Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

2012 / 2013 Metodika - teorie Metodica. 2012 / 2013 Metodika - teorie Cíle katedry Metodica - zopakovat a p ř iblí ž it skautské principy, skautskou výchovnou.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "2012 / 2013 Metodika - teorie Metodica. 2012 / 2013 Metodika - teorie Cíle katedry Metodica - zopakovat a p ř iblí ž it skautské principy, skautskou výchovnou."— Transkript prezentace:

1 2012 / 2013 Metodika - teorie Metodica

2 2012 / 2013 Metodika - teorie Cíle katedry Metodica - zopakovat a p ř iblí ž it skautské principy, skautskou výchovnou metodu a cíle skautské výchovy - ideální skautský oddíl - skautská výchovná metody v praxi (tzv. metodické fitky, písemný projekt) - exkurz plánování, exkurz hra Metodica

3 2012 / 2013 Metodika - teorie Instrukto ř i katedry - Zuzana Denková - Adam Borgula - externisté: Bó ž a (exkurz plánování) Metodica

4 2012 / 2013 Metodica - teorie Metodica Úvod do skautského myšlení Naše hodnoty = Principy skautingu  R. Baden Powell: "Zanechat sv ě t o n ě co lepší ne ž jaký byl ve chvíli, kdy jsme na n ě j p ř išli„  Rozvoj sebe i bli ž ních  Základem naší dobrovolné č innosti jsou povinnosti  Povinnostem odpovídají i práva (nap ř. právo o č ekávat pln ě ní t ě chto povinností od ostatních)

5 2012 / 2013 Metodica - teorie Metodica Úvod do skautského myšlení Naše hodnoty = Principy skautingu  povinnost k Bohu  povinnost k ostatním  povinnost k sob ě

6 2012 / 2013 Metodica - teorie Metodica Úvod do skautského myšlení Naše hodnoty = Principy skautingu  povinnost k sob ě - vychovávaný a vychovatel - sebevýchova - vedení (oddílu) m ě musí napl ň ovat, nelze se spolehnout jen na ob ě tování se pro ostatní č i „vracení dluhu oddílu“ - základem je úcta k sob ě samému - obohacovat ostatní a nechat se obohatit

7 2012 / 2013 Metodica - teorie Metodica Úvod do skautského myšlení Naše hodnoty = Principy skautingu  povinnost k ostatním - n ě kdy formulovaná jako povinnost k bli ž ním - úcta k ostatním - spole č enství (oddílu) není jen prostý sou č et jeho jednotlivých č len ů - dru ž inový systém jako originální základ skautské výchovné metody - význam party jako p ř irozeného organismu - fungující spole č enství jako základ dobrého oddílu

8 2012 / 2013 Metodica - teorie Metodica Úvod do skautského myšlení Naše hodnoty = Principy skautingu  povinnost k Bohu (k Nejvyšší Pravd ě a Lásce) - povinnost k hodnotám, které nás p ř esahují - skauting není spojen s konkrétním nábo ž enstvím a sám není nábo ž enstvím - povinnost k hodnotám, které m ě p ř esahují (p ř íroda, vesmír, spole č nost jako celek) - bez pln ě ní této povinnosti z ř ejm ě nelze sv ě t zachovat

9 2012 / 2013 Metodica - teorie Metodica Úvod do skautského myšlení Náš postup = Skautská metoda  skautský slib a zákon (slu ž ba)  osobní r ů st  symbolický rámec  p ř irozený sv ě t  vedoucí (v ů dce) jako pr ů vodce  u č ení se praktickou č inností  týmová práce

10 2012 / 2013 Metodica - teorie Metodica Úvod do skautského myšlení Náš postup = Skautská metoda  skautský slib a zákon (slu ž ba) - hodnoty vyjad ř ující cestu k dosa ž ení rozvoje dle princip ů skautingu - princip dobrovolného závazku jako výsledku sna ž ení - nezbytnost pochopení a ztoto ž n ě ní se se slibem a zákonem - slib jako milník na skautské stezce, sám o sob ě není cílem sám odkazuje na další sm ěř ování - d ů le ž itost v ů le č lena slib slo ž it

11 2012 / 2013 Metodica - teorie Metodica Úvod do skautského myšlení Náš postup = Skautská metoda  osobní r ů st - skautská výchova je stezkou s milníky – zkouškami - d ů le ž ité je vymezení cíle, se kterým se č len ztoto ž ní - d ů le ž ité je stanovení relativních cíl ů, zvládnutelných pro č lena - výchovný program

12 2012 / 2013 Metodica - teorie Metodica Úvod do skautského myšlení Skautský výchovný program má za úkol modernizovat, aktualizovat Junáka má p ř inášet výzvy, úkoly a zamyšlení, které jsou by d ě tem m ě ly obohacovat jejich nejen skautský ž ivot m ě la by d ě tem nabídnout kvalitn ě jší a sofistikovan ě jší trávení volné č asu m ě la by být vzorem pro vlastní oddílové stezky zajiš ť uje kontinuitu – nosí ji na sch ů zky, plní úkoly, podepisuje, ukazuje rodi čů m motivuje – porovnání s ostatními, snaha o zlepšení

13 2012 / 2013 Metodica - teorie Metodica Stezky Skautský výchovný program má za úkol modernizovat, aktualizovat Junáka má přinášet výzvy, úkoly a zamyšlení, které jsou by dětem měly obohacovat jejich nejen skautský život měla by dětem nabídnout kvalitnější a sofistikovanější trávení volné času měla by být vzorem pro vlastní oddílové stezky zajišťuje kontinuitu – nosí ji na schůzky, plní úkoly, podepisuje, ukazuje rodičům motivuje – porovnání s ostatními, snaha o zlepšení

14 2012 / 2013 Stezky Jak pracovat se skautskou stezkou krizovatka.skaut.cz/oddil/program/skauti- skautky/stezky Jak motivovat? Nezapomenuteln ě ji p ř edat P ř ipravit dobré programy Rozpracovaná jednotlivé oblasti v samostatných bro ž urách Hra Sacculus, postavy a pomocníci Výzvy Být sám namotivován a p ř ipraven Metodica – teorie

15 2012 / 2013 Metodica - teorie Metodica Úvod do skautského myšlení Stezky a jejich limity Nová č ci jsou ur č eni pro nová č ky ve skautu ne p ř echázející od vl č at do skaut ů 4 ž ivly skautských stup ňů mají podobné výzvy, úkoly Je pot ř eba dost výrazn ě a kontinuáln ě se stezkám v ě novat – p ř íprava i realizace Fantasy verze není pro ka ž dého ne v ž dy cht ě jí všichni spolupracovat – rodi č e, škola...

16 2012 / 2013 Metodica - teorie Metodica Úvod do skautského myšlení Náš postup = Skautská metoda  vedoucí (v ů dce) jako pr ů vodce - skauting staví na partnerství mezi dít ě tem a v ů dcem - pr ů vodce je respektovaný a v lepším p ř ípad ě i ž ádaný - pr ů vodce sv ěř uje č lenovi tolik práv, kolik č len svou odpov ě dností unese - pr ů vodce (spolu)vyty č uje cestu, plní servisní č innost - odm ě nou je další vlastní rozvoj

17 2012 / 2013 Metodica - teorie Metodica Úvod do skautského myšlení Náš postup = Skautská metoda  symbolický rámec - vyu ž ití symbol ů, fantazie, hravost - vyu ž ití prost ř edí k napln ě ní výchovných cíl ů - tradice

18 2012 / 2013 Metodica - teorie Metodica Úvod do skautského myšlení Náš postup = Skautská metoda  p ř irozený sv ě t - p ř íroda jako u č ebna, laborato ř, t ě locvi č na, noclehárnai kuchyn ě - skautská výchovná metoda neodpírá ani další p ř irozená prost ř edí – m ě sto, virtuální sv ě t

19 2012 / 2013 Metodica - teorie Metodica Úvod do skautského myšlení Náš postup = Skautská metoda  u č ení se praktickou č inností - learning by doing - u č ení se chybami, ne honba za dokonalostí - u č ení se zkušeností, dobrodru ž stvím

20 2012 / 2013 Metodica - teorie Metodica Úvod do skautského myšlení Náš postup = Skautská metoda  týmová práce - dru ž inový systém jako originální sou č ást skautské výchovné metody - sebevýchova v p ř irozené skupin ě - dru ž inový duch, ztoto ž n ě ní se s dru ž inou – oddílem - dru ž ina jako organizmus - týmové role, rádce - vztahy mezi dru ž inami - dobrá dru ž ina se pozná podle toho, ž e funguje i mimo oddíl, funguje p ř irozen ě ve v ě tšin ě ž ivotních situací

21 2012 / 2013 Metodica - teorie Metodica Úvod do skautského myšlení Náš zám ě r = Rozvoj jedince  t ě lesný  sociální  intelektuální  duchovní  Mravní

22 2012 / 2013 Metodica - teorie Metodica Úvod do skautského myšlení Rozvoj jedince osobní rozvoj je celoživotní nikdy nekončící proces tím, že se stáváte lepším člověkem vy, učíte být lepší vaše okolí naše chování, vzdělávání, rozvíjení sebe samotných je obousměrný proces - učím děti, aby byly dobré, šikovné, chytré jako já - ALE! učím se od dětí to, co nabízejí ony mně - učím se přijímat zpětnou vazbu, nastavování vlastního zrcadla Ideál – máme každý svůj ideál ke kterému bychom se rádi dopracovali - není dosažitelný, není statický, není neměnný

23 2012 / 2013 Metodica - teorie Metodica Úvod do skautského myšlení Rozvoj jedince být otevřený - nejsme uzavřená elita, která ví, ani nestřežíme skautské tajemství, které se předává z vůdců na členy naší snahou je být všestranní = ne jednostranní Nejsme učitelé – nezaměřujeme se pouze na intelektuální rozvoj Nejsme turistický ani vojenský oddíl – nezaměřujeme se jen na fyzičku Nejsme sociální pracovníci – pouze sociální rozvoj Nejsme kazatelé ani mravokárci – duchovní a mravní

24 2012 / 2013 Metodica - teorie Metodica Úvod do skautského myšlení Rozvoj jedince - duchovní zamýšlení se na principy skautingu a práce s nimi hloubání nad vlastním životem hledání ponaučení ze situací, které mě v životě a oddíle potkávají duchovní rozvoj může v mnohých oddílech vézt i k hledání Boha naslouchání ticha, hledání vnitřního klidu

25 2012 / 2013 Metodica - teorie Metodica Úvod do skautského myšlení Rozvoj jedince – t ě lesný fyzické zocelování sebe i dětí na výpravách, táborech sebepřekonávání se ve fyzicky a psychicky náročných situacích pravidelná fyzická činnost – cvičení, běhání, silové aktivity, pěší chůze dlouhé a pravidelné pochoďáky dbaní na zdravý životní styl aktivity tipu: výsadky, bitvy s meči, Geocaching,...

26 2012 / 2013 Metodica - teorie Metodica Úvod do skautského myšlení Rozvoj jedince – sociální časté setkávání se současných i bývalých členů oddílu setkávání se oddílů ve středisku či dalších spřízněných oddílů spolupráce s rodiči a dalšími podporovateli oddílu vytváření pevných vazeb mezi členy oddílu, vedení, stejně tak dobré a funkční vazby v blízkém okolí působení oddílu vnímání specifických potřeb jednotlivých členů oddílu umění naslouchat, případně poradit

27 2012 / 2013 Metodica - teorie Metodica Úvod do skautského myšlení Rozvoj jedince – mravní vedení k mravní hodnotám – takové hodnoty, které jsou většinovou společností vnímány jako pozitivní a potřebné k následování snaha o orientaci se v mravních hodnotách v případě setkání se s problémem, nezavírat před ním oči podpora a realizace aktivit, které jsou zaměřené na nějakým způsobem znevýhodněné skupiny – staří lidé, nemocní, děti v nemocnicích, dětské domovy, zvířátka uvědomování si hodnoty věcí, jak cenných – dataprojektor, tak symbolických – lesní domeček pro skřítky

28 2012 / 2013 Metodica - teorie Metodica Úvod do skautského myšlení Rozvoj jedince – intelektuální dát možnost seznámit se s děním kolem sebe – jak kulturním, tak politickým... možnost diskutovat o různých tématech, knihách, umění, životních postojích... být ve společnosti lidí různých sociálních skupin, různých názorů mít možnost názory a postoje vyslechnout, učit se diskutovat, naslouchat druhým, vnímat obsah jejich sdělení, argumentovat

29 2012 / 2013 Metodica - teorie Metodica Děkujeme za pozornost


Stáhnout ppt "2012 / 2013 Metodika - teorie Metodica. 2012 / 2013 Metodika - teorie Cíle katedry Metodica - zopakovat a p ř iblí ž it skautské principy, skautskou výchovnou."

Podobné prezentace


Reklamy Google