Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Praxe a supervize I., II.,III., IV., V., VI. 1.Předmět „Praxe a supervize“ je součástí studia v každém semestru I., II., III., IV., V., VI. Minimální hodinový.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Praxe a supervize I., II.,III., IV., V., VI. 1.Předmět „Praxe a supervize“ je součástí studia v každém semestru I., II., III., IV., V., VI. Minimální hodinový."— Transkript prezentace:

1 Praxe a supervize I., II.,III., IV., V., VI. 1.Předmět „Praxe a supervize“ je součástí studia v každém semestru I., II., III., IV., V., VI. Minimální hodinový rozsah praxe v semestru 36 hodin doložených deníkem praxe a potvrzený poskytovatelem praxe 2.Praxe u registrovaných poskytovatelů sociálních služeb 3.108/2006 Sb. Zákon o sociálních službách v platném znění

2 Informace k praxím u poskytovatelů sociálních služeb pro studenty 1.,2.a 3. ročníku oboru: SACH Aktivní účast v praxích je povinná pro všechny studenty SACH. Absolvování praxe v prvním ročníku má informativní charakter a hlavní činností studenta, v závislosti na typu instituce, je sběr informací, absolvování výcviku u poskytovatele praxe, poskytování asistenčních služeb pro klienty. Praxe se realizují dle rozvrhu UK HTF, v minimálním rozsahu 4 hodiny týdně. Praxi lze absolvovat i v jiném čase s respektem k pracovní době poskytovatelů.

3 Student se řídí pokyny vedoucího učitele praxe pro 1. a 2. ročník SACH na UK HTF 1. ročník Prof. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc. 2. ročník MUDr. Jiřina Ondrušová 3. ročník PhDr. Monika Měrotská a pracovníka instituce – poskytovatele sociálních služeb - k tomu pověřeného.

4 Student respektuje systém práce instituce, vnitřní klima instituce, speciální potřeby jeho klientů a dodržuje etické zásady poskytování služeb klientům, kde vykonává praxi. Student se zavazuje k ochraně lidské důstojnosti každého klienta a k mlčenlivosti o všech osobních údajích klientů a věcech souvisejících s poskytováním sociálních služeb. Student zpravidla vykonává praxi na podkladě DOHODY UK HTF s poskytovatelem sociálních služeb

5 Student je povinen vést v průběhu celé praxe v bakalářském studijním programu PORTFOLIO PRAXÍ dle struktury: 1. životopis dle vzoru, 2. seznam nastudované literatury, 3. deník praxe dle rozpisu pro první …. ročník (student ve svých záznamech respektuje ochranu osobních dat klientů a záznamy vede anonymně, záznamy v deníku obsahují odborné pojmy a odpovídající terminologii), 4. seznam a charakteristika předchozích praxí, odborných školení a vzdělávacích akcí dle časové chronologie, 5. kopie dokladů vlastních kompetencí, potvrzení o účasti na odborných konferencích a zkušenostních seminářích 6. sebehodnocení z praxe za každý semestr, 6. postupně shromažďuje odborné poznámky, důležité informace pro svoji budoucí praxi.

6  Student si vybírá pracoviště z nabídky katedry nebo dle vlastního zájmu samostatně (např. v místě svého bydliště), a to výhradně s předchozím souhlasem vedoucí praxe. Kriteriem pro samostatný výběr instituce je poskytování sociálních a charitativních služeb této instituce (dle zákona o sociálních službách – včetně existence standardů kvality sociálních služeb).  Portfolio zahrnující výstupy z praxe všech šesti semestrů studia, student předloží a představí státní zkušební komisi při bakalářské státní zkoušce.

7 Vzor pro strukturu portfolia. Vzor pro obsah, což je první list po otevření desek. Vzor je minimální podobou portfolia. Kreativitě se meze nekladou. Portfolio Univerzita Karlova v Praze - Husitská teologická fakulta Studijní obor: Sociální a charitativní práce SACH Jméno studenta: Rok studia: 2014/2015 Obsah Životopis (dle přiloženého vzoru) Seznam nastudované odborné literatury (dle vzoru a bibliografické normy) Deník praxe potvrzený vedoucím učitelem praxe. V prvním semestru rozsah praxe minimálně 36 hodin. Písemné odborné práce (seminární a zápočtové práce z povinných a povinně volitelných předmětů. Text přiložených prací splňuje podmínky práce s odbornou literaturou dle bibliografické normy, citace autorů dle norem, pokud je možné přiložit i posudky od vyučujících). Případová studie (kvalitně, věcně zpracovaná, doplněná genogramem nebo ekomapou, vzor případové studie, další text, vzor genogramu, ekomapy v odborné literatuře: MATOUŠEK, Oldřich a kol. Metody a řízení sociální práce. Praha: Portál, 2003. ISBN 80-7178-548-2., MATOUŠEK, Oldřich a kol. Sociální služby. Praha: Portál, 2007 ISBN 978-80-7367-310-9. a další…) Informace o absolvovaných dobrovolných praxí a stáží, 1. – 3. ročník (včetně zahraničních), potvrzení a další materiály, zprávy a poznámky z dobrovolných praxí. Doklady vlastních kompetencí a aktivit v sociální práci (například hodnocení z praxí od vedoucích na pracovištích, doklady o účasti na konferencích, seminářích a dalších akcí, které se váží k oboru sociální práce, doklady o jazykových znalostech … ).

8 ŽIVOTOPIS (Příklad) Jméno: Hana Kratochvílová Datum narození: 17. 7. 1985 Bydliště: U soutoku 12, 123 45 Mělník Vzdělání:Gymnázium Jana Palacha Mělník - školní roky ….. Odborné předpoklady: Práce na plný úvazek pro – volnočasovou aktivitu pro mládež - Ten - Sing křesťanské organizace YMCA v ČR (únor 2007 – srpen 2007) měsíční stáž v Anglii v komunitě Archa v Bognor Regis (květen 2008) absolvování vzdělávací akce APLA Praha – Výchova a vzdělávání dětí s autismem (2008) Seminář o „Hranicích“ v dobrovolnickém projektu „korespondence s vězni“ při SKP - SOS centru Diakonie (2006) Praxe: Osobní asistence člověku s kvadruparetickou formou DMO – 1-5.11. 2004, kojenecký ústav a dětský domov pro děti do tří let v Mostě –14.-18.3. 2005, pracovní pobyt v L´Arche komunitě v anglickém Bognor Regis – 3.5. – 1.6. 2005, Diagnostický ústav pro mládež – 16.11.2005 – 4.1.2006 (42 hodin), Městská část Praha 8 – ÚMČ - sociální odbor 29.3. 2006 – 17.5. 2006, 7.11. – 11.11. – 78 hodin, Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy – 19.9. – 23.9. 2005, Středisko křesťanské pomoci – SOS centrum Diakonie ČCE v Praze – 13.2. – 17.2. 2006, Život 90 – 5 – 26.4. 2005 – 24 hodin, Občanské sdružení Zahrada – Chráněné bydlení v Nebuželích – 29.5.2006 – 9.6.2006. + léto 2006. Osobnostní předpoklady: Spolehlivost, tolerance, komunikativnost, flexibilita, kreativita, trpělivost Jazykové znalosti: anglický jazyk aktivně německý jazyk pasivně Odborná činnost a aktivity: Účast v dobrovolnickém projektu „Korespondence s vězni“ Účast na volnočasových aktivitách dětí a mládeže ve sboru Českobratrské církve evangelické Účast a organizace volnočasových programů YMCA v ČR – Ten-sing. Účast na konferenci Novinky v zákoně 1008/2007 Sb. Účast na semináři Krizová intervence I. – V. Účast na semináři Poradenské dovednosti I. – II. Účast na semináři Case management Datum: Podpis:

9 Seznam odborné literatury (dle normy, abecedně, min. 1 strana A4) 1.ÚLEHLA, Ivan. Umění pomáhat. Písek: Renesance, 1996. s. 256. ISBN 80-85850-69- 9.

10 Případová studie (případ klienta, rozsah 4 – 6 stran, ř. 1,5) 1. Osobní data Jméno, věk, vzdělání, zaměstnání 2. Sociální a rodinná anamnéza (původní rodina – rodiče, sourozenci, širší rodina – zákl. informace, důležité informace o vztazích v rodině, zlomové okamžiky, ekonomické, bytové, zdravotní, výchovné poměry, podpůrné i rizikové vlivy, škola …) – cca na 1 stranu 2. Současné poměry (aktuální životní situace klienta, rodinné, pracovní, ekonomické, bytové poměry – cca 1, 5 strany. Můžete propojit se sociální diagnózou (Současné poměry a sociální diagnóza) nebo zvlášť 4. Sociální diagnóza (popis hlavního problému, příčinných faktorů – kladné aspekty, záporné aspekty ovlivňující problém) - cca 1 strana 5. Sociální terapie – návrh (krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé cíle, konkrétní nápady, konkrétní typy na další možnosti odborné pomoci – konzultujte s odborníky, portfolio Vás bude reprezentovat …) – cca 1 strana 6. Genogram nebo ekomapa daného klienta zdroje informací v literatuře: MATOUŠEK, Oldřich a kol. Metody a řízení sociální práce. Praha: Portál, 2003. ISBN 80-7178-548-2., MATOUŠEK, Oldřich a kol. Sociální služby. Praha: Portál, 2007 ISBN 978-80-7367-310-9. a další…

11 Smyslem praxí je pochopit kontexty psychosociálních problémů v reálném životě a profesní postupy, jak lze tyto problémy řešit. Obecná doporučení pro absolvování praxe a stáže jsou: 1. Využijte možnosti dobrovolnické (placené) práce v oblasti, která Vás zajímá. Velmi Vám to pomůže ve studiu a hlavně při hledání budoucího uplatnění. Oblast pomáhajících profesí je živnou půdou pro kultivaci osobnosti pomáhajícího (po stránce odborné i lidské). Obraťte se sami na nejrůznější dobrovolnická centra nebo na neziskovou organizaci… 2. Pokud již někde pracujete, ať už dlouhodobě nebo nárazově, shromažďujte si veškerá potvrzení o těchto praxích. Totéž se týká dokladů z konferencí a seminářů. Doplňte portfolio s těmito doklady a předkládejte jej potenciálnímu zaměstnavateli. 3. Pro dobrý přehled v oblasti sociálních služeb doporučuji provádět praxe v různých typech zařízení s různými uživateli služeb. To se týká hlavně krátkodobých praxí, stáží a exkurzí. Z dlouhodobého hlediska je nejlepší věnovat se jedné oblasti - podle Vašeho zájmu, dovedností a talentu. 4. Po zakončení studia se Vám na mnohých místech „zavřou dveře“ a zvýší se nejrůznější poplatky za semináře a konference. Ačkoli se to nezdá, nejvíce volného času na odbornou sebekultivaci zbývá právě v době studia. Proto doporučuji využít každé zajímavé příležitosti již teď.

12 Postup: Výběr pracoviště pro výkon odborné praxe vychází ze zájmu studenta, proto si jej v ideálním případě hledá sám. 1.Student si zvolí cílovou oblast, v níž by rád získal hlubší zkušenost a praktické dovednosti při práci s uživateli služeb (např. se seniory, s osobami s mentálním, tělesným, smyslovým postižením, s osobami s duševní poruchou, s rizikovou mládeží, s lidmi závislými na drogách atd.). 2.Dalším krokem je vyhledání adekvátního odborného pracoviště v adresáři sociálních služeb, na internetu, v odborné literatuře apod. Někdy se vyplatí získat informace o daném pracovišti např. od studentů vyššího ročníku. Pozor, některá pracoviště sice působí velmi atraktivně, ale zaměstnanci jsou natolik vytíženi, že se studentům téměř nevěnují! 3.Zařízení musí být tzv. sociálního typu, ideálně upravené zákonem o sociálních službách. Pedagogická praxe neodpovídá profilu studovaného oboru (praxe na pozici sociálního pracovníka ve speciálním školském zařízení lze uznat). 4.Následuje aktivní kontaktování zvoleného pracoviště – telefonicky, emailem nebo nejlépe osobně. 5.Ideální praxe je ta, která vychází ze zájmu studenta a obsahuje v sobě jak předání cenné zkušenosti ze strany odborných pracovníků, tak i konkrétní výpomoc ze strany studenta. Doporučuji se vyhnout praxím, kde byste pouze nečinně přihlíželi – je to velmi nepříjemné pro všechny zúčastněné. 6.Student se už na začátku může obrátit s žádostí o podporu výběru na vedoucí praxí.

13 UK v Praze – HTF KPSVE Student Bc./NMgr. PSS/SACH……..:Potvrzení o absolvování PX/Deník /Používat odbornou terminologii (metody, techniky aj.), kterou znáte z přednášek. Stručně, odborně. 1.den –počet hodin - obsah: Poskytovatel: Diakonie ČCE, klub Jonáš Typ zařízení: církevní Zaměření instituce: poskytování chráněného bydlení a dalších psychosociálních služeb pro dospělé uživatele služeb s mentálním postižením. Poskytování těchto sociálních služeb dle 108/2006/Sb.: chráněné bydlení, podpora samostatného bydlení, osobní asistence, raná péče. Obsah stáže:Seznámení s pracovištěm – prohlídka pod odborným vedením. Diskuse s pracovníky a klienty, téma… Náslech při řešení psychosociální situace. Doprovod na policii (ztráta obč. průkazu). … Potvrzení zařízení ve kterém student absolvoval stáž: Razítko a podpis:

14 První krok ? Oddělení sociální péče: prevence, intervence, SPOD (sociálně právní ochrana dětí) Úřad práce ve svých pobočkách: jednotlivé městské části v Praze, v místě bydliště studenta/studentky…

15 Druhý krok ? Rezidence pro seniory 3 základní typy rezidenční péče pro seniory Domovy pro seniory Domy s pečovatelskou službou Domovy – penziony pro seniory Dále pak Zdravotně sociální péče Nemocnice následné péče LDN Domovy pro zdravotně postižené seniory (například Palata v Praze) www.elpida.czwww.elpida.cz vzdělávací a kulturní centrum pro seniory

16 Specializované telefonické linky krizové pomoci na děti a mládež Praha – linka bezpečí info@linkabezpeci.cz T: 266 727 979info@linkabezpeci.cz Linka bezpečí Mgr. Hana Petráková T 724 459 482 pomoc@linkabezpeci.czpomoc@linkabezpeci.cz Linka bezpečí Online (e-mailová poradna, chat linky bezpečí, internet helpline, poradna pro bezpečný internet) pomoc@linkabezpeci.czpomoc@linkabezpeci.cz Linka vzkaz domů – pro děti a mládež na útěku, vyhozené z domova www.vzkazdomu.czwww.vzkazdomu.cz Rodičovská linka www.linkabezpeci.czwww.linkabezpeci.cz Brno – Modrá linka, audiochat Skype: skypename „modralinka“ www.modralinka.czwww.modralinka.cz

17 Diskriminace, násilí… Praha – Antidiskriminační linka antidiskriminace@romea.cz antidiskriminace@romea.cz Domácí násilí www.ACORUS.cz Praha – Dona linka www.donalinka.czwww.donalinka.cz Krizová telefonní SOS linka ROSA – centrum pro týrané a osamělé ženy,o.s. www.stopnasili.cz www.stopnasili.cz www.rosa-os.czwww.rosa-os.cz poradna@rosa.czporadna@rosa.cz Chrudim –Telefonická krizová pomoc http://www.pestalozzi.cz http://www.pestalozzi.cz

18 asistence POHODA, o.s. management chráněného bydlení (Bc.Irena Škopánová, Mgr. Lucie Mevardová 777 913 456, 777 913 493) Bc. Irena Škopánová irena.skopanova@pohoda-help.cz irena.skopanova@pohoda-help.cz Středisko pro tranzitní program (Asistence, o.s.) Na Topolce 1, Praha 4 Mgr. Iveta Lomáková (739 627 048) dobrovolnici@asistence.org www.asistence.org

19 Dobrovolnictví, pracovní asistence O.p.s RYTMUS nabízí zajímavou a tvůrčí práci s lidmi se zdravotním postižením, pomoc při cestování, zaškolování v zaměstnání, navazování kontaktů v pracovním kolektivu… Kontakt Iva Fryšová Agentura pro podporované zaměstnávání o.p.s. RYTMUS Studentská 3, Praha 6 (776 765 929) iva.frysova@rytmus.org iva.frysova@rytmus.org

20 Další typy AKORD – denní stacionář (222 519 716) Arcidiecézní charita – Azylový dům sv. Terezie (222 313 740) Azylový dům pro matky s dětmi (272 766 694) Člověk v tísni (226 200 400) Dílna Eliáš (224 300 432) Dobrovolnické centrum v Motole (224 431 970) Domov sv. Karla Boromejského (235 323 248) Jahoda,o.s. (soc. práce s ohroženými rodinami) R-mosty (služby pro Romy) (222 581 247)

21 Další typy Romodrom (služby pro Romy) (222 212 823) Charita Praha (296 243 330) Užitečný život (integrace lidí s postižením) (283 910 224, 602 217 407) Ústav sociální péče – Praha Vlašská (257 181 755) Villa Vallila (chráněné bydlení, dům na půli cesty …) (317 802 106) Život 90 – 222 333 555 Armáda spásy

22 LATA, o.s. Kontakt: Mgr. Kateřina Kociánová Koordinátorka dobrovolníků (234 621 361, 732 160 611) kocianova@lata.cz

23 Husitské centrum, o.p.s. Nízkoprahový klub HUSITA Nám. Barikád 1, Praha 3 605 860 906 - Mgr. Lucie Hašková

24 Česká Alzheimrovská společnost – asistent respitní péče Adresa: Šimůnkova 16, Praha 8 Lucie Sedláčková – lucie.sedlackova@gerontocentrum.cz (286 883 676) lucie.sedlackova@gerontocentrum.cz

25 Okamžik vznikl v Praze v roce 2000 jako občanské sdružení s posláním podporovat plnohodnotný a samostatný život lidí se zrakovým postižením a propojovat ho se světem lidí bez postižení prostřednictvím sociálních služeb, dobrovolnických, kulturních, vzdělávacích a osvětových aktivit. HLEDÁME ASISTENTY PRO DĚTI SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM Jedná se o pravidelné doprovody do/ze školy, na zájmové aktivity a o spolupráci s dětmi při nejrůznějších činnostech vyžadujících pomoc vidícího člověka (hry, školní příprava, procházka, nákup, návštěva knihovny, koncertu, atd.). Nabízíme:– odměnu 90 Kč/hod,– DPP v rozsahu cca 2 – 8 hod týdně,– víkendový kurz s osvědčením,– pravidelné supervize,– profesionální vedení a podporu,– základy první pomoci,Požadujeme:– motivaci pro práci s nevidomými dětmi,– přiměřenou časovou flexibilitu,– čistý výpis z trestního rejstříku.TERMÍN KURZU:1.-2.října 2011 Pokud Vás tato nabídka oslovila, kontaktujte nás a zašlete stručný životopis. OKAMŽIK – sdružení pro podporu nejen nevidomých Na Strži 1683/40, 140 00 Praha 4 Tel.: 222 360 694, 773 069 630 E-mail: detska.asistence@okamzik.czdetska.asistence@okamzik.cz Kontaktní osoba: Ing. Šárka Vojtíšková www.okamzik.cz Projekt,,Vidět tvýma očima - asistence pro děti se zrakovým postižením" podporují: Nadace Sirius, Nadace Leontinka, Nadace O2, Nadační fond Albert, Magistrát hlavního města Prahy.

26 Zákon o dobrovolnické službě  K dobrovolnictví se vztahuje zejména Zákon č. 198/2002 Sb. o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů, který upravuje podmínky pro státem podporované dobrovolnictví, a nikoliv podmínky dobrovolné činnosti obecně.

27 Dle zákona o dobrovolnické službě se dobrovolnictví dělí na krátkodobé a dlouhodobé.  U krátkodobé dobrovolnické služby se většinou jedná o pomoc při zajištění jednorázových akcí různých organizací. Délka trvání dobrovolnické služby v tomto případě nepřesáhne tři měsíce. Jako dlouhodobá dobrovolnická služba je označováno dobrovolnictví v minimální délce čtyř měsíců; může ale trvat i několik let. Tento typ dobrovolnictví je zákonem více chráněn a těší se též větší podpoře státu.

28 Jako dobrovolníci můžete pracovat:  na plný úvazek, ale také při svém běžném zaměstnání či studiu  nárazově nebo pravidelně  v oboru, který je vám profesně blízký, i v odvětví zcela odlišném.  Je však nutné, abyste svoji dobrovolnickou službu vykonávali mimo svoji „hlavní" činnost, tedy mimo studium, práci či služební poměr. Dobrovolnictví se též nesmí provozovat v rámci podnikatelské či jiné výdělečné činnosti.

29  Postupem času se objevila problematická místa zákona o dobrovolnické službě, který svým rozsahem platnosti nepokrývá všechny druhy dobrovolnické činnosti. V současné době se proto připravuje novela. Snahou je, aby se vysílajícími organizacemi mohly kromě nestátních neziskových organizací stát např. také školy a školská zařízení. Další chystané úpravy by měly zkvalitnit dobrovolnou práci a posílit její společenskou prestiž. Aktuální znění zákona naleznete např. na www.mvcr.czwww.mvcr.cz

30 VÝHODY DOBROVOLNICTVÍ  Jak již bylo řečeno, dlouhodobé dobrovolnictví je zákonem podporováno více než krátkodobé. Jaké výhody tedy zákon poskytuje dobrovolníkovi v akreditované organizaci?  Výkon dlouhodobé dobrovolnické služby vám umožňuje zažádat o hmotné zabezpečení v nezaměstnanosti. Podmínkou je evidence u úřadu práce a výkon dlouhodobé dobrovolnické služby, která v průměru přesáhne dvacet hodin v kalendářním týdnu.

31  Doba dlouhodobé dobrovolnické služby přesahující v průměru dvacet hodin týdně se započítává jako relevantní doba pro účely důchodového pojištění.  Při splnění zákonem daných podmínek můžete mít státem hrazeno zdravotní pojištění po dobu výkonu dobrovolnické služby, pokud vaše činnost přesáhne v průměru dvacet hodin týdně.  Jako dobrovolník v akreditované organizaci máte smluvně zajištěné postavení.

32  Jste pojištěni proti škodám na zdraví a majetku, které vzniknou vám osobně, nebo které byste mohli neúmyslně způsobit dalším osobám.  S výkonem dobrovolnické činnosti máte minimální finanční náklady - vysílající organizace vám může hradit stravné, ubytování, cestovné, kapesné.  Máte nárok na poskytnutí kvalitní přípravy k výkonu dobrovolnické činnosti.

33 POVINNOSTI DOBROVOLNÍKA definované zákonem  Dodržovat zákon o dobrovolnické službě a podmínky výkonu dobrovolnické činnosti dohodnuté s vysílající organizací ve smlouvě.  Absolvovat přípravu k dobrovolnické činnosti.  Předložit zdravotní a jiné doklady (například výpis z rejstříku trestů, doklady o dosaženém vzdělání) podle požadavků vysílající organizace.  Splnit úkoly, ke kterým jste se zavázali.  Spolehlivost, nezneužívat projevené důvěry.  Požádat o pomoc, kterou při své činnosti potřebujete.  Znát a brát na vědomí své limity (časové, zdravotní atd.). Být „týmovým hráčem„, Ztotožňovat se s posláním organizace.

34 Stejně jako každý občan i dobrovolník má svá práva.  Dostat úplné informace o poslání a činnosti organizace, ve které chcete jako dobrovolník pomoci.  Dostat vyčerpávající informace o činnosti, kterou byste měli vykonávat.  Vykonávat činnost, která bude naplňovat vaše očekávání.  Kontakt a spolupráce s koordinátorem, zaškolení, výcvik a trénink.

35 Práva dobrovolníka  Supervize (setkání, během kterého můžete sdělit své pocity, zkušenosti, problémy i úspěchy) - individuálně či ve skupině.  Odmítnutí, pokud činnost nebude vyhovovat vašim zájmům a schopnostem.  Možnost účastnit se hodnotícího procesu a zjistit, zda vaše vykonaná činnost byla efektivní.  Být za dobře vykonanou činnost morálně ohodnoceni a pojištěni pro případ odpovědnosti za škody.  V případě neuspokojivé spolupráce máte právo opětně kontaktovat dobrovolnické centrum se žádostí o nabídku dalších dobrovolných aktivit.

36 Cíle praktického vzdělávání 1.Pracovní pravidla v sociální práci  Osvojit si zásady povinné mlčenlivosti a ochrany osobních údajů  Osvojit si zásady bezpečné práce na pracovišti  Osvojit si dovednosti v profesní administrativě

37 Cíle praktického vzdělávání 2.Fungování organizací  Získat základní informace o organizaci a jejím postavení v síti služeb sociální práce a porozumění náplni práce sociálního pracovníka.  Poznat management v organizaci.  Osvojit si schopnost orientace v sociálněpolitickém a legislativním rámci a v interních pravidlech organizace

38 Cíle praktického vzdělávání 3.Sociální práce s jednotlivcem, rodinou, skupinou, komunitou  Rozvíjet komunikační dovednosti při práci s klienty  Rozvíjet dovednosti pro porozumění situaci a potřebám klientů  Rozvíjet dovednosti vytvoření plánu spolupráce  Rozvíjet profesionální dovednosti v průběhu a ukončení spolupráce

39 Cíle praktického vzdělávání 4. Zásady profesionálního rozvoje  Rozvíjet dovednosti v oblasti sebeřízení  Rozvíjet citlivost pro etické aspekty a dilemata praxe

40 Průběh odborné praxe – věnujte se zejména  Naplňování plánu učení, plnění cílů učení, plnění úkolů pro organizaci a realizaci aktivit k získávání nových zkušeností,  Vlastní iniciativě na odborné praxi,  Rozvíjení vztahů v organizaci,  Práci se zpětnou vazbou,  Sebereflexi.

41 Vlastní iniciativa na odborné praxi  Účast na školení zaměstnanců, konferenci, workshopech…  Účast na setkání zaměstnanců organizací, na schůzi ke komunitnímu plánování v obci,  Účast na soudním jednání  Realizace jednodenní exkurze v zařízeních, se kterými organizace spolupracuje,  Přítomnost u procesu psaní projektů,  Zapojení do evaluačních aktivit, zkušební zápis zprávy z šetření, zprávy od soudu, sociální ho šetření; Účast na supervizní skupině …

42 Supervize je Systematická reflexe profesního jednání. Jejím tématem jsou otázky, problematické oblasti a konflikty se kterými se supervidovaný setkává ve své práci s klientem. Vedle této formy, která je označována jako případová supervize, mohou být předmětem supervize další tématické oblasti, např. problémy interakce v pracovním kolektivu nebo těžkosti s institučními nebo organizačními rámcovými podmínkami.

43 Supervize je odborná činnost, která pomáhá soc. pracovníkům udržet nebo zvýšit kvalitu jejich práce, rozvíjet jejich profesionální dovednosti  Cílem supervizní podpory je:  vytvoření prostoru pro reflexi pracovní činnosti a pracovního kontextu v bezpečném prostředí supervizního vztahu a podpora procesu učení a změny,  identifikace oblastí pro další vzdělávání zaměstnanců v souladu s jejich individuálními vzdělávacími plány.

44 SUPERVIZE ZAHRNUJE:  vyjednání kontraktu ve vícečetném vztahu (zadavatel, supervizanti, vedoucí týmu) včetně vyhodnocení supervize na základě stanovených kritérií a podmínek pro revizi kontraktu  seznámení zaměstnanců s principy, zaměřením a pravidly realizované supervize  vlastní řízení supervizního procesu v souladu s uzavřeným kontraktem  poskytnutí zpětné vazby zadavateli v dohodnuté formě (např. 1 x ročně zhodnocení supervizního procesu ve formě písemné zprávy

45 Po každém semestru dostavte se k supervizi k vedoucímu učiteli praxe ročníku Supervize odborné praxe garant - mentor


Stáhnout ppt "Praxe a supervize I., II.,III., IV., V., VI. 1.Předmět „Praxe a supervize“ je součástí studia v každém semestru I., II., III., IV., V., VI. Minimální hodinový."

Podobné prezentace


Reklamy Google