Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Marková Kamila Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech Vedoucí práce: Martina Jedlinská Vztah reminiscenčních aktivit a depresivity seniorů Univerzita.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Marková Kamila Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech Vedoucí práce: Martina Jedlinská Vztah reminiscenčních aktivit a depresivity seniorů Univerzita."— Transkript prezentace:

1 Marková Kamila Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech Vedoucí práce: Martina Jedlinská Vztah reminiscenčních aktivit a depresivity seniorů Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Financováno projektem SGFZ 03/2012 IGA Univerzity Pardubice

2 Obsah prezentace Stárnutí a reminiscenční aktivity Cíl, výzkumná otázka, hypotéza práce Metodika práce Prezentace výsledků Diskuze a doporučení pro praxi Závěr 2

3 Stárnutí a stáří Území ČR ke dni 31. 12. 2010 celkem 2 379 696 osob ve věku 60 let a více (ÚZIS, 2012) Geriatrizace medicíny – posun klinického i rezortního zájmu, transformace přístupů, oborů Dlouhověká společnost – do centra pozornosti Deprese v institucionální péči 15 – 30 % (Holmerová, 2006) 3

4 Reminiscenční aktivity Psychosociální intervence, vzpomínka, vzpomínání Rozhovor či kreativní činnost spontánní, strukturovaná, individuální, skupinová výroba vzpomínkových krabic, kufrů, knih, koláží Smysl začlenění, přijetí faktu stárnutí, kognitivní stimulace psychická pohoda, sebeúcta, prevence deprese 4

5 Cíl, VO, hypotéza práce Cíl: Zhodnocení vztahu mezi RA a mírou depresivity u seniorů žijících v domově pro seniory. VO: Snižuje aplikace reminiscenčních aktivit míru depresivity u seniorů v domovech pro seniory? HP: Reminiscenční aktivity snižují míru depresivity seniorů v domovech pro seniory. 5

6 Metodika práce – soubor Výběr záměrný - 2 spolupracující domovy pro seniory 100 seniorů žijících v domově pro seniory experimentální sk. – 50 seniorů (provádí remi aktivity) kontrolní sk. – 50 seniorů (neprovádí remi aktivity) Kritéria výběru – věk nad 65 let, MMSE nad 18 b., informovaný souhlas, 8 lekcí strukturovaných RA 6

7 Metodika práce – sběr dat Pilotní šetření (únor) → výzkum (únor – červen 2012) Geriatrická škála deprese (GDS) – 15 otázek Index Barthelové – 10 položek Dokumentace: ročník, datum nástupu do zařízení MMSE, medikace (antidepresiva) 7

8 Testování H 0 a interpretace výsledků STATISTICA ©, hladina významnosti α = 0,05 čili 5 % Parametrický párový t - test Kolmogorův - Smirnův test, stejný počet závislých proměnných Výsledek: p < α (0,05), resp. 0,000014 < 0,05 H 0 → H A přijata  H 0 : Mezi mírou depresivity před a po RA není žádný rozdíl.  H A : Mezi mírou depresivity před a po RA je statisticky významný rozdíl. 8

9 9 Obr. 1 Krabicový graf naměřených hodnot GDS před a po RA GDS před a po RA Experimentální sk. 9

10 10 Obr. 2 Relativní četnost bodového hodnocení výsledků na škále GDS před a po RA u exper. sk. 10

11 11 Obr. 3 Krabicový graf rozložení výsledků GDS u experimentální S1 a kontrolní sk. S2 GDS po 11

12 Diskuse a doporučení pro praxi Výsledky studií Wanga (2004) a Woodse (2005): Zlepšení paměti, chování, nálady, míra depresivity Výsledky studie Gerontologického centra Praha (2005-2007) Zmírnění demence, kontakt s realitou, reakce na otázky Zapojení RA, dobrovolníků → práce s lidmi s demencí i bez ní 12

13 Závěr Alarmující míra depresivity → 43 % Reminiscenční aktivity ↓ výskyt depresivní symptomatologie Psychosociální nefarmakologické intervence: zlepšení kvality života v institucionální péči oslabuje některé sociální důsledky involučních změn posiluje lidskou důstojnost a místo ve společnosti 13

14 Použitá literatura 1. HOLMEROVÁ, Iva, Hana VAŇKOVÁ a Eva DRAGOMIRECKÁ a kol. Depresivní syndrom u seniorů, významný a dosud nedoceněný problém. Psychiatria pre prax. 2006, 7(4), 175-177. ISSN: 1213-0508. 2. JANEČKOVÁ, Hana a Marie VACKOVÁ. Reminiscence: Využití vzpomínek při práci se seniory. Praha: Portál, 2010. 152 s. ISBN 978-80-7367-581-3. 3. KALVACH, Zdeněk, Zdeněk ZADÁK a Roman JIRÁK a kol. Geriatrické syndromy a geriatrický pacient. Praha: Grada, 2008, 336 s. ISBN 978-80-247- 2490-4. 4. ÚZIS. Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR. [online]. 2012 [cit. 2012- 01-26]. Dostupné z: http://www.uzis.cz/ 5. WANG, Jijuan. The Comparative Effectiveness Among Institutionalized and Non-Institutionalized Elderly People in Taiwan of Reminiscence Therapy as a Psychological Measure. Journal of Nursing Research. 2004, 12(3), 234- 245. PMID: 15362015. 6. WOODS, B. et al. Reminiscence Therapy for Dementia. Cochrane database of systematic revue. In: Pubmed. [online] 2005, 18(2) [cit. 2013-03-05] CD001120. Dostupné z: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15846613

15 Děkuji Vám za pozornost


Stáhnout ppt "Marková Kamila Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech Vedoucí práce: Martina Jedlinská Vztah reminiscenčních aktivit a depresivity seniorů Univerzita."

Podobné prezentace


Reklamy Google