Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Příští téma: Jedinečnost Bible Nejstarší překlady Bible v českých zemích Vliv Bible Orientace v Bibli Přínos Bible.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Příští téma: Jedinečnost Bible Nejstarší překlady Bible v českých zemích Vliv Bible Orientace v Bibli Přínos Bible."— Transkript prezentace:

1

2 Příští téma: Jedinečnost Bible Nejstarší překlady Bible v českých zemích Vliv Bible Orientace v Bibli Přínos Bible

3 Proč a jak číst Bibli Kurz Bible č.2. Jozef Bajusz

4 Bible je jedinečná 1. Je jedinečně rozšířená1. Je jedinečně rozšířená Odhaduje se, že za rok se prodá 44 miliónů výtisků Bible. V USA na hlavu 6,8 výtisků The Times: „Zapome ň te na moderní britské spisovatele a lákadla TV – každý rok se nejvíce prodává Bible!“ Je přeložena do více než 2000 jazyků a nářečí.

5 Bible je jedinečná 2. Je v ní jedinečná moc2. Je v ní jedinečná moc Přivádí na tisíci místech milióny lidí : do nového světa k novému životu. Stále roste zájem o okultní věci. Lidé hledají kontakt s nadpřirozenem. DOBROZLO

6 Bible je jedinečná 3. Je jedinečná svou nezničitelností.3. Je jedinečná svou nezničitelností. -bible zakazována, ničena, vyvrácená, přesto milována, chráněná, přepisována,… přesto milována, chráněná, přepisována,… „I stalo se k Jeremjášovi slovo Hospodinovo poté, když král spálil svitek se slovy, která zapsal Báruk z Jeremjášových úst: "Znovu si vezmi jiný svitek a napiš na n ě j všechna p ř edešlá slova, která byla na svitku p ř edešlém, který Jójakím, král judský, spálil. Jr 36,28

7 Bible je jedinečná 1. Je jedinečně rozšířená 2. Je v ní jedinečná moc 3. Je jedinečně vzácná

8 Bůh promluvil "Je napsáno: ‚ Č lov ě k nebude živ jen chlebem, ale každým slovem, které vychází z Božích úst.‚ Mat 4,4 Hovoří k lidem skrze Bibli. Hovoří k lidem skrze Bibli.

9 Písmo je Boží řečí je vdechnuté Bohem„Veškeré Písmo je vdechnuté Bohem a je užite č né k u č ení, k usv ě d č ování, k napravování, k výchov ě ve spravedlnosti, aby Boží č lov ě k byl takový, jaký má být, d ů kladn ě vystrojený ke každému dobrému skutku.“ 2Tm 3,17 1. Je „Bohem vdechnuté“ slovo Písmo je stoprocentně dílem člověka, je ale také stoprocentně inspirováno „vyšší mocí“.

10 Písmo je Boží řečí BOŽÍ SLOVO PSANÉ LIDMI z popudu Ducha svatého mluvili z popudu Ducha svatého mluvili lidé, poslaní od Boha.“ 2 Petr 1,20.21./str.224/

11 Boží slovo„Rušíte Boží slovo vaší tradicí, kterou jste p ř edali, a takových podobných v ě cí č iníte mnoho.„ mat 7,13 Písmo je Boží řečí 2. Ježíš a Písmo Písmo = Boží slovo

12 Písmo je Boží řečí Ireneus (130-200 n.l.) „PÍSMA JSOU DOKONALÁ.“ „PÍSMA JSOU DOKONALÁ.“ M.Luther (16.st.) „PÍSMO, VE KTERÉM NENÍ ŽÁDNÁ CHYBA.“ Římskokatolická církev: (po 2.vat.konc.) „NAPSANÁ POD INSPIRACÍ DUCHA SVATÉHO…MAJÍ JAKO AUTORITU BOHA.“ 3. Postoj církve

13 Bible je konečnou autoritou: 1. Ve všech záležitostech vyznání a jednání1. Ve všech záležitostech vyznání a jednání je vdechnuté Bohem „Veškeré Písmo je vdechnuté Bohem a je užite č né k u č ení, k usv ě d č ování,“ 2. V otázkách našeho spasení „…p ř ece znáš svatá Písma, jež ti mohou dát moudrost k záchran ě skrze víru, která je v Kristu Ježíši.“ 2 Tm 3,15 3. Ve všech sporných otázkách víry „…Když tam Apollos p ř išel, Ve ve ř ejných rozhovorech p ř ekonával židy p ř esv ě d č ivými d ů kazy z Písem, …“ Sk 18,28

14 Bible je konečnou autoritou: 1. Ve všech záležitostech vyznání a jednání Ježíš: „On však na to ř ekl: "Je napsáno:……. ‚ 2. V otázkách našeho spasení „…p ř ijali Slovo se vší dychtivostí a denn ě pe č liv ě zkoumali Písma, zdali je tomu tak. Sk 17,11 3. Ve všech sporných otázkách víry 4. Co se nám předkládá k věření 5. Je posledním argumentem v diskuzi

15 Bible je Boží kniha pravidel Chci svobodu. Tato kniha by mne příliš omezovala!!Chci svobodu. Tato kniha by mne příliš omezovala!! -chrání od zranění -chrání od zklamání -chrání naše štěstí -chrání náš život Bůh nám nechce brát potěšení ze života. On nám nechce kazit naši zábavu.

16 Biblické překlady Nejstarší překlady: 3.stol. „SEPTUAGINTA“ – řecký překlad 4.stol. „VULGÁTA“ - latinský překlad 3 -6 stol. = PEŠITTO – aramejská bible pro Mezopotámii a Přední Asii = KOPTICKÁ BIBLE – bible pro Egypt = CODEX ARGENTEUS - Bible pro Góty = pro Arménii v 5 stol = pro Etiopii a Gruzii = Čínský překlad

17 Biblické překlady Nejstarší překlady: Rok 700 – 1100 vznikaly neoficiální překlady bible v ANGLII. FRANCII, ITÁLII, ATD. 1384 – WIKLEFOVA Bible 1452-56 v Mohuči vytištěna 1. kniha na světě = Bible

18 BIBLE V ČESKÝCH ZEMÍCH: Rok 863 Konstantin a Metoděj – výběr evangelií ve staroslověnském jazyce Rok 1414 Bible Litoměřická – různé části a překlady Rok 1416 Bible Hlaholská - „ „ „ „ Rok 1414 Mistr Jan Hus zrevidoval překlad celé B.. Všechny recenze překladem z Vulgáty. Druhý nejstarší český tištěný text je Nový Zákon vydaný v roce 1475 asi v Plzni!!!

19 BIBLE V ČESKÝCH ZEMÍCH: První český překlad Bible z původních jazyků je známá „BIBLE KRALICKÁ“ = šestidílka V 1579 – 1594 Starý zákon V 1564 – Nový zákon Významné je vydání z roku 1613 „Málo jest národů, kteříž by tak pravdivě, vlastně i jasně svaté proroky a apoštoly ve svém jazyku mluvící slyšeli.“ Komenský

20 Pozdější papež Pius II z doby Jana Husa: „Nechť se stydí italští kněží, o nichž nelze říci, že by byli aspoň jednou přečetli Nový Zákon, kdežto v Táboře sotva bys ženy nalezl, jež by nedovedla odpovídati z Nového a Starého Zákona.“

21 Vliv Bible Aristoteles souhlasil s hněvem a pomstou. Seneca považoval milosrdenství za chybu Marcus Aurelius se díval na soucit jako na slabost. Bible otevřela lidem nový pohled na mezilidské vztahy.

22 Vliv Bible Bible a umění: –Díla Leonarda, Michelangela, Raffaelova, Durerova, –Skladby Bach, Handl, Beethoven, Haydn, Mozart, Mendelsohn, Dvořák, Martinů, Eben,…

23 „Odkazuji tobě za dědictví knihu Boží, BIBLI SVATOU. Přijmi ji tedy za svůj klenot, vlasti milá, a užívej ho k slávě Boží a svému užitečnému vzdělání.“ Jan Amos Komenský Jan Amos Komenský „Bible byla vodidlem, příručkou největších zločinců, jakých kdy svět poznal.“ BVN/8 J.Hus, A.Lincoln, A.Einstein, T.G.Masaryk, J.A. Komenský

24 Je Bible obyčejná kniha? Je v ní moc a působí na své čtenáře! Živé je Boží Slovo a mocné… Žid 4,12

25 Orientace v Bibli 1./ Starý zákona = př.Kr1./ Starý zákona = př.Kr 2./ Nový zákon = po Kr.2./ Nový zákon = po Kr. Obsahuje 66 knihObsahuje 66 knih SZ = 39 SZ = 39 NZ = 27 NZ = 27

26 Jak vykládat Písmo? záležitostí vlastního výkladuToto p ř edevším v ě zte, že žádné proroctví Písma není záležitostí vlastního výkladu. Nebo ť proroctví nikdy nebylo proneseno z lidské v ů le, nýbrž unášeni Duchem Svatým mluvili lidé poslaní od Boha.“ 2Pt 1,20-21

27 „A po č av od Mojžíše a všech prorok ů, vykládal jim všecka ta písma, kteráž o n ě m byla.“ L 24,27 Jak vykládat Písmo?

28 Písmo je Boží řečí „…jak vám to napsal i náš milovaný bratr Pavel podle moudrosti, která mu byla dána, a jak to napsal i ve všech dalších listech, v nichž o tom mluví. Jsou v nich n ě které t ě žko srozumitelné v ě ci, které neu č ení a neupevn ě ní lidé p ř ekrucují, jako i ostatní Písma, ke své vlastní záhub ě. „ 2Pt 3,16-17 „…jak vám to napsal i náš milovaný bratr Pavel podle moudrosti, která mu byla dána, a jak to napsal i ve všech dalších listech, v nichž o tom mluví. Jsou v nich n ě které t ě žko srozumitelné v ě ci, které neu č ení a neupevn ě ní lidé p ř ekrucují, jako i ostatní Písma, ke své vlastní záhub ě. „ 2Pt 3,16-17 Jsou tam nesrozumitelná místa!!

29 S modlitbou o Boží vedení Srovnávat Písmo s Písmem Celé Písmo je inspirované Jak vykládat Písmo?

30 Co mi dává Bible dnes? 1.Bible přináší víru do života1.Bible přináší víru do života „Víra je tedy ze slyšení zv ě sti a zv ě st skrze výrok Krist ů v.“ Ř 10,10 Herec David Suchet: …V Bibli jsem náhle objevil cestu, po které by se život měl ubírat.“

31 Co mi dává Bible dnes? 2. Přináší naději a jistotu do života2. Přináší naději a jistotu do života „Všecko, co bylo kdysi napsáno, bylo napsáno k našemu pou č ení, abychom skrze trp ě livost a povzbuzení z Písem m ě li nad ě ji.“. Ř 15,4 …Dává nám radost a pokoj,a to i během krizových okamžiků našeho života.

32 Co mi dává Bible dnes? 3. Proměňuje nás3. Proměňuje nás „A my všichni, spat ř ujíce s odhalenou tvá ř í Pánovu slávu jako v zrcadle, jsme p ř etvá ř eni v týž obraz, od slávy k sláv ě, jako od Pána, Ducha.“ 2K 3,18

33 Co mi dává Bible dnes? 4. Má moc proniknout do našeho nitra4. Má moc proniknout do našeho nitra „Nebo ť slovo Boží je živé a č inné, je ost ř ejší než jakýkoli dvouse č ný me č ; proniká až do rozd ě lení duše a ducha, kloub ů a morku, a je schopné rozsoudit myšlenky a postoje srdce. „ Heb 4,12 …Náhle jsme osloveni ve svém srdci...!

34 Co mi dává Bible dnes? 5. Přináší trvalou změnu v našem životě5. Přináší trvalou změnu v našem životě „Vždy ť jste se znovu narodili ne z pomíjitelného semene, nýbrž z nepomíjitelného, skrze živé a na v ěč nost z ů stávající slovo Boží. „ 1 Pt 1,23

35 Co mi dává Bible dnes? 6. Přináší Boží vedení v životě6. Přináší Boží vedení v životě „Sv ě tlem pro mé nohy je tvé slovo, osv ě cuje moji stezku.„ Ž 119,105

36 To nejdůležitější na závěr "Každý tedy, kdo slyší tato má slova a č iní je, bude podoben rozvážnému muži, který postavil sv ů j d ů m na skále…. „ Mat 7,24"Každý tedy, kdo slyší tato má slova a č iní je, bude podoben rozvážnému muži, který postavil sv ů j d ů m na skále…. „ Mat 7,24 D.L.Moody: „Bible není určena k tomu, aby rozšířila naše poznání. Je určena k tomu, aby proměňovala životy.“


Stáhnout ppt "Příští téma: Jedinečnost Bible Nejstarší překlady Bible v českých zemích Vliv Bible Orientace v Bibli Přínos Bible."

Podobné prezentace


Reklamy Google