Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

137 Cs a 210 Pb Tereza Nováková Ing. Ivo Světlík ÚJF AV ČR, v.v.i.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "137 Cs a 210 Pb Tereza Nováková Ing. Ivo Světlík ÚJF AV ČR, v.v.i."— Transkript prezentace:

1 137 Cs a 210 Pb Tereza Nováková Ing. Ivo Světlík ÚJF AV ČR, v.v.i.

2 Využití 137 Cs Vedle radiouhlíkového datování je možno uplatnit (částečně) i jiné datovací metody, které využívají globálně se vyskytujících radionuklidů Stanovení 137 Cs lze částečně využít pro mladší sedimenty, ze kterých nelze získat spolehlivý materiál pro datovací metodu pomocí 14 C

3 137 Cs Radioaktivní izotop Cs vzniklý především jaderným štěpením (havárie JE v černobylu v roce 1986, v menší míře i testy jaderných zbraní v 50. a 60. letech) Nevýhodou při využívání metody 137 Cs je možná vertikální mobilita v sedimentárním profilu, i když z dosavadních výzkumů v této oblasti vyplývá, že 137 Cs je v rozpuštěné formě velmi málo mobilní (např. Korobova a kol. 1998; Szabó a kol. 1997) Nicméně nelze vyloučit možnost mobility nerozpuštěných forem (tj. celých částic s obsahem 137 Cs) v porézních a tedy permeabilních hrubších říčních sedimentech (Ciszewski a kol. 2008)

4 Dosavadní výsledky 137 Cs

5

6 Na základě dosavadních poznatků se zdá, že u 137 Cs dochází k významnému posunu a interpretace maxima píku do roku 1986 může být z několika důvodů zkreslena (vertikální migrace, vzorkování, změna rychlosti sedimentace) Proto byla ověřována možná mobilita 137 Cs po profilu - z výzkumů vyplývá, že tento izotop dnes není příliš mobilní v rozpuštěné formě, ovšem není možno úplně vyloučit možnost mechanického pohybu 137 Cs po profilu po jeho depozici Bude předmětem další práce

7 210 Pb a 210 Po V povrchových vrstvách sedimentů nacházíme poměrně vysoké aktivity 210 Pb (s poločasem 22,2 let) a jeho dceřinného radionuklidu 210 Po (s poločasem 138 dní) Oba tyto radionuklidy jsou členy radiové přeměnové řady, která je zastoupena téměř ve všech geologických materiálech Navýšení aktivit 210 Pb a 210 Po oproti radioaktivní rovnováze s předchozími (jejich mateřskými) radionuklidy přeměnové řady, přítomnými v sedimentu, je způsobeno atmosférickou depozicí 210 Pb (tzv. unsupported 210 Pb)

8 210 Pb a 210 Po V atmosféře vzniká 210 Pb jako produkt radioaktivní přeměny 222 Rn (s poločasem přeměny 3,8 dne), který emanuje z geologického podloží v daném regionu Navýšení aktivity 210 Pb v povrchové vrstvě sedimentů a půd obvykle řádově převyšuje aktivity vyplývající z radioaktivní rovnováhy ve vzorcích (tzv. supported 210 Pb) Pomocí stanovení 210 Pb a 210 Po můžeme proto odhadovat stáří vrstev sedimentů do přibližně 120 let

9 Radionuklidy rádiové (uranové) přeměnové řady

10 Datování pomocí 210 Pb a 210 Po Pro stanovení supported 210 Pb se zpravidla využívá gamma spektrometrické měření aktivity 226 Ra (přes 214 Pb na 352 keV a 214 Bi na 609 keV) Sumární aktivita 210 Pb (případně aktivita loužitelného 210 Pb, které bývá v literatuře často interpretováno jako unsupported 210 Pb) bývá stanovována několika možnými metodami: a/ přímým gamma spektrometrickým měřením na 46,5 keV – výhodou je jednoduché zpracování vzorků, nevýhodou příliš vysoké detekční meze b/ stanovením dceřinného radionuklidu 210 Po

11 Stanovení 210 Po Je zapotřebí izolovat Po a převést do matrice vhodné k měření. Pro separaci jsou zpravidla používány postupy loužení a destilace. U loužicích postupů je následně Po separováno depozicí na kovovou podložku (Ag, Ni, Cu, nerez) Pro měření je zpravidla využívána alfa spektrometrie s polovodičovým plošným detektorem nebo kapalinová scintilační spektrometrie

12 210 Po: první experimenty Experimentálně je v současné době ověřován destilační postup izolace pro Po převedené do chloridové formy Možné výhody: snadné zpracování většího množství vzorků, při destilaci dochází současně k separaci Po Možné nevýhody: příliš nízké výtěžky, navýšení nejistoty stanovení Pokud je ve vzorku přítomno Po v chloridové formě dochází k významným ztrátám vlivem těkání již při teplotách kolem 120 o C. Pro spalování organických látek (rašeliny, sedimenty s vysokým obsahem organického podílu) je zapotřebí nejprve převést Po do netěkavých chemických forem.

13 Děkujeme za pozornost S přáním všeho dobrého v roce 2010.


Stáhnout ppt "137 Cs a 210 Pb Tereza Nováková Ing. Ivo Světlík ÚJF AV ČR, v.v.i."

Podobné prezentace


Reklamy Google