Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Daňový systém České republiky

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Daňový systém České republiky"— Transkript prezentace:

1 Daňový systém České republiky
Ing. Jakub Fischer Politický klub Třídního fondu VŠE Praha

2 Struktura přednášky Pojem daně Historické ohlédnutí
Tři hlavní funkce daní Daňové principy Druhy daní Coffee break Daňový systém ČR – přehled daní

3 Daň Daň je povinná a nenávratná, zpravidla pravidelně se opakující platba do veřejného rozpočtu bez nároku na ekvivalentní a přímé plnění z veřejného rozpočtu. Spolu s příspěvky na sociální zabezpečení tvoří rozhodující skupinu příjmů v rozpočtových soustavách vyspělých zemí. Nedaňové příjmy: poplatky, vratky dotací a návratných výpomocí, pokuty, přijaté úroky, odvody ČNB, nahodilé příjmy

4 Historické ohlédnutí daně již ve starém Římě, Řecku, Orientu
na počátku: potřeba panovníka financovat jednorázové a mimořádné události starověk: druhořadý, nepravidelný zdroj feudální společnost: pravidelný zdroj liberalismus: laissez-faire, teorie daňové abstinence a neutralita daní; vznik prvních daňových soustav s přímými a nepřímými daněmi; Anglie 1797 nakrátko důchodová daň Z financování válek neplynul žádný bezprostřední užitek poddaným; daně nezakládají nárok na ekvivalentní plnění; stát bez ohledu na individuální preference rozhoduje o dalším použití daní (prostřednictvím zvolených zástupců) opakem je daňová asignace těsná vazba daní s genezí, postavením a úlohou státu; vývoj dodnes není ukončen starověk: nebyly důchodové daně liberalismus: požadavek hospodářsky slabého státu, který nekonkuruje jednotlivcům neutralita daní = daně by neměly ovlivňovat ekonomickou aktivitu výrobců a neměly by zasahovat do rozdělení příjmů a majetku; tj. nepřipouští se rozdělovací a stabilizační funkce

5 Historické ohlédnutí 90. léta 19. stol: začátek moderní doby zdanění ve střední Evropě po 1. sv. válce: redistribuční úloha daní po 2. sv. válce: rozdvojení země s centrálním plánováním: omezený význam daní, cenová úloha daní země s tržní ekonomikou: keynesiánství vs. ekonomie strany nabídky od konce 60. let: harmonizace daňových soustav 70. léta: harmonizace nepřímého zdanění (pásma) 90. léta 19. stol: Rakousko, Prusko a později další země stř. Evropy zaváděny první osobní důchodové daně reagující na sociální a rodinné poměry poplatníků; daňové úniky po 1. sv. válce: přerozdělování důchodů se sociálním aspektem; progresivní sazba, úlevy a osvobození nejnižších důchodů po 2. sv. válce, tržní ekonomika: keynesiánství: deficitní cyklické financování, růst daní a zároveň výjimek a úlev vedlo k útlumu ekonomiky a k vysokým rozpočtovým schodkům; ekonomie strany nabídky nabízí snížení přímých daní a posílení vlivu daní nepřímých, zejména DPH 70. léta: v EHS přijat systém DPH a pásem pro základní i sníženou sazbu; u SPD minimální sazba u vybraných druhů zboží; u přímého zdanění se daleko nedošlo, snad u korporační daně, a to pouze formou doporučení

6 Tři hlavní funkce daní fiskální funkce redistribuční funkce
stabilizační funkce Fiskální funkce: zabezpečení dostatku zdrojů k úhradě veřejných výdajů; zpočátku to byl jediný požadavek na daně, teprve později přibyly další funkce; Lafferova křivka (nakreslit na tabuli) – souvislost daňového výnosu a míry zdanění; maximum je podle některých studií kolem 70 % u jednotlivce, 50 % u firem; v případě, kdy se stát nechce zadlužit, je daňový výnos rozpočtovým omezením; krátkodobý rozdíl v plnění jednotlivých daní je řešen emisí T-bills Redistribuční funkce: Hlavní propagátor A. Wagner; tržní mechanismus vede k diferenciaci v důchodech, a tím i v celkovém bohatství společnosti; to odráží nejen míru dobrovolné aktivity, ale i sociální zázemí, vrozené či získané indispozice apod. Úkolem je pak napravovat to poslední. Nadměrná redistribuce vede k nivelizaci, nedostatečná k sociální nestabilitě Stabilizační funkce: nejmladší funkce daní – J. M. Keynes; daně jako makroekonomický nástroj; ovlivnění agregátní poptávky; daň jako vestavěný stabilizátor (progrese, omezení Lafferovou křivkou, omezení při předpokladu vyrovnanosti rozpočtu) a diskrétní daňová opatření (omezení díky informačnímu a realizačnímu zpoždění + vnášení nestability do systému)

7 Daňové principy jsou časově proměnlivé, záleží na úloze státu
daňové kánony A. Smithe: všeobecnost platební schopnost určitost výhodnost úhrady minimalizace nákladů na správu v současné době požadavek na: spravedlnost daňového systému efektivnost daňového systému proměnlivost daňových principů – viz laissez-faire vs. keynesiánství Smith – Pojednání o podstatě a původu bohatství národů; všeobecná platnost, v modifikované podobě se setkáváme i dnes všeobecnost – musí postihovat všechny členy společnosti (reakce na feudální daňová privilegia vyšších stavů) platební schopnost – poplatník má platit úměrně své daňové kapacitě, dané důchodem ve formě mzdy, renty a zisku (nevyhovují daně z oken, z hlavy či z pozemků, nereagují na důchody) určitost – výše daně, doba splatnosti a způsob úhrady mají být přesně stanoveny (reakce na feudální libovůli ve výběru daní) výhodnost úhrady – doba a způsob mají být výhodné pro poplatníka, aby bylo z čeho zaplatit (např. po žních)

8 Spravedlnost a efektivnost daňového systému
pojetí spravedlnosti: zásada užitku zásada schopnosti platit daň pojetí efektivnosti: vliv daní na ekonomické chování subjektů výše nákladů na správu zásada užitku – každý má přispívat takovou částkou, která je rovna užitku z veřejných statků; nicméně křivka užitku z VS není pro každého jednotlivce známa; vede k poplatkové soustavě; není zabezpečena redistribuční funkce (nelze např. platit podpory v nezaměstnanosti) zásada schopnosti platit daň – každý má přispívat na veřejné výdaje podle své schopnosti platit; představuje nosné východisko pro dnešní zdanění; vertikální spravedlnost – poplatník s vyšší kapacitou by měl platit více horizontální spravedlnost – poplatníci se stejnou platební schopností by měli platit stejně efektivnost: minimalizace distorzí na trhu (advanced); dodatečné daňové břemeno (deadweight loss, náklady mrtvé váhy); neprojeví se ve veř. rozpočtu, viz např. daně z oken (méně oken), vysoká mezní sazba daně z příjmů vede k nižší pracovní aktivitě apod., čas na hledání daňově výhodnějších variant náklady na správu: přímé a vyvolané náklady (daňoví poradci apod.), empiricky výdaje u subjektů vyšší než u státu, a to několikanásobně

9 Třídění daní podle přesunu podle vztahu k platební kapacitě poplatníka
přímé nepřímé podle vztahu k platební kapacitě poplatníka osobní in rem přesun: nejpoužívanější kritérium; jde o možnost přesunu daňového břemene; není jednoznačné – např. v případě důchodové daně pro společnosti se též přesouvá celá na spotřebitele (akcionáře, zaměstnance, odběratele apod.) Přímé daně: bezprostředně vyměřené právnické či fyzické osobě podle její důchodové či majetkové situace, poplatníkem je ten, kterému zákon ukládá zaplatit Nepřímé daně: placené a vybírané v cenách zboží, služeb. Poplatníkem je spotřebitel, vypočítává, vybírá a státu odvádí plátce (výrobce, obchod, dovozce). Nepřímé daně vyvolávají inflační impulzy, přímé daně snižují pracovní motivaci a ekonomickou aktivitu Osobní: zohledňují platební schopnost poplatníka; pouze důchodové daně placené FO In rem (na věc) zatěžují poplatníka bez ohledu na jeho platební schopnost či pouze zprostředkovaně (spotřební, DPH, výnosové, majetkové daně)

10 Třídění daní podle subjektu podle objektu podle způsobu výpočtu sazby
placené fyzickou osobou placené právnickou osobou podle objektu důchod majetek spotřeba podle způsobu výpočtu sazby pevná procentní (ad valorem); lineární či progresivní Subjekt – jasné Objekt: důchod – mzda, odměna, renta, zisk, výnosy,… majetek – movitý i nemovitý, podléhá držba, příjmy z prodeje, dědictví, darování spotřeba – univerzální daně ze spotřeby (DPH), selektivní spotřební daně sám subjekt – daň z hlavy (poll-tax) způsob výpočtu – pevná: některé SPD, DzNEM

11 Přestávka

12 Daňový systém České republiky
právní úprava soustava daní struktura daní podle jejich výnosů jednotlivé daně

13 Právní úprava daní v ČR zákon o soustavě daní
zákon o správě daní a poplatků zákony vymezující jednotlivé daně

14 Soustava daní v ČR Nedaňové příjmy: nejsou v nich poplatky, ty stojí zvlášť

15 Struktura příjmů st. rozpočtu
Celkové příjmy cca 600 mld Kč

16 Pojistné pojistné na sociální zabezpečení (34 %)
pojistné na důchodové zabezpečení (26 %) nemocenské pojištění (4,4 %) příspěvek na st. politiku zaměstnanosti (3,6 %) pojistné na všeobecné zdravotní pojištění (13,5 %) problém hrubé a „polohrubé“ mzdy dělí se zaměstnavatel se zaměstnancem 26+8; 9+4,5 platí se u zaměstnanců z hrubé mzdy, u podnikatelů z 35% z rozdílu mezi příjmy a výdaji OSVČ platí všechno, nemocenské pojištění je nepovinné hrubá mzda je ve skutečnosti polohrubá – nezahrnuje odvody zaměstnavatele

17 Clo zvláštní daňový příjem, který představuje povinné platby spojené s přechodem zboží přes hranice státu význam se zvyšuje tím, že clo je součástí základu všeobecné daně ze spotřeby (DPH) mimofiskální funkce cla v podstatě dovozní daň mimofiskální funkce – omezení dovozu (vedle kvót apod.)

18 Daně z příjmů upraveny zákonem o dani z příjmů
daň z příjmů fyzických osob daň z příjmů právnických osob předmětem daně je důchod (příjem)

19 Daň z příjmů fyzických osob
příjmy ze závislé činnosti, z podnikání a samostatné výdělečné činnosti, z kapitálového majetku, z pronájmu a ostatní příjmy základem daně je součet příjmů po odečtení platby pojistného, odčitatelných položek a nezdanitelného minima progresivní sazba (0 až 32 %) zvláštní sazba daně slevy na dani přímá daň nepodléhají vyňaté příjmy (podléhající dani dědické a darovací), nevyměřuje se z osvobozených příjmů některé příjmy tvoří samostatný daňový základ pět daňových základů, u některých lze odečíst výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů plátcem je někdy poplatník (OSVČ), někdy zaměstnavatel výpočet: veškeré příjmy - (příjmy vyňaté + příjmy tvořící samost. daň. základ + příjmy osvobozené) = základ daně - odč. položky - nezd. základ x sazba daně - sleva na dani = daň po slevě

20 Daň z příjmů právnických osob
zdanitelné příjmy po odpočtu nákladů na jejich dosažení, zajištění a udržení odčitatelné položky sazba daně lineární jednotná, tč. 31 %, úvahy o jejím budoucím mírném snižování slevy na dani (ZPS, dvojí zdanění) opět nepodléhají příjmy vyňaté (nabytí akcií v privatizaci), osvobozené (byt. družstva za regulované nájemné), tvořící samostatný základ daně a zdaňované srážkou u zdroje odčitatelné položky – minulé ztráty, limitované dary a část vstupní ceny nového majetku

21 Majetkové daně daň z nemovitostí daň silniční daň dědická daň darovací
daň z převodu nemovitostí

22 Daň z nemovitostí daň z pozemků daň ze staveb
předmětem daně je majetek (pozemek) subjektem daně je vlastník sazba u některých pozemků pevná, u některých procentní koeficient dle velikosti obce daň ze staveb předmětem daně je stavba, subjektem daně vlastník základem je výměra půdorysu nadzemní části sazba pevná a diferencovaná dle typu stavby od 1 Kč do 10 Kč za m2 Pozemky pozemky orné půdy, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady, louky a pastviny: skutečná výměra krát průměrná cena stanovená vyhláškou; sazba je 0,75 % (louky a pastviny 0,25 %) pozemky hospodářských lesů a rybníků s intenzivním a prům. chovem cena pozemku zjištěná podle platných cenových předpisů k běžného zdaňovacího období (sazba 0,25 %) u ostatních pozemků základem výměra pozemku, pevná sazba 1,00 Kč stavební pozemky, ostatní pozemky 0,10 Kč koeficient dle velikosti od 0,3 (do 300) po 4,5 (Praha) dle posledního sčítání lidu; obec může pro jednotlivé části obecně závaznou vyhláškou zvýšit o jednu (Praha do 5,0) a snížit o jednu až tři kategorie Stavby

23 Daň silniční předmětem daně je vozidlo sloužící k podnikatelské činnosti poplatníkem daně je držitel zapsaný v TP, základem daně je zdvihový objem válců u osobních automobilů, součet povolených zatížení náprav u návěsů, celková hmotnost a počet náprav u ostatních vozidel. sazba je pevná a diferencovaná od 1200 Kč do Kč (tabelováno) poplatníkem daně je držitel zapsaný v TP, případně zaměstnavatel vyplácející cestovní náhrady zaměstnanci za použití jeho osobního vozidla tabelováno pro počet náprav a hmotnost

24 Daň dědická poplatníkem je dědic
předmětem daně je nabytí majetku děděním základem daně je snížená cena nabytého majetku dědic ze zákona i ze závěti podle pravomocného rozhodnutí příslušného orgánu majetkem jsou věci nemovité, věci movité, majetková práva a jiné majetkové hodnoty cena se snižuje o prokázané dluhy zůstavitele, cenu osvobozeného majetku, přiměřené náklady spojené s pohřbem a o odměnu a hotové výdaje notáře a o dědickou dávku zaplacenou v cizině

25 Daň darovací poplatníkem daně je nabyvatel, dárce ručitelem; při darování do ciziny je poplatníkem dárce předmětem daně je bezúplatné nabytí majetku na základě právního úkonu, a to jinak než smrtí zůstavitele základem daně je snížená cena majetku majetkem jsou nemovitosti, movitý majetek a jiný majetkový prospěch cena se snižuje o prokázané dluhy vážící se k předmětu daně, cenu osvobozeného majetku a o clo a daně placené při dovozu

26 Sazba daně dědické a darovací
osoby jsou rozděleny do skupin podle příbuzenského vztahu sazba je procentní progresivní, diferencovaná podle těchto skupin skupina – příbuzní v řadě přímé a manželé skupina – většina příbuzných taxativně vyjmenovaných + osoby žijící ve společné domácnosti skupina – ostatní FO a PO darovací daň: 1. sk. od 1 do 5 %, 2. skupina od 3 do 12 %, 3. skupina od 7 do 40 % dědická daň: 1. sk. osvobozeno, ostatní polovina sazby daně darovací

27 Daň z převodu nemovitostí
poplatníkem je převodce (prodávající), nabyvatel je ručitelem; při výměně platí oba společně a nerozdílně; předmětem je úplatný převod nebo přechod vlastnictví k nemovitostem či bezúplatné zřízení věcného břemene základem je cena nemovitosti zjištěná vyhláškou, případně cena sjednaná, je-li vyšší sazba daně je jednotná procentní 5 % při nabytí exekucí, vyvlastněním, konkursem, vyrovnáním, vydržením či ve veřejné dražbě je poplatníkem nabyvatel

28 Daň z přidané hodnoty všeobecná daň ze spotřeby
dani podléhají podnikající FO a PO plátcem jsou osoby překračující obratový test (povinně; ostatní dobrovolně) předmětem daně jsou veškerá zdanitelná plnění odpočet na vstupu dva druhy sazeb (základní a snížená) obratový test – Kč za 3 po sobě jdoucí měsíce, bude se snižovat zdanitelná plnění – dodání zboží, převod nemovitosti či poskytování služeb (typicky u převodu nemovitosti se zaplatí DPPO, DPH, DzPN) při podnikatelské činnosti sazby – základní u zboží, snížená u služeb (výjimky na obě strany), tendence ke sbližování sazeb, nicméně zůstanou dvě

29 Spotřební daně plátci jsou dovozci a výrobci
předmětem jsou vybrané vyrobené či dovezené výrobky Daň z uhlovodíkových paliv a maziv Daň z lihu Daň z piva Daň z vína Daň z tabákových výrobků

30 Daň z uhlovodíkových paliv a maziv
základem daně je množství paliv a maziv na 1000 litrů sazba u benzínu Kč za 1000 l

31 Daň z lihu předmětem daně je líh (etylalkohol), s výjimkou lihu v pivě a ve víně sazba 234 Kč za litr u ovocných pálenek z pěstitelského pálení snížená sazba 95 Kč za litr

32 Daň z piva pivem se pro účely zákona rozumí slabě alkoholický výrobek, který obsahuje více než 0,5 % objemových alkoholu, vzniklý zkvašením mladiny a odpovídající položce 2203 číselného kódu nomenklatury celního sazebníku koncentrací piva je procentový obsah extraktu původní mladiny před zakvašením koncentrace piva se stanoví podle velkého Ballingova vzorce

33 Velký Ballingův vzorec
A – hmotnostní procento alkoholu stanovené pyknometricky Es – hmotnostní procento nezkvašeného extraktu piva, které se stanoví sacharometricky nebo pyknometricky po oddestilování alkoholu a doplnění destilovanou vodou na původní hmotnost vzorku

34 Daň z piva II základem daně je množství piva v hl
základní sazba 24,00 Kč za hl malé pivovary výjimka – odstupňováno až do 12,00 Kč za hl

35 Daň z vína předmětem daně jsou vína o obsahu min. 1,2 % a max. 22 % objemových alkoholu révová vína 0 Kč, dosycovaná vína 16,40 Kč, šumivá vína 23,40 Kč za litr desertní a desertní kořeněná vína 16,40 Kč dosycovaná vína… přetlak min. 0,1 MPa při teplotě 20 st. šumivá vína…přetlak min. 0,3 Mpa při teplotě 20 st. jinak rozhoduje právě přetlak

36 Daň z tabákových výrobků
předmětem daně jsou taxativně vyjmenované tabákové výrobky základ daně pro procentní část je cena pro konečného spotřebitele základ daně pro pevnou část je množství v kusech cigarety: 0,36 Kč za ks + 22 % ceny, minimálně však 0,67 Kč za krátkou (do 70 mm včetně) a 0,79 za dlouhou (nad 70 mm) cigaretu cena cigarety musí být vyznačena na tabákové nálepce přechodné ustanovení – výroba do , vyskladnění do , prodej do

37 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Daňový systém České republiky"

Podobné prezentace


Reklamy Google