Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

AUTOR: Mgr. Lenka Bečvaříková ANOTACE: Tento modul slouží jako výukový materiál pro žáky 2. ročníku gymnázia na předmět OSZ KLÍČOVÁ SLOVA: Platební bilance,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "AUTOR: Mgr. Lenka Bečvaříková ANOTACE: Tento modul slouží jako výukový materiál pro žáky 2. ročníku gymnázia na předmět OSZ KLÍČOVÁ SLOVA: Platební bilance,"— Transkript prezentace:

1 AUTOR: Mgr. Lenka Bečvaříková ANOTACE: Tento modul slouží jako výukový materiál pro žáky 2. ročníku gymnázia na předmět OSZ KLÍČOVÁ SLOVA: Platební bilance, kredit, debet, běžný účet, kapitálový účet, finanční účet, saldo, přebytek, schodek ZAHRANIČNÍ PLATEBNÍ BILANCE VY-32-INOVACE-OSZ-216

2 Platební bilance, přesněji platební bilance zahraničního obchodu, je peněžní vyjádření ekonomických transakcí mezi určitou zemí a jejími zahraničními partnery za určité období (běžně za účetní rok). Platební bilance zahrnuje export a import služeb a zboží, příchozí i odchozí zahraniční investice, dary a přesuny finančních prostředků.

3 Struktura platební bilance Platební bilanci lze strukturovat horizontálně nebo vertikálně. 1) Vertikální struktura člení platební bilanci na položky kreditní a debetní. Kreditní položky představují příliv peněz (případně jiných ocenitelných statků) do ekonomiky, tzn. zvýšení nabídky devizy. Naopak debetní položky představují odliv peněz a tedy zvýšení poptávky po devizách.

4 2) Horizontální struktura se skládá z následujících položek (účtů): a) běžný účet –obchodní bilance – vývoz a dovoz zboží –bilance služeb – vývoz a dovoz služeb –bilance výnosů – příjmy a jiné kompenzace tuzemcům ze zaměstnání v zahraničí a cizozemcům ze zaměstnání v naší zemi, příjmy a výdaje související se zahraničními investicemi (zejm. úrok, dividenda). –bilance běžných převodů – transakce, které nevedou ke vzniku závazků či pohledávek ve vztahu k zahraničí.

5 b) kapitálový účet – obsahuje příjmy a výdaje spojené s kapitálovými transfery v důsledku migrace obyvatelstva, převody nefinančních hmotných aktiv a nehmotných práv c) finanční účet –bilance přímých investic –bilance portfolia investic –bilance finančních derivátů –ostatní dlouhodobý kapitál (úvěry poskytované do zahraničí a přijímané ze zahraničí) –ostatní krátkodobý kapitál

6 d) účet chyb a opomenutí – odchylky zapříčiněné neúplností informací o zahraničním obchodu e) příděl zvláštních práv čerpání f) rezervy a příslušné položky Z účetního hlediska musí vždy být ve výsledku platební bilance nulová – čisté přebytky a schodky platební bilance mohou být zapříčiněny statistickou diskrepancí.

7 Saldo platební bilance Pro analýzu vnější ekonomické rovnováhy se používají různá salda (rozdíl kreditních a debetních položek) platební bilance, která v sobě zahrnují určité účty. Mezi nejčastěji používaná salda patří: saldo obchodní bilance saldo výkonové bilance saldo běžného účtu (saldo běžné bilance) saldo základní bilance saldo maximální likvidity (úplné saldo platební bilance)

8 V populární terminologii (v tisku apod.) se většinou hovoří o běžném nebo finančním účtu platební bilance (resp. o jejich saldech), jejichž částečné platební bilance jsou běžně nenulové. Pokud jsou příjmy větší než výdaje, jedná se o aktivní saldo (běžného nebo kapitálového účtu) platební bilance, jehož důsledkem je přebytek, v opačném případě se jedná o saldo (běžného nebo kapitálového účtu) pasivní, jehož důsledkem je schodek. Výkaz platební bilance sestavuje Česká národní banka dle pravidel Mezinárodního měnového fondu.

9 POUŽITÉ ZDROJE: www.glassschool.cz ŠIMKOVÁ, Eva: Základy ekonomie. 1. vydání. Hradec Králové: Gaudeamus. 2004. 106 s. ISBN 80-7041-690-4 EMMERT, F. a kol.: Odmaturuj ze společenských věd. 1. vydání. Praha: Didaktis, 2004. 224 s. ISBN 80-86285-68-5 BELLOVÁ, J. et. al: Občanský a společenskovědní základ. Ekonomie. 1. vydání. Kralice na Hané: Computer Media. 2011. 112 s. ISBN 978-80-7402-093-3


Stáhnout ppt "AUTOR: Mgr. Lenka Bečvaříková ANOTACE: Tento modul slouží jako výukový materiál pro žáky 2. ročníku gymnázia na předmět OSZ KLÍČOVÁ SLOVA: Platební bilance,"

Podobné prezentace


Reklamy Google