Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ROZPOČET a UZNATELNÉ NÁKLADY AKCE V Grantových schématech realizovaných Libereckým krajem v rámci Společného regionálního operačního programu (SROP) Zajišťuje.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ROZPOČET a UZNATELNÉ NÁKLADY AKCE V Grantových schématech realizovaných Libereckým krajem v rámci Společného regionálního operačního programu (SROP) Zajišťuje."— Transkript prezentace:

1 ROZPOČET a UZNATELNÉ NÁKLADY AKCE V Grantových schématech realizovaných Libereckým krajem v rámci Společného regionálního operačního programu (SROP) Zajišťuje Oddělení řízení grantových schémat (OŘGS), Krajský úřad Libereckého kraje, odbor hospodářského a regionálního rozvoje kraje Adresa: U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

2 UZNATELNÉ NÁKLADY GS 1.1 Podpora podnikání ve vybraných regionech DROBNÍ PODNIKATELÉ a MALÍ A STŘEDNÍ PODNIKATELÉ (MSP) Obecné pravidlo Z časového hlediska (výchozí a konečné datum uznatelnosti) mohou být za uznatelné náklady akcí považovány ty, které budou:  vynaloženy nejdříve ode dne registrace žádosti o udělení podpory,  realizovány nejpozději do 30.6.2008,  které jsou v souladu s legislativou ES, resp. s legislativou ČR (např. v oblasti zadávání veřejných zakázek, hospodářské soutěže a veřejné podpory podnikům, životního prostředí apod.).

3 UZNATELNÉ NÁKLADY GS 1.1 Podpora podnikání ve vybraných regionech DROBNÍ PODNIKATELÉ a MSP Obecné pravidlo  Uznatelný náklad musí být řádně doložen účetním dokladem; účetními doklady jsou ve smyslu § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, a jsou jimi zejména faktury, kupní smlouvy, leasingové smlouvy, pokladní doklady. (Účetní doklady týkající se akce musí být vedeny v samostatné složce, oddělená analytická účetní evidence k akci).  Uznatelný náklad musí dále být prokazatelně zaplacen ze strany konečného příjemce s výjimkou výdajů v naturáliích, odpisů a režijních nákladů. (Bližší informace naleznete v metodice Způsobilé výdaje).  Uznatelné náklady akce je nutné snížit jak u investičních tak i neinvestičních akcí o příjmy získané během doby realizace. Uznatelné náklady se snižují o tyto příjmy při podání žádosti, pokud jsou známy, nejpozději však v okamžiku podání poslední žádosti o proplacení výdajů na akci.

4 UZNATELNÉ NÁKLADY GS 1.1 Podpora podnikání ve vybraných regionech DROBNÍ PODNIKATELÉ a MSP Uznatelnost nákladů se člení především na: Investiční a neinvestiční náklady Tyto vychází ze zákona o účetnictví (podle pořizovací ceny – dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek x oběžný). INVESTIČNÍ NÁKLADY v rámci GS  Pořizovací cena hmotného majetku je vyšší než 40 000,- Kč  Pořizovací cena nehmotného majetku je vyšší než 60 000,- Kč  Technické zhodnocení - se pro tyto účely rozumí výdaje na dokončené nástavby, přístavby a stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace majetku, pokud převýšily u jednotlivého majetku částku 40 000 Kč. ( § 33 zákona č. 586/1992 Sb.,ve znění pozdějších předpisů, o daních z příjmů).  Soubory movitého majetku

5 UZNATELNÉ NÁKLADY - soubory movitých věcí a uznatelnost GS 1.1 Podpora podnikání ve vybraných regionech DROBNÍ PODNIKATELÉ a MSP Soubory movitých věcí budou uznatelné pouze výjimečně. (Investiční náklad = pořizovací cena vyšší než 40 000,- Kč), a to pokud se bude jednat zejména o PC sestavy (HW, monitor, klávesnice, myš) nebo o dílčí části výrobního celku.  Poznámka k souboru movitých věcí dle zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů „Hmotným majetkem se mj. rozumí: Samostatné movité věci, popřípadě soubory movitých věcí se samostatným technicko-ekonomickým určením, jejichž vstupní cena je vyšší než 40 000 Kč a mají provozně-technické funkce delší než jeden rok.. Souborem movitých věcí se samostatným technicko-ekonomickým určením se rozumí dílčí část výrobního či jiného celku. Soubor movitých věcí je nutné evidovat zvlášť tak, aby byly zajištěny průkazné technické i hodnotové údaje o jednotlivých věcech zařazených do souboru, určení hlavního funkčního předmětu a o všech změnách souboru (přírůstky, úbytky) včetně údajů o datu změny, rozsahu změny, vstupních cenách jednotlivých přírůstků nebo úbytků, celkové ceny souboru věcí a dále částky odpisů včetně jejich změn vyplývajících ze změny vstupní ceny souboru movitých věcí. Soubor movitých věcí se zařazuje do odpisové skupiny podle hlavního funkčního předmětu“.

6 UZNATELNÉ NÁKLADY- SEZNAM GS 1.1 Podpora podnikání ve vybraných regionech DROBNÍ PODNIKATELÉ Seznam uznatelných nákladů – DBORNÍ PODNIKATELÉ a) INVESTIČNÍ NÁKLADY  projektová dokumentace do 5 % celkových uznatelných nákladů akce ( náklady na PD; zpracování dokumentace k podání žádosti)  stavební část stavby  technologická část stavby  náklady na pořízení nových strojů a zařízení  nákup počítačů včetně základního vybavení a SW  nákup použitého strojního a technologického zařízení  nákup pozemku (do max. výše 10 % celkových uznatelných nákladů)  nákup ostatních nemovitostí  základní vnitřní vybavení (nezbytné předměty, které jsou přímo a výhradně spojené s účelem akce)  náklady na označení akce (informační tabule) Stavební práce a dodávky musí být: - specifikovány a označeny v podrobném rozpočtu k akci už při podání žádosti - řádně vedeny ve stavebním deníku - oceněny dle ceníku stavebních prací (Katalogu popisů a směrných cen stavebních prací)

7 UZNATELNÉ NÁKLADY- SEZNAM GS 1.1 Podpora podnikání ve vybraných regionech DROBNÍ PODNIKATELÉ Seznam uznatelných nákladů – DROBNÍ PODNIKATELÉ b) NEINVESTIČNÍ NÁKLADY (mohou tvořit maximálně 10% z celkových uznatelných nákladů akce)  režijní náklady ( do 5 % celkových uznatelných nákladů)  finanční a jiné náklady (bankovní poplatky za zřízení a vedení zvláštního bankovního účtu)  právní služby (náklady na právní poradenství – musí být prokázáno, že byly vynaloženy v souvislosti s realizací akce)  konzultační a jiné služby a činnosti (nákup těchto služeb)  notářské poplatky za ověření dokumentů (tyto nesmí být příjmem SR, kraje nebo obce)  odborné posudky (audit; nezbytné posudky v souvislosti s realizací akce)  náklady na bankovní záruky  subdodávky (pouze v případě, že přispívají k realizaci akce a vytvářejí hodnotu) c) DPH za podmínky, že konečný uživatel není plátcem DPH a nemá nárok na odpočet DPH na vstupu a zároveň se DPH musí vztahovat k položce rozpočtu, která je uznatelným výdajem.

8 UZNATELNÉ NÁKLADY- SEZNAM GS 1.1 Podpora podnikání ve vybraných regionech MALÍ A STŘEDNÍ PODNIKATELÉ Seznam uznatelných nákladů – MALÍ A STŘEDNÍ PODNIKATELÉ  pouze INVESTIČNÍ NÁKLADY náklady na investice do budov, pozemků (max. 10%), strojního a dalšího zařízení  DPH za podmínky, že konečný uživatel není plátcem DPH a nemá nárok na odpočet DPH na vstupu a zároveň se DPH musí vztahovat k položce rozpočtu, která je uznatelným výdajem.  Náklady na poradenské služby (nákup těchto služeb) pro jednotlivé akce malých a středních podnikatelů nesmí přesáhnout 50% nákladů vynaložených na poradenské služby.

9 NEUZNATELNÉ NÁKLADY- SEZNAM GS 1.1 Podpora podnikání ve vybraných regionech DROBNÍ PODNIKATELÉ a MSP  bytová výstavba  poplatky charakteru sankce (např. pokuty, penále)  režijní náklady žadatele nesouvisející s akcí  nákup osobních vozů  kancelářské vybavení pokud nesouvisí s akcí na výzkum a vývoj a nenaplňuje hlavní cíle opatření, zlepšení odborných dovedností, odborný výcvik apod.  DPH u plátců daně z přidané hodnoty  náklady na opravu (např. oprava a údržba strojů a zařízení)  náklady na právní spory  náklady na pořízení subdodávky od třetí osoby, která dodává konečnému uživatel za cenu vyšší, než jakou by dosáhl za stejných podmínek u běžného dodavatele či výrobce  manka, škody  daň z příjmu  silniční daň  daň z nemovitostí  daň z převodu nemovitostí  daň dědická  daň darovací  náklady na reprezentaci  náklady související s odměnami  správní poplatky, které jsou příjmem státního rozpočtu, rozpočtu krajů a obcí (např. výpis z katastru nemovitostí, výpis z obchodního rejstříku)  leasing SW  dlouhodobý nehmotný majetek (např. umělecká díla a předměty, výsledky výzkumu a vývoje vyjma know-how)  marže u leasingu  úroky z úvěru

10 UZNATELNÉ NÁKLADY GS 1.1 Podpora podnikání ve vybraných regionech DROBNÍ PODNIKATELÉ a MSP Vzhledem k širokému spektru činností, které jsou uvažovány pro podporu ve SROP a následně v tomto GS, je výčet uznatelných nákladů stanoven rámcově, přičemž je prioritně sledována příčinná souvislost mezi dosažením sledovaných cílů GS (indikátory) a jednotlivých nákladů na aktivity (akci).

11 UZNATELNÉ NÁKLADY GS 1.1 Podpora podnikání ve vybraných regionech DROBNÍ PODNIKATELÉ a MSP Tzn., že rozsah a položky nákladů musí být spjaty s dosažením cíle a naplněním příslušných indikátorů. Demonstrativní zobrazení logického rámce pro stanovení rozsahu nákladů.

12 UZNATELNÉ NÁKLADY GS 1.1 Podpora podnikání ve vybraných regionech DROBNÍ PODNIKATELÉ a MSP Skutečná výše poskytnuté podpory (grantu) na uznatelné náklady, bude stanovena až v rámci schvalování závěrečné zprávy akce a Žádosti o proplacení výdajů akce.

13 UZNATELNÉ NÁKLADY- čerpání podpory GS 1.1 Podpora podnikání ve vybraných regionech DROBNÍ PODNIKATELÉ a MSP Průběh čerpání veřejné podpory 1. Po ukončení realizace akce a proplacení všech uznatelných i neuznatelných nákladů ze strany konečného uživatele zašle konečný uživatel na OŘGS Závěrečnou zprávu k akci spolu s Žádostí o proplacení vynaložených výdajů akce. 2. OŘGS provede kontrolu na místě u příslušně akce a vypracuje Souhrnné osvědčení o provedené práci a zažádá o proplacení výdajů za grantové schéma, které zašle na příslušnou pobočku CRR a MMR. 3. Po obdržení finančních prostředků z MMR na zvláštní účet Libereckého kraje, vystaví neprodleně příslušný gestor GS příkaz k úhradě a zašle finanční prostředky na zvláštní účet konečného uživatele.

14 ROZPOČET AKCE GS 1.1 Podpora podnikání ve vybraných regionech DROBNÍ PODNIKATELÉ a MSP  Povinnou přílohou každé žádosti je i podrobný rozpočet akce a zdroje financování. Tyto formuláře jsou uvedeny v příloze č. 2 Pokynů pro žadatele a jsou závazné.  Podrobný rozpočet musí být sestaven na základě předběžné kalkulace (např. cenové nabídky). Podrobný rozpočet akce podrobně specifikuje údaje uváděné na příslušných listech formuláře ELZA. Podrobný rozpočet musí obsahovat úplný výčet všech uznatelných a neuznatelných nákladů akce.

15 ROZPOČET AKCE GS 1.1 Podpora podnikání ve vybraných regionech DROBNÍ PODNIKATELÉ a MSP Deklarace nákladů na akci v rozpočtu při podání žádosti a skutečný stav nákladů na akci při podání závěrečné zprávy k akci a žádosti o proplacení výdajů akce  Při sestavování rozpočtu resp. z něj stanovení celkových uznatelných nákladů je nutné dodržovat případné minimální a max. částky finanční podpory (grantu) určené ve výzvě k podávání žádostí. Výše podpory (grantu) Drobní podnikatelé – min. 233 300,- – max. 1 000 000,- Kč Malí a střední podnikatelé – min. 933 200,- – max. 3 715 000,- Kč  Plánované resp. skutečné náklady konečného uživatele musí být v průběhu akce a po jeho skončení prokazatelné a dohledatelné.

16 ROZPOČET AKCE GS 1.1 Podpora podnikání ve vybraných regionech DROBNÍ PODNIKATELÉ a MSP Příloha Rozpočet akce má 2 hlavní části: 1. Investiční výdaje akce 2. Neinvestiční výdaje akce

17 ROZPOČET AKCE GS 1.1 Podpora podnikání ve vybraných regionech DROBNÍ PODNIKATELÉ a MSP V rozpočtu je uvedena široká škála možných výdajů na jednotlivé akce. Vyberte pouze ty, které budete realizovat v souvislostí s akcí a případně dále specifikujte. Příklad: V části Investiční výdaje akce, vyberete řádek stroje a zařízení, vložte nový řádek a uveďte o jaký stroj se jedná např. CNC stroj na výrobu zárubní apod.

18 ROZPOČET AKCE GS 1.1 Podpora podnikání ve vybraných regionech DROBNÍ PODNIKATELÉ a MSP Uznatelnost uvedeného nákladu resp. konkrétní položky  po vyplnění položek rozpočtu vyplňte sloupec % z CUN (tj. celkové uznatelné náklady)  tzn., zda jde o nákladovou položku uznatelnou ze 100%, 0% případně jiný limit (5% - režijní výdaje, 10% - nákup pozemku apod.)  uznatelné náklady musí být v souladu s výčtem uznatelných nákladů a v souladu s cíli grantového schématu (naplněním indikátorů) uvedených v Pokynech pro žadatele (viz prezentace výše)

19 ROZPOČET AKCE- NÁKLADY NA PUBLICITU AKCE GS 1.1 Podpora podnikání ve vybraných regionech DROBNÍ PODNIKATELÉ a MSP Upozornění: Součástí každého rozpočtu by měly být náklady na publicitu akce!!! (výňatek z Pravidel pro publicitu v rámci SROP „Každý příjemce podpory v souvislosti s realizací akce je povinen informovat veřejnost včetně potenciálních žadatelů, že daná akce byla financována z finanční pomoci strukturálních fondů EU – SROP“). Poznámka: Drobní podnikatelé – náklady na publicitu jsou uznatelné v případě, že jde např. o informační tabule (PC nad 40 000,- Kč), v ostatních případech jde o uznatelné neinvestiční náklady, konzultační a jiné služby (nákup těchto služeb) a jsou limitovány 10% z CUN. MSP - náklady na publicitu nejsou uznatelné.

20 ROZPOČET AKCE- NÁKLADY NA PUBLICITU AKCE GS 1.1 Podpora podnikání ve vybraných regionech DROBNÍ PODNIKATELÉ a MSP Pojištění majetku  Nejsou uznatelnými náklady, avšak je důležité, aby tyto náklady subjekt uvedl do rozpočtu.  Konečný příjemce má za povinnost pojistit veškerý pojistitelný majetek (zejména koupený, nově budovaný nebo rekonstruovaný) pořizovaný z finanční pomoci SROP proti jeho poškození, zničení a ztrátě.  Doba pojištění sjednaná v pojistné smlouvě nesmí být kratší než 5 let ode dne platnosti smlouvy o poskytnutí finanční podpory (grantu)  Případná hlášení o pojistné události je konečný uživatel povinen neprodleně předložit OŘGS.

21 ROZPOČET AKCE- VZHLED FORMULÁŘE GS 1.1 Podpora podnikání ve vybraných regionech DROBNÍ PODNIKATELÉ a MSP

22 22 UZNATELNÉ NÁKLADY GS 1.1 Podpora podnikání ve vybraných regionech DROBNÍ PODNIKATELÉ a MSP Závěr Žadatel musí při zpracování rozpočtu a z něj vyplývající požadované výše finanční podpory (grantu) správně a pečlivě definovat UZNATELNÉ NÁKLADY AKCE. Tyto náklady resp. výše podpory (grantu) je uvedena ve smlouvě uzavřené mezi Libereckým krajem a konečným uživatelem, rozhodující je však závěrečná monitorovací zpráva k akci a Žádost o proplacení výdajů na akci. Po předložní této žádosti bude provedena kompletní kontrola realizace akce a s ní související náklady do úrovně jednotlivých položek. Pokud se při této kontrole zjistí nesoulad nebo neadekvátnost nákladu bude tento považován za neuznatelný a dojde tak k úměrnému snížení poskytnuté podpory (grantu). Aby byla eliminována takováto alternativa je vhodné se řídit metodickou příručkou Způsobilé výdaje, vydanou MMR, Pokyny pro žadatele a případně konzultovat jednotlivé nákladové položky a další záležitosti na OŘGS.

23 23 Kontakty Oddělení řízení grantových schémat Ing. Jan Klíma, finanční manažer tel: 485 226 536; e-mail: jan.klima@kraj-lbc.cz Bc. Hana Čepičková, grantový manažer tel: 48 5226 574; e-mail: hana.cepickova@kraj-lbc.cz


Stáhnout ppt "ROZPOČET a UZNATELNÉ NÁKLADY AKCE V Grantových schématech realizovaných Libereckým krajem v rámci Společného regionálního operačního programu (SROP) Zajišťuje."

Podobné prezentace


Reklamy Google