčeno: -bod 13, 22 odůvodnění Nař. 1/2003 -závaznost rozhodnutí Komise ex nunc -paralelní aplikace národního soutěžního práva

13 l 12 Závaznost rozhodnutí o závazcích -vydání rozhodnutí o porušení soutěžního práva v období po vydání rozhodnutí závaznost rozhodnutí o závazcích není přípustné: -argumenty: -aplikační přednost soutěžního práva ES -autorita Komise, nejvyšší orgán ochrany soutěže na vnitřním trhu, jednotná aplikace soutěžního práva ES -možnost uplatnění výhrad NSU v řízení před Komisí, v rámci ECN

14 l 13 Závaznost rozhodnutí o závazcích -v této souvislosti je nutno zmínit právní úpravu vydávání rozhodnutí o závazcích ÚHOS: -formulace §7 odst. 4 ZOHS by při striktním výkladu zamezovala vydání závazku v případech, kdy podezřelá dohoda již byla plněna, -ÚHOS však tyto legislativní problémy překonal v rámci soutěžní advokacie, srov. také např. rozhodnutí ve věci ČEZ v. Sokolovská uhelná

15 l 14 Postup při sjednávání a formulaci závazků Podle praxe Komise: -vyjednávání s podniky, několika měsíční lhůta pro vyjednávání, -podniky nemají nárok na vydání rozhodnutí o závazcích, bylo-li již řízení o zjištění a ukončení protiprávního jednání zahájeno – čl. 7 Nař. 1/2003, -předběžné posouzení soutěžního chování, statement of objection, -široké diskreční vyjednávání Komise, -vyjednávání závazku, iniciativy z obou stran

16 l 15 Postup při sjednávání a formulaci závazků Podle praxe Komise – typy závazků: -široké uvážení Komise -variabilita ukládaných závazků -příklady: -snižující odkup diamantů De Beers od ALROSA, ustanovení nezávislé třetí osoby jako monitoring trustee, od roku 2011 neodkupovat od ALROSA diamanty za více než USD 275 mil. ročně, -prodej přenosových práv pro fotbalová utkání po menších přesně definovaných balíčcích, v transparentním nediskriminačním řízení, -rozbití systému exkluzivních distribučních smluv se zákazem konkurence mezi jednotlivými členy distribučního systému (Repsol) -možnost časového omezení ukládaných závazků

17 l 16 Postup při sjednávání a formulaci závazků Neodpovídají-li uložené závazky změněným poměrům: -nutno dodržovat, v případě, že je z nedbalosti nebo úmyslně poruší, riskují uložení pokut ve výši až 10% jejich obratu v předcházejícím roce, nezkoumá se, zda dohoda skutečně porušuje čl. 81, 82 SES -x Komise se k ničemu nezavazuje – nerovnost zbraní? -široké uvážení Komise, zda se změnily poměry ve smyslu čl. 9 odst. 2 Nař. 1/2003 -riziko zneužití – podnik přijme závazky, ačkoliv jeho dohoda neporušuje soutěžní právo, obava před zdlouhavým řízením a nejistým koncem, hrozba vysokých pokut, politické tlaky?

18 l 17 Postup při sjednávání a formulaci závazků Možnost obrany: -přijmout závazky po pečlivé úvaze, právní poradenství, podaní závazků kolektivně všemi dotčenými podniky (viz De Beers, Alrosa) -návrh Komisi na vydání rozhodnutí o změně závazků ve smyslu čl. 9 odst. 2 Nař. 1/2003 -sjednání možnosti výpovědi závazků po určité době bez uložení sankcí, (bylo i za režimu Nař. 1762), -žaloba u SPI na zrušení rozhodnutí o závazcích (nejnověji rozhodnutí ve věci Alrosa v Komise ES ze dne 11. července 2007)

19 l 18 Postup při sjednávání a formulaci závazků Rozhodnutí SPI ve věci Alrosa v. Komise ES, ze dne 11. července 2007, T-170/06: -žaloba podána společností Alrosa – přímo a osobně dotčena, i když nebyla stranou rozhodnutí (čl. 230 odst. 4 SES), zde zřejmé, důkazní nouze u jiných třetích poškozených spotřebitelů a podniků! -SPI dovodil, že závazky mohou být přijímány na dobu určitou i neurčitou, -SPI dále uvedl, že i přes širokou možnost uvážení musí rozhodnutí vycházet z principu proporcionality, -rozhodnutí musí obsahovat ne komplexní ekonomickou analýzu, ale alespoň základní analýzu případu a zdůvodnění jakým způsobem reagují přijaté závazky na výhrady Komise, aby takové rozhodnutí mohlo být Soudem přezkoumáno,

20 l 19 Postup při sjednávání a formulaci závazků -Komise překračuje své pravomoci, pokud nutí podnik vzdát se nebo oslabit své dominantní postavení na trhu, aniž by prokázala zneužívání dominantního postavení (např. závazek odkupovat pouze malé množství diamantů vede nutně k oslabování tržní pozice De Beers, jakož i povinnost změnit strukturu podnikání pro Alrosa) rozhodnutí Komise bylo kvůli překročení pravomocí Komise upravené v čl. 9 Nař. 1/2003, a porušení principu proporcionality zrušeno,

21 l 20 Vztah k private enforcement přístup k dokumentům Komise je obtížný, znemožňován Komisí omezováním práva k přístupu k informacím s jasným cílem, podpořit podniky při přijímání závazků, a zamezit jejich ohrožení soukromoprávními žalobami, a podní -rozhodnutí SPI ve věci T-2/03 ze dne 13. dubna 2005, Verein fuer Konsumenteninformationen v. Komise Evropských společenství, -Rozhodnutí SPI ve věci T-36/04 ze dne 12.9. 2007, Association de la presse innternationale a.s.b.l. (API) v. Komise Evropských společnství

22 l 21 Vztah k private enforcement rozhodnutí ve věci T-2/03 ze dne 13. dubna 2005, Verein fuer Konsumenteninformationen v. Komise Evropských společenství, -skutkový stav Verein fuer Konsumenteninformation (VKI) je sdružením spotřebitelů rakouského práva zabývajících se jejich ochranou. Dne 11.6. 2002 Komise pravomocně rozhodla, že osm rakouských bank tzv. Lombard Klub společně stanovovaly na základě jimi uzavřené kartelové dohody výši úrokových sazeb některých vkladů a úvěrů a kvůli porušení čl. 81 SES jim udělila pokutu v celkové výši 124,26 milionů eur. VKI vede doposud několik soudních sporů před rakouskými civilními soudy, ve kterých vymáhá na těchto bankách náhrady škody jménem poškozených spotřebitelů. Cílem VKI bylo v letech 2002-2004 získat přístup do vyšetřovacích spisů Komise, za účelem získání důkazů pro doložení tvrzení o protiprávnosti jednání bank. Ve dvouinstančním řízení Komise zamítla žádost VKI o přistup do vyšetřovacího spisu.

23 l 22 Vztah k private enforcement argumenty Komise pro odepření přístupu -obsáhlost spisu (až 47.000 stran) -dokumenty byly rozděleny do 11 skupin, na každou se podle předběžného posouzení Komise aplikuje jedna z výjimek, kterou upravuje nařízení č. 1049/2001 o přístupnosti veřejnosti k dokumentům EP, Rady a Komise -nepřiměřené zatížení Komise, pokud by musela prověřovat jednotlivé dokumenty v rámci skupin, zda se na ni aplikují výjimky z práva na přístup podle čl. 4 nař. 1049/2001 (tzv. konkrétní a individuální přezkum dokumentů ve smlyslu nařízení) -zveřejnění rozhodnutí Komise postačuje k ochraně zájmů poškozených, -ohledně bank probíhá stále řízení před Evropským soudem, přístup do spisu by je mohl poškodit, -nebyly-li podniky chráněny před nahlížením do spisu prováděným potencionálními žalobci o náhradu škody, odradilo by je to od spolupráce s Komisí

24 l 23 Vztah k private enforcement závěry a argumentace SPI -obecně povinnost Komise konkrétního a individuálního přezkumu dokumentů uvedených v žádosti za účelem zjištění, zda se na ně aplikuje jedna z výjimek -X podle principu proporcionality se vyžaduje aby akty orgánů Společenství nepřekračovaly meze toho, co je vhodné a nezbytné k dosažení sledovaných cílů, přičemž se rozumí, že když se nabízí výběr z několika vhodných opatření, je třeba zvolit to, které je nejméně omezující, a že způsobené obtíže nesmějí být nepřiměřené vzhledem ke sledovaným cílům (rozsudek Soudního dvora ze dne 5. května 1998, National Farmers’ Union a další) -zásada proporcionality rovněž vyžaduje, aby odchylky nepřekročily meze toho, co je vhodné a nezbytné k dosažení hledaného cíle (rozsudek Soudního dvora ze dne 15. května 1986, Johnston, 222/84, Recueil, s. 1651, bod 38, a rozsudek Hautala v. Rada, bod 69 výše, bod 85). -odmítnutí orgánu přezkoumat konkrétně a individuálně dokumenty, jež jsou předmětem žádosti o přístup, v podstatě představuje zjevné porušení zásady proporcionality.

25 l 24 Vztah k private enforcement závěry a argumentace SPI -žádost o přístup týkající se zjevně nepřiměřeného počtu dokumentů, popřípadě z bezvýznamných důvodů, a způsobí tak vyřizováním své žádosti pracovní zatížení, které by mohlo významně narušit řádné fungování orgánu, -týká se velkého počtu dokumentů, právo orgánu usilovat s žadatelem o nalezení „přijatelného řešení“ na základě čl. 6 odst. 3 nařízení č. 1049/2001, nutnost sladit zájmy žadatele a zájmy řádné správy -odchylka z povinnosti konkrétného a individuálního přezkumu připuštěna ve výjimečných případech a pouze tehdy, pokud se administrativní zatížení vyvolané konkrétním a individuálním přezkumem dokumentů ukáže jako obzvlášť tíživé, překračující meze toho, co lze rozumně vyžadovat,

26 l 25 Vztah k private enforcement Zhodnocení rozsudku: -soud zrušil napadené rozhodnutí Komise o odepření přístupu k dokumentů spíše kvůli formálním vadám postupu při odůvodnění odepření přístupu, -neexistuje obecně deklarovaná povinnost Komise zajistit předání informací z řízení před Komisí poškozeným podnikům a spotřebitelům za účelem uplatnění náhrady škod, -Komise je zásadně proti takovému zveřejňování dokumentů, což je ku prospěchu spolupráce vyšetřovaných podniků s Komisí, ale v podstatě zamezuje rozvoje private enforcement, což je jedna z dalších priorit Komise -při pečlivém logickém a řádném individuálním přezkumu dokumentů a jeho odůvodnění v rozhodnutí, které odpírá právo na přístup z odkazem na aplikující se výjimky, bude mít Komise možnost s úspěchem odpírat právo na přístup do vyšetřovacího spisu.

27 l 26 Vztah k private enforcement na rozhodnutí navazují další rozhodnutí z poslední doby zejména rozhodnutí ve věci T-36/04 ze dne 12. září 2007, Association de la presse internationale a.s.b.l. (API) v. Komise ES, -skutkový stav API je nevýdělečná organizace zahraničních novinářů se sídlem v Belgii, jejichž náplní činnosti je informování o dění v Evropské Unii v domovských státech. V srpnu 2003 o nahlédnutí do vyšetřovacího spisu Komise týkající se některých soutěžní věci (např. ve věci T-20901 Honeywell International v. Komise, T-34299 Airtours v Komise, C-280/00 Almark Trans and Regierungspraesidium Magdeburg a tzv. případy Open Skies).

28 l 27 Vztah k private enforcement argumenty Komise pro odepření přístupu -ohledně některých účastníků rozhodnutí probíhá řízení u odvolacích soudů, nahlížení třetích subjektů do vyšetřovacího spisu by mohlo negativně ovlivnit jejich procesní obranu, -u případů sice uzavřených, probíhají-li ale jiná řízení s nimi spojených, např. ve kterých byla vznesena žaloba na náhradu škody způsobené nesprávným rozhodnutím Komise (např. Airtours), by mohlo nahlížení do spisu poškodit zájmy a procesní obrany Komise, -nahlížení do spisu by u dalších případů mohlo ztížit další procesy vyšetřování Komise a získávání důkazů proti vyšetřovaným podnikům, -u některých případů např. Open skies může nahlížení do spisu v situaci, kdy členské státy neplní své povinnosti vyplývající z tohoto rozhodnutí a stále probíhají jednání mezi nimi a Komisí, ohrozit tato probíhající jednání.

29 l 28 Vztah k private enforcement argumenty SPI, principy -maximálně efektivní přístup k dokumentům (rozhodnutí ve věci Sison v. Rada, C-266/05 ze dne 1.2. 2007) -možnost odepření přístupu z důvodů soukromého nebo veřejného zájmu, tyto výjimky vykládat restriktivně -i když se přístup k dokumentu dotýká jednoho ze zájmů chráněných výjimkami z práva na přístup musí být řádně odůvodněno, že: - přístup k dokumentů by se „zásadně a významně“ dotkl právem chráněného zájmu předvídaném ve výjimce - neexistuje převažující veřejný zájem na povolení přístupu

30 l 29 Vztah k private enforcement ze závěrů obou rozhodnutí lze dovodit následující: -Komise je zásadně oprávněna odepřít přístup k dokumentům v případě probíhajícího vyšetřování, v případech, kdy se účastní řízení jako žalovaná, neboť by docházelo k porušení zásady rovnosti zbrání a ohrožení objektivity jejího rozhodování, -stále není výslovně prodiskutován argument, že přístup ke spisu je důležitý prostředek pro získávání důkazů pro soukromoprávní vymáhání kartelového práva (private enforcement) -Komise má širokou možnost odepřít přístup k dokumentům kvůli relativně širokým výjimkách upravených v čl. 4 nařízení, bude-li rozhodnutí řádně odůvodněno.

31 l 30 Vztah k private enforcement Komise se snaží dosáhnout dvou protichůdných cílů: -podněty podnikům, aby ukončovali jednání, které vzbuzuje u Komise výhrady, bez uložení sankcí, dodržování závazků -na druhé strány je vidět její snaha o podporu private enforcement -jedním ze zdrojů informací a důkazů pro civilní řízení o náhradu škodu budou právě vyšetřovací spisy Komise, -Komise se však zatím tvrdě brání tomuto zpřístupnění, čímž ovšem dále podkopává vůli poškozených podniků a spotřebitelů k podávání soukromoprávních žalob, nebo se nutně ocitají důkazní nouzi

32 l 31 Závěr dotazy ??? diskuse ???

33 l 32 Kontakt bpv Braun Haškovcová Palác Myslbek, Ovocný trh 8 CZ-110 00 Praha 1 Tel. +420 224 490 000 Fax +420 224 490 033 prague@bpv-bh.com www.bpv-bh.com

34 l 33 bpv Alliance partners bpv Hügel Rechtsanwälte OEG Donau-City-Strasse 11, ARES-Tower A-1220 Vienna Tel. +43 1 260 50 0 Fax +43 1 260 50 133 vienna@bpv-huegel.com www.bpv-huegel.com bpv Hügel Rechtsanwälte OEG Rond Point Schuman 9 B - 1040 Brüssel Tel. +32-228 681 10 Fax +32-228 681 18 bruxelles@bpv-huegel.com www.bpv-huegel.com bpv Grigorescu 65, Ion Mihalache Blvd. Building A, 3rd Floor RO-011174 Bucharest Tel. +40 21 222 999 0 Fax +40 21 222 999 1 bucharest@bpv-grigorescu.com www.bpv-grigorescu.com bpv Jadi-Nemeth Vörösmarty ter 4 H-1051 Budapest Tel. + 36 1 429 4000 Fax + 36 1 429 4001 budapest@bpv-jadi.com www.bpv-jadi.com www.bpvlegal.com


Stáhnout ppt "Co nového v soutěžním právu? Úřad na ochranu hospodářské soutěže Arthur Braun, M.A. 25.10 2007."

Podobné prezentace


Reklamy Google