Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Atelier architektonické tvorby 1

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Atelier architektonické tvorby 1"— Transkript prezentace:

1 Atelier architektonické tvorby 1
BYTOVÝ DŮM Doc. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D. Ing. arch. Jitka Paroubková, Ph.D. Ing. arch. Irena Pátková

2 Cíl projektu při inovaci předmětu: Rozšíření spolupráce školy a praxe.
PROJEKT INOVACE PROGRAMU ARCHITEKTURA A STAVITELSTVÍ CZ.2.17/3.1.00/36043 Cíl projektu při inovaci předmětu: Rozšíření spolupráce školy a praxe.

3 Rozsah: 0 + 6 Počet kreditů: 8 Zakončení: kz Garanti předmětu 129ATA1: Ing.arch. Ing Petr Šikola, Ph.D. Ing. arch. Petr Lédl Ateliérová tvorba je aplikační předmět, ve kterém studenti skloubí získané poznatky ze širokého spektra architektonických disciplín s vlastním výtvarným názorem a kreativitou. Tématem ateliéru je návrh bytového domu uchopitelné velikosti, s důrazem na ideu, koncept řešení, vztah řešeného objektu k okolí, vlastní prostorovou strukturu objektu, dispoziční řešení, konstrukční, proveditelnost. Po širokých diskusích, úvahách a hodnoceních prací jiných architektů studenti předkládají vlastní návrhy ve formě architektonické studie. Literatura: platná legislativa, periodika - zejména: Wettbewerbe Aktuell, Detail, Architekt, Stavba, Stavebnictví a interiér, Materiály pro stavbu, apod., Neufert a jiné typologie staveb.

4 Ateliérová tvorba = základ výuky architekta

5 Těžiště práce na hodině ve škole. Maximálně 3 neúčasti.

6 Harmonogram výuky: 1. týden Představení a seznámení se zadáním hlavní úlohy studentům. Typologický úvod ke zvolenému druhu stavby. Diskuze. Rozjezdové úlohy, zadání analýzy typologie, prezentování (promítání) aktuální architektury (pedagog) na téma zadání. 2. Návštěva řešené lokality (doporučeno ve skupině s pedagogem, ale možno řešit i individuální formou). Setkání se zadavatelem. Průzkumy a rozbory na místě. Doplnění a zpřesnění rámcového zadání. Vyhodnocení rešerší, prezentace rozjezdových úloh, hodnocení a diskuse. Prezentování (promítání) aktuální architektury (pedagog) na téma zadání. Typologická přípravy, viz. Příloha 1. Předložení příkladů analýzy typologie, hodnocení a diskuse (rozloženo do více hodin za sebou) Práce na koncepci. Koncepční modely, varianty řešení. Stanovení hlavních myšlenek, nutných vazeb na okolí, plošné a prostorové vztahy, hmotové řešení, pracovní model. Představení a rozprava nad konceptuálním modelem vytvořeným na základě předchozích rozborů, konzultací a ideového dispozičního řešení – vytvoření prostorové struktury. Konzultace v modelových a kresebných skicách. Skicování a modelování variant možných konceptů v ateliéru. Typologická přípravy, viz. Příloha Konkrétní architektonický návrh budovy - na základě konceptuálního modelu, se všemi nezbytnými atributy návrhu budovy. Základní konstrukční, typologické a technologické řešení, vybrané detaily, barevné i materiálové řešení. Konzultace modelových a kresebných skic.

7 Harmonogram výuky: 7. ATELIÉROVÝ KONTROLNÍ TERMÍN - Každý student bude prezentovat svůj rozpracovaný projekt – analýzy lokality, koncept architektonického a technického řešení Rozpracování architektonického návrhu – individuální a skupinové konzultace. Upřesňování formy, funkce, konstrukce, včetně řešení okolního parteru a urbanistických vazeb. 11. KATEDROVÝ KONTROLNÍ TERMÍN (SROVNÁVACÍ) - datum a hodina bude předem určena garantem předmětu jednotně pro všechny ateliéry, proběhne srovnání v rámci ročníku. Prezentace rozpracovaných projektů před dokončením za účasti zadavatele. Každý student bude prezentovat svůj projekt v tištěné i digitální podobě. Předmětem prezentace je architektonické a technické řešení projektu, perspektivy (z normálního horizontu), model, vypovídající výkresová dokumentace. 12. Finální konzultace návrhu. 13. Konzultace prezentace, zejména po obsahové a grafické stránce.

8 Prezentace výsledků práce
Školní výstava Termín cca ve 3. týdnu zkouškového období (upřesní vedoucí k129) Každý ateliér bude vystavovat studentské projekty v ateliéru D ve vymezeném sektoru. Prostorovou koncepci výstavy zpracují garanti předmětu s organizátorem výstavy ( M. Chalupa) a předají ji v kopiích vedoucím atelierů. Skupinu projektů stejného zadání bude vždy uvádět společný poster („plachta“), který bude obsahovat zadání projektu – situaci s vymezeným řešeným územím, fotografii stávajícího stavu, shrnutí hlavních úkolů a stavební program. Soupis všech studentů daného ateliéru a zmenšené perspektivy ze stejného stanoviště pro lepší porovnání jednotlivých řešení. Nedílnou součástí společného posteru musí být loga OPPA, Prahy a EU včetně doprovodných textů. Doporučen je i společný model řešené lokality s vazbou na okolní zástavbu. Ideální je vyjímatelná část, do které lze vkládat jednotlivé modely dílčích řešení. Obsah odevzdaných dílčích elaborátů je specifikován níže. Vedoucí každého ateliéru bude zodpovídat za kulturní prezentování studentských projektů až do ukončení výstavy. Ve škole proběhne pracovní hodnocení projektů vedoucími pedagogy a garanty předmětu. Katedra jako celek nehodnotí během své pochůzky jednotlivé projekty, má však kompetenci se souhlasem vedoucího katedry korigovat v dílčích případech hodnocení. Vedoucí katedry navrhne s garanty předmětu projekty, které by měly získat motivační odměnu. Jmenovaná katedrová komise, ve které bude min. jeden z garantů předmětu, vybere z nominovaných projektů pět nejlepších – bez určení pořadí. V době trvání výstavy bude pozván zadavatel, který se setká se studenty a slovně zhodnotí výsledky jejich práce. Doporučeno je, aby si mohl zadavatel nejprve výstavu prohlédnout pouze v doprovodu pedagogů a pak teprve sdělil své poznatky studentům. Výstava v místě řešené lokality (doporučeno) Pedagogové domluví se zadavatelem způsob poskytnutí výstupů studentských prací. Ideální formou je uspořádání výstavy v místě řešené lokality a umožnění přímého kontaktu studentů a místních obyvatel. Publikování Zajímavé studentské projekty je doporučeno publikovat. Nemusí jít vždy o odborné časopisy. Nabízí se i regionální periodika.

9 Podmínky udělení klasifikovaného zápočtu:
1) AKTIVNÍ ÚČAST NA HODINÁCH ATELIÉROVÉ TVORBY Výuka ateliérů je postavena především na dialogu pedagogů a studentů, proto je nezbytně nutné, aby se studenti AKTIVNĚ účastnili výuky ve škole. Povoleny jsou MAXIMÁLNĚ TŘI NEÚČASTI na hodinách ateliérové tvorby. Vedoucí ateliéru je povinen vést si prezenci - samozřejmě aktivních účastí. V případě, že student nebude mít dostatečný počet aktivních účastí na hodinách, nesplňuje základní podmínku udělení klasifikovaného zápočtu. (Ve zvláště odůvodněných a průkazných případech lze zažádat o udělení výjimky.) 2) SPLNĚNÉ ATELIÉROVÉ KONTROLY (PREZENTACE DÍLČÍCH ETAP PROJEKTU) Absolvování předepsaných ateliérových kontrol (prezentací dílčích etap projektu), na kterých student prezentuje rozpracovanost svého projektu. Vedoucí ateliéru jeho práci zhodnotí a oklasifikuje. Pokud během tzv. katedrové kontroly v závěru výuky semestru práce vykazuje výrazné nedostatky, jsou vyučující povinni na tuto skutečnost studenta jednoznačně upozornit. Pedagog dokonce může v odůvodněných případech studentovi výuku ukončit ještě před termínem odevzdání prací. 3) ODEVZDÁNÍ PŘEDEPSANÉHO ELABORÁTU Pro odevzdání předepsaného elaborátu je katedrou stanoven jednotný termín. Ten může být zcela výjimečně ze závažných a průkazných důvodů vedoucím atelieru posunut na základě individuální žádosti, pouze však do konce zkouškového období příslušného semestru. Výsledná klasifikace architektonické části předmětu v sobě zahrnuje dílčí hodnocení - 1. architektonické /urbanistické, 2. práce v ateliéru, 3. odevzdaná dokumentace - viz katedrový hodnotící formulář.

10 Způsob klasifikace: A – projekty výjimečné, excelentní od velmi talentovaných studentů se zodpovědným přístupem ke studiu. B – projekty nadstandardní, nápadité od studentů talentovaných, pracovitých, zodpovědných. C – dobrý projekt, který nevykazuje žádné nedostatky ani chyby, student plnil všechny předepsané povinnosti bez problémů, projektování mu nečiní velké obtíže, ale má ještě rezervy. D – projekty, ve kterých se vyskytují chyby, nedořešené problémy, ale které mají slušnou výchozí koncepci, student splnil předepsané povinnosti, práce na projektu byla pro něj obtížnější. E – projekty vykazující chyby, problémy, bez nápadu, se slabou koncepcí, student splnil předepsané povinnosti pro udělení zápočtu, ale nemá potenciál stát se tvůrčím architektem. F – projekty nesplňující obsah zadání, s hrubými chybami, od studentů se špatným přístupem ke studiu. Nesplňují podmínky pro udělení klasifikovaného zápočtu.

11 Architektonický návrh cca 60%
Systém klasifikace Architektonický návrh cca 60% Práce na hodině cca 20% Prezentace cca 20%

12

13

14 POŽADAVKY NA ODEVZDÁNÍ: Bude prezentován společný výkres ateliéru, obsahující zadání a vzájemné srovnání jednotlivých řešení - prací studentů (nadhledové hmotové řešení, jednotný pohled). Výsledný elaborát – práce studenta se bude skládat ze čtyř částí (pokud student neodevzdá ve stanovený den všechny části svého elaborátu, nemůže mu být udělen klasifikovaný zápočet).

15 POVINNÉ ČÁSTI ODEVZDANÉHO ELABORÁTU:
1. POSTER Formát 500x1400 mm, počet: 1, závazný layout. 2. MODEL 3. SKICÁŘ A TYPOLOGICKÁ PŘÍPRAVA 4. POSTER V DIGITÁLNÍ PODOBĚ

16 Typologická příprava 1. - výtah normových požadavků pro daný typologický druh stavby 2. - zpracování podrobné rešerše 1-2 staveb stejného druhu 3. - zpracování dispoziční rozvahy jednoho provozního okruhu z daného stavebního programu Kompletní typologickou přípravu studenti odevzdají ve formě sešitu A4 v ateliérovém týdnu (v průběhu 1.prezentace projektu), vedoucí atelieru ho ohodnotí, kvalita zpracování ovlivní hodnocení prezentace. Následně vedoucí atelieru předá všechny práce na sekretariát katedry a vyučující předmětu typologie se s obsahem seznámí, aby bylo možné zadání pro příští období ev. upravit či upřesnit. Po 1 týdnu budou práce vráceny studentům, aby je mohli v průběhu semestru využívat či ev. doplňovat, práce se může stát pro studenta „příručkou“ pro obdobnou stavbu v budoucnosti. Typologická příprava však bude znovu odevzdána spolu s výsledky atelieru, a to jako samostatná složka A4, tedy nikoliv jako součást skicáku. Odnést si ji budou moci studenti při ukončení výstavy projektů.

17 Layout posteru PERSPEKTIVA - hlavní perspektivní záběr z horizontu člověka se zachycením vazby na okolí, doplněný dílčími záběry, dokumentující objekt. Upřednostňovat zákres do fotografie (jako hlavní nebo dílčí perspektiva), stejný záběr pro všechny projekty. KONCEPT ŘEŠENÍ - graficky vyjádřený koncept řešení. SITUACE (M1:200-1:250) - kreslena jako pohled na střechu s vyjádřením plasticity objektu, zeleně apod. (stínování), dále obsahuje vrstevnice (upravený terén), komunikace a zpevněné plochy, jednoduchý návrh ozelenění (nízká a vysoká zeleň), řešení parteru (povrchy), inženýrské sítě (schematicky). Nutno uvést hlavní celkové kóty objektu a pozemku, označit hlavní vstupy a vjezdy, světové strany, místo perspektivního záběru, popis objektů, zařízení a ploch na řešeném pozemku. PŮDORYSY JEDNOTLIVÝCH PODLAŽÍ (detail M1:100) - podrobné řešení včetně vybavení (nábytek, zařizovací předměty apod.), konstrukční systém (konstrukční schéma zvlášť), popis místností, základní kóty objektu. (celkové, ne detailní). Detail půdorysů bude odpovídat měřítku 1:100, ve výsledné prezentaci je možné typický půdorys prezentovat v 1:100, zbylé půdorysy s použitím poměrového měřítka v měřítku menším (např.M1:150). KONSTRUKČNÍ SCHEMA - Zdokumentování hlavní nosné konstrukce typického podlaží s vyznačením směrů pnutí stropních konstrukcí, konzol, modulů, obrysů nižšího a vyššího podlaží. Dle přiloženého vzoru. ŘEZY (detail M1:100) - zobrazení nosné a obvodové konstrukce, původní a upravený terén, základní výškové kóty (podlahové úrovně, hřeben střechy, upravený terén apod.). POHLEDY (detail M1:100) - základní pohledy, 1 pohled v barevných variantách s popisem povrchů a materiálů, pohledy pojednané s podrobnostmi odpovídajícími měřítku (hlavní členění ploch, stěn, ostínování, úpravy terénu, event. zeleň.). PRŮVODNÍ TEXTOVÁ ZPRÁVA - popis ideje a architektonického řešení objektu, jeho zdůvodnění a popis umístění objektu vzhledem k okolí, popis objemového, dispozičního, konstrukčního a architektonického řešení, zjednodušený výpočet plochy pozemku, zastavěné plochy a obestavěného prostoru objektu. ENERGIE A UDRŽITELNOST - Je možné i vhodné, aby se v projektech ve zjednodušené formě objevily prvky: ukládání dešťové vody, FV panely, stínění, reálné proporce tepelné izolace (pomohou pedagogové).

18

19 Model Pracovní model z kartonu bez barevného řešení v měřítku 1: 200, nebo upraveném dle velikosti a rozsahu stavby. Ideální je model, který lze vložit do celkového modelu řešené lokality, aby bylo možné ověřit si širší vazby. Při výstavě bude model umístěn na trojbokém lepenkovém podstavci pod posterem.

20 Model

21 Brožura o projektu (skicář)
Formát A4. Svázaná brožura obsahující: Zadání projektu Typologické cvičení Komentované rešerše Průzkumy a rozbory lokality Jednotlivé fáze práce na koncepci stavby, skicy Dílčí varianty řešení Výsledný projekt – všechny půdorysy, pohledy a řezy (i ty, které nejsou na posteru prezentované). Brožura může být tištěna černobíle. Bude umístěna do zářezu lepenkového podstavce pod model. Doporučeno je zpracovávat brožuru průběžně a při kontrolních termínech ji prezentovat. Pozn.: V kategorii prezentace projektu se hodnotí nejenom grafická úroveň a přehlednost posteru, ale i kvalita modelu a úroveň zpracování brožury. Přičemž váha posteru činí 50%, modelu 30% a brožury 20%.

22 Poster v digitální podobě
Finální podobu posteru ve formátu jpg (šířka 1200 dpi) poskytne student zvolenému pedagogovi svého ateliéru. Digitální podoba projektů je jedním z výstupů celého projektu Inovace programu architektura a stavitelství a bude použita ke zveřejnění.

23

24 Bytový dům v proluce Gen. Píky, Praha 6

25 FSv

26 Bytový dům v proluce Gen. Píky, Praha 6

27 Stavební program Navrhněte bytový dům v proluce ulice gen. Píky p.č. 497/19. Celkový počet bytových jednotek není stanoven, požadovány jsou byty různých kategorií, přičemž byty nad 100 m2 jsou přípustné pouze v posledním nadzemním podlaží. V přízemí je možné uvažovat pronajímatelné prostory, které budou řešeny jen rámcově. Současně se zástavbou proluky bude řešeno i parkování a úprava vnitřního dvora.

28

29 Typologická příprava Studenti budou pracovat v 5ti skupinách. Skupina 1-4 připraví do příští hodiny digitální prezentace délky cca 20 – 30 minut na zadané téma. Prezentace budou sdíleny pro ostatní na stránkách katedry architektury. Skupina číslo 5 připraví do příští hodiny model staveniště se sousedními domy v měřítku 1: 200. Materiál polystyrén, příp. karton. Objekty budou znázorněny pouze hmotově.

30 Témata prezentací pro jednotlivé skupiny
Skupina 1 (4 studenti): Legislativní požadavky pro bytové domy Současné architektonické trendy při řešení bytových domů – ukázky Skupina 2 (4 studenti): Možnosti dispozičních řešení bytových domů v příkladech Ukázky dostaveb proluk

31 Témata prezentací pro jednotlivé skupiny
Skupina 3 (4 studenti): Možnosti dispozičního řešení bytových jednotek v příkladech realizací Moderní fasádní materiály v příkladech realizací Skupina 4 (4 studenti): Možná konstrukční řešení bytových domů – nosný systém, vertikální komunikace Ukázky zajímavých architektonických detailů

32


Stáhnout ppt "Atelier architektonické tvorby 1"

Podobné prezentace


Reklamy Google