Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Příští téma: Jedinečnost Bible Nejstarší překlady

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Příští téma: Jedinečnost Bible Nejstarší překlady"— Transkript prezentace:

1 Příští téma: Jedinečnost Bible Nejstarší překlady
Bible v českých zemích Vliv Bible Orientace v Bibli Přínos Bible

2 Jozef Bajusz Proč a jak číst Bibli Kurz Bible č.2.

3 Bible je jedinečná 1. Je jedinečně rozšířená
Odhaduje se, že za rok se prodá 44 miliónů výtisků Bible. V USA na hlavu 6,8 výtisků Je přeložena do více než 2000 jazyků a nářečí. The Times: „Zapomeňte na moderní britské spisovatele a lákadla TV – každý rok se nejvíce prodává Bible!“

4 Bible je jedinečná 2. Je v ní jedinečná moc
Přivádí na tisíci místech milióny lidí : do nového světa k novému životu. Stále roste zájem o okultní věci. Lidé hledají kontakt s nadpřirozenem. DOBRO ZLO

5 Bible je jedinečná 3. Je jedinečná svou nezničitelností.
-bible zakazována, ničena, vyvrácená, přesto milována, chráněná, přepisována,… „I stalo se k Jeremjášovi slovo Hospodinovo poté, když král spálil svitek se slovy, která zapsal Báruk z Jeremjášových úst: "Znovu si vezmi jiný svitek a napiš na něj všechna předešlá slova, která byla na svitku předešlém, který Jójakím, král judský, spálil. Jr 36,28

6 Bible je jedinečná 1. Je jedinečně rozšířená 2. Je v ní jedinečná moc
3. Je jedinečně vzácná

7 Hovoří k lidem skrze Bibli.
Bůh promluvil Hovoří k lidem skrze Bibli. "Je napsáno: ‚Člověk nebude živ jen chlebem, ale každým slovem, které vychází z Božích úst.‚ Mat 4,4

8 1. Je „Bohem vdechnuté“ slovo
Písmo je Boží řečí 1. Je „Bohem vdechnuté“ slovo „Veškeré Písmo je vdechnuté Bohem a je užitečné k učení, k usvědčování, k napravování, k výchově ve spravedlnosti, aby Boží člověk byl takový, jaký má být, důkladně vystrojený ke každému dobrému skutku.“ 2Tm 3,17 Písmo je stoprocentně dílem člověka, je ale také stoprocentně inspirováno „vyšší mocí“.

9 Písmo je Boží řečí BOŽÍ SLOVO PSANÉ LIDMI
z popudu Ducha svatého mluvili lidé, poslaní od Boha.“ 2 Petr 1,20.21./str.224/

10 Písmo je Boží řečí 2. Ježíš a Písmo
Písmo = Boží slovo „Rušíte Boží slovo vaší tradicí, kterou jste předali, a takových podobných věcí činíte mnoho.„ mat 7,13

11 Písmo je Boží řečí 3. Postoj církve Ireneus (130-200 n.l.)
„PÍSMA JSOU DOKONALÁ.“ M.Luther (16.st.) „PÍSMO, VE KTERÉM NENÍ ŽÁDNÁ CHYBA.“ Římskokatolická církev: (po 2.vat.konc.) „NAPSANÁ POD INSPIRACÍ DUCHA SVATÉHO…MAJÍ JAKO AUTORITU BOHA.“

12 Bible je konečnou autoritou:
1. Ve všech záležitostech vyznání a jednání „Veškeré Písmo je vdechnuté Bohem a je užitečné k učení, k usvědčování,“ 2. V otázkách našeho spasení „…přece znáš svatá Písma, jež ti mohou dát moudrost k záchraně skrze víru, která je v Kristu Ježíši.“ 2 Tm 3,15 3. Ve všech sporných otázkách víry „…Když tam Apollos přišel, Ve veřejných rozhovorech překonával židy přesvědčivými důkazy z Písem, …“Sk 18,28

13 Bible je konečnou autoritou:
1. Ve všech záležitostech vyznání a jednání 2. V otázkách našeho spasení 3. Ve všech sporných otázkách víry 4. Co se nám předkládá k věření „…přijali Slovo se vší dychtivostí a denně pečlivě zkoumali Písma, zdali je tomu tak. Sk 17,11 5. Je posledním argumentem v diskuzi Ježíš: „On však na to řekl: "Je napsáno:……. ‚

14 Bible je Boží kniha pravidel
Chci svobodu. Tato kniha by mne příliš omezovala!! chrání od zranění chrání od zklamání chrání naše štěstí chrání náš život Bůh nám nechce brát potěšení ze života. On nám nechce kazit naši zábavu.

15 Biblické překlady Nejstarší překlady:
3.stol. „SEPTUAGINTA“ – řecký překlad 4.stol. „VULGÁTA“ - latinský překlad 3 -6 stol. = PEŠITTO – aramejská bible pro Mezopotámii a Přední Asii = KOPTICKÁ BIBLE – bible pro Egypt = CODEX ARGENTEUS - Bible pro Góty = pro Arménii v 5 stol = pro Etiopii a Gruzii = Čínský překlad

16 Biblické překlady Nejstarší překlady:
Rok 700 – 1100 vznikaly neoficiální překlady bible v ANGLII. FRANCII, ITÁLII, ATD. 1384 – WIKLEFOVA Bible v Mohuči vytištěna 1. kniha na světě = Bible

17 Biblické překlady BIBLE V ČESKÝCH ZEMÍCH:
Rok 863 Konstantin a Metoděj – výběr evangelií ve staroslověnském jazyce Rok 1414 Bible Litoměřická – různé části a překlady Rok 1416 Bible Hlaholská „ „ „ „ Rok 1414 Mistr Jan Hus zrevidoval překlad celé B.. Všechny recenze překladem z Vulgáty. Druhý nejstarší český tištěný text je Nový Zákon vydaný v roce 1475 asi v Plzni!!!

18 Biblické překlady BIBLE V ČESKÝCH ZEMÍCH:
První český překlad Bible z původních jazyků je známá „BIBLE KRALICKÁ“ = šestidílka V 1579 – 1594 Starý zákon V 1564 – Nový zákon Významné je vydání z roku 1613 „Málo jest národů, kteříž by tak pravdivě, vlastně i jasně svaté proroky a apoštoly ve svém jazyku mluvící slyšeli.“ Komenský

19 Pozdější papež Pius II z doby Jana Husa: „Nechť se stydí italští kněží, o nichž nelze říci, že by byli aspoň jednou přečetli Nový Zákon, kdežto v Táboře sotva bys ženy nalezl, jež by nedovedla odpovídati z Nového a Starého Zákona.“

20 Bible otevřela lidem nový pohled na mezilidské vztahy.
Vliv Bible Aristoteles souhlasil s hněvem a pomstou. Seneca považoval milosrdenství za chybu Marcus Aurelius se díval na soucit jako na slabost. Bible otevřela lidem nový pohled na mezilidské vztahy.

21 Vliv Bible Bible a umění:
Díla Leonarda, Michelangela, Raffaelova, Durerova, Skladby Bach, Handl, Beethoven, Haydn, Mozart, Mendelsohn, Dvořák, Martinů, Eben,…

22 „Bible byla vodidlem, příručkou největších
zločinců, jakých kdy svět poznal.“ BVN/8 J.Hus, A.Lincoln, A.Einstein, T.G.Masaryk, J.A. Komenský „Odkazuji tobě za dědictví knihu Boží, BIBLI SVATOU. Přijmi ji tedy za svůj klenot, vlasti milá, a užívej ho k slávě Boží a svému užitečnému vzdělání.“ Jan Amos Komenský

23 Je Bible obyčejná kniha?
Živé je Boží Slovo a mocné… Žid 4,12 Je v ní moc a působí na své čtenáře!

24 Orientace v Bibli 1./ Starý zákona = př.Kr 2./ Nový zákon = po Kr.
Obsahuje 66 knih SZ = 39 NZ = 27

25 Jak vykládat Písmo? Toto především vězte, že žádné proroctví Písma není záležitostí vlastního výkladu. Neboť proroctví nikdy nebylo proneseno z lidské vůle, nýbrž unášeni Duchem Svatým mluvili lidé poslaní od Boha.“ Pt 1,20-21

26 Jak vykládat Písmo? „A počav od Mojžíše a všech proroků, vykládal jim všecka ta písma, kteráž o něm byla.“ L 24,27

27 Písmo je Boží řečí Jsou tam nesrozumitelná místa!!
„…jak vám to napsal i náš milovaný bratr Pavel podle moudrosti, která mu byla dána, a jak to napsal i ve všech dalších listech, v nichž o tom mluví. Jsou v nich některé těžko srozumitelné věci, které neučení a neupevnění lidé překrucují, jako i ostatní Písma, ke své vlastní záhubě. „ 2Pt 3,16-17

28 Jak vykládat Písmo? S modlitbou o Boží vedení Srovnávat Písmo s Písmem
Celé Písmo je inspirované

29 Co mi dává Bible dnes? 1.Bible přináší víru do života
„Víra je tedy ze slyšení zvěsti a zvěst skrze výrok Kristův.“ Ř 10,10 Herec David Suchet: …V Bibli jsem náhle objevil cestu, po které by se život měl ubírat.“

30 Co mi dává Bible dnes? 2. Přináší naději a jistotu do života
„Všecko, co bylo kdysi napsáno, bylo napsáno k našemu poučení, abychom skrze trpělivost a povzbuzení z Písem měli naději.“ Ř 15,4 …Dává nám radost a pokoj,a to i během krizových okamžiků našeho života.

31 Co mi dává Bible dnes? 3. Proměňuje nás
„A my všichni, spatřujíce s odhalenou tváří Pánovu slávu jako v zrcadle, jsme přetvářeni v týž obraz, od slávy k slávě, jako od Pána, Ducha.“ K 3,18

32 Co mi dává Bible dnes? 4. Má moc proniknout do našeho nitra
„Neboť slovo Boží je živé a činné, je ostřejší než jakýkoli dvousečný meč; proniká až do rozdělení duše a ducha, kloubů a morku, a je schopné rozsoudit myšlenky a postoje srdce. „ Heb 4,12 …Náhle jsme osloveni ve svém srdci ...!

33 Co mi dává Bible dnes? 5. Přináší trvalou změnu v našem životě
„Vždyť jste se znovu narodili ne z pomíjitelného semene, nýbrž z nepomíjitelného, skrze živé a na věčnost zůstávající slovo Boží. „ 1 Pt 1,23

34 Co mi dává Bible dnes? 6. Přináší Boží vedení v životě
„Světlem pro mé nohy je tvé slovo, osvěcuje moji stezku.„ Ž 119,105

35 To nejdůležitější na závěr
D.L.Moody: „Bible není určena k tomu, aby rozšířila naše poznání. Je určena k tomu, aby proměňovala životy.“ "Každý tedy, kdo slyší tato má slova a činí je, bude podoben rozvážnému muži, který postavil svůj dům na skále…. „ Mat 7,24


Stáhnout ppt "Příští téma: Jedinečnost Bible Nejstarší překlady"

Podobné prezentace


Reklamy Google