Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OPERAČNÍ SYSTÉMY. OPERAČNÍ SYSTÉM soubor program ů, které ř ídí chod program ů v po č íta č i, ovládá všechny jeho funkce umož ň ují uživateli komunikovat.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OPERAČNÍ SYSTÉMY. OPERAČNÍ SYSTÉM soubor program ů, které ř ídí chod program ů v po č íta č i, ovládá všechny jeho funkce umož ň ují uživateli komunikovat."— Transkript prezentace:

1 OPERAČNÍ SYSTÉMY

2 OPERAČNÍ SYSTÉM soubor program ů, které ř ídí chod program ů v po č íta č i, ovládá všechny jeho funkce umož ň ují uživateli komunikovat s po č íta č em, spoušt ě t na n ě m jiné (uživatelské) programy, komunikovat s jinými po č íta č i v síti pat ř í k základnímu softwarovému vybavení po č íta č e (první po č íta č e však opera č ní systém nem ě li) je v č innosti od zapnutí po č íta č e až do jeho vypnutí je mnohem složit ě jší a náro č n ě jší než oby č ejné programy první opera č ní systém byl dodán k sálovým po č íta čů m v roce 1967 (opera č ní systém MTF od firmy IBM)

3 SLOŽENÍ OS jádro systému („kernel“) – základ opera č ního systému, obsahuje programy pro zavedení opera č ního systému do opera č ní pam ě ti ovlada č e hardware pomocné systémové nástroje - pro správu opera č ního systému (formátování disk ů, kontrola soubor ů, nastavení systémového č asu, …) grafické uživatelské rozhraní – na monitoru po č íta č e jsou zobrazena okna, ve kterých programy zobrazují sv ů j výstup (menu, ikony, tla č ítka, posuvníky, formulá ř e, …)

4 FUNKCE OS: ovládání po č íta č e – umož ň uje uživateli spoušt ě t programy, p ř edává jim vstupy a získává jejich výstupy s výsledky ovládání hardware – vytvá ř í stabilní aplika č ní rozhraní (API) pro spoušt ě né procesy správa zdroj ů – p ř id ě luje spušt ě ným program ů m systémové prost ř edky (opera č ní pam ěť, procesor, pevný disk, vstupní a výstupní za ř ízení)

5 NEJROZŠÍŘENĚJŠÍ OPERAČNÍ SYSTÉMY

6 Microsoft Windows (r ů zné verze) – ur č ený pro osobní po č íta č e s procesory Intel 16bitové první opera č ní systém MS-DOS (v roce 1985, jeho nadstavby verze 1.0, 2.0, 3.0) jednoprogramový, schopný spustit pouze jednu úlohu, používat informace pouze z jednoho vstupního za ř ízení obsahoval rozhraní oken, startovací zvuk, malování, hru Solitare Windows 95 (obsahoval už nabídku Start, plochu a kompletní zvuky), Windows 98, Windows ME (Millenium Edition – v roce 2000) – jsou to také nadstavby DOS, ale DOSové prost ř edí je skryté 32bitové založené na 32bitovém jád ř e NT (New Technology) Windows NT (1996, p ř evzal vzhled z Windows 95) Windows XP Windows Vista (2007) 64bitové Windows XP (vyšel v roce 2005, i 32bitová verze) Windows 7 (vyšel v roce 2009, i 32bitová verze)

7 Linux od Microsoft Windows se liší p ř edevším tím, že jeho zdrojový kód je voln ě k dispozici pro ve ř ejnost, takže jej m ů že kdokoliv svobodn ě používat, upravovat a dále distribuovat Linuxová distribuce znamená, že jádro opera č ního systému Linux je ší ř eno spole č n ě s n ě jakou další aplikací, která v ě tšinou není autorským dílem distributora na trhu s osobními po č íta č i je podíl Linuxu malý (0,5% až 3%), naopak tento opera č ní systém p ř evažuje u superpo č íta čů (na č eských webových serverech je jeho podíl okolo 70%)

8 Apple Mac OS X – je to opera č ní systém pouze pro po č íta č e Apple od firmy Apple Inc. první Mac OS X byl vydán v roce 2001 jeho upravená verze pojmenovaná OS X se používá do mobilních telefon ů Apple iPhone nebo do multimediálních kapesních p ř ehráva čů iPod Touch

9 ČINNOST BĚŽNÉHO OPERAČNÍHO SYSTÉMU SPUŠT Ě NÍ Po zapnutí nebo restartu po č íta č e je jednoduchým programem zaveden (obvykle z disku) opera č ní systém. Po zavedení jádra a ovlada čů a jejich inicializaci je spušt ě n p ř íkazový procesor, který m ů že p ř ed ohlášením uživateli ješt ě provést p ř edem specifikované akce B Ě H Rozsah č inností opera č ního systému za chodu po č íta č e je r ů zný – od jednoduchých služeb typu p ř e č ti znak klávesnice po sdílení prost ř edk ů r ů znými sou č asn ě b ě žícími procesy UKON Č ENÍ P ř ed vypnutím po č íta č e vyžaduje v ě tšina velkých opera č ních systém ů provedení ukon č ovacích akcí (nap ř. korektní uzav ř ení systémových soubor ů ) Pokud b ě h t ě chto systém ů není korektn ě ukon č en (nap ř. výpadek napájení, chyba obsluhy), je tento stav p ř i následujícím zavád ě ní indikován a obvykle se automaticky provedou akce vedoucí k záchran ě alespo ň systémových dat

10 OVLÁDÁNÍ OPERAČNÍHO SYSTÉMU

11 základem ovládání opera č ního systému je práce uživatele s myší a klávesnicí spoušt ě ní a ukon č ování program ů – program spustíme dvojitým kliknutím levým tla č ítkem myši na ikonu programu a ukon č íme ho kliknutím na k ř ížek v pravém horním rohu okna, nebo sou č asným stisknutím kláves Alt + F4 p ř epínání mezi programy – všechny otev ř ené programy se nám zobrazují na dolní lišt ě, jednoduchým kliknutím na ur č itý program se nám otev ř e manipulace s okny – p ř idržíme stisknuté levé tla č ítko myši na horní lišt ě programu a táhnutím myši m ů žeme okna p ř esouvat vybírání objekt ů – objekt vybereme jednoduchým kliknutím myši. V p ř ípad ě, že chceme ozna č it více objekt ů, držíme stisknuté tla č ítko Ctrl a myší ozna č íme požadované objekty. Pokud chceme vybrat více objekt ů za sebou, držíme stisknuté tla č ítko Shift a šipkami ozna č íme objekty. Pokud chceme vybrat všechny objekty, stiskneme sou č asn ě klávesu Ctrl + A p ř esouvání, kopírování, použití schránky – pokud chceme p ř esunout objekt s jednoho místa na druhé, použijeme tzv. schránku. Objekt vyjmeme tak, že na n ě j klikneme pravým tla č ítkem myši, č ímž se rozev ř e nabídka, a vybereme funkci vyjmout. Otev ř eme místo, kam má být objekt p ř esunut, pravým tla č ítkem myši otev ř eme nabídku a vybereme funkci vložit. Pro usnadn ě ní práce m ů žeme použít klávesové zkratky Ctrl + X (vyjmout) a Ctrl + V (vložit). Kopírování provedeme obdobným zp ů sobem, akorát místo funkce vyjmout použijeme funkci kopírovat nebo stiskneme klávesovou zkratku Ctrl + C. vytvo ř ení nové složky – na požadovaném míst ě otev ř eme pravým tla č ítkem nabídku, vybereme položku „nový“, č ímž se rozev ř e další nabídka, kde zvolíme položku „složka“

12 p ř ejmenování – na položku, kterou chceme p ř ejmenovat, klikneme pravým tla č ítkem myši a v rozevírací nabídce zvolíme možnost p ř ejmenovat mazání - na položku, kterou chceme vymazat, klikneme pravým tla č ítkem myši a v rozevírací nabídce zvolíme možnost odstranit nebo ji ozna č íme levým tla č ítkem a stiskneme klávesu Del vyhledávání – pro vyhledávání slouží klávesová zkratka Ctrl + F, jejím stisknutím se otev ř e vyhledávací okno, do kterého napíšeme název nebo č ást textu, který chceme vyhledat komprese a dekomprese – komprese dat slouží ke zmenšení velikosti soubor ů, což je vhodné nap ř íklad pro jejich archivaci nebo p ř i p ř enosu p ř es sí ť, p ř i č emž nesmí docházet ke ztrátám informací, aby bylo možné je kdykoliv p ř evést (dekomprimovat) do p ů vodní podoby. Programy nej č ast ě ji používané pro kompresi: WinRAR, WinZip, PowerArchiver, … nastavení systému – k nastavení systému slouží Ovládací panely, pomocí n ě j m ů žeme nap ř íklad vybrat aktivní klávesnici, nastavit datum a č as, nastavit chování myši a klávesnice, vybrat pozadí plochy nebo spo ř i č obrazovky instalace a odebrání program ů ze systému - k tomuto úkonu slouží také Ovládací panely. Pokud chceme z po č íta č e odstranit n ě jaký program, pomocí ovládacího panelu „p ř idat nebo odebrat programy“ jej vybereme ze seznamu a zvolíme možnost odinstalovat odebrání písma ze systému – typy písma m ů žeme odebrat pomocí ovládacího panelu „písma“, když daný typ písma vymažeme ze seznamu

13 Konec

14


Stáhnout ppt "OPERAČNÍ SYSTÉMY. OPERAČNÍ SYSTÉM soubor program ů, které ř ídí chod program ů v po č íta č i, ovládá všechny jeho funkce umož ň ují uživateli komunikovat."

Podobné prezentace


Reklamy Google