Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Občanské právo hmotné I. Seminář 3. Právní skutečnosti I

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Občanské právo hmotné I. Seminář 3. Právní skutečnosti I"— Transkript prezentace:

1

2 Občanské právo hmotné I. Seminář 3. Právní skutečnosti I
Občanské právo hmotné I. Seminář 3. Právní skutečnosti I. – právní úkony, smlouvy (c) Mgr. Pavel Petr 2008

3 Občanské právo hmotné I.
Náslech ze soudního řízení Termín odevzdání prvního náslechu  (na semináři)  Kdo bude nepřítomen pošle po spolužákovi! (c) Mgr. Pavel Petr 2008

4 Právní skutečnosti Právně relevantní jevy (společenské přírodní jevy) se kterými normy spojují vznik, změnu a zánik právních vztahů Dále uměle konstruované skutečnosti, které nemají své vyjádření v objektivní realitě (fikce §36/4 ObčZ) (c) Mgr. Pavel Petr 2008

5 Právní skutečnosti vs. Právní tituly
(c) Mgr. Pavel Petr 2008

6 Právní skutečnosti (členění dle působení lidské vůle)
Objektivní Subjektivní (c) Mgr. Pavel Petr 2008

7 Objektivní právní skutečnosti
Jde o právní skutečnosti, které nejsou přímo závislé na volním lidském chování. Jsou jimi různé neosobní přírodní a společenské jevy různého druhu, charakteru a povahy, s nimiž objektivní právo spojuje právní následky (nejčastěji jde o událost). Živelní události, výsledky působení přírodních zákonitostí, biologických procesů (narození, smrt apod.) Zvláštní postavení má čas, resp. jeho plynutí (lhůta, doba, termín apod.) (c) Mgr. Pavel Petr 2008

8 Události Předvídatelné Nepředvídatelné Odvratitelné Neodvratitelné
Vyšší moc (vis maior) za daných podmínek objektivně nepředvídatelná a objektivně neodvratitelná Absolutní – činnosti člověka neovlivněné (výbuch sopky) Relativní – činnosti člověka ovlivněné (smrt způsobená vraždou) (c) Mgr. Pavel Petr 2008

9 Subjektivní právní skutečnosti
Lidské chování v nejširším smyslu Vyjma chování osob stižených duševní poruchou, nezletilců Chování podle práva Právní úkony, úřední úkony st. org.- zaměřenost na způsobení právních účinky Chování, které je bez úmyslu způsobit právní účinky (vytvoření autorského díla aj.) Chování protiprávní (c) Mgr. Pavel Petr 2008

10 Právní skutečnosti (členění dle doby působení)
Jednorázové (předání věci, nabytí vlastnického práva převzetím věci) Trvající (stavy, protiprávní stav; opětovně vyvolává právní účinky, manželství a existence SJM) (c) Mgr. Pavel Petr 2008

11 Právní skutečnosti (členění dle nutnosti důkazu)
Vychází se především z reálně existujících skutečností, které je však třeba v zájmu právní jistoty ověřit. Míra důkazu občanskoprávních skutečností není stejná, a proto se rozlišují: 1.skutečnosti dokázané, které lze dokázat stanoveným způsobem a jejich existence takto byla dokázána (existence kupní smlouvy), 2.skutečnosti známé (notorické - notorieta), u nichž se nevyžaduje provedení důkazu o jejich existenci (1.leden je vždy svátek), 2.1. obecně známé (věk, kdy vzniká plná způsobilost k právním úkonům) 2.2. úředně známé (skutečnost, že osoba byla zbavena způsobilosti k právním úkonům) 3.skutečnosti předpokládané (prezumované) - domněnky. (c) Mgr. Pavel Petr 2008

12 Domněnky Vyvratitelné
Pokládány za existující pokud se neprokáže opak (prezumpce zavinění) Nevyvratitelné Existují bezpodmínečně, není připuštěn důkaz opaku §47/2 ObčZ (uvozováno: „platí,že…aj) (c) Mgr. Pavel Petr 2008

13 Právní úkony Souvisí se zásadou privátní autonomie subjektů, resp. stricto sensu se smluvní svobodou Právním úkonem projev vůle směřující zejména ke vzniku těch práv nebo povinností, které právní předpisy s takovým projevem spojují (§34) (c) Mgr. Pavel Petr 2008

14 Pojmové znaky právního úkonu
1.projev vůle, 2.zaměření projevu vůle, 3.uznání projevu vůle právním řádem, 4.nastoupení následků, které jednající svým projevem vůle zamýšlel vyvolat. (c) Mgr. Pavel Petr 2008

15 Projev vůle Vůle psychická kategorie (co si myslíte, co chcete?
Projev této vůle (objektivně vnímatelný (v autorském právu se hovoří o tzv. efemérní materializaci (zhmotnění myšlenky)) Výslovný (nominatim, expresis verbis) psaná, mluvená řeč, kývnutí hlavy Konkludentní (facta concludentia) z jednání nesmlouvavě vyplývá, že jednání je projevem určité vůle – roztrhání závěti, opomenutí, nereagování na ofertu Zvláštní význam má mlčení – neplatí, že kdo mlčí souhlasí, římané tvrdili, že kdo mlčí jistě se nepřiznává, ale je také pravdou, že ani nezapírá  VISS! (c) Mgr. Pavel Petr 2008

16 Zaměření projevu vůle Vůle musí směřovat k
Vzniku právního vztahu (uzavření smlouvy) Změně právního vztahu (splnění podmínky) Zániku právního vztahu (splacení dluhu) Vůle učiněná v žertu, hře, výuce apod. nemá vůli způsobit právní následky (c) Mgr. Pavel Petr 2008

17 Projev vůle právem uznaný + nastoupení právních účinků
Považovaný za právní úkon Spojeny určité následky (c) Mgr. Pavel Petr 2008

18 Obsah právního úkonu Projev vůle (essentialia negotii)
Objektivně stanovené (právní norma) Subjektivně stanovené (dohoda) Pravidelné složky (naturalia negotii) Zpravidla se vyskytují Dohoda o místě času a plnění Nahodilé (vedlejší) složky (accidentalia negotii) Podmínky, stanovení doby apod. (c) Mgr. Pavel Petr 2008

19 Typy právních úkonů Typické Právním řádem regulovány /nominátní/
Nájemní smlouva Atypické Nejsou pojmenované /inominátní/ Trojstranná smlouva o inkasu Smíšené Kombinace Nesmí se vzájemně vylučovat, nesmí být in freaudem legis! (c) Mgr. Pavel Petr 2008

20 Typy právních úkonů Typické Právním řádem regulovány /nominátní/
Nájemní smlouva Atypické Nejsou pojmenované /inominátní/ Trojstranná smlouva o inkasu Smíšené Kombinace Nesmí se vzájemně vylučovat, nesmí být in freaudem legis! (c) Mgr. Pavel Petr 2008

21

22

23 Smlouvy Dvoustranný právní úkon (c) Mgr. Pavel Petr 2008


Stáhnout ppt "Občanské právo hmotné I. Seminář 3. Právní skutečnosti I"

Podobné prezentace


Reklamy Google