Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

(další nástroje textového procesoru, export a import dat, PDF formát – č tení a tvorba)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "(další nástroje textového procesoru, export a import dat, PDF formát – č tení a tvorba)"— Transkript prezentace:

1 (další nástroje textového procesoru, export a import dat, PDF formát – č tení a tvorba)

2  POMOCNÉ FUNKCE  Hledání v textu  Rychlé nalezení požadovaného textu (menu  úpravy  najít)  Nahrazování  Umožní vyhledat v dokumentu všechna slova podle zadaného ř et ě zce a poté m ů žeme tyto slova nahradit jiným zadaným slovem menu  úpravy  nahradit  Kontrola pravopisu  automatická kontrola pravopisu v pr ů b ě hu psaní, slovo, které není v databázi, je podtrhnuto č ervenou vlnovkou menu  revize  kontrola pravopisu  Slovník synonym (tezaurus)  Vyhledává synonyma hledaného slova menu  revize  tezaurus

3  POMOCNÉ FUNKCE  Obsah  Lepší orientace v rozsáhlém textovém dokumentu  Ř azen vzestupn ě dle č ísel stránek a kapitol  Podmínky pro vytvo ř ení obsahu – stejné nadpisy a podnadpisy (styly MS Word), č íslování stránek (menu  vložení  č íslo stránky) - menu  odkazy  obsah  Rejst ř ík  Lepší orientace, vyhledávání klí č ových pojm ů  Ř azen abecedn ě, pojmy vybírá uživatel  Odkazy  Ozna č it položku (ozna č íme více d ů ležitých pojm ů, up ř esníme je na klí č ových stranách, nap ř. kde najdeme definici pojmu)  Vytvo ř it rejst ř ík  p ř i zm ě nách Aktualizovat rejst ř ík

4  IMPORT A EXPORT DAT  Vým ě na dat v rámci „kancelá ř ských balí č k ů “, tj. Excel, Word, PowerPoint  Provádí se pomocí klávesových zkratek ctrl+c – ctrl+v  Dále se dá také provést p ř es pravé tla č ítko myši, možnost kopírovat - vložit

5  FORMÁTY  PDF  TXT  ODT  RTF  DOC  DOCX

6  PDF (Portable Document Format – P ř enosný formát dokument ů )  Vyvinut firmou Adobe  Uzamyká data, fonty, formýty a nastavení  Lze otev ř ít na jakémkoliv PC ve stejné podob ě  VÝHODY  Vždy stejn ě vypadající dokument  Uzam č ený, nem ě nný formát  Lze jej vytvo ř it p ř ímo z program ů MS balík ů  Menší velikost soubor ů než DOC  NEVÝHODY  Uzam č ený, nem ě nný formát  Pot ř eba placené verze Acrobat Reader i pro č tení PDF  Nelze z n ě j využít jednotliví prvky (nap ř.: obrázky)jako z dokumentu DOCX, PPTX

7  TXT  Pro uchování prostého elektronického textu  RTF  Rich Text Formst  Pokus o univerzální formát, který by s sebou oproti formátu txt nesl také informace o formátování  DOCX  Formát soubor ů aplikace Word 2007  Není možné upravovat a ukládat v p ř edchozích verzích aplikace Word

8  DOC  P ř ípona nativního formátu aplikace MS Word  Nese všechny informace o formátování dokumentu a jeho relativní rozší ř enost  ODT  Textové soubory (dokumenty) ve formátu ODF (OpenDocument) respektive OASIS  Ur č ený pro ukládání a vým ě nu dokument ů vytvo ř ených kancelá ř skými aplikacemi

9 Vypracovala Anita Blokšová 4.A


Stáhnout ppt "(další nástroje textového procesoru, export a import dat, PDF formát – č tení a tvorba)"

Podobné prezentace


Reklamy Google