Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Systém péče o nadané a talentované jedince v ČR Šárka Honsová Katedra kinantropologie a základů humanitních věd, FTVS UK.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Systém péče o nadané a talentované jedince v ČR Šárka Honsová Katedra kinantropologie a základů humanitních věd, FTVS UK."— Transkript prezentace:

1 Systém péče o nadané a talentované jedince v ČR Šárka Honsová honsova@ftvs.cuni.cz Katedra kinantropologie a základů humanitních věd, FTVS UK

2 Úvod Tato práce mapuje institucionální zajištění péče o nadané a talentované jedince v České republice  obecné hledisko - legislativní rámec péče o jedince se všemi druhy nadání a talentu  speciální hledisko - oblast péče o nadané jedince ve sportu, konkrétně na příkladu volejbalu

3 Legislativa  V České republice je péče o nadané a talentované jedince ve sportu zakotvena v legislativě a to zákonem č. 561/2005 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon) a zákonem č. 115/2001 Sb. o podpoře sportu

4 Koncepce státní politiky  Nový školský zákon (nabyl účinnosti 1. ledna 2005) se zabývá vzděláváním talentovaných dětí v části „Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů nadaných“ a to konkrétně v § 17, § 18 a § 19

5 § 17  školy a školská zařízení vytvářejí podmínky pro rozvoj nadání dětí, žáků a studentů  lze uskutečňovat rozšířenou výuku některých předmětů  lze odlišně upravit organizaci vzdělávání  možnost přeřadit do vyššího ročníku bez absolvování předchozího ročníku

6 § 18  individuální vzdělávací plán  na žádost jeho zákonného zástupce nezletilého žáka (studenta)  povoluje ředitel školy s písemným doporučením školského poradenského zařízení

7 § 19 Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem pravidla a náležitosti  zjišťování vzdělávacích potřeb nadaných dětí, žáků a studentů  úpravu organizace, přijímání, průběhu a ukončování vzdělávání  náležitosti individuálního vzdělávacího plánu a podmínky pro přeřazování do vyššího ročníku

8 Operační programy státní politiky zaměření na podporu činnosti nestátních neziskových organizací, státní sportovní reprezentace a v oblasti vědy a výzkumu vysokých škol a vědeckých pracovišť v těchto prioritách:  podpora státní sportovní reprezentace  podpora péče, výběru a rozvoje talentů  podpora významných sportovních akcí  podpora školních sportovních aktivit

9 Podpora péče, výběru a rozvoje talentů  podpora činnosti sportovních tříd na základní škole a tříd se sportovní přípravou na gymnáziích.  podpora činnosti Sportovních center mládeže  podpora přípravy talentované mládeže jednotlivců i klubů cestou občanských sdružení a rezortních sportovních center

10 Další dokumenty  Směry státní politiky ve sportu na léta 2004 – 2006  Zásady komplexního zabezpečení státní sportovní reprezentace, včetně systému výchovy sportovních talentů  Koncepce státní politiky v tělovýchově a sportu v České republice

11 Schéma vztahu institucí k talentovanému jedinci v ČR Rodina Veřejná správa Resort kultury Zařízení poskytující stupeň vzdělání Talentovaný jedinec Resort školství mládeže a tělovýchovy Zařízení neposkytující stupeň vzdělání Obce Občanská sdružení Pracující s talenty Ostatní Státní nezisková sféra (nadace, nadační fondy, obecně prospěšné společnosti) Soukromá sféra

12 Veřejná správa  MŠMT  třídy s rozšířeným vyučováním tělesné výchovy na základní škole (k 1.9.2004 - 255 ZŠ)  sportovní gymnázia (počet 15)  resortní sportovní centra

13 Občanská sdružení  sportovní svazy  sportovní centra mládeže  krajská centra mládeže  sportovní organizace

14 Státní nezisková sféra  nadace  nadační fondy Soukromý sektor  firmy, které podporují nadané a talentované jedince z vlastních finančních prostředků

15 Péče o talentované jedince ve volejbalu je realizován ve spolupráci s Českým volejbalovým svazem (ČVS), správní rada ČVS stanovila povinnou péči o mládež v následujícím rozsahu:  extraliga a 1. liga: jedno družstvo juniorů nebo kadetů a jedno družstvo žactva  2. liga: jedno družstvo juniorů nebo kadetů nebo žactva

16 Třídy s rozšířeným vyučováním tělesné výchovy na základní škole  k 1.9.2004 se do projektu Intenzifikace činnosti sportovních tříd zařadilo 24 základních škol, jejichž kmenový sport je volejbal seznam škol:  na webových stránkách MŠMT  na webových stránkách Českého volejbalového svazu

17  škola je pod patronací volejbalového klubu ČVS Volejbalový klub zajišťuje:  vedení tréninkového procesu žáků sportovní třídy v klubu a metodicky event. realizačně ovlivňuje kvalitu výuky Tv na škole se zaměřením na volejbal  zajišťuje návaznost ZŠ na sportovní gymnázia a sportovní centra mládeže  ZŠ zapadá do koncepce ČVS územního pokrytí a rozvoje volejbalu v jednotlivých regionech

18 Gymnázia se třídami zaměřenými na sportovní přípravu Činnost gymnázií zajišťují školské orgány:  školské úřady ve spolupráci se sportovními svazy, včetně trenérských kádrů  oddíly a kluby příslušných sportovních svazů participují v souladu s uzavřenými smlouvami na zajištění smluvních trenérů, přispívají na úhradu nájmů sportovišť, zajišťují účast žáků ve svazových soutěžích

19 Gymnázia se třídami zaměřenými na sportovní přípravu  v současné době existuje 15 sportovních gymnázií (o dvě více, než v minulém školním roce 03/04), z nichž je volejbal jako kmenový sport ve čtyřech z nich - České Budějovice, Brno, Ostrava- Zábřeh a Zlín

20 Sportovní centra mládeže  konkrétní strukturu a sítě těchto center stanovuje MŠMT na základě návrhů orgánů sportovních svazů  v současné době existuje v působnosti Českého volejbalového svazu 17 sportovních center

21  Rozhodující část přípravy sportovních talentů se uskutečňuje ve sportovních oddílech za metodické účasti svazů a spolupráce sportovních tříd a sportovních gymnázií.  Hlavními zdroji financí jsou státní rozpočet, vlastní prostředky sportovních svazů a soukromá sféra. Závěr

22 Závěr II.  neopominutelnou součástí péče o nadané a talentované jedince je jejich rodina, bez jejíž prvotní podpory a zázemí by byly celá státní koncepce i další formy podpory zbytečné

23 Děkuji za pozornost. 


Stáhnout ppt "Systém péče o nadané a talentované jedince v ČR Šárka Honsová Katedra kinantropologie a základů humanitních věd, FTVS UK."

Podobné prezentace


Reklamy Google