Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Chrán ě ná krajinná oblast Památné stromy Národní p ř írodní památka P ř írodní rezervace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Chrán ě ná krajinná oblast Památné stromy Národní p ř írodní památka P ř írodní rezervace."— Transkript prezentace:

1 Chrán ě ná krajinná oblast Památné stromy Národní p ř írodní památka P ř írodní rezervace

2 Olomoucký kraj - sídlo v Olomouci. Rozloha: 513 927 ha ( 5.139 km2); 6,51 % rozlohy Č R Nadmo ř ská výška: Nejvyšší místo: (1 490 m.n.m.) Nejnižší místo: (190 m.n.m) Po č et obcí: 393 - statut m ě sta mají 24 obce Hustota osídlení: 125 obyvatel na km2 Zahrnuje území: Okres Jeseník Okres Olomouc Okres Prost ě jov Okres P ř erov Okres Šumperk

3 Chráněná krajinná oblast Jeseníky Se rozprostírá na území okres ů Bruntál, Jeseník a Šumperk. Z klimatického hlediska jsou Jeseníky chladn ě jší oblastí, bohatou na srážky, zejména sn ě hové. Oblast je významná vodohospodá ř sky, byla vyhlášena chrán ě nou oblastí p ř irozené akumulace vod. Nacházejí se zde známé lázn ě jako Karlova Studánka, Jeseník, Lipová, Velké Losiny. Území oblasti je z 80 procent pokryto lesními porosty, p ř evážn ě druhotnými smr č inami. Na významné ploše se však zachovaly autochtonní lesy, místy charakteru pralesa. Rozloha: 740 km2 Nadmo ř ská výška: 339 - 1492 m(Prad ě d) Zvláštní ochrana: 22 maloplošných zvlášt ě chrán ě ných území Rozloha MCHU: 4720 ha

4 Nízký Jeseník

5 Chráněná krajinná oblast Litovelské Pomoraví Nachází se na severu st ř ední Moravy mezi m ě sty Olomouc a Mohelnice, p ř i č emž p ř ímo prochází m ě stem Litovel. Vyhlášena byla roku 1990 zejména z d ů vodu ochrany p ř irozeného meandrujícího toku ř eky Moravy a n ě j navazujícího komplexu lužních les ů. Území je rovn ě ž chrán ě no jako pta č í oblast. Rozloha: 96 km2 Nadmo ř ská výška: 210 ( ř eka Morava) - 345 m (masiv Doubravy) Zvláštní ochrana: 26 maloplošných zvlášt ě chrán ě ných území Rozloha MCHU: 9600,86 ha

6 Litovelské Pomoraví

7 Památné stromy: Lípa malolistá (Tilia cordata) -v obci Rouské, zvaná Lípa Jana Jiskry z Brandýsa V ě k: 300 let Výška: 18 m Obvod kmene: 620 cm

8 Tis červený (Taxus Baccata) -Jind ř ichov V ě k: 800 let Výška: 8 m Pr ů m ě r koruny: 5 m Obvod kmene: 265 cm

9 Král Dub - Grygov V ě k: 460 let Výska: 31,5 m Obvod kmene: 563 cm

10 Národní přírodní památka Mechové jezírko Rejvíz Nachází se v p ř írodní rezervaci rozprostírající se v severovýchodní č ásti Hrubého Jeseníku v masivu Orlík. Charakteristické jsou pro tuto rezervaci rašeliništ ě (nejv ě tší na Morav ě ) náležící k typu rozvodnicových vrchoviš ť. Nadmo ř ská výška: 770 m

11 Mechové jezírko Rejvíz

12 Přírodní rezervace: Františkov Rezervace se rozkládá nedaleko Branné na úbo č í Štolného h ř betu nad údolím Hu č avy. Vým ě ra rezervace je 13 ha. Vyhlášena byla roku 1954. Chrán ě né jsou p ř irozené lesní porosty v jedlobukovém vegeta č ním stupni. Pod Trlinou P ř írodní rezervace Pod Trlinou se rozkládá na zápdním a jihozápadním úbo č í vrchu Trlina nedaleko Leštiny. Rosprostírá se na katastrech obcí Leština a Lesnice. Rezervace byla vyhlášena roku 1998. Na území jsou chrán ě na lesní spole č enstva bu č in a dubových bu č in a fragment zachovalé kulturní krajiny luk, pastvin a mezí. Vyskytuje se tu ř ada zvlášt ě chrán ě ných druh ů živo č ich ů a rostlin.

13 Borek u Domašova Nachází se na katastru obce Domašov u Jeseníka v okrese Jeseník. Chrán ě n je zde reliktní bor na suti devonského k ř emence. Přírodní rezervace Na Hadci V rámci p ř írodní rezervace jsou chrán ě ny lesy na strmých úbo č ích údolí Raškovského potoka asi 1 km severozápadn ě od obce Raškov v okolí vrcholu Mod ř ínového vrchu. P ř írodní rezervace byla vyhlášena roku 1990. Nachází se tu spole č enstva hadcových skalek, fragment hadcového boru, klenové a sv ě ží bu č iny na hadcovém podloží, specifické tvary zv ě trávání hadc ů. Přírodní rezervace Sněžná kotlina Nachází se na katastru obce Adolfovice v okrese Jeseník. Posláním rezervace je ochrana ekosystému horských strží na východním svahu Č ervené hory.

14 Vysoký vodopád Nachází se na katastru obce Domašov u Jeseníka v okrese Jeseník. V rezervaci je chrán ě n horský les a nejv ě tší vodopád v Hrubém Jeseníku. V území jsou vzácná mechová spole č enstva. Šumárník Nachází se na katastru obce Adolfovice v okrese Jeseník. Posláním rezervace je ochrana unikátních spole č enstev skal. Bučina pod Františkovou myslivnou Jak napovídá název nachází se PR Bu č ina pod Františkovou myslivnou na úbo č í hlavního h ř ebene Prad ě d-Velký Máj B ř idli č ná hora.Vým ě ra rezervace je cca 14 ha a vyhlášena byla roku 1955. Chrán ě ný je zbytek kleno-bukového roklinového pralesa s výskytem vzácných rostlin.

15 Zdroj: http://cs.wikipedia.org/ http://cs.wikipedia.org/ http://www.cenia.cz/ http://www.olomoucky.kraj.cz/ Děkuji za pozornost. Barbora Kotlánová a Lucie Žádníková 2.L 5.5.2011


Stáhnout ppt "Chrán ě ná krajinná oblast Památné stromy Národní p ř írodní památka P ř írodní rezervace."

Podobné prezentace


Reklamy Google