Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Daňový systém České republiky Ing. Jakub Fischer Politický klub Třídního fondu VŠE Praha.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Daňový systém České republiky Ing. Jakub Fischer Politický klub Třídního fondu VŠE Praha."— Transkript prezentace:

1

2 Daňový systém České republiky Ing. Jakub Fischer Politický klub Třídního fondu VŠE Praha

3 Struktura přednášky  Pojem daně  Historické ohlédnutí  Tři hlavní funkce daní  Daňové principy  Druhy daní Coffee break  Daňový systém ČR – přehled daní

4 Daň Daň je povinná a nenávratná, zpravidla pravidelně se opakující platba do veřejného rozpočtu bez nároku na ekvivalentní a přímé plnění z veřejného rozpočtu. Spolu s příspěvky na sociální zabezpečení tvoří rozhodující skupinu příjmů v rozpočtových soustavách vyspělých zemí.

5 Historické ohlédnutí  daně již ve starém Římě, Řecku, Orientu  na počátku: potřeba panovníka financovat jednorázové a mimořádné události  starověk: druhořadý, nepravidelný zdroj  feudální společnost: pravidelný zdroj  liberalismus: laissez-faire, teorie daňové abstinence a neutralita daní; vznik prvních daňových soustav s přímými a nepřímými daněmi; Anglie 1797 nakrátko důchodová daň

6 Historické ohlédnutí  90. léta 19. stol: začátek moderní doby zdanění ve střední Evropě  po 1. sv. válce: redistribuční úloha daní  po 2. sv. válce: rozdvojení  země s centrálním plánováním: omezený význam daní, cenová úloha daní  země s tržní ekonomikou: keynesiánství vs. ekonomie strany nabídky  od konce 60. let: harmonizace daňových soustav  70. léta: harmonizace nepřímého zdanění (pásma)

7 Tři hlavní funkce daní  fiskální funkce  redistribuční funkce  stabilizační funkce

8 Daňové principy  jsou časově proměnlivé, záleží na úloze státu  daňové kánony A. Smithe:  všeobecnost  platební schopnost  určitost  výhodnost úhrady  minimalizace nákladů na správu  v současné době požadavek na:  spravedlnost daňového systému  efektivnost daňového systému

9 Spravedlnost a efektivnost daňového systému  pojetí spravedlnosti:  zásada užitku  zásada schopnosti platit daň  pojetí efektivnosti:  vliv daní na ekonomické chování subjektů  výše nákladů na správu

10 Třídění daní  podle přesunu  přímé  nepřímé  podle vztahu k platební kapacitě poplatníka  osobní  in rem

11 Třídění daní  podle subjektu  placené fyzickou osobou  placené právnickou osobou  podle objektu  důchod  majetek  spotřeba  podle způsobu výpočtu sazby  pevná  procentní (ad valorem); lineární či progresivní

12 Přestávka

13  právní úprava  soustava daní  struktura daní podle jejich výnosů  jednotlivé daně Daňový systém České republiky

14 Právní úprava daní v ČR  zákon o soustavě daní  zákon o správě daní a poplatků  zákony vymezující jednotlivé daně

15 Soustava daní v ČR

16 Struktura příjmů st. rozpočtu

17 Pojistné  pojistné na sociální zabezpečení (34 %)  pojistné na důchodové zabezpečení (26 %)  nemocenské pojištění (4,4 %)  příspěvek na st. politiku zaměstnanosti (3,6 %)  pojistné na všeobecné zdravotní pojištění (13,5 %)  problém hrubé a „polohrubé“ mzdy

18 Clo  zvláštní daňový příjem, který představuje povinné platby spojené s přechodem zboží přes hranice státu  význam se zvyšuje tím, že clo je součástí základu všeobecné daně ze spotřeby (DPH)  mimofiskální funkce cla

19 Daně z příjmů  upraveny zákonem o dani z příjmů  daň z příjmů fyzických osob  daň z příjmů právnických osob  předmětem daně je důchod (příjem)

20 Daň z příjmů fyzických osob  příjmy ze závislé činnosti, z podnikání a samostatné výdělečné činnosti, z kapitálového majetku, z pronájmu a ostatní příjmy  základem daně je součet příjmů po odečtení platby pojistného, odčitatelných položek a nezdanitelného minima  progresivní sazba (0 až 32 %)  zvláštní sazba daně  slevy na dani

21 Daň z příjmů právnických osob  zdanitelné příjmy po odpočtu nákladů na jejich dosažení, zajištění a udržení  odčitatelné položky  sazba daně lineární jednotná, tč. 31 %, úvahy o jejím budoucím mírném snižování  slevy na dani (ZPS, dvojí zdanění)

22 Majetkové daně  daň z nemovitostí  daň silniční  daň dědická  daň darovací  daň z převodu nemovitostí

23 Daň z nemovitostí  daň z pozemků  předmětem daně je majetek (pozemek)  subjektem daně je vlastník  sazba u některých pozemků pevná, u některých procentní  koeficient dle velikosti obce  daň ze staveb  předmětem daně je stavba, subjektem daně vlastník  základem je výměra půdorysu nadzemní části  sazba pevná a diferencovaná dle typu stavby od 1 Kč do 10 Kč za m 2  koeficient dle velikosti obce

24 Daň silniční  předmětem daně je vozidlo sloužící k podnikatelské činnosti  poplatníkem daně je držitel zapsaný v TP,  základem daně je  zdvihový objem válců u osobních automobilů,  součet povolených zatížení náprav u návěsů,  celková hmotnost a počet náprav u ostatních vozidel.  sazba je pevná a diferencovaná od 1200 Kč do 46200 Kč (tabelováno)

25 Daň dědická  poplatníkem je dědic  předmětem daně je nabytí majetku děděním  základem daně je snížená cena nabytého majetku

26 Daň darovací  poplatníkem daně je nabyvatel, dárce ručitelem; při darování do ciziny je poplatníkem dárce  předmětem daně je bezúplatné nabytí majetku na základě právního úkonu, a to jinak než smrtí zůstavitele  základem daně je snížená cena majetku

27 Sazba daně dědické a darovací  osoby jsou rozděleny do skupin podle příbuzenského vztahu  sazba je procentní progresivní, diferencovaná podle těchto skupin

28 Daň z převodu nemovitostí  poplatníkem je převodce (prodávající), nabyvatel je ručitelem; při výměně platí oba společně a nerozdílně;  předmětem je úplatný převod nebo přechod vlastnictví k nemovitostem či bezúplatné zřízení věcného břemene  základem je cena nemovitosti zjištěná vyhláškou, případně cena sjednaná, je-li vyšší  sazba daně je jednotná procentní 5 %

29 Daň z přidané hodnoty  všeobecná daň ze spotřeby  dani podléhají podnikající FO a PO  plátcem jsou osoby překračující obratový test (povinně; ostatní dobrovolně)  předmětem daně jsou veškerá zdanitelná plnění  odpočet na vstupu  dva druhy sazeb (základní a snížená)

30 Spotřební daně plátci jsou dovozci a výrobci předmětem jsou vybrané vyrobené či dovezené výrobky  Daň z uhlovodíkových paliv a maziv  Daň z lihu  Daň z piva  Daň z vína  Daň z tabákových výrobků

31 Daň z uhlovodíkových paliv a maziv  základem daně je množství paliv a maziv na 1000 litrů  sazba u benzínu 10 840 Kč za 1000 l

32 Daň z lihu  předmětem daně je líh (etylalkohol), s výjimkou lihu v pivě a ve víně  sazba 234 Kč za litr  u ovocných pálenek z pěstitelského pálení snížená sazba 95 Kč za litr

33 Daň z piva  pivem se pro účely zákona rozumí slabě alkoholický výrobek, který obsahuje více než 0,5 % objemových alkoholu, vzniklý zkvašením mladiny a odpovídající položce 2203 číselného kódu nomenklatury celního sazebníku  koncentrací piva je procentový obsah extraktu původní mladiny před zakvašením

34 Velký Ballingův vzorec

35 Daň z piva II  základem daně je množství piva v hl  základní sazba 24,00 Kč za hl  malé pivovary výjimka – odstupňováno až do 12,00 Kč za hl

36 Daň z vína  předmětem daně jsou vína o obsahu min. 1,2 % a max. 22 % objemových alkoholu  révová vína 0 Kč, dosycovaná vína 16,40 Kč, šumivá vína 23,40 Kč za litr  desertní a desertní kořeněná vína 16,40 Kč

37 Daň z tabákových výrobků  předmětem daně jsou taxativně vyjmenované tabákové výrobky  základ daně pro procentní část je cena pro konečného spotřebitele  základ daně pro pevnou část je množství v kusech  cigarety: 0,36 Kč za ks + 22 % ceny, minimálně však 0,67 Kč za krátkou (do 70 mm včetně) a 0,79 za dlouhou (nad 70 mm) cigaretu  cena cigarety musí být vyznačena na tabákové nálepce

38 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Daňový systém České republiky Ing. Jakub Fischer Politický klub Třídního fondu VŠE Praha."

Podobné prezentace


Reklamy Google