Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA CHRUDIM. Stručné představení města (pro orientaci): Město Chrudim leží v Pardubickém kraji, asi 10 kilometrů od krajského.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA CHRUDIM. Stručné představení města (pro orientaci): Město Chrudim leží v Pardubickém kraji, asi 10 kilometrů od krajského."— Transkript prezentace:

1 INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA CHRUDIM

2 Stručné představení města (pro orientaci): Město Chrudim leží v Pardubickém kraji, asi 10 kilometrů od krajského města Pardubice, a v podstatě tvoří součást aglomerace Hradec Králové – Pardubice – Chrudim. Bývalé okresní město je druhým největším městem kraje, žije v něm asi 23,5 tis. obyvatel a má rozlohu 3.321 ha. Geomorfologicky leží město ve Svitavské tabuli, která je součástí rovinaté České tabule – ovšem zrovna tak se dá říci, že leží na rozhraní rovinatého Polabí a začínajících kopců Železných hor. Chrudim leží ve výšce 243 – 300 m.n.m a protéká jím řeka Chrudimka. Chrudim je největším ekonomickým a hospodářským centrem okresu Chrudim.

3

4

5

6 IPRM: na úvod Pro realizaci IPRM byla (v rámci oblasti intervence 5.2 IOP na základě socioekonomické analýzy města, hodnotících kritérií a znalosti místního prostředí) vybrána lokalita pod nádražím (jejíž větší část bývá v našem městě někdy nelichotivě nazývána „Bronx“).

7

8

9

10 IPRM: charakteristika vybrané zóny Vybraná zóna tvoří kompaktní celek a zaujímá rozlohu 12,2 ha (tedy cca 0,4% rozlohy města). Její území tvoří celkem 7 ulic (jedná se ovšem o dvě malá sídliště) a zahrnuje mj. 655 bytů. Atraktivita území (byť to z následujících obrázků nemusí být zřejmé a je zatím potřeba spíše zapojit fantazii) spočívá v koncentraci bytové zástavby, vnitroblokové zeleně a využívaných veřejných prostranství.

11 Vybraná zóna je (resp. byla nebo je) charakteristická chátrajícím domovním fondem (jak jinak, než že téměř výhradně ve vlastnictví města) a nepříznivým vývojem demografickým (spíše starší věková struktura) i sociálním (vyšší míra dlouhodobé nezaměstnanosti, chudoby a sociálního vyloučení, kriminality, …).

12

13

14 IPRM: výběr zóny Vybraná zóna byla poměrně dlouhou dobu sledována v rámci Strategického plánu rozvoje města (kvůli své specifické „problémovosti“) a byly postupně připravovány dílčí kroky k jejímu zlepšení. Podmínky a kritéria určená projektem IPRM daly městu možnost, jak s pomocí „evropských peněz“ realizovat koncepční záměry města uceleně, systémově a v relativně krátkém čase. Samotný projekt tak nebyl vybírán nahodile ani uměle, svým způsobem „uměle“ byla stanovena pouze hranice vybrané zóny.

15 IPRM: příprava a projednávání od nastartování projektu jsme prostřednictvím webových stránek města informovali širokou veřejnost o aktuálním dění a všech důležitých informacích týkajících se IPRM vyzvali jsme formou veřejné výzvy zájemce z vybrané zóny k předkládání projektových záměrů na regeneraci bytových domů a vytvořili tak předběžnou databázi projektových záměrů (s tím, že se připravují další výzvy) projekt IPRM i jednotlivé projektové záměry jsme opakovaně veřejně projednávali (a vlastně projednáváme stále) vytvořili jsme (protože tak to má být) kvalitní řídící strukturu: (pod dozorem řídícího orgánu IOP) jsou to orgány města, řídící výbor IPRM, manažer IPRM, dvě pracovní skupiny a také veřejnost – překvapivě to stále ještě funguje … do projektu jsme zapojili nejen veřejnost (především zástupce vlastníků domů), ale i čtyři organizace se sídlem v zóně (DDM, NZDM Kopretina, Centrum zdravotně postižených a Střední školu zdravotní a sociální) vše přitom můžeme doložit zápisy z jednání všech orgánů, projednávání s veřejností a partnerskými smlouvami (pochopitelně vše s příslušnými logy)

16 IPRM: hlavní cíle Hlavním cílem IPRM je „dlouhodobé posílení přitažlivosti vybrané zóny zvýšením kvality života všech obyvatel a efektivním potlačením sociálně-patologických jevů, aby se zóna stala vyhledávaným bezpečným a příjemným místem pro život s rozmanitou a atraktivní nabídkou volnočasových aktivit“. Hlavního cíle má být dosaženo prostřednictvím 4 následujících specifických cílů:

17 IPRM: specifické cíle zkvalitnění technického stavu bytových domů v zóně města postavených v hromadné bytové výstavbě a rozšíření nabídky bydlení pro znevýhodněné skupiny obyvatel revitalizace zanedbaných veřejných prostranství a městské zeleně a vybudování kvalitní infrastruktury volnočasových aktivit zlepšení dopravní a technické infrastruktury a zvýšení bezpečnosti obyvatel v zóně rozvoj podnikatelského prostředí, zlepšení občanské vybavenosti a podpora sociální integrace

18 IPRM: monitorovací indikátory Máme navrženy monitorovací indikátory pro účely kvantifikace očekávaných výsledků, výstupů a dopadu dílčích projektů IPRM Chrudim. Monitorovací indikátory vyčíslují předpokládaný efekt IPRM vzhledem k poskytnuté podpoře pro Cíl Konvergence, který podporuje rozvojové lokality v méně vyspělých členských státech a regionech EU. Z tohoto pohledu slouží monitorovací indikátory jako podklad pro celkové hodnocení IPRM. Monitorovací indikátory pochopitelně měříme průběžně …

19 Jinak jsou ale monitorovacími indikátory například: - počet regenerovaných bytů (224) - plocha revitalizovaného území (20.564 m 2 ) - úspora spotřeby energie bytových domů (25%) ale i - počet projektů zvyšujících atraktivitu města, zvyšujících atraktivitu bydlení v území nebo zlepšujících stav bytových domů … nebo také - počet osob nezaměstnaných déle než 12 měsíců v zóně města jako procento z počtu ekonomicky aktivních obyvatel, atd …

20 Krom všeho již popsaného očekáváme zefektivnění komunikace města s veřejností a využívání vzájemného partnerství za účelem pokračování regenerace problémového sídliště … … a také zlepšení fungování a dostupnosti městského nájemního bytového fondu včetně sociálních bytů pro znevýhodněné skupiny obyvatel. Indikátory, neindikátory …

21 IPRM: přínos pro město IPRM je pro město Chrudim rozhodně přínosem: - můžeme realizovat vlastní koncepční záměry v oblasti bydlení, revitalizace veřejných prostor a potažmo i rozvoje atraktivní nabídky volnočasových aktivit, vzdělávání i dostupných a kvalitních sociálních služeb v místě - můžeme je navíc realizovat v relativně krátké době, neboť bez dotačních prostředků by nebylo ve finančních možnostech města (ani soukromých vlastníků) postupovat takto rychle a koncepčně … … jestli vůbec …

22 Pozitiva dopadu IPRM v Chrudimi byla zmíněna již na předchozích stránkách (viz indikátory!). Negativa dopadu IPRM na město zatím neshledáváme (nebo nám ještě nedochází ) … Přesto bych se o některých negativech spojených se samotným procesem IPRM zmínil:

23 IPRM: negativa v procesu projektu 1. Největší trápení nám přináší kurz eura. Dotace byla totiž městu přiznána v eurech a vyplácena je v korunách aktuálním kurzem. Protože je momentálně kurz eura z hlediska projektu nevýhodný, musí město vynakládat více ze svých vlastních zdrojů. Nese tak samo kurzové riziko a přitom musí plnit všechny dané cíle a stanovené indikátory IPRM. S tím jsme ale do toho šli …

24 IPRM: negativa v procesu projektu 2. Druhým negativem (byť u podobně velkých projektů „normálním“ a tedy vlastně nikoliv typickým jen pro IPRM) je průběh postupné realizace dílčích projektů, zejména u rekonstrukcí starých objektů. Určitě to znáte: podkladem k žádosti je studie s kvalifikovaným odhadem nákladů, poté další stupně projektové dokumentace a zpřesňování nákladů, poté zahájení stavby a nepředvídatelné vícepráce a méněpráce a další zpřesňování … I s tím jsme do toho šli …

25 IPRM: negativa v procesu projektu No, a do třetice by – snad pro příště – bylo dobré mít ucelené informace o projektu a přesných podmínkách optimálně již na jeho počátku. A to není kritika řídícího orgánu IOP, protože ten je s námi v podstatě „na stejné lodi“. Postupně se zpřesňující nebo dokonce další nové podmínky v průběhu realizace projektu trošku komplikují jeho administraci …

26 IPRM: doporučení pro příště Co by se mohlo zlepšit pro další období? Na základě naší zkušenosti – a v návaznosti na již zmiňované – například fixní kurz nebo jasně stanovené podmínky od začátku. Ovšem víme, že každý začátek je těžký … … proto jsme přes všechna negativa rádi, že můžeme projekt IPRM díky získané dotaci realizovat!

27

28

29 INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA CHRUDIM Program: Integrovaný operační program Prioritní osa: 5 – Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence: 5.2 – Zlepšení prostředí v problémových sídlištích Předkladatel: město Chrudim Získaná dotace: 3,217.388 EUR Celkové způsobilé výdaje IPRM – mno, strop úvěru je 224 mil. Kč kurz EUR při podpisu smlouvy – 28,33 Kč; kurz EUR k 31. 12. 2009 – 26,52 Kč; navíc dílče přepočítáváno vždy kurzem aktuálním …

30 Děkuji za trpělivost a pozornost. Jan Čechlovský, starosta města Chrudimě a poslanec PS PČR cechlovskyj@psp.czcechlovskyj@psp.cz; www.jancechlovsky.cz; 603 871 921www.jancechlovsky.cz


Stáhnout ppt "INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA CHRUDIM. Stručné představení města (pro orientaci): Město Chrudim leží v Pardubickém kraji, asi 10 kilometrů od krajského."

Podobné prezentace


Reklamy Google