Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

P6_Daňová soustava Daňová soustava ČR Přednáška 9. 11. 2005 Ing. Jana Korytárová, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "P6_Daňová soustava Daňová soustava ČR Přednáška 9. 11. 2005 Ing. Jana Korytárová, Ph.D."— Transkript prezentace:

1 P6_Daňová soustava Daňová soustava ČR Přednáška 9. 11. 2005 Ing. Jana Korytárová, Ph.D.

2 P6_Daňová soustava Daňová soustava České republiky byla koncipována v roce 1992 s platností od 1. 1. 1993. Zákon č.212/1992 Sb., o soustavě daní, ve znění zákona č.302/1993 Sb. Daně se dělí na daně: přímé, nepřímé, k ochraně životního prostředí.

3 P6_Daňová soustava Daně přímé daně z příjmů –daň z příjmů fyzických oso –daň z příjmů právnických osob daň z nemovitostí daň silniční daň dědická a darovací daň z převodu nemovitostí

4 P6_Daňová soustava Daně přímé - Daň z příjmů fyzických osob Předmět daně z příjmů fyzických osob příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky příjmy z podnikání a jiné samostatně výdělečné činnosti příjmy z kapitálového majetku příjmy z pronájmu ostatní příjmy

5 P6_Daňová soustava Daně přímé - Daň z příjmů fyzických osob Postupy a podmínky pro výpočet daně je uveden v Zákoně č. 586/92 Sb. o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů Pro jednotlivé typy příjmů se stanoví dílčí daňové základy tak: - že se zohledňují výnosy a náklady (příjmy a výdaje), které jsou specifikovány zákonem - lze doložit účetnictvím nebo použít paušálních nákladů - procento paušálních nákladů je dáno zvlášť pro jednotlivé typy dílčích daňových základů - daňový základ je rozdíl mezi výnosy a náklady upravený o odpočitatelné položky – nezdanitelný základ Daň se počítá ze součtu dílčích daňových základů

6 P6_Daňová soustava Daně přímé Daň z příjmu fyzických osob nezdanitelný základ na poplatníka (38 040 Kč) na manželku (manžela) nezdanitelné částky ve vazbě na různý stupeň invalidity nezdanitelný základ u poplatníka, který se soustavně připravuje na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem až do věku 26 let dary bezpříspěvkoví dárci krve a další Pozn.: na vyživované dítě je daňové zvýhodnění

7 P6_Daňová soustava Zdravotní a sociální pojištění Daňová soustava odděluje příspěvky na zdravotní a sociální pojištění od daňových povinností: a) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na politiku zaměstnanosti Sazby pojistného z vyměřovacího základu činí: U zaměstnance8%, z toho1,1% na nemocenské pojištění 6,5% na důchodové zabezpečení 0,4% na státní politiku zaměstnanosti U zaměstnavatele 26%, z toho3,3% na nemocenské pojištění 19,5% na důchodové zabezpečení 3,2% na státní politiku zaměstnanosti b) pojistné na všeobecné zdravotní pojištění Sazby pojistného z vyměřovacího základu činí: U zaměstnance4,5% U zaměstnavatele 9%

8 P6_Daňová soustava Daně přímé - Daň z příjmů fyzických osob Sazba daně je klouzavě progresivní. Základ daněDaňZe základu přesahujícího do 109 20015% od 109 200 do 218 400 16 380 +20%109 200 Kč od 218 400 do 331 200 38 220 +25%218 400 Kč od 331 2000 a více 66 420 +32%331 200 Kč

9 P6_Daňová soustava Daně přímé – Daň z příjmu právnických osob Postupy a podmínky pro výpočet daně je uveden v Zákoně č. 586/92 Sb. o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Základ daně = daňové výnosy – daňové náklady Náklady daňového poplatníka: - náklady a výdaje, které nikdy nelze pro potřeby zákona o dani z příjmu za daňové uznat - náklady, které jsou daňové jen za určitých přesně stanovených podmínek - náklady, které jsou vždy daňové

10 P6_Daňová soustava Daně přímé – Daň z příjmu právnických osob daňový základ se upraví o odčitatelné položky například: - ztráta minulých let - určité % ceny nově pořízeného dlouhodobého hmotného majetku (procento, typ dlouhodobého hmotného majetku a podmínky uplatnění lze uplatňovat slevu z již vypočtené daně. Sleva je dána absolutní částkou a je poskytovaná poplatníkům, kteří zaměstnávají osoby tělesně postižené Sazba daně z příjmu právnických osob je 26 % (od 1.1.2006 24%) z daňového základu.

11 P6_Daňová soustava Daně přímé - Daň z nemovitostí Zákon č.338/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Plátcem daně je vlastník nemovitosti, za určitých podmínek nájemce. Daň z nemovitosti má dvě části – daň z pozemků a daň ze staveb. V obou částech daně z nemovitosti je poměrně rozsáhlé osvobození od placení daně.

12 P6_Daňová soustava Daně přímé - Daň z nemovitostí Základ daně u pozemků se stanoví buď procentem z ceny (pozemky sloužící zemědělství) nebo absolutní částkou – např. u stavebních pozemků. Základ daně ze staveb je vypočítán jako součin zastavěné plochy a sazby za 1 m 2. Sazba se liší podle účelu stavby.

13 P6_Daňová soustava Daně přímé - Daň z nemovitostí základ daně se dále násobí koeficientem, který vyplývá z počtu obyvatel obce, na jejímž katastrálním území nemovitost leží. Koeficient se pohybuje v rozmezí 0,3 – 4,5 a obec může koeficient zvýšit o 1 kategorii nebo snížit o 1-3 kategorie. Koeficienty mohou být stanoveny i pro jednotlivé části obce (daň z nemovitosti je vždy příjmem obecního rozpočtu) Daňové přiznání je poplatník povinen podat do 31. 1. následujícího daňového období, splátky na daň a termíny plateb stanoví zákon o dani z nemovitosti.

14 P6_Daňová soustava Daně přímé - Daň silniční Zákon č.16/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Platí poplatník za vozidla, určená k podnikání. Zákon o silniční dani uvádí poměrně rozsáhlé osvobození od placení silniční daně. Sazba daně je dána absolutní částkou, u osobních automobilů se řídí obsahem motoru, u nákladních automobilů hmotností nebo počtem náprav.

15 P6_Daňová soustava Daně přímé - Daň silniční V případě zahraničních dopravců se silniční daň stanoví denní sazbou násobenou počtem dnů na průjezd Českou republikou. Zaplacenou silniční daň může poplatník uplatnit jako daňový náklad u daně z příjmu fyzických osob z podnikání a u daně z příjmu.

16 P6_Daňová soustava Daně přímé - Daň dědická a darovací Zákon č.357/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů Základem daně je cena movitého a nemovitého majetku, který byl získán děděním nebo darováním. V případě daně dědické se od této ceny odečítají závazky zůstavitele, majetek osvobozený od daně, notářské poplatky a náklady na pohřeb zůstavitele. Sazba daně je klouzavě progresivní. Její výše je dána velikostí dědictví či daru a příbuzenským vztahem.

17 P6_Daňová soustava Daně přímé - Daň z převodu nemovitostí Zákon č.357/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Poplatníkem je nejčastěji prodávající, nabyvatel je v tomto případě ručitelem. Základ daně je stanoven na základě ceny zjištěné podle zvláštního předpisu a to i v případě, že skutečná prodejní cena nemovitosti je nižší. Sazba daně je 5% ze základu daně.

18 P6_Daňová soustava Daně nepřímé daň z přidané hodnoty Zákon č.235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů daň spotřební Zákon č.353/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů

19 P6_Daňová soustava Daně nepřímé - Daň z přidané hodnoty je hlavní příjmovou položkou státního rozpočtu. Plátcem daně jsou osoby, jejichž obrat za nejvýše 12 měsíců přesáhne částku vyšší než 1.mil.Kč nebo se dobrovolně registrují jako plátci daně. Předmětem daně je zboží nebo služby, které podléhají zdanitelnému plnění. Zákon o dani z přidané hodnoty přesně stanoví, co je za zdanitelné plnění považováno.

20 P6_Daňová soustava Daně nepřímé - Daň z přidané hodnoty Sazby daně – 19 % základní sazba daně na zboží a služby – v přílohách 1 a 2 obsaženy zboží a služby podléhající snížené 5% sazbě daně Zdaňovací období je 1 měsíc při obratu nad 10 mil. Kč, čtvrtletí při obratu pod 10 mil. Kč. Poplatník si může změnit daňové období ze čtvrtletního na měsíční za předpokladu, že je to pro něj výhodnější a jeho roční obrat je více než 2 mil. Kč.

21 P6_Daňová soustava Daně nepřímé - Daň z přidané hodnoty

22 P6_Daňová soustava Daně nepřímé - Daň z přidané hodnoty Při dovozu zboží do České republiky podléhá toto zboží DPH. Vývoz zboží do zahraničí je osvobozen od povinnosti uplatnit DPH na výstupu.

23 P6_Daňová soustava Daně nepřímé - Daň spotřební Plátci daně jsou všechny právnické a fyzické osoby, které v tuzemsku vybrané výrobky vyrábějí nebo kterým mají být vyvážené nebo dovážené vybrané výrobky propuštěny. –daň z uhlovodíkových paliv a maziv –daň z lihu –daň z piva –daň z vína –daň z tabáku a tabákových výrobků

24 P6_Daňová soustava Daně nepřímé - Daň spotřební Zdaňovací období je kalendářní měsíc. Sazby daně jsou ustanoveny pro celé území ČR a vycházejí z pevných částek za jednotku množství. V tomto smyslu zákon stanoví např.: Motorové benziny11 840 Kč/1 000 l Líh (100% alkohol)265 Kč/ litr etanolu Vína šumivá23,40 Kč/ litr Cigarety filtrové délky do 7 mm0,94 Kč/ kus Cigarety filtrové délky nad 7 mm, Doutníky0,96 Kč/ kus

25 P6_Daňová soustava Daně nepřímé - Daň k ochraně životního prostředí Ekologické daně nebyly od roku 1993 nijak definovány. Ekologické aspekty se částečně projevují v ostatních daních, nejvíce v daních z příjmů.


Stáhnout ppt "P6_Daňová soustava Daňová soustava ČR Přednáška 9. 11. 2005 Ing. Jana Korytárová, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google