Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ROZPOČET a UZNATELNÉ NÁKLADY AKCE V Grantových schématech realizovaných Libereckým krajem v rámci Společného regionálního operačního programu (SROP) Zajišťuje.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ROZPOČET a UZNATELNÉ NÁKLADY AKCE V Grantových schématech realizovaných Libereckým krajem v rámci Společného regionálního operačního programu (SROP) Zajišťuje."— Transkript prezentace:

1 ROZPOČET a UZNATELNÉ NÁKLADY AKCE V Grantových schématech realizovaných Libereckým krajem v rámci Společného regionálního operačního programu (SROP) Zajišťuje Oddělení řízení grantových schémat (OŘGS), Krajský úřad Libereckého kraje, odbor rozvoje kraje Adresa: U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

2 UZNATELNÉ NÁKLADY GS 3.2 Sociální integrace v Libereckém kraji Obecné pravidlo Z časového hlediska (výchozí a konečné datum uznatelnosti) mohou být za uznatelné náklady akcí považovány ty, které budou:  vynaloženy nejdříve ode dne registrace žádosti o udělení podpory,  realizovány nejpozději do 30.6.2006,  které jsou v souladu s legislativou ES, resp. s legislativou ČR (např. v oblasti zadávání veřejných zakázek, hospodářské soutěže a veřejné podpory podnikům, životního prostředí apod.).

3 UZNATELNÉ NÁKLADY GS 3.2 Sociální integrace v Libereckém kraji Obecné pravidlo  Uznatelný náklad musí být řádně doložen účetním dokladem; účetními doklady jsou ve smyslu § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, a jsou jimi zejména faktury, kupní smlouvy, leasingové smlouvy, pokladní doklady – max. do 5 000,- Kč.. (Účetní doklady týkající se akce musí být vedeny v samostatné složce, oddělená analytická účetní evidence k akci).  Uznatelný náklad musí dále být prokazatelně zaplacen ze strany konečného příjemce s výjimkou výdajů v naturáliích, odpisů a režijních nákladů. (Bližší informace naleznete v metodice Způsobilé výdaje).  Uznatelné náklady akce je nutné snížit jak u investičních tak i neinvestičních akcí o příjmy získané během doby realizace. Uznatelné náklady se snižují o tyto příjmy při podání žádosti, pokud jsou známy, nejpozději však v okamžiku podání poslední žádosti o proplacení výdajů na akci.

4 UZNATELNÉ NÁKLADY GS 3.2 Sociální integrace v Libereckém kraji Uznatelnost nákladů se dělí především na: Investiční a Neinvestiční náklady Členění vychází ze zákona o účetnictví (podle pořizovací ceny – dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek x oběžný). INVESTIČNÍ NÁKLADY v rámci GS  Pořizovací cena hmotného majetku je vyšší než 40 000,- Kč  Pořizovací cena nehmotného majetku je vyšší než 60 000,- Kč  Technické zhodnocení - se pro tyto účely rozumí výdaje na dokončené nástavby, přístavby a stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace majetku, pokud převýšily u jednotlivého majetku částku 40 000 Kč. ( § 33 zákona č. 586/1992 Sb.,ve znění pozdějších předpisů, o daních z příjmů).  Soubory movitého majetku  ostatní náklady jsou považovány za NEINVESTIČNÍ

5 UZNATELNÉ NÁKLADY GS 3.2 Sociální integrace v Libereckém kraji Obecná pravidla a limity  V rámci GS jsou uznatelné pouze NEINVESTIČNÍ NÁKLADY  V rámci GS jsou uznatelným nákladem i náklady vzniklé u partnera  Náklady na nákup nového a použitého zařízení a vybavení a na splátky leasingových smluv by neměly přesáhnout 25% z uznatelných nákladů akce  Náklady na nákup služeb nesmí přesáhnout 49% z uznatelných nákladů akce  Režijní náklady nesmí přesáhnout 7% z uznatelných nákladů akce  Mzdové příspěvky nesmí přesáhnout 2 násobku minimální mzdy a zároveň 75% z hrubého příjmu pro dané místo

6 UZNATELNÉ NÁKLADY- SEZNAM GS 3.2 Sociální integrace v Libereckém kraji Seznam uznatelných nákladů  osobní náklady - hrubá mzda nových zaměstnanců, která vznikla v souvislosti s plněním akce, a to vč. příspěvku na zákonné zdravotní, sociální a důchodové pojištění placené zaměstnavatelem; - náklady na dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti § 236,237 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů  tyto výdaje nesmí přesáhnout obvyklou výši v daném místě a čase  čas skutečně strávený realizací akce je třeba dokladovat pracovními smlouvami (náplň pracovní činnosti) a pracovními výkazy jednotlivých osob min. s uvedením datum, prováděná činnost, počet hodin strávených touto činností. (pracovní smlouvy nejsou samozřejmě relevantní v případě dohod)

7 UZNATELNÉ NÁKLADY GS 3.2 Sociální integrace v Libereckém kraji Seznam uznatelných nákladů  cestovní náhrady (např. ubytování, cestovné a stravné) personálu, který je přímo zapojen do realizace akce za předpokladu, že náhrady odpovídají cenám obvyklým a nepřesahují míru obvykle akceptovanou poskytovatelem grantu (včetně letenek turistickou třídou: - cestovní náhrady pro české občany se stanovují v souladu s platnou českou legislativou (zákon č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění pozdějších předpisů), - „per diems“ pro cizince v ČR se stanovují podle sazeb EU;  výdaje na nákup nového vybavení a zařízení, které jsou nezbytné pro akci, jejíž součástí je výzkum, vývoj, nebo odborný výcvik, např. počítačové vybavení, připojení k síti pro přenos informací a počítačů ve školicích, výcvikových či výzkumných centrech; vybavení k výuce; strojní zařízení pro výuku či zlepšení odborných dovedností a dále nezbytné předměty, které jsou přímo a výhradně spojené s účelem akce, jak je dohodnuto ve schválené akci: - výdaje na nákup jedné položky nového vybavení či zařízení hmotného majetku (u PC se jednou položkou rozumí celá PC sestava, tj. počítač, monitor, klávesnice, myš) nesmí přesáhnout částku 40 000 Kč, - výdaje na nákup jedné položky nehmotného majetku nesmí přesáhnout částku 60 000 Kč;

8 UZNATELNÉ NÁKLADY GS 3.2 Sociální integrace v Libereckém kraji Seznam uznatelných nákladů  výdaje na nákup použitého zařízení při dodržení následujících podmínek: - prodejce použitého zařízení vystaví prohlášení, ve kterém potvrdí, že toto nebylo ani jednou v průběhu uplynulých sedmi let získáno prostřednictvím státní dotace nebo podpory Společenství, - použité zařízení musí být oceněno znaleckým posudkem vyhotoveným znalcem a kupní cena nesmí být vyšší než cena zjištěná znaleckým posudkem, ten nesmí být starší 3 měsíců, - cena použitého zařízení nesmí přesáhnout jeho tržní cenu, - cena musí být rovněž nižší než výdaje na obdobné, avšak nové zařízení, - pořízení bude doloženo dokladem, že zařízení splňuje platné normy a standardy, - výdaje na nákup jedné položky použitého zařízení nesmí přesáhnout částku 40 000 Kč;  nájem/splátky operativního leasingu zařízení a budov je uznatelný výdaj za těchto předpokladů: - jedná se o splátky operativního leasingu (smlouva o zpravidla krátkodobém pronájmu, kdy se po jeho ukončení najatá věc vrací pronajímateli, vlastnické právo na nájemce nepřechází), - nájemce musí prokázat, že leasingová smlouva je nejhospodárnější metodou k získání předmětu nájmu, - pokud bude zjištěno, že např. výdaje za pronájem by byly nižší, nadbytečné výdaje budou z uznatelných nákladů odečteny, - pokud grant přijímá nájemce, grant musí být používán na výdaje nájmu, - pokud budova nebo zařízení jsou využívány k jiným účelům, které přímo nesouvisí s cíly akce, uznatelná bude pouze poměrná část těchto nákladů (metodika výpočtu musí být zachována po celou dobu akce včetně závěrečného vyúčtování a případného auditu);

9 UZNATELNÉ NÁKLADY GS 3.2 Sociální integrace v Libereckém kraji Seznam uznatelných nákladů  výdaje na nákup drobného hmotného majetku, který je pro realizaci nezbytný (majetek, o kterém účetní jednotka rozhodla, že není dlouhodobým hmotným majetkem s dobou použitelnosti delší než jeden rok).  odpisy vlastního dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, jehož využívání je nezbytné a přímo souvisí s cíli akce za splnění následujících podmínek: - k nákupu tohoto nemovitého majetku nebo zařízení nedošlo za přispění státní dotace nebo podpory Společenství, - pokud je majetek využíván i k jiným účelům, které přímo nesouvisí s cíli akce, uznatelná bude pouze poměrná část těchto nákladů, metodika výpočtu musí být zachována po celou dobu akce včetně závěrečného vyúčtování a případného auditu - odpisy se vztahují výlučně na období realizace akce, - pro způsobilost odpisů musí příjemce doložit pořizovací cenu majetku účetním dokladem, - majetek bude odepisovat podle svého účetního odpisového plánu, ale maximálně do výše poměrné části ročních odpisů stanovené s přesností na měsíce či dny připadající na dobu realizace, - výše ročních odpisů se stanoví jako podíl pořizovací ceny a příslušné doby odpisování stanovené pro účely daně z příjmu pro jednotlivé druhy majetku, - odpisy se zaokrouhlují na celé koruny nahoru, - životnost majetku se určí podle § 30 zákona ČNR č.586/1992 Sb., o daních z příjmů, a přílohy č. 1 k tomuto zákonu;

10 UZNATELNÉ NÁKLADY GS 3.2 Sociální integrace v Libereckém kraji Seznam uznatelných nákladů  režijní výdaje za podmínky, že jejich základem jsou skutečné výdaje přímo související s realizací akce spolufinancované z grantového schématu a jsou určeny v poměru dané činnosti za pomoci nestranné a oprávněné metody, musí být prokazatelně doloženy; metodika výpočtu musí být zachována po celou dobu akce včetně závěrečného vyúčtování a případného auditu, jedná se o tyto výdaje: - výdaje na nájem kanceláře, nákup vody, paliv a energie, telefon, fax, internet, úklid a údržbu, - z výpočtu částky za nájem by měla být zřejmá skutečná roční výše nájemného žadatele, - doba, po kterou byla kancelář/část budovy pro akci využívána a výsledné uznatelné výdaje na nájemné, poplatky za nákup vody, paliv a energie, telefon, fax, internet, úklid a údržbu by měly být stanoveny obdobně, - režijní náklady akce by neměly překročit 7% celkových uznatelných nákladů akce;

11 UZNATELNÉ NÁKLADY GS 3.2 Sociální integrace v Libereckém kraji Seznam uznatelných nákladů  výdaje na opravu a údržbu pouze pokud souvisejí s položkami, které jsou uvedeny jako uznatelné výdajové položky ve schválené žádosti a v rámci životnosti akce: - opravou se rozumí odstranění účinku částečného fyzického opotřebení nebo poškození za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu, - uvedením do provozuschopného stavu se rozumí provedení opravy i s použitím jiných než původních materiálů, dílů, součástí nebo technologií, pokud tím nedojde k technickému zhodnocení;  výdaje vyplývající ze smluv uzavřených s dodavateli za podmínky, že s dodavateli bude uzavřena smlouva, v níž budou specifikovány aktivity a jejich rozsah včetně přehledu uznatelných výdajů s nimi spojenými a ve které se dodavatel zaváže k: - plnění všech pravidel a podmínek smlouvy uzavřené mezi poskytovatelem a příjemcem grantu, - poskytnutí nezbytných informací týkajících se dodavatelských činností orgánům provádějící audit a kontrolu, - uchování účetní dokumentace po dobu 10 let po provedení poslední platby na účet konečného uživatele, - povinnosti přiznat jakýkoli příjem vzniklý v průběhu akce či z výstupů akce, - výdaje na dodávky nesmí převýšit 49 % celkových nákladů akce, - postup pro uzavírání dodavatelských smluv se řídí zákonem č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách;

12 UZNATELNÉ NÁKLADY GS 3.2 Sociální integrace v Libereckém kraji Seznam uznatelných nákladů  výdaje vyplývající přímo ze smlouvy, např.: - šíření informací, - specifické hodnocení akce, - pojištění, - bankovní poplatky za založení a vedení oddělených samostatných účtů;  výdaje na právní poradenství, notářské poplatky, výdaje na technickou a finanční expertizu, pokud musely být vynaloženy v souvislosti s realizací akce, jsou v souladu s cíli opatření a pokud jsou nezbytné k realizaci akce;  výdaje na dokončení drobné stavební úpravy spojené s úpravou pracovního místa nebo ty, které usnadní přístup osobám zdravotně postiženým, do výše 40 000,- Kč na jednotlivý majetek v úhrnu v jednom zdaňovacím období;  výdaje na přímou podporu jednotlivcům, tj. - výdaje na ubytování, cestovné a stravné účastníků rezidenčních školení, - příspěvek na péči o dítě a další závislé osoby pro účastníky vzdělávacích akcí;

13 UZNATELNÉ NÁKLADY GS 3.2 Sociální integrace v Libereckém kraji Seznam uznatelných nákladů  mzdové příspěvky pro cílové skupiny do výše dvojnásobku minimální mzdy a zároveň maximálně 75 % z hrubého příjmu pro dané pracovní místo;  daň z přidané hodnoty: - u žadatele, který není plátcem DPH a tudíž nemá nárok na odpočet DPH na vstupu, je DPH považováno za uznatelné, musí být doloženo příslušnými daňovými doklady a čestným prohlášením žadatele, že není plátcem DPH, - žadatel, který je plátcem DPH, má nárok podle zákona č. 235/2004 Sb. na odpočet DPH na vstupu, a DPH není tudíž uznatelným výdajem. U plátců DPH není DPH uznatelným výdajem ani v případě, že si plátce DPH neuplatní nárok na odpočet daně na vstupu, - v případě, že žadatel je povinen podle § 72 odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb. krátit odpočet DPH na vstupu, je uznatelným výdajem část DPH na vstupu, která byla koeficientem zkrácena

14 NEUZNATELNÉ NÁKLADY- SEZNAM GS 3.2 Sociální integrace v Libereckém kraji  Veškeré INVESTIČNÍ NÁKLADY výdaje na zaměstnance, kteří se na akci nepodílejí přímo výdaje na zaměstnance, kteří se na akci nepodílejí přímo finanční leasing finanční leasing výdaje vzniklé před oficiálním dnem registrace akce a po dni ukončení akce (mimo smluvní výdaje vzniklé před oficiálním dnem registrace akce a po dni ukončení akce (mimo smluvní vztah) vztah) úroky z půjček, pokuty, finanční tresty a právní výlohy související s právním sporem úroky z půjček, pokuty, finanční tresty a právní výlohy související s právním sporem vedení běžného účtu, bankovní poplatky (pokud nevyplývají ze smlouvy) vedení běžného účtu, bankovní poplatky (pokud nevyplývají ze smlouvy) DPH, o jehož vrácení je možné právoplatně žádat; organizace, které se rozhodnou DPH, o jehož vrácení je možné právoplatně žádat; organizace, které se rozhodnou nepožadovat vrácení vratné DPH, nemohou DPH vykazovat jako uznatelný náklad nepožadovat vrácení vratné DPH, nemohou DPH vykazovat jako uznatelný náklad jiné daně (silniční daň, daň z nemovitostí, daň darovací, daň dědická apod.) jiné daně (silniční daň, daň z nemovitostí, daň darovací, daň dědická apod.) správní poplatky (výpis z katastru nemovitostí, výpis z obchodního rejstříku apod.) správní poplatky (výpis z katastru nemovitostí, výpis z obchodního rejstříku apod.) výdaje, které jsou součástí likvidace společnosti výdaje, které jsou součástí likvidace společnosti výdaje na právní spory vzniklé v souvislosti s určitou akcí, např. výdaje na uhrazení soudního poplatku, na pořízení důkazů, na právní zastoupení v případě sporu výdaje na právní spory vzniklé v souvislosti s určitou akcí, např. výdaje na uhrazení soudního poplatku, na pořízení důkazů, na právní zastoupení v případě sporu

15 NEUZNATELNÉ NÁKLADY- SEZNAM GS 3.2 Sociální integrace v Libereckém kraji odstupné odstupné platby příspěvků do soukromých penzijních fondů platby příspěvků do soukromých penzijních fondů peněžitá pomoc v mateřství peněžitá pomoc v mateřství výdaje na zaměstnance, které svým charakterem mají zejména stabilizační funkci (příspěvky na penzijní přiipojištění, životní pojištění, dary k životním jubileím, příspěvky na rekreaci apod.) výdaje na zaměstnance, které svým charakterem mají zejména stabilizační funkci (příspěvky na penzijní přiipojištění, životní pojištění, dary k životním jubileím, příspěvky na rekreaci apod.) nedobytné pohledávky nedobytné pohledávky nájemné, kdy je žadatel vlastníkem nemovitosti nebo ji užívá zdarma nájemné, kdy je žadatel vlastníkem nemovitosti nebo ji užívá zdarma debetní úroky, výdaje směnečné a jiné čistě finanční výdaje debetní úroky, výdaje směnečné a jiné čistě finanční výdaje výdaje spojené s přípravou akce (platby konzultantům, kteří pomáhají s vyplňováním žádostí či žádostí o platby) výdaje spojené s přípravou akce (platby konzultantům, kteří pomáhají s vyplňováním žádostí či žádostí o platby) smlouvy o splátkovém prodeji smlouvy o splátkovém prodeji

16 UZNATELNÉ NÁKLADY GS 3.2 Sociální integrace v Libereckém kraji Vzhledem k širokému spektru činností, které jsou uvažovány pro podporu ve SROP a následně v tomto GS, je výčet uznatelných nákladů stanoven rámcově, přičemž je prioritně sledována příčinná souvislost mezi dosažením sledovaných cílů GS (indikátory) a jednotlivých nákladů na aktivity (akci).

17 UZNATELNÉ NÁKLADY GS 3.2 Sociální integrace v Libereckém kraji Tzn., že rozsah a položky nákladů musí být spjaty s dosažením cíle a naplněním příslušných indikátorů. Demonstrativní zobrazení logického rámce pro stanovení rozsahu nákladů.

18 UZNATELNÉ NÁKLADY GS 3.2 Sociální integrace v Libereckém kraji Skutečná výše poskytnuté podpory (grantu) na uznatelné náklady, bude stanovena až v rámci schvalování závěrečné zprávy akce a Žádosti o proplacení výdajů akce.

19 UZNATELNÉ NÁKLADY- čerpání podpory GS 3.2 Sociální integrace v Libereckém kraji Průběh čerpání veřejné podpory 1. Po ukončení realizace akce a proplacení všech uznatelných i neuznatelných nákladů ze strany konečného uživatele zašle konečný uživatel na OŘGS Závěrečnou zprávu k akci spolu s Žádostí o proplacení vynaložených výdajů akce. 2. OŘGS provede kontrolu na místě u příslušné akce a vypracuje Souhrnné osvědčení o provedení práce a zažádá o proplacení výdajů na grantové schéma, které zašle na příslušnou pobočku CRR a MMR. 3. Po obdržení finančních prostředků z MMR na zvláštní účet Libereckého kraje, vystaví neprodleně příslušný gestor GS příkaz k úhradě a zašle finanční prostředky na zvláštní účet konečného uživatele.

20 ROZPOČET AKCE GS 3.2 Sociální integrace v Libereckém kraji  Povinnou přílohou každé žádosti je i podrobný rozpočet akce a zdroje financování. Tyto formuláře jsou uvedeny v příloze č. 2 Pokynů pro žadatele a jsou závazné.  Podrobný rozpočet by měl být sestaven na základě předběžné kalkulace (např. cenové nabídky). Podrobný rozpočet akce podrobně specifikuje údaje uváděné na příslušných listech formuláře ELZA. Podrobný rozpočet musí obsahovat úplný výčet všech uznatelných a neuznatelných nákladů akce.

21 ROZPOČET AKCE GS 3.2 Sociální integrace v Libereckém kraji Deklarace nákladů na akci v rozpočtu při podání žádosti a skutečný stav nákladů na akci při podání závěrečné zprávy k akci a žádosti o proplacení výdajů akce  Při sestavování rozpočtu resp. z něj stanovení celkových uznatelných nákladů je nutné dodržovat případné min. a max. částky CUN a finanční podpory (grantu) určené ve výzvě k podávání žádostí. Výše celkových uznatelných nákladů (CUN) min. – 300 000,- (u NNO), v ostatních případech 341 000,- max. není omezena Výše podpory (grantu) min. – 300 000,- Kč max. 5 000 000,- Kč  Plánované resp. skutečné náklady konečného uživatele musí být v průběhu akce a po jeho skončení prokazatelné a dohledatelné.

22 ROZPOČET AKCE GS 3.2 Sociální integrace v Libereckém kraji Příloha Rozpočet akce má 2 hlavní části: 1. Investiční výdaje akce 2. Neinvestiční výdaje akce

23 ROZPOČET AKCE GS 3.2 Sociální integrace v Libereckém kraji V rozpočtu je uvedena široká škála možných výdajů na jednotlivé akce. Vyberte pouze ty, které budete realizovat v souvislosti s akcí a případně dále specifikujte. Příklad: V části Neinvestiční výdaje akce, vyberete řádek pronájem prostor, vložte nový řádek a specifikujte např. pronájem výstavních prostor, pronájem kancelářských prostor apod.

24 ROZPOČET AKCE GS 3.2 Sociální integrace v Libereckém kraji Uznatelnost uvedeného nákladu resp. konkrétní položky ve formuláři rozpočtu  po vyplnění položek rozpočtu vyplňte sloupec % z CUN (tj. celkové uznatelné náklady)  tzn., zda jde o nákladovou položku uznatelnou ze 100%, 0% případně jiný limit (7% - režijní náklady, 25% - nákup zařízení a vybavení, 75% mzdové příspěvky apod.)  uznatelné náklady musí být v souladu s výčtem uznatelných nákladů a v souladu s cíli grantového schématu (naplněním indikátorů) uvedených v Pokynech pro žadatele (viz prezentace výše)

25 ROZPOČET AKCE- NÁKLADY NA PUBLICITU AKCE GS 3.2 Sociální integrace v Libereckém kraji Upozornění: Součástí každého rozpočtu by měly být náklady na publicitu akce!!! (výňatek z Pravidel pro publicitu v rámci SROP „Každý příjemce podpory v souvislosti s realizací akce je povinen informovat veřejnost včetně potenciálních žadatelů, že daná akce byla financována z finanční pomoci strukturálních fondů EU – SROP“). Poznámka: Náklady na publicitu jsou v tomto GS uznatelným nákladem a jedná se o výdaje vyplývající přímo ze smlouvy – šíření informací

26 ROZPOČET AKCE- VZHLED FORMULÁŘE GS 3.2 Sociální integrace v Libereckém kraji

27 27 UZNATELNÉ NÁKLADY GS 3.2 Sociální integrace v Libereckém kraji Závěr Žadatel musí při zpracování rozpočtu správně a pečlivě definovat UZNATELNÉ NÁKLADY AKCE. Tyto náklady a z nich vyplývající výše podpory (grantu) bude uvedena ve smlouvě uzavřené mezi Libereckým krajem a konečným uživatelem, rozhodující je však závěrečná monitorovací zpráva k akci a Žádost o proplacení výdajů na akci. Po předložní této žádosti bude provedena kompletní kontrola realizace akce a s ní související náklady do úrovně jednotlivých položek. Pokud se při této kontrole zjistí nesoulad nebo neadekvátnost nákladu bude tento považován za neuznatelný a dojde tak k úměrnému snížení poskytnuté podpory (grantu). Aby byla eliminována takováto situace je vhodné se řídit metodickou příručkou Způsobilé výdaje vydanou MMR, Pokyny pro žadatele a případně konzultovat jednotlivé nákladové položky a další záležitosti na OŘGS.

28 28 Kontakty Oddělení řízení grantových schémat Ing. Jan Klíma, finanční manažer tel: 485 226 536; e-mail: jan.klima@kraj-lbc.cz Mgr. Martina Fialová, projektový manažer tel: 48 5226 323; e-mail: martina.fialova@kraj-lbc.cz


Stáhnout ppt "ROZPOČET a UZNATELNÉ NÁKLADY AKCE V Grantových schématech realizovaných Libereckým krajem v rámci Společného regionálního operačního programu (SROP) Zajišťuje."

Podobné prezentace


Reklamy Google