Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výchova talentů v Čechách Bringing Up Talents in Bohemia Tragikomický realisticko-romantický film, 2009 Scénář a režie: Život učitelský, Výroba: J. Molnár.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výchova talentů v Čechách Bringing Up Talents in Bohemia Tragikomický realisticko-romantický film, 2009 Scénář a režie: Život učitelský, Výroba: J. Molnár."— Transkript prezentace:

1 Výchova talentů v Čechách Bringing Up Talents in Bohemia Tragikomický realisticko-romantický film, 2009 Scénář a režie: Život učitelský, Výroba: J. Molnár

2 Obsah (neoficiální text distributora): Mladý učitel matematiky Oskar přijme nabídku milionáře Krále, aby soukromě doučoval jeho dceru. Oskar si myslí, že jeho žákyně bude neohrabaná dívenka, ale hned po prvním setkání sotva lapá po dechu. Z ujeté Beáty se postupně vyklube talentovaná osmnáctiletá dívka, která má potíže se světem a také sama se sebou. Život vyrovnaného učitele se mění v šílenství a zběsilé kličkování mezi pracovními povinnostmi ve škole, výukou a dozorem v jídelně, vlastním zájmem o matematiku a péči o talent Beáty a její mladší sestry, získáváním prostředků na splácení hypotéky a na účast na MAKOSu, opravováním bytu a písemek, MO, MK a jinými soutěžemi, dalším vzděláváním učitelů a suplováním, podáváním projektů ESF a zpracováváním ŠVP. Na závěr si Beáta podává přihlášku na právnickou fakultu.

3 Co je to nadání, co je to talent ? Nejednotnost názorů  NadáníTalent  velmi vysoký talentoblast mezi nadáním průměrem  potenciální složkavýkonová složka  vysoké IQspecializované předpoklady  ekvivalenty

4 Modely nadání  Renzulli nadprůměrné intelektové schopnosti, tvořivost, motivace +  Mōnksškola, rodina, vrstevníci +  Czeiselspecifické intelektové schopnosti, faktor štěstí (šance) +  Tannenbaumdimenze - dynamická (výkon) - statická (potenciál)

5 Edukační potřeby nadaných  - výrazná stimulace  - modifikované kurikulum  - argumentačně založená komunikace  - kontakt s vrstevníky podobného zaměření  - individuální přístup

6 Charakteristiky nadaných  Mají na svůj věk vyspělý verbální projev a paměť.  Některé věci se učí rychle bez pomoci druhých.  Vykazují schopnost práce s abstraktními myšlenkami.  Vidí jasně vztahy a souvislosti.  Vždy přicházejí s „lepším řešením“– někdy nevhodně.  Dávají přednost komplexním a náročným úkolům.  Chtějí se podělit o vše, co vědí.  Kladou nekonečné otázky.  Jsou horliví, někdy extrémně citliví či vznětliví.  Dělají, co je zajímá, a to vlastním způsobem.  Mají ohromnou míru energie.  Mívají zvýšený smysl pro spravedlnost.  Mají sofistikovaný smysl pro humor.  Rádi jsou ve vedení, mohou být přirozenou autoritou.

7 V negativních ohledech:  Jsou nervózní při pomalém tempu práce třídy.  Protestují proti rutinní práci nebo pracují nedbale.  Ptají se na choulostivé otázky.  Odmítají příkazy, vyžadují zdůvodnění.  Sní v průběhu dne.  Ovládají třídní diskuze.  Bývají panovační ve vztahu k učitelům i spolužákům.  Jsou netolerantní k nedokonalosti vůči sobě i ostatním.  Jsou přecitlivělí vůči kritice, snadno se rozpláčou.  Odmítají se podřídit.  „Hrají divadlo“, mohou se stát „třídním šaškem“.

8 Matematické nadání  (Verdelin) - schopnost chápat povahu matematických úloh, znaků, metod a důkazů; naučit se je, uchovat je v paměti a reprodukovat je; kombinovat s jinými úlohami, symboly, metodami a důkazy, používat je při řešení matematických úloh,  (Krutěckij) - individuálně-psychologické zvláštnosti, které odpovídají potřebám matematiky jako vyučovacího předmětu zvláště vzhledem na rychlost, lehkost a hloubku ovládání vědomostí, zručností a návyků,  (Makrides) je nadprůměrná schopnost rozumět matematice a matematicky myslet, nikoli nadprůměrná schopnost provádět matematické výpočty a dostávat dobré známky z matematiky,  (Burjan) se projevuje ve třech rovinách: všeobecné rozumové předpoklady, motivace, aktuální rozumová výbava.

9 Struktura matematických schopností  Schopnost formalizovaně chápat matematický materiál, zachycovat formální strukturu.  Schopnost rychle a zeširoka zobecňovat matematické objekty, vztahy a úkony.  Schopnost zkracovat procesy matematického úsudku a myslet zkrácenými strukturami.  Pružnost procesů myšlení v matematické činnosti.  Schopnost rychle a volně přizpůsobit zaměření myšlenkového procesu, přechod z přímého na zpětný myšlenkový pochod.  Jasnost, jednoduchost, ekonomičnost a racionálnost řešení.  Matematická paměť (zobecněná paměť na matematické vztahy, schémata úsudků a důkazů, metody řešení úloh a principy přístupu k nim)

10 Možné příčiny nezájmu o technické a přírodovědné obory Všeobecné  přetíženost pravé hemisféry mozku  ztráta kontaktu s technikou denní potřeby  zaměření společnosti na úspěch (bez ohledu na vynaložené úsilí)

11 Specifické  negativní popularizace v médiích,  podprůměrná prestiž a finanční ohodnocení,  učitelů zvlášť  Důsledky: nedostatečně motivovaný učitel - nezájem o vlastní rozvoj - nedostatečná motivace žáků a studentů - na učitelství M nastupují trojkaři ze SOŠ  - RVP, státní maturita, NSZ (SCIO)

12 Tradice péče o matematické talenty v ČR  MO  SOČ, SVOČ  Pythagoriáda  matematické třídy  korespondenční semináře  matematické tábory

13 Nové formy  MK a Přírodovědný klokan  Turnaj měst  Duel  Virtuální internetové soutěže  Badatel  Celostátní matematická soutěž žáků SOŠ a SOU

14 Zákon č. 561/2004 Sb. (školský zákon)  Školy a školská zařízení vytvářejí podmínky pro rozvoj nadání žáků.  K rozvoji nadání žáků lze uskutečňovat rozšířenou výuku některých předmětů nebo skupin předmětů.  Třídám se sportovním zaměřením může ředitel školy odlišně upravit organizaci vzdělávání.  Ředitel školy může mimořádně nadaného žáka přeřadit do vyššího ročníku bez absolvování předchozího.  Ředitel školy může povolit.žákovi s mimořádným nadáním vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu.

15 Vyhláška č. 73/2005 Sb. (o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných)  Vzdělávání žáků mimořádně nadaných se uskutečňuje pomocí podpůrných opatření, čímž se rozumí využití speciálních metod, postupů, forem a prostředků vzdělávání.  Mimořádně nadaným žákem se rozumí jedinec, jehož rozložení schopností dosahuje mimořádné úrovně při vysoké tvořivosti v celém okruhu nebo v jednotlivých rozumových oblastech, pohybových, uměleckých a sociálních dovednostech.  Zjišťování mimořádného nadání provádí školské poradenské zařízení.  Pro mimořádně nadané žáky může ředitel školy vytvářet skupiny, ve kterých se vzdělávají žáci stejných nebo různých ročníků v některých předmětech.

16 Financování práce s talenty: Matematické třídy:  Dříve: - na ZŠ téměř v každém okrese - celkem 10 tříd gymnázií  Nyní: ČR: pokud jsou, tak bez financí navíc SR: opačný extrém – velké množství financovaných mat. tříd

17 Soutěže vyhlašované MŠMT  Soutěže typu A (2008-9)  A 1) Matematická olympiáda (58. ročník, JČMF)  A 9) Středoškolská odborná činnost (31. ročník, NIDM)  A 10) Matematický klokan (15. ročník, JČMF a UP Olomouc)  A 13) Pytagoriáda (32. ročník, VÚP)  A 39) Soutěž v programování (23. ročník, NIDM)

18 Soutěže typu B  B 1) Celostátní matematická soutěž žáků SOŠ a SOU (17. ročník, JČMF)  B 2) Přírodovědný klokan (3. ročník, Přírodovědecká fakulta UP, Olomouc)  B 31) České hlavičky (3. ročník, Česká hlava, s.r.o.)

19 Popularizační projekty  NPV II: STM –Morava, NFS  Socrates-Comenius: Promote-MSc., Motivate me  ESF – národní, krajské: Modulární přístup v přípravě učitelů M a přír. předmětů  Projekty měst a krajů: Jarmark Ch, F a M  – výhody a nevýhody  sponzoři, SRPŠ ?

20 (Ne) Systém práce s talenty  přetahování nejen mezi MO a FO  chybí návaznost mezi stupni škol  aktivní učitelé jsou „trestáni“  pomůžou RVP a ŠVP?  SUMA JČMF – konference, časopisy, web  Asociace pro nadání

21 Pozvánky:  MAKOS, říjen (jaroslav.svrcek@upol.cz)jaroslav.svrcek@upol.cz  Klokani v Jeseníkách, leden 2010 (vladimir.vanek@upol.cz)vladimir.vanek@upol.cz  Logická olympiáda (josef.molnar@upol.cz)josef.molnar@upol.cz  Matematický klokan (pavel.calabek@upol.cz)pavel.calabek@upol.cz  Přírodovědný klokan (jiri.hatle@seznam.cz)jiri.hatle@seznam.cz  Letní škola DM, srpen  (vera.olsakova@seznam.cz)vera.olsakova@seznam.cz

22 www stránky  www.math.muni.cz/mo www.math.muni.cz/mo  www.soc.cz www.soc.cz  www.nidm.cz www.nidm.cz  www.msmt.cz www.msmt.cz  www.kag.upol.cz/prirodovednyklokan www.kag.upol.cz/prirodovednyklokan  www.matematickyklokan.net www.matematickyklokan.net  www.upol.cz/projects/souteze-up www.upol.cz/projects/souteze-up  www.debrujar.cz www.debrujar.cz  http://spolupraceskol.cz http://spolupraceskol.cz  http://class.pedf.cuni.cz/newsuma http://class.pedf.cuni.cz/newsuma

23 Literatura  Calábek, P., Švrček, J., Vaněk, V.: Péče o matematické talenty v České republice. UP, Olomouc 2007.  Hátle, J.: Přírodovědný klokan. In: Ani jeden matematický talent nazmar, JČMF, Hradec Králové 2009.  Hotová, E.: Matematické vzdělávání žáků mimořádně nadaných na 2. stupni ZŠ (dis. práce). UP, Olomouc 2008.  Jurášková, J.: Základy pedagogiky nadaných. IPPP ČR, Praha 2006.  Vaněk, V.: Péče o talenty v matematice (dis. práce), UP, Olomouc 2006.  VĚSTNÍK MŠMT ČR, ročník LXIV, sešit 8, srpen 2008.  Zhouf, J.: Práce učitele matematiky s talentovanými žáky v matematice (dis.práce), UK, Praha 2001.

24 Talentům zdar, matematickým zvlášť


Stáhnout ppt "Výchova talentů v Čechách Bringing Up Talents in Bohemia Tragikomický realisticko-romantický film, 2009 Scénář a režie: Život učitelský, Výroba: J. Molnár."

Podobné prezentace


Reklamy Google