Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Www.xeos.cz Řízení kvality Vzdělávací kurz pro Vysoké učení technické v Brně PaeDr. Ivo Vašíček XEOS spol. s r.o. Definice ESF: ESF napomáhá rozvoji zaměstnanosti.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Www.xeos.cz Řízení kvality Vzdělávací kurz pro Vysoké učení technické v Brně PaeDr. Ivo Vašíček XEOS spol. s r.o. Definice ESF: ESF napomáhá rozvoji zaměstnanosti."— Transkript prezentace:

1 www.xeos.cz Řízení kvality Vzdělávací kurz pro Vysoké učení technické v Brně PaeDr. Ivo Vašíček XEOS spol. s r.o. Definice ESF: ESF napomáhá rozvoji zaměstnanosti podporou zaměstnatelnosti, podnikatelského ducha, rovných příležitostí a investicemi do lidských zdrojů.

2 www.xeos.cz Doba trvání: 1. den (8:30 – 17:00) – blok 1 a 2 26. 02. 2010 2. den (8:30 – 17:00) – blok 3 a 4 12. 03. 2010 3. den (8:30 – 17:00) – blok 5 a 6 19. 04. 2010 Přestávka na oběd je plánována na 12:30 – 13:00.

3 www.xeos.cz Řízení kvality Vzdělávací kurz pro Vysoké učení technické v Brně Blok 1: Základní nástroje pro řízení kvality a význam jejich uplatňování v terciárním vzdělávání Vlastimil Křivka XEOS spol. s r.o. Definice ESF: ESF napomáhá rozvoji zaměstnanosti podporou zaměstnatelnosti, podnikatelského ducha, rovných příležitostí a investicemi do lidských zdrojů.

4 www.xeos.cz Obsah prezentace Základy procesního pohledu na organizaci Metodika tvorby procesního modelu Příklady procesního modelování PDCA cykly zlepšování

5 www.xeos.cz Naprosto každou činnost můžeme popsat jako proces: Napít se vody Uživit rodinu Dosáhnout zisku Vést prosperující stát Proces je popsaná činnost

6 www.xeos.cz Procesní řízení se opírá o hodnocení užitečnosti činností (tedy procesů) Každý proces musí mít výstup (požadovaný výsledek činnosti) Každý proces potřebuje zdroje Zdroje jsou vstupy (materiál, informace, student,…) Zdrojem jsou i vykonavatelé procesu (lidé, roboti, sw,…) Zdrojem jsou i prostředky (nástroje, pomůcky, návody, osnovy…) Každý proces je tvořen dílčími procesy (jednotlivé operace, subprocesy)

7 www.xeos.cz Rozdíl mezi funkčním a procesním řízením Procesní řízení Integrace činností mezi jednotlivými útvary Sledování procesů napříč společností Výstupy z procesu mají vždy „zákazníka“ Měření výkonnosti procesů Funkční řízení Útvary fungující autonomně Sledování jednotlivých útvarů Útvary vytváří výstup bez ohledu na jeho následné využití Měření výkonnosti funkčních ukazatelů Význam procesního řízení

8 www.xeos.cz Možnosti procesního řízení snadná orientace v organizaci pravidelná kontrola průběhu aktivit popsaných procesy – audit kvality vyhodnocování kvalitativních a kvantitativních parametrů procesů měření a vyhodnocování procesu –měření skutečného vytížení zdrojů stanovení kapacit na jednotlivé procesy –stanovování normativů –hodnocení –výpočty potřeb zdrojů –kvantifikace použitých zdrojů v závislosti na četnosti průběhu procesu Význam procesního řízení

9 www.xeos.cz Nástroje procesního řízení ZÁKLADNÍ MANUÁLY (instrukce, pokyny) - pracovní postupy určující závazný, předepsaný a správný postup POPIS PRACOVNÍCH POZIC (pracovní zařazení) - vymezení odpovědností, rozsahu prací a potřebné kvalifikace POKROČILÉ PLÁN PRÁCE - stanovení předpokládaného množství práce pro organizační jednotky a pracovníky NORMATIVY – stanovení časových rámců pro výkon jednotlivých prací Kdo, co a jak má dělat Kolik, kdo toho musí udělat

10 www.xeos.cz Základní pojmy Základní částí procesu je PROCESNÍ KROK PROCES – logicky na sebe navazující procesní kroky, které ve svém důsledku produkují konkrétní výstup nebo výstupy Každý procesní krok musí někdo nebo něco vykonat – ZDROJ PROCESU Pro vykonání některých procesních kroků jsou nezbytné PROSTŘEDKY (informace, zařízení,…) Procesy přeměňují objekty a subjekty, mohou v nich vznikat – PŘEDMĚT PŮSOBENÍ PROCESU VÝSTUPY jsou výsledkem vykonání procesu Výstupy slouží (jsou užitečné) pro UŽIVATELE PROCESU Proces je graficky a textově vyjádřený postup práce

11 www.xeos.cz Upozornění Někdy bývají označovány PROSTŘEDKY a PŘEDMĚTY PŮSOBENÍ jako VSTUPY PROCESU Někdy bývají zdroje zaměňovány za vstupy Základní pojmy

12 www.xeos.cz PROSTŘEDKY mohou být výkonem procesního kroku opotřebovány, ale nejsou spotřebovány –bývají opakovaně používány –bývají sdíleny více zdroji –bývají výstupem jiných procesů PŘEDMĚTY PŮSOBENÍ –mohou do procesu vstupovat jako materiál –mohou se v něm spotřebovat –mohou v procesním kroku vzniknout –mohou být výstupem procesu Základní pojmy Prostředky a předměty působení

13 www.xeos.cz Stanovení parametrů procesního řízení a)Uživatelé výstupů a zahájení procesu Kdo nebo co Četnost Plánovitost b)Vykonavatelé Kdo jakou část Souběhy Podíl na pracovním vytížení c)Monitoring Četnost Výkonnost, produktivita Chybovost Odpovědnost za kontrolu d)Hodnocení a zlepšování Efektivnost Hodnota rizik a náklady na jejich potlačení Reportovací odpovědnost Odpovědnost za správný design procesu

14 www.xeos.cz Náležitosti procesu Určení všech procesních kroků Kroky po sobě následují Přesné určení typu kroku –ZAHÁJENÍ –ZMĚNA –ROZHODNUTÍ –UKONČENÍ Ověření prokazatelnosti uskutečnění kroku –Změna předmětu působení (přibude podpis,doplněná data, přeměna polotovaru na výrobek,…) –Vznik předmětu působení nebo výstupu (zpráva, nabídka, informace) –Kontrolní záznam – účelově pořizován z důvodu prokazování (hlášení splnění úkolu)

15 www.xeos.cz Jednoznačné určení zdroje pro každý krok –Pracovní pozice nebo role –Vnější subjekt –Automaticky pracující program nebo zařízení (naprosto výjimečně) Ověření existence předmětu působení –Do kroku vstupuje nebo v něm vzniká Ověření nezbytnosti použití prostředků pro uskutečnění kroku –Informace (čísla, vzory, záznamy,…) –Výrobní prostředky (zejména unikátní a sdílené) –Další pracovníci (zejména v případě BOZP) Náležitosti procesu

16 www.xeos.cz Úroveň detailu popisu procesů Celková koncepce organizace - jeden proces Základní popis všech činností organizace - desítky procesů Technologické postupy -stovky procesů Lze kombinovat několik úrovní detailu, např. lze podrobně popsat obchodní procesy (pakliže je účelem optimalizovat obchodní aktivity) a ostatní procesy organizace popsat základní úrovní detailu. Úroveň detailu popisu procesů je dána účelem projektu. Náležitosti procesu

17 www.xeos.cz Úroveň detailu popisu procesů Většinu procesních kroků lze dále rozepsat jako proces nižší úrovně Úroveň podrobnosti musí být adekvátní účelu popisu procesu prodávání vyrábění dodávání uchopení razítka namočení do barvy otisknutí na dokument Náležitosti procesu

18 www.xeos.cz Projekt přechodu k procesnímu řízení Úroveň detailu musí být adekvátní zvolenému účelu Volba úrovně detailu popisu procesů Definování účelu projektu - k čemu bude procesní řízení sloužit Zvolení konkrétní úrovně detailu u konkrétních skupin procesů Přechod k procesnímu řízení

19 www.xeos.cz Typy procesních kroků zahájení rozhodnutí změna ukončení

20 www.xeos.cz Procesní krok - ZAHÁJENÍ POUZE TŘI MOŽNOSTI ! Osobní požadavek –ŽÁDOST ZÁKAZNÍKA –ÚKOL OD NADŘÍZENÉHO –ŽÁDOST KOLEGY, PODŘÍZENÉHO Stav nebo událost –NÁVAZNOST NA PROCES (I CYKLUS) –VAZBA NA STAV ZDROJŮ A PROSTŘEDKŮ (PORUCHA, SPOTŘEBOVÁNÍ) Plán –PRAVIDELNĚ –V DOHODNUTÝCH TERMÍNECH Proces může být zahajován i alternativně různými způsoby Procesní kroky zahájení jsou vždy pouze na začátku procesu

21 www.xeos.cz Procesní krok - ZAHÁJENÍ Operátor helpdesku přijme hlášení závady Výrobní ředitel požaduje zakoupení výrobního prostředku Zaměstnanec požaduje vydání potvrzení o… V případě poruchy zařízení lisař vypne hlavní vypínač V případě poklesu zásoby písku pod hodnotu x.. Po vyřízení požadavku referent zahájí vyřizování následujícího v pořadí (na začátek téhož procesu) Každý den mistr přidělí zakázky dělníkům Den před zahájením etapy č.x dle harmonogramu První den v měsíci vedoucí oddělení… Vždy musí být splněna nějaká podmínka aby proces začal běžet

22 www.xeos.cz Procesní krok - ZMĚNA VŽDY PŮSOBÍ NA NĚJAKÝ PŘEDMĚT NEBO HO VYTVOŘÍ ! Vnější objekt (zákazník, dodavatel, uchazeč o práci) Vnitřní objekt (pracovník) Vznikající výrobek Informace nebo Dokument Majetek zákazníka Majetek organizace Změna je nejčastějším krokem v procesu Procesní krok může být i procesem, který je v hierarchii níže

23 www.xeos.cz Procesní krok - ZMĚNA Prodejce zákazníkovi prezentuje nabídku produktů –Neinformovaný zákazník –Informovaný zákazník Technolog dělníka naučí vkládat formu do lisu –Nezaškolený pracovník –Zaškolený pracovník Učitel studenta naučí projektovat Student projektant Dělník výrobek zabalí do určeného obalu –Nezabalený výrobek –Zabalený výrobek Prodejce napíše text nabídky –Nic –Návrh nabídky Technik zaznamená naměřené hodnoty do IS –Neznámý stav –Doplněné informace

24 www.xeos.cz Procesní krok - ZMĚNA PROCESNÍ KROK ZMĚNA JE TAKÉ PROCES – proto musíme při popisu procesu rozhodnout, zda jej nebudeme dále podrobněji zkoumat a rozebírat Stejný proces lze popsat správně několika kroky i desítkami kroků Stanovení vhodné podrobnosti - počtu kroků je rozhodující pro kvalitu popisu procesu Určení počtu změnových kroků je vždy subjektivní Schopnost správně (vhodně) stanovit počet změnových kroků je základní dovedností analytika popisujícího proces Rutinní, ale důležité procesy je vhodné integrovat v procesu formou podprocesů –Předmět působení je do podprocesu odeslán a vrátí se z něj změněn

25 www.xeos.cz Procesní krok - ROZHODNUTÍ ROZHODNUTÍ ZDROJ MŮŽE VYKONAT POUZE DVĚMA ZPŮSOBY ! Kreativní – subjektivní návrh nejvhodnějšího řešení –kvalifikace –zkušenost –odvaha –podpůrné informace Ověřovací a situační– kontrola splnění stanovených parametrů –předložené informace, přístupné informace –pravidla a zvyklosti (zákony, předpisy, limity) Výsledkem rozhodnutí jsou varianty dalšího postupu –Větvení včetně alternativy ukončení –Opakování předchozích kroků V procesu musí být popsána všechna rozhodnutí Počet rozhodovacích kroků je objektivní

26 www.xeos.cz Procesní krok - ROZHODNUTÍ Obchodní ředitel rozhodne A.uspořádat prezentaci pro potenciálního zákazníka B.předložit potenciálnímu zákazníkovi nabídku C.nepokračovat v jednáních se zákazníkem Účetní zkontroluje podpisy na pokynu k úhradě faktury A.Je-li vše OK zaúčtuje a dá pokyn k úhradě B.Chybí-li některý podpis odesílá pokyn zpět k ověření Technolog zhodnotí stav výlisku A.Je-li vše OK zaznamená provedení kontroly do… B.Jsou-li parametry v toleranci 10% provede kontrolu zařízení… C.Jsou-li parametry mimo toleranci okamžitě vypíná výrobní linku Odpovědnost za rozhodnutí musí být vždy jednoznačná

27 www.xeos.cz Procesní krok - UKONČENÍ UKONČENÍ VŽDY PRODUKUJE VÝSTUP ! Produkt –výrobek –služba Stav –opravený výrobní prostředek –kvalifikovaný zaměstnanec –uhrazená faktura –vrácená neplatná faktura Informace –nabídka produktu –cena –oznámení Výstup musí mít nějaké konkrétní uživatele V procesu musí být popsána všechna ukončení Počet ukončení je objektivní Ukončení může být v procesu mnoho

28 www.xeos.cz Algoritmus ZAHÁJENÍ KROK 1 KROK 2.A ROZHODNUTÍ KROK 2.BKROK 2.C KROK 2.AKROK 2.B KROK 3 UKONČENÍ ROZHODNUTÍ LOGIKA PŘEHLEDNOST

29 www.xeos.cz Textová forma Vývojový diagram Blokové schéma Případně další možnosti Způsoby popsání procesů Každý způsob popisu se hodí k jinému účelu. Lze kombinovat více způsobů popsání procesů.

30 www.xeos.cz Popis procesu – textová forma Chronologický zápis vět Každá věta je procesní krok –ZDROJ – kdo? –AKCE – sloveso vyjadřují co se stane U zahájení určíme ze způsobu jeho typ a vyjmenujeme všechny možnosti U změn určíme vždy PŘEDMĚT PŮSOBENÍ U ROZHODNUTÍ vždy zapíšeme na základě čeho jej zdroj vykoná Identifikujeme všechny možnosti ukončení Pro všechna UKONČENÍ určíme VÝSTUP –Jsou-li potřebné prostředky (zejména informace) vždy je uvedeme v patřičném kroku

31 www.xeos.cz Popis procesu – vývojový diagram Propojení značek symbolizujících kroky SW nástroje –VISIO základ, pro účelu popisu postačující pro laika snadné k pochopení –ARIS umožňuje propojení procesů a organizační struktury možnost vkládání dalších informací (výkony) komplikovaný zápis pro laika nepřehledné výstupy –POWER DESIGNER umožňuje propojení procesů s aplikacemi možnost vkládání interaktivních informací – načítání z aplikací náročné na vložení a nastavení modelu výstupy nutné naprogramovat –PROCES MODELER umožňuje řídit aplikace možnost interaktivního klientského nastavení interaktivní reporting stavu procesů plná funkcionalita má vysoké HW a SW nároky

32 www.xeos.cz Určení klíčových procesů –Určíme hlavní strategické výstupy (požadavky akcionářů, zřizovatele) –Definujeme hlavní procesy produkující požadované výstupy –Určíme nezbytné potřeby zdrojů a dílčích procesů (nutných ke spolehlivému výkonu hlavních procesů). –Optimálně uspořádáme všechny dílčí procesy (využití zdrojů) –Popíšeme vzájemné vztahy mezi procesy –Stanovíme klíčové parametry (podmiňují dosažení požadovaných výstupů)

33 www.xeos.cz Příklad - firma Hlavní cíl: Dlouhodobý stabilní zisk Hlavní výstupy: Produkt, se kterým je zákazník spokojený a zaplatí za něj cenu, která pokryje veškeré náklady na pořízení produktu a provoz firmy a zisk (včetně návratnosti investic. atp.) Procesní rozpad: –Analytický marketing - určování potřeb zákazníků, výstup – za co je zákazník ochoten zaplatit –Produktový marketing - hledání vhodného uspokojení potřeb zákazníků, výstup – co a jak budeme zákazníkům dodávat –Technologie, výstup - stanovení způsobu pořízení a dodání produktu –Prodej, výstup – získání platících zákazníků –Výroba, výstup – dodání produktu zákazníkovi –Servis, výstup – spokojenost zákazníků

34 www.xeos.cz Příklad – vysoká škola –Hlavní cíl: vědeckotechnický pokrok celé společnosti –Hlavní výstupy: »Absolventi, schopní vykonávat vysoce kvalifikovanou prací. »Vědecké objevy (know-how) –Procesní rozpad: »Řízení koncepce školy – určování potřeb společnosti, studentů, firem,…- výstupy: co se bude učit, co se bude zkoumat, kolik bude studentů, kolik vědců, finanční plán »Nábor studentů – informování veřejnosti, komunikace s uchazeči, výstup: noví studenti »Logistika výuky – kdo, kdy, kde, bude koho učit, kontrola, koordinace »Výzkum – kdo, co a s jakými prostředky zkoumá, kontrola, vyhodnocení – publikace výsledků »Správa dat – řízení vkládání informací, uchovávání, ochrana a technická prezentace »Provoz laboratoří (operativa výzkumu) »Provozně technická podpora (údržba prostor, ostraha, technické vybavení,…) »Finanční služby (mzdy, fakturace, účetnictví, pokladna…)

35 www.xeos.cz Procesní model Algoritmus celé organizace nebo její části propojující dotčené procesy včetně jejich hierarchie vyjadřující celkovou podstatu a koncepci organizace nebo její části Na procesní model integrálně navazuje organizační struktura Zdroje procesních kroků jsou pracovní pozice Snadná orientace v organizaci Pomůcka pro ověření návrhů změn

36 www.xeos.cz

37 Blokové schéma procesů

38 www.xeos.cz Koncepce procesů-příklad

39 www.xeos.cz Řízení organizace Marketing Prodej Vývoj Realizace Logistika Servis Infrastruktura Typické procesy

40 www.xeos.cz Základní procesy organizace ŘÍZENÍ PLÁNOVÁNÍZADÁVÁNÍ PRÁCE ŘEŠENÍ ZMĚN OVĚŘOVÁNÍ KONTROLA PRODEJ REALIZACE SERVIS VÝVOJ VNITŘNÍ PODPORA A SLUŽBY DLOUHODOBÁ PŘÍPRAVA ZDROJŮ OPERATIVNÍ ŘÍZENÍ REALIZACE REALIZAČNÍ VÝKONY KONTROLNÍ A AKCEPTAČNÍ LOGISTIKA

41 www.xeos.cz Řízení organizace Plánování Přidělování zdrojů Určování způsobu práce Zadávání úkolů Kontrola Hodnocení - odměňování Typické procesy

42 www.xeos.cz Typické procesy Schéma – Strategický Marketing HLEDÁNÍ PRODUKTUHLEDÁNÍ TRHU (ZÁKAZNÍKA) NÁVRH ZÁMĚRU OVĚŘOVÁNÍ POPTÁVKY OVĚŘOVÁNÍ REALIZOVATELNOSTI OVĚŘENÍ CENY ZADÁNÍ PRODUKTU DO VÝVOJE ZADÁNÍ PRODUKTU DO VÝROBY A PRODEJ NÁKUP A NÁSLEDNÝ PRODEJ PRODUKTU

43 www.xeos.cz Typické procesy Schéma obchodu OBCHODNÍ PRŮZKUM TRHUOBCHODNÍ PLÁNOVÁNÍ PLÁNOVÁNÍ OBCHODNÍ PRÁCE TVORBA CENÍKŮ NABÍZENÍ – PREZENTACE NABÍDKY ZÍSKÁVÁNÍ POPTÁVKY TVORBA OBCHODNÍCH VZORŮ OVĚŘOVÁNÍ POPTÁVKY TVORBA NABÍDKY SPECIALISTOU TVORBA NABÍDKY PRODEJCEM TVORBA NABÍDKY ASISTENTKOU MANAGERSKÁ PODPORA NABÍZENÍ HODNOCENÍ OBCHODNÍ PRÁCE ODBORNÁ PODPORA NABÍZENÍ ZMĚNY NABÍDKY TELEMARKETING VYHLEDÁVÁNÍ VELETRHY úspěšná nabídka neúspěšná nabídka TVORBA NÁVRHU SMLOUVY UZAVŘENÍ SMLOUVY A ZADÁNÍ REALIZACE smlouva se zákazníkem

44 www.xeos.cz Marketing –Průzkum trhu –Podpora prodeje –Propagace –Public relations –Získávání poptávky –Ověřování poptávky –Tvorba ceníků –Nabízení –Tvorba smluv –Předání zakázky do realizace Typické procesy Prodej

45 www.xeos.cz Vývoj –Vývoj nového produktu Realizace –Příprava výroby –Výroba –Dodaný produkt zákazníkovi Logistika –Výběr a hodnocení dodavatelů –Nákup materiálu –Skladování Servis –Řešení reklamací –Odstraňování závad Personalistika –Příjem nových zaměstnanců –Ukončení pracovního poměru se zaměstnanci –Školení zaměstnanců Infrastruktura –Výrobní prostředky –Informace –Vnitřní komunikace –Vnitřní služby Typické procesy

46 www.xeos.cz Systém procesního řízení VEDENÍ ORGANIZACE Stanoví plány – výnosy, zdroje - náklady, zisk - NORMATIVY Určí způsob práce – metodické postupy, zdroje - PROCESY Určí odpovědnost – kdo co dělá – pracovní náplně, zdroje – PRACOVNÍ POZICE Kontroluje a hodnotí dosahované výsledky - MONITORING Potvrzuje nebo opravuje svá rozhodnutí – PŘEROZDĚLOVÁNÍ ZDROJŮ, ZMĚNY PROCESŮ PRACOVNÍCI vykonávají práci v plánovaném rozsahu dle stanovených postupů závazných pro jejich pracovní zařazení

47 www.xeos.cz Plan - plánuj Stanovit cíle a procesy nezbytné k dosažení výsledků v souladu se specifikacemi. Do - dělej Implementovat procesy Check – kontroluj Sledovat a hodnotit procesy a výsledky vzhledem k cílům a zadávací dokumentaci a zprávě o výsledku. Act – jednej Uplatňovat opatření z výsledků kontroly pro potřebné zlepšení. To znamená, že jsou přezkoumány všechny kroky (Plan, Do, Check, Act), na základě kterých jsou provedeny změny ke zlepšení procesu, před jeho další realizaci. PDCA – cykly zlepšování Základní algoritmus naprosto všeho Všechny činnosti jsou agregací těchto cyklů

48 www.xeos.cz Zainteresované strany: –Akcionáři –Zřizovatelé –Občané (veřejnost) –Zákazníci –Zaměstnanci –Dodavatelé Ověřování spokojenosti Student –Zákazník –Vstup –Předmět působení –výstup Porovnání požadavků a jejich plnění –Vstupní dotazníky – očekávání –Výstupní dotazníky – dílčí plnění –Zpětná vazba z praxe – celkové plnění –Plnění výzkumných úkolů –Dotazníky spokojenosti zaměstnanců –Odborová organizace

49 www.xeos.cz Řízení výkonnosti POTŘEBA ZDROJŮ A PROSTŘEDKŮ XEOS® ČASOVÝ NORMATIV PROCESU POČET PRŮBĚHŮ PROCESU Plánování a realizace změn SKUTEČNÝ STAV ZDROJŮ A PROSTŘEDKŮ monitoringzpřesňování normativů

50 www.xeos.cz Ověřování funkčnosti procesů NÁVRHY ZMĚN POPIS PROCESŮ PRACOVNÍ NÁPLNĚ Přezkoumání popsaného stavu Spokojenost se stavem Rozdíly od představ Porušování pravidel (neznalost) Logika procesů Duplicity Shoda s prezentovanou strategií Porovnání s ověřenými nejlepšími postupy Porovnání s platnými standardy Porovnání s legislativou ANALÝZA RIZIK NÁVRHY NOVINKY KNOW-HOW

51 www.xeos.cz Dílčí změny v procesech –Nejméně zásadní změny –Kontinuální zlepšování systému –Dílčí změny se dějí neustále Radikální změny – Reengineering –Výsledky přináší rychle a ve velkém rozsahu –Dražší –Určitá míra rizika Management procesně řízené organizace Reengineering

52 www.xeos.cz Reengineering WPR (Work Process Reengineering) –Zásadní změna procesů jednoho útvaru BPR (Business Process Reengineering) –Změny v organizaci jako celku –Změny i organizační struktury TBR (Total Business Reengineering) –Zasahují i do úrovně okolí podniku Dodavatelé Odběratelé Všechny uvedené varianty spojuje skutečnost, že v organizaci musí být činnosti v minimální podobě identifikovány a popsány. Reengineering

53 www.xeos.cz Podnět k provedení změny INICIALIZACE ZMĚNY MANAGER = VLASTNÍK PROCESU PRACOVNÍK = VYKONAVATEL PROCESU Navrhování a přijímání změn

54 www.xeos.cz 1.Návrh je předložen vlastníkovi (pokud není iniciátorem změny) Navrhování a přijímání změn Náležitosti návrhu změny –Identifikace navrhujícího –Komu je předkládán –Očekávaný výsledek –Popis změny O návrhu je informován pracovník odpovědný za dokumentaci

55 www.xeos.cz 2. Odpovědný pracovník shromažďuje a eviduje všechny náměty na zlepšení Navrhování a přijímání změn Návrhy –Návrhy na zlepšení –Preventivní opatření –Nápravná opatření

56 www.xeos.cz 3.Vlastník, který odpovídá za oblast dotčenou návrhem návrh posoudí a rozhodne o jeho řešení nebo neřešení Rozhodnutí musí obsahovat tyto informace: –Identifikace předloženého návrhu –Očekávaný výsledek řešení –Odpovědný řešitel –Plánovaný termín vyřešení 4.Odpovědný pracovník ověřuje realizaci případné změny Navrhování a přijímání změn

57 www.xeos.cz Využití softwarových nástrojů Jednoduché –MS Visio Komplexní –TeamBridge Workflow –Aris –Adonis –CaseVise –Power Designer –Proces Modeler

58 www.xeos.cz Visio Jednoduchý nástroj na kreslení vývojových diagramů Snadná tvorba Pouze grafický nástroj Využití softwarových nástrojů

59 www.xeos.cz Aris Pracnější tvorba vývojových diagramů Provázanost na subprocesy Propojení podnikových procesů s transakcemi SAP systémů Plánování strategie pomocí klíčových výkonnostních indikátorů Nástroj pro sledování a řízení nákladů Využití softwarových nástrojů

60 www.xeos.cz Pochopení způsobu práce okolím Definování pracovních postupů –odpovědnosti –pořizování záznamů –možnost kontroly (zejména kvality) Popis pracovních pozic –kvalifikační požadavky –přístupy k informacím Podklad pro navrhování změn –možnost modelování –ověřování Podklad pro řízení a optimalizaci –stanovování normativů –hodnocení –výpočty potřeb zdrojů Základ pro implementaci informačních systémů Význam procesního řízení


Stáhnout ppt "Www.xeos.cz Řízení kvality Vzdělávací kurz pro Vysoké učení technické v Brně PaeDr. Ivo Vašíček XEOS spol. s r.o. Definice ESF: ESF napomáhá rozvoji zaměstnanosti."

Podobné prezentace


Reklamy Google