Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Antimikrobní látky Klasifikace antibiotik Standardizace metod Vyšetření citlivosti Disková metoda Diluční - MIC Interpretace Mechanismus účinku Resistence.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Antimikrobní látky Klasifikace antibiotik Standardizace metod Vyšetření citlivosti Disková metoda Diluční - MIC Interpretace Mechanismus účinku Resistence."— Transkript prezentace:

1 Antimikrobní látky Klasifikace antibiotik Standardizace metod Vyšetření citlivosti Disková metoda Diluční - MIC Interpretace Mechanismus účinku Resistence Resistence přirozená Resistence získaná Způsob přenosu Mechanismus resistence Modifikace cílové struktury Inaktivace antibiotika Jiné Genetika resistence Problémy resistence Mikrobiologie antibiotik

2 Nosokomiální S.aureus ( ORSA ) Enterococcus (VRE) Multiresistentní G-tyčky Salmonella spp Resistence původců nosokomiálních a komunitních infekcí Komunitní S.pneumoniae Enterococcus (VRE) S.pyogenes (Ery) S.aureus(ORSA) H.influenzae M.catarrhalis N.gonorrhoeae M.tuberculosis N.meningitidis Problémy resistence

3 Stafylokoky – selekce antibiotik Selektivní sestava antibiotik pro vyšetření citlivosti

4 Test indukce  -laktamázy Kolonie ze zony kolem disku s  -laktamázy (oxa). Buňky zde byly exponovány  -laktamu. Provede se rutinní test  -laktamázy Stafylokoky - resistence

5 MIC mg/lZona mm CRCIR S.aureus ≤2,0≥4,0≥1311-12≤ 10 koag- staf ≤ 0,25≥0,5≥18-≤ 17 Skrýning na agaru s oxacilinem a NaCl Homoresistentní kmenHeteroresistentní kmen Stafylokoky - ORSA

6 Kmeny s hraniční koncentrací- BORSA ( borderline oxacillin resistant ) nemají mecA nejsou multiresistentní nerostou na slané půdě lze léčit  -laktamem s inhibitorem Možné mechanismy resistence BORSA: produkce velkého množství  -laktamázy modifikace PBP 1,2,4 – MODSA (modified [pnc binding protein]) Stafylokoky – resistence BORSA

7 Resistence k erytromycinu a klindamycinu erm geny kodují RNA metylázu, která modifikuje vazební místo na ribosomu pro ery, lin, stg …… MLS resistence geny erm A, erm B, erm C ; u erm C bývá resistence ke klindamycinu indukována erytromycinem erycli Test indukce resistence ke klindamycinu erytromycinem Stafylokoky –MLS

8 msrA geny kodují effluxovou pumpu; kmen je citlivý ke klindamycinu, resistenci nelze indukovat ery; resistentní k streptograminu ( ne quinupristin/dalfopristinu ) Stafylokoky – makrolidy erycligencli / indukce CC-Ne RRermB- RCermCAno RCmsrANe Profily resistence k erythromycinu a klindamycinu

9 erycligencli/indukce CC-Ne RRermB- RCermCAno RCmsrANe profily resitenceprofily resitence Stafylokoky –MLS

10 Vankomycin intermediární citlivost VISA (vancomycin intermediate S.aureus) vankomycin MIC 8 –16 mg/l disková metoda není spolehlivá skrýning na agaru s 6 mg/l van VISA kmeny : ztluštěná stěna; obsahuje prekursory, které vážou vankomycin kolonie rostou 48 hodin kolonie nehomogenní velikostí kolonie nehomogenní pigmentací (žluté, oranžové, bílé, šedé) VISA po 48 hodinách na KA Stafylokoky - VISA

11 Streptococcus pneumoniae - resistence Makrolidy, linkosamidy metyláza ribosomu - gen ermB resistence fenotypu MLS B efflux gen mef resistence fenotypu M ( jen k makrolidů mutace genu pro rRNA resistence fenotypu MS ( k makrolidům, streptograminu) Fluorochinolony Enzymy rozplétání a dělení DNA 1 Nízká resistence - mutace v par C, gyr A genech 2 Vysoká resistence – vícečetné mutace v par C, par E, gyr A, gyr B Efflux

12 Streptococcus pneumoniae citlivýnecitlivý*resistentní penicilin≤0.06 mg/l0,12 – 1,0 mg/l≥2mg/l *intermediární Skrýning resistence k penicilinu: disk 1mg oxacilinu – zona < 20mm → určení resistence určení resistence pouze podle MIC

13 Streptococcus pneumoniae Pneumokoky resistentní k penicilinu bývají resistentní i k dalším antibiotikům makrolidům, tetracyklinu, cotrimoxazolu, chloramfenikolu, obvykle kmeny typu 6, 14, 19, 23F U meningitid jsou lékem volby: cefalosporiny 3. generace - cefotaxim ceftriaxon nebo meropenem, vankomycin ( jen dokud není známa citlivost k cef III) resistence alterací PBP, je v některých zemích vysoká – až 20%

14 Streptococcus pneumoniae

15 Streptococcus pneumoniae - ČR S.pneumoniae % SIR Penicilin980,51,5 Erytromycin9802

16 DruhpohybpigmentarabinosaMGP 1 E. faecalis---- E.faecium--+- E.caselliflavus+2+2 +++ E.gallinarum+2+2 -++ 1 okyselení methyl-alfa-D-glukopyranosidu 2 existují vyjímky Přirozená resistenceZískaná resistence cefalosporiny klindamycin oxacilin kotrimoxazol nízké koncentrace amg ampicilin penicilin vankomycin vysoké koncentrace amg Enterokoky

17 Enterokoky jsou přirozeně resistentní k oxacilinu, klindamycinu, cefalosporinům a dalším antimikrobním látkám. Lékem volby pro endokarditis jsou stěnová antibiotika v kombinaci s aminoglykosidy. Nekomplikované močové infekce se léčí ampicilinem nebo nitrofurantoinem. Výskyt kmenů resistentních k ampicilinu a vankomycinu stoupá. Jsou resistentní k vysokým koncentracim aminoglykosidů-. linezolid a chinupristin-dalfopristin ( novější antimikrobní látky ) se používají pro vankomycin-resistentní kmeny Enterokoky - resistence

18 Resistence k ampicilinu je způsobena změněnými PBP, jež mají nižší afinitu k  -laktamům E.faecalis … je typicky citlivý k ampicilinu a penicilinu E.faecium …většinou resistentní Produkce  -laktámázy je vzácná. Enterokoky – resistence k amp

19 Vyhledávání kmenů s vysokou hladinou resistence k aminoglykosidům (HLAR) a k vankomycinu gentamicinstreptomycinvankomycin koncentrace v agaru 500  g/ml2000  g/ml6  g/ml Enterokoky - resistence

20 Enzymstmgentobnetami/kan AAD(6’)ANNNN APH(3’)NNNNA AAC(6‘)/APH(2’) NAAAA AAC(6‘)NNAAA A : inaktivuje aminoglykosid N: neinaktivuje Enzymy inaktivující aminoglykosidy Enterokoky – resistence k amg

21 Enterokoky, s vysokou hladinou resistence ke gentamycinu produkují bifunkční enzym AAC(6‘)/APH(2’), který inaktivuje všechny aminoglykosidy kromě streptomycinu. Proto se již nemusí vyšetřovat citlivost k tobramycinu a amikacinu. Při současné vysoké resistenci k streptomycinu, není s ampicilinem synergicky účinný žádný aminoglykosid. V těchto případech se musí terapie určovat na individuálním základě Enterokoky – resistence k amg

22 Enterokoky – resistence v ČR 2003 Aminoglykosidy (vys) % SIR S. faecalis55045 Glykopeptidy % SIR S. faecalis99,600,4 S. faecium96,803,2

23 Enterokoky – resistence k van

24 Fenotyp a genotyp resistence k vankomycinu Genotyp Resistenci determinují vanA, vanB, vanC, vanE, van G a některé další geny. Přirozená resistence (o nízké úrovni) je determinována obvykle genem vanC, který inhibuje vazbu vankomycinu. Fenotyp Fenotyp je projev genové exprese. vanA určuje vysokou MIC k vankomycinu a teikoplaninu. Enterokoky s nízkou hladinou resistence nejsou epidemiologicky významné, nešíří se na oddělení. Enterokoky – resistence k van

25 Získaná resistence k vankomycinu VRE – ( vancomycin resistant enterococci ) označují se kmeny E. faecalis, E, faecium ( častěji) se získanou resistencí Kmeny enterokoků se mohou stát resistentní získáním genů vanA, vanB nebo méně často vanD vanE, van G.. Enterokoky – resistence k van

26 Typické profily resistence enterokoků E.faecalis-obvykle citlivý k penicilinu, ampicilinu -zřídka produkuje  -laktamázu -může získat resistenci - obvykle vanA a vanB E.faecium-obvykle resistentní k penicilinu, ampicilinu -může získat resistenci obvykle - vanA a vanB E.gallinarum, E. caselliflavus -přirozená nízká úroveň resistence vanC E.raffinosus, E.avium, E.durans - resistence získaná geny vanA a vanB, méně -často vanD a vanE, vanG Enterokoky - profily resistence

27 Pomocná terapie závažných infekcí VRE*: chloramfenikol erythromycin linezolid, quinuprostin/dalfopristin, rifampin, tetracyklin * na př. izoláty z krve po transplantaci jater Enterokoky -VRE

28 Enterokoky - resistence

29 Resistence k makrolidům, linkosamidům, streptograminu : 1.produkce metylázy rRNA; ermB - resistence k makrolidům, linkosamidům, streptograminu - MLS B 2.efflux makrolidů; mefA – resistence jen k makrolidům (fenotyp M) 3.mutace genů rRNA resistence k makrolidům a streptograminu (fenotyp MS) Vždy citlivý k penicilinu ! Resistence k makrolidům stoupá všude, kde se k místo penicilinu užívají makrolidy Streptococcus pyogenes (sk. A)

30 vyšetřuje se MIC u kmenů z normálně sterilních míst Terapie endokarditis MIC penicilinu mg/lTerapie ≤ 0,1pnc + gen ; ctr > 0,1 – <0,5pnc + gen ≥0,5pnc/amp + gen ≥ 4,0van (+gen) Viridující streptokoky

31 Enterobacteriaceae Hlavní význam v resistenci mají  -laktamázy ( pojednané ve speciální presentaci )

32 H.influenzae vyšetření Postup vyšetření citlivosti 1.Test  -laktamázy 2.Diskový nebo diluční test u b-laktamáza neg kmene amp cef III, cmp, mer u infekcí ohrožujících život

33  -laktamáza u H.influenzae Test  -laktamázy positivní negativní amp, amo resistentníamp diskový test nebo MIC zona ≥22 mm ;MIC ≤ 1mg /l zona ≤ 18 mm; MIC ≥4mg amp,amo citlivý amp,amo resistentní * Resistence není enzymová ; modifikace PBP BLNAR (  -lactamase-negative ampicillin resistant)

34 H.influenzae resistence k amoxycilinu (ampicilinu) v některých zemích vysoká (USA až 40%) buď  -laktamáza +, nebo „neenzymová“ (PBP); BLNAR (  -lactamase negative, antibiotic resistance ) ke cotrimoxazolu kolem 10% k makrolidům, cefalosporinům, fluorochinolonům, vzácná k cef III prakticky neexistuje

35 Pseudomonas aeruginosa Selektivní sestava antibiotik pro vyšetření citlivosti

36 Resistence k  - laktamům (karboxypeniciliny (ticarcilin), ureidopeniciliny (piperacilin))  -laktamázy 2.efflux 3.změny bílkovin vnější membrány 4.změny v PBP Resistence k aminoglykosidům 1.Nízká resistence způsobena sníženou permeabilitou vnější membrány 2.Vysoká resistence způsobena amg modifikujícími enzymy 3.Kombinace obou Kmeny resistentní pouze k amikacinu se prakticky nevyskytují Pseudomonas aeruginosa - resistence

37

38

39 Resistence je způsobena kombinací účinku  - laktamáz, modifikací porinů a efflux systémem. Resistence k imipenemu je způsobena karbapenemázami, modifikací porinů nebo oběma způsoby současně. většinou u nemocničních kmenů Acinetobacter spp.


Stáhnout ppt "Antimikrobní látky Klasifikace antibiotik Standardizace metod Vyšetření citlivosti Disková metoda Diluční - MIC Interpretace Mechanismus účinku Resistence."

Podobné prezentace


Reklamy Google