Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Arthur Braun, M.A. Úřad na ochranu hospodářské soutěže

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Arthur Braun, M.A. Úřad na ochranu hospodářské soutěže"— Transkript prezentace:

1 Arthur Braun, M.A. Úřad na ochranu hospodářské soutěže
Co nového v soutěžním právu? Úřad na ochranu hospodářské soutěže Arthur Braun, M.A.

2 Obsah Obsah úvod do právního režimu přijímání závazků, rozsah pravomocí při sjednávání závazků, vzájemný vztah private enforcement a ukládání závazků podle, zejména právo (poškozených) podniků, spotřebitelů zúčastněných na řízení o uložení závazků k nahlížení do spisu, a získávání informací, analýza soudních rozhodnutí  využitelnost právního institutu

3 I. část Prameny přijímání rozhodnutí o závazcích
a) primární právo čl. 81 úpravu neobsahuje - vykládáno ESD b) sekundární právo (čl. 9 Nař. 1/2003), převzaté úpravy v národních právních řádech – formulace? vychází z čl. 8 odst. 1 Nař – rozhodnutí o podmínkách a úkolech časté využívání, flexibilita, umožnění udělit individuální výjimku s podmínkou či úkoly, bez ní by nebylo možné udělit výjimku

4 Trocha statistiky Evropská Komise vydala pouze 3, resp. 4 rozhodnutí o závazcích v letech a) v roce 2005 – ve věci přenosových práv pro 1. a 2. německou fotbalovou ligu, Coca-Cola, Deutsche Telecom, b) v roce 2006 – ve věci De Beers, FA Premier League, Repsol CPP, Cannes Extension Agreement časté využívání? Jde skutečně o efektivní prostředek k ochraně účinné hospodářské soutěže? – dlouhé lhůty pro vyjednávání závazků

5 Trocha statistiky ÚHOS vychází z ještě flexibilnější praxe
tzv. soutěžní advokacie – projednávání výhrad s dotčenými podniky, nezahájení správního řízení, pokud podniky souhlasí flexibilita, rychlost x neformální postup mimo správní řízení – procesní práva, opravné prostředky, tlak na podniky zvýhodňování podniků, politické motivy….?

6 Struktura rozhodnutí o závazcích
Rozhodnutí ve věci De Beers: ze dne , Úř. Věstník 2006, L 205/24 týkal se obchodních vztahů největšího výrobce surových diamantů (De Beers) s druhým největším výrobce (Alrosa) původně kolektivní návrh závazků pro De Beers a Alrosa, později vyjednávání pouze s De Beers obsahuje vlastní text rozhodnutí a přílohu s uvedenými závazky, které byly pro De Beers prohlášeny za závazné

7 Struktura rozhodnutí o závazcích
Text rozhodnutí o závazcích obsahuje: charakteristika vyšetřovaných podniků, historie průběhu vyšetřování Komise předběžné posouzení soutěžního chování obsahující i výhrady Komise, v čem by mohla spatřovat porušení soutěžních norem, formulaci závazků, které jsou pro De Beers prohlášeny za závazné výrok, že navrhované závazky reagují na výhrady Komise

8 Struktura rozhodnutí o závazcích
Text rozhodnutí o závazcích neobsahuje: výrok o tom, že De Beers svým soutěžním chováním porušoval nebo porušuje povinnosti stanovené v čl. 81 nebo 82 SES, výrok o tom, že při dodržování závazků dále nedochází k porušování Evropského soutěžního práva – přijetím závazků přestává být případ pro Komisi prioritní – aplikace Automec II principu?

9 Důsledky vydání rozhodnutí o závazcích
Pozitivní právní úprava neřeší dva základní okruhy problémů: závaznost rozhodnutí o závazcích Komise pro národní soutěžní úřady (NSU), jejich dohled nad dodržování závazků přijatých Komisí, jakým způsobem mohou poškozené podniky a spotřebitelé získávat informace od Komise a soutěžních úřadů pro uplatnění nároků na náhradu škody – vztah k private enfocement

10 Závaznost rozhodnutí o závazcích
Pouze podle obecných principů dle čl. 10 SES a judikatury (Simmethal, Fiammiferi) se může dovodit, že NSU by měli mít oprávnění dohlížet a sankcionovat podniky za porušování závazků informační povinnost NSU vůči Komisi vyplývá z úpravy vzájemných vztahů (Nař. 1/2003, ECN)

11 Závaznost rozhodnutí o závazcích
Oprávnění NSU rozhodovat o stejné skutkové podstatě, bylo-li vydáno rozhodnutí o závazcích Komisí: oprávnění vydat rozhodnutí o porušení soutěžního práva v období před vydáním rozhodnutí závaznost rozhodnutí o závazcích není dotčeno: bod 13, 22 odůvodnění Nař. 1/2003 závaznost rozhodnutí Komise ex nunc paralelní aplikace národního soutěžního práva

12 Závaznost rozhodnutí o závazcích
vydání rozhodnutí o porušení soutěžního práva v období po vydání rozhodnutí závaznost rozhodnutí o závazcích není přípustné: argumenty: aplikační přednost soutěžního práva ES autorita Komise, nejvyšší orgán ochrany soutěže na vnitřním trhu, jednotná aplikace soutěžního práva ES možnost uplatnění výhrad NSU v řízení před Komisí, v rámci ECN

13 Závaznost rozhodnutí o závazcích
v této souvislosti je nutno zmínit právní úpravu vydávání rozhodnutí o závazcích ÚHOS: formulace §7 odst. 4 ZOHS by při striktním výkladu zamezovala vydání závazku v případech, kdy podezřelá dohoda již byla plněna, ÚHOS však tyto legislativní problémy překonal v rámci soutěžní advokacie, srov. také např. rozhodnutí ve věci ČEZ v. Sokolovská uhelná

14 Postup při sjednávání a formulaci závazků
Podle praxe Komise: vyjednávání s podniky, několika měsíční lhůta pro vyjednávání, podniky nemají nárok na vydání rozhodnutí o závazcích, bylo-li již řízení o zjištění a ukončení protiprávního jednání zahájeno – čl. 7 Nař. 1/2003, předběžné posouzení soutěžního chování, statement of objection, široké diskreční vyjednávání Komise, vyjednávání závazku, iniciativy z obou stran

15 Postup při sjednávání a formulaci závazků
Podle praxe Komise – typy závazků: široké uvážení Komise variabilita ukládaných závazků příklady: snižující odkup diamantů De Beers od ALROSA, ustanovení nezávislé třetí osoby jako monitoring trustee, od roku 2011 neodkupovat od ALROSA diamanty za více než USD 275 mil. ročně, prodej přenosových práv pro fotbalová utkání po menších přesně definovaných balíčcích, v transparentním nediskriminačním řízení, rozbití systému exkluzivních distribučních smluv se zákazem konkurence mezi jednotlivými členy distribučního systému (Repsol) možnost časového omezení ukládaných závazků

16 Postup při sjednávání a formulaci závazků
Neodpovídají-li uložené závazky změněným poměrům: nutno dodržovat, v případě, že je z nedbalosti nebo úmyslně poruší, riskují uložení pokut ve výši až 10% jejich obratu v předcházejícím roce, nezkoumá se, zda dohoda skutečně porušuje čl. 81, 82 SES x Komise se k ničemu nezavazuje – nerovnost zbraní? široké uvážení Komise, zda se změnily poměry ve smyslu čl. 9 odst. 2 Nař. 1/2003 riziko zneužití – podnik přijme závazky, ačkoliv jeho dohoda neporušuje soutěžní právo, obava před zdlouhavým řízením a nejistým koncem, hrozba vysokých pokut, politické tlaky?

17 Postup při sjednávání a formulaci závazků
Možnost obrany: přijmout závazky po pečlivé úvaze, právní poradenství, podaní závazků kolektivně všemi dotčenými podniky (viz De Beers, Alrosa) návrh Komisi na vydání rozhodnutí o změně závazků ve smyslu čl. 9 odst. 2 Nař. 1/2003 sjednání možnosti výpovědi závazků po určité době bez uložení sankcí, (bylo i za režimu Nař. 1762), žaloba u SPI na zrušení rozhodnutí o závazcích (nejnověji rozhodnutí ve věci Alrosa v Komise ES ze dne 11. července 2007)

18 Postup při sjednávání a formulaci závazků
Rozhodnutí SPI ve věci Alrosa v. Komise ES, ze dne 11. července 2007, T-170/06: žaloba podána společností Alrosa – přímo a osobně dotčena, i když nebyla stranou rozhodnutí (čl. 230 odst. 4 SES), zde zřejmé, důkazní nouze u jiných třetích poškozených spotřebitelů a podniků! SPI dovodil, že závazky mohou být přijímány na dobu určitou i neurčitou, SPI dále uvedl, že i přes širokou možnost uvážení musí rozhodnutí vycházet z principu proporcionality, rozhodnutí musí obsahovat ne komplexní ekonomickou analýzu, ale alespoň základní analýzu případu a zdůvodnění jakým způsobem reagují přijaté závazky na výhrady Komise, aby takové rozhodnutí mohlo být Soudem přezkoumáno,

19 Postup při sjednávání a formulaci závazků
Komise překračuje své pravomoci, pokud nutí podnik vzdát se nebo oslabit své dominantní postavení na trhu, aniž by prokázala zneužívání dominantního postavení (např. závazek odkupovat pouze malé množství diamantů vede nutně k oslabování tržní pozice De Beers, jakož i povinnost změnit strukturu podnikání pro Alrosa) rozhodnutí Komise bylo kvůli překročení pravomocí Komise upravené v čl. 9 Nař. 1/2003, a porušení principu proporcionality zrušeno,

20 Vztah k private enforcement
přístup k dokumentům Komise je obtížný, znemožňován Komisí omezováním práva k přístupu k informacím s jasným cílem, podpořit podniky při přijímání závazků, a zamezit jejich ohrožení soukromoprávními žalobami, a podní rozhodnutí SPI ve věci T-2/03 ze dne 13. dubna 2005, Verein fuer Konsumenteninformationen v. Komise Evropských společenství, Rozhodnutí SPI ve věci T-36/04 ze dne , Association de la presse innternationale a.s.b.l. (API) v. Komise Evropských společnství

21 Vztah k private enforcement
rozhodnutí ve věci T-2/03 ze dne 13. dubna 2005, Verein fuer Konsumenteninformationen v. Komise Evropských společenství, skutkový stav Verein fuer Konsumenteninformation (VKI) je sdružením spotřebitelů rakouského práva zabývajících se jejich ochranou. Dne Komise pravomocně rozhodla, že osm rakouských bank tzv. Lombard Klub společně stanovovaly na základě jimi uzavřené kartelové dohody výši úrokových sazeb některých vkladů a úvěrů a kvůli porušení čl. 81 SES jim udělila pokutu v celkové výši 124,26 milionů eur. VKI vede doposud několik soudních sporů před rakouskými civilními soudy, ve kterých vymáhá na těchto bankách náhrady škody jménem poškozených spotřebitelů. Cílem VKI bylo v letech získat přístup do vyšetřovacích spisů Komise, za účelem získání důkazů pro doložení tvrzení o protiprávnosti jednání bank. Ve dvouinstančním řízení Komise zamítla žádost VKI o přistup do vyšetřovacího spisu.

22 Vztah k private enforcement
argumenty Komise pro odepření přístupu obsáhlost spisu (až stran) dokumenty byly rozděleny do 11 skupin, na každou se podle předběžného posouzení Komise aplikuje jedna z výjimek, kterou upravuje nařízení č. 1049/2001 o přístupnosti veřejnosti k dokumentům EP, Rady a Komise nepřiměřené zatížení Komise, pokud by musela prověřovat jednotlivé dokumenty v rámci skupin, zda se na ni aplikují výjimky z práva na přístup podle čl. 4 nař. 1049/2001 (tzv. konkrétní a individuální přezkum dokumentů ve smlyslu nařízení) zveřejnění rozhodnutí Komise postačuje k ochraně zájmů poškozených, ohledně bank probíhá stále řízení před Evropským soudem, přístup do spisu by je mohl poškodit, nebyly-li podniky chráněny před nahlížením do spisu prováděným potencionálními žalobci o náhradu škody, odradilo by je to od spolupráce s Komisí

23 Vztah k private enforcement
závěry a argumentace SPI obecně povinnost Komise konkrétního a individuálního přezkumu dokumentů uvedených v žádosti za účelem zjištění, zda se na ně aplikuje jedna z výjimek X podle principu proporcionality se vyžaduje aby akty orgánů Společenství nepřekračovaly meze toho, co je vhodné a nezbytné k dosažení sledovaných cílů, přičemž se rozumí, že když se nabízí výběr z několika vhodných opatření, je třeba zvolit to, které je nejméně omezující, a že způsobené obtíže nesmějí být nepřiměřené vzhledem ke sledovaným cílům (rozsudek Soudního dvora ze dne 5. května 1998, National Farmers’ Union a další) zásada proporcionality rovněž vyžaduje, aby odchylky nepřekročily meze toho, co je vhodné a nezbytné k dosažení hledaného cíle (rozsudek Soudního dvora ze dne 15. května 1986, Johnston, 222/84, Recueil, s. 1651, bod 38, a rozsudek Hautala v. Rada, bod 69 výše, bod 85). odmítnutí orgánu přezkoumat konkrétně a individuálně dokumenty, jež jsou předmětem žádosti o přístup, v podstatě představuje zjevné porušení zásady proporcionality.

24 Vztah k private enforcement
závěry a argumentace SPI žádost o přístup týkající se zjevně nepřiměřeného počtu dokumentů, popřípadě z bezvýznamných důvodů, a způsobí tak vyřizováním své žádosti pracovní zatížení, které by mohlo významně narušit řádné fungování orgánu, týká se velkého počtu dokumentů, právo orgánu usilovat s žadatelem o nalezení „přijatelného řešení“ na základě čl. 6 odst. 3 nařízení č. 1049/2001, nutnost sladit zájmy žadatele a zájmy řádné správy odchylka z povinnosti konkrétného a individuálního přezkumu připuštěna ve výjimečných případech a pouze tehdy, pokud se administrativní zatížení vyvolané konkrétním a individuálním přezkumem dokumentů ukáže jako obzvlášť tíživé, překračující meze toho, co lze rozumně vyžadovat,

25 Vztah k private enforcement
Zhodnocení rozsudku: soud zrušil napadené rozhodnutí Komise o odepření přístupu k dokumentů spíše kvůli formálním vadám postupu při odůvodnění odepření přístupu, neexistuje obecně deklarovaná povinnost Komise zajistit předání informací z řízení před Komisí poškozeným podnikům a spotřebitelům za účelem uplatnění náhrady škod, Komise je zásadně proti takovému zveřejňování dokumentů, což je ku prospěchu spolupráce vyšetřovaných podniků s Komisí, ale v podstatě zamezuje rozvoje private enforcement, což je jedna z dalších priorit Komise při pečlivém logickém a řádném individuálním přezkumu dokumentů a jeho odůvodnění v rozhodnutí, které odpírá právo na přístup z odkazem na aplikující se výjimky, bude mít Komise možnost s úspěchem odpírat právo na přístup do vyšetřovacího spisu.

26 Vztah k private enforcement
na rozhodnutí navazují další rozhodnutí z poslední doby zejména rozhodnutí ve věci T-36/04 ze dne 12. září 2007, Association de la presse internationale a.s.b.l. (API) v. Komise ES, skutkový stav API je nevýdělečná organizace zahraničních novinářů se sídlem v Belgii, jejichž náplní činnosti je informování o dění v Evropské Unii v domovských státech. V srpnu 2003 o nahlédnutí do vyšetřovacího spisu Komise týkající se některých soutěžní věci (např. ve věci T Honeywell International v. Komise, T Airtours v Komise, C-280/00 Almark Trans and Regierungspraesidium Magdeburg a tzv. případy Open Skies).

27 Vztah k private enforcement
argumenty Komise pro odepření přístupu ohledně některých účastníků rozhodnutí probíhá řízení u odvolacích soudů, nahlížení třetích subjektů do vyšetřovacího spisu by mohlo negativně ovlivnit jejich procesní obranu, u případů sice uzavřených, probíhají-li ale jiná řízení s nimi spojených, např. ve kterých byla vznesena žaloba na náhradu škody způsobené nesprávným rozhodnutím Komise (např. Airtours), by mohlo nahlížení do spisu poškodit zájmy a procesní obrany Komise, nahlížení do spisu by u dalších případů mohlo ztížit další procesy vyšetřování Komise a získávání důkazů proti vyšetřovaným podnikům, u některých případů např. Open skies může nahlížení do spisu v situaci, kdy členské státy neplní své povinnosti vyplývající z tohoto rozhodnutí a stále probíhají jednání mezi nimi a Komisí, ohrozit tato probíhající jednání.

28 Vztah k private enforcement
argumenty SPI, principy maximálně efektivní přístup k dokumentům (rozhodnutí ve věci Sison v. Rada, C-266/05 ze dne ) možnost odepření přístupu z důvodů soukromého nebo veřejného zájmu, tyto výjimky vykládat restriktivně i když se přístup k dokumentu dotýká jednoho ze zájmů chráněných výjimkami z práva na přístup musí být řádně odůvodněno, že: přístup k dokumentů by se „zásadně a významně“ dotkl právem chráněného zájmu předvídaném ve výjimce neexistuje převažující veřejný zájem na povolení přístupu

29 Vztah k private enforcement
ze závěrů obou rozhodnutí lze dovodit následující: Komise je zásadně oprávněna odepřít přístup k dokumentům v případě probíhajícího vyšetřování, v případech, kdy se účastní řízení jako žalovaná, neboť by docházelo k porušení zásady rovnosti zbrání a ohrožení objektivity jejího rozhodování, stále není výslovně prodiskutován argument, že přístup ke spisu je důležitý prostředek pro získávání důkazů pro soukromoprávní vymáhání kartelového práva (private enforcement) Komise má širokou možnost odepřít přístup k dokumentům kvůli relativně širokým výjimkách upravených v čl. 4 nařízení, bude-li rozhodnutí řádně odůvodněno.

30 Vztah k private enforcement
Komise se snaží dosáhnout dvou protichůdných cílů: podněty podnikům, aby ukončovali jednání, které vzbuzuje u Komise výhrady, bez uložení sankcí, dodržování závazků na druhé strány je vidět její snaha o podporu private enforcement jedním ze zdrojů informací a důkazů pro civilní řízení o náhradu škodu budou právě vyšetřovací spisy Komise, Komise se však zatím tvrdě brání tomuto zpřístupnění, čímž ovšem dále podkopává vůli poškozených podniků a spotřebitelů k podávání soukromoprávních žalob, nebo se nutně ocitají důkazní nouzi

31 Závěr dotazy ??? diskuse ???

32 Kontakt bpv Braun Haškovcová Palác Myslbek, Ovocný trh 8
CZ Praha 1 Tel Fax

33 bpv Alliance partners www.bpvlegal.com bpv Hügel Rechtsanwälte OEG
Donau-City-Strasse 11, ARES-Tower A Vienna Tel Fax bpv Hügel Rechtsanwälte OEG Rond Point Schuman 9 B Brüssel Tel Fax bpv Grigorescu 65, Ion Mihalache Blvd. Building A, 3rd Floor RO Bucharest Tel Fax bpv Jadi-Nemeth Vörösmarty ter 4 H Budapest Tel Fax


Stáhnout ppt "Arthur Braun, M.A. Úřad na ochranu hospodářské soutěže"

Podobné prezentace


Reklamy Google