Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mimořádně nadaní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mimořádně nadaní."— Transkript prezentace:

1 mimořádně nadaní

2 identifikace nadání odborné posouzení konkrétního nadání
mimořádně nadaným žákem se pro účely vyhlášky rozumí jedinec, jehož rozložení schopností dosahuje mimořádné úrovně při vysoké tvořivosti v celém okruhu činností nebo v jednotlivých rozumových oblastech, pohybových, uměleckých a sociálních dovednostech;

3 výrazný výkon utváří sada:
nadprůměrná schopnost (above average ability); angažovanost v úkolu (task commitment); tvořivost (creativity); charakteristika nadání:

4 typy intelektového nadání:
lingvistická inteligence – citlivost na význam a pořadí slov, na funkci jazyka, slovní vyjádření; logicko – matematická inteligence – logické přístupy k řešení problémů, orientace v kvantifikaci; prostorová inteligence – schopnost vnímat prostor, vizuální představivost, schopnost imaginace; hudebně – rytmická inteligence – citlivost na tóny, zvuky, vnímání melodie a rytmů;

5 tělesně – pohybová inteligence – schopnost použít tělo k sebevyjádření, zručnost v manipulaci;
interpersonální inteligence – orientace v náladě, temperamentu, motivacích a intencích druhých lidí; intrapersonální inteligence – orientace ve vlastních pocitech a schopnost využít je k autoregulaci;

6 charakteristiky nadaných pozitiva
extrémní vyspělost, asynchronní vývoj; verbální projev na vysoké úrovni, široká slovní zásoba; velká kapacita paměti; formální myšlení, složité myšlenkové operace; schopnost aplikovat zkušenosti do nových situací; samostatnost v řešení problémů; nezávislost; nestandardní zájmy, sběratelství;

7 negativa odmítání rutiny; nedbalost při běžné práci;
přecitlivělost na kritiku; neschopnost podřídit se; netolerantní, panovační; netrpěliví, nervózní při pomalém tempu; ruší, nevhodně vtipkují, strhávají pozornost; ovládají diskuze;

8 kombinace s handicapy ADHD PAS, Aspergerův syndrom SVPU
osobnostní poruchy smyslové handicapy tělesné abnormality

9 srovnání bystré dítě nadané dítě umí odpovědět učí se snadno
odpoví na otázku chápe význam zájem dobré nápady přijímá informace spokojené s výsledky oblíbené, často vůdce umí položit otázku většinu už zná rozebírá detaily dělá závěry aktivní zvědavost neobvyklé nápady využívá informace sebekritické raději se staršími, samostatné

10 možnosti rozvoje potenciálu v rámci vzdělávání ve škole
formou jiné organizace výuky přizpůsobit obsah zohlednit metodou, strategiemi výuky

11 základní postupy enrichment – obohacování a rozšíření
akcelerace – urychlování

12 akcelerace žák je seznámen s novými poznatky dříve než ostatní;
žák pokryje stejné množství poznatků v kratším časovém období;

13 příklady akcelerace: předčasný vstup do školy;
raný vstup na vyšší stupeň školy; přeskočení ročníků; věkově heterogenní třídy; umístění do vyššího ročníku v některých předmětech; skupinová akcelerace;

14 vhodné strategie pro enrichment
diferencovaná výuka problémové vyučování kritické myšlení projektová výuka kooperativní vyučování

15 metody při výuce kognitivní mapa skupinová práce diskuse cauching
dramatizace

16 individuální vzdělávací plán
dynamický, strukturovaný plán vzdělávání, který odráží specifika daného žáka v oblastech kognitivní, afektivní a senzomotorické; jeho studijní předpoklady; vymezuje způsob organizace výuky žáka a úpravy vzdělávacích obsahů; realizace procesu vzdělávání identifikovaného žáka, respektuje aktuální podmínky v kontextu školy, ŠVP, podle závěru pedagogicko psychologického vyšetření;

17 obsah IVP závěry psychologických vyšetření, která blíže popisují oblast, typ a rozsah nadání a vzdělávací potřeby mimořádně nadaného žáka, případně vyjádření registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost; údaje o způsobu poskytování individuální pedagogické nebo psychologické péče mimořádně nadanému žákovi;

18 vzdělávací model pro mimořádně nadaného žáka, časové a obsahové rozvržení učiva, volbu pedagogických postupů, způsob zadávání a plnění úkolů, způsob hodnocení, úpravu zkoušek; seznam doporučených učebních pomůcek, učebnic a materiálů;

19 určení pedagogického pracovníka školského poradenského zařízení, se kterým bude škola spolupracovat při zajišťování péče o mimořádně nadaného žáka; personální zajištění úprav a průběhu vzdělávání mimořádně nadaného žáka; určení pedagogického pracovníka školy pro sledování průběhu vzdělávání mimořádně nadaného žáka a pro zajištění spolupráce se školským poradenským zařízením;

20 podpůrné a kompenzační programy
zaměřené na prevenci problémů v sociálních vztazích, získávání sociálních dovedností a adekvátního sebeobrazu žáka; rozšíření všeobecné informovanosti a zájmové orientace žáků, příp. kompenzace obtíží (percepční nedostatky, osobnostní charakteristiky);


Stáhnout ppt "Mimořádně nadaní."

Podobné prezentace


Reklamy Google