Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pravidla pro žadatele I.1.1. Modernizace zemědělských podniků.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pravidla pro žadatele I.1.1. Modernizace zemědělských podniků."— Transkript prezentace:

1 Pravidla pro žadatele I.1.1. Modernizace zemědělských podniků

2 Podopatření I.1.1.1. Modernizace zemědělských podniků I.1.1.2. Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v zemědělství I.1.1.3. Založení porostů rychle rostoucích dřevin pro energetické využití

3 Zemědělský podnikatel, tzn. fyzická nebo právnická osoba, který podniká v zemědělské výrobě. Podnikatelský subjekt, který je z převážné většiny vlastněn zemědělskými prvovýrobci a předmětem jeho činnosti je poskytovat práce, výkony nebo služby, které souvisejí výhradně se zemědělskou výrobou a při kterých se využijí prostředky nebo zařízení sloužící zemědělské výrobě. Definice příjemce dotace

4 přímá nenávratná dotace Maximální výše dotace: 40 % způsobilých výdajů pořízené ostatními zemědělci v jiných oblastech než znevýhodněných oblastech, 50 % způsobilých výdajů na investice pořízené ostatními zemědělci ve znevýhodněných oblastech, 50 % způsobilých výdajů na investice pořízené mladými zemědělci v jiných oblastech než znevýhodněných oblastech, 60 % způsobilých výdajů na investice pořízené mladými zemědělci ve znevýhodněných oblastech. Druh a výše dotace

5 na jeden projekt od 100 tis. Kč do 30 mil. Kč na jednoho příjemce dotace v rámci podopatření činí 90 mil. Kč za období 2007 ‑ 2013 Částka celkových způsobilých výdajů

6 Záměr a) stavby a technologie v živočišné výrobě (pro chov skotu, prasat, ovcí, koz, koní a drůbeže) stavby sloužící k ustájení a zlepšení welfare hospodářských zvířat, technologie sloužící k chovu hospodářských zvířat, skladovací kapacity pro druhotné produkty živočišné výroby, skladovací kapacity pro krmiva. Výdaje, které jsou způsobilé ke spolufinancování

7 Záměr b) stavby a technologie pro rostlinnou výrobu skladovací kapacity pro ovoce a zeleninu a školkařské výpěstky, skladovací kapacity pro obiloviny a olejniny, skladovací kapacity chmele a technologie česání, sušení, lisování a skladování chmele, skleníky, folníky a další speciální pěstebních plochy (pařeniště, kontejnerovny a školky), nosné konstrukce trvalých kultur (chmelnic, vinic a sadů), hlavní závlahová zařízení (podzemní trubní řády, závlahové kanály, čerpací stanice, odběrné objekty, akumulační závlahové nádrže, včetně šachtic a souvisejících technologií) technologie na zpracování a využití zbytkové (odpadní) a cíleně pěstované biomasy pro vlastní potřeby podniku. Výdaje, které jsou způsobilé ke spolufinancování

8 náklady na projekt a technickou dokumentaci: projektová dokumentace – maximálně do výše 20 000 Kč, technická dokumentace– maximálně do výše 80 000 Kč; nákup stavby/budovy DPH za podmínky, že jde o neplátce DPH Způsobilé výdaje společné pro všechny záměry

9 Způsobilé výdaje pro podopatření I.1.1.2. investice spojené s vývojem a aplikací nových zemědělských produktů postupů a technologií v rostlinné výrobě investice spojené s vývojem a aplikací nových zemědělských produktů postupů a technologií v živočišné výrobě

10 Projekt lze realizovat na území České republiky kromě hl. města Prahy. Projekt je v souladu s příslušnou právní úpravou. Žadatel musí splňovat definici příjemce dotace stanovenou pro příslušné opatření/podopatření/záměr. Projekt musí splňovat účel a rozsah opatření/podopatření/záměru. Žadatel splnil podmínku finančního zdraví u projektů, jejichž způsobilé výdaje přesahují 2 000 000 Kč. Nevztahuje se na mladé začínající zemědělce (definice viz. příloha č. 3). Žadatel podniká minimálně 3 roky. Nevztahuje se na mladé začínající zemědělce. (definice viz. příloha č. 3). Kriteria přijatelnosti projektu

11 Lhůta vázanosti projektu na účel je 5 let od data podpisu Dohody. Pro stavební investice rozhoduje o situování ve znevýhodněných oblastech místo realizace projektu. Podpořené stavby a technologie nesmí být bez souhlasu SZIF dále pronajímány či provozovány jiným subjektem. Příjemce dotace zajistí vykazování údajů potřebných pro monitoring projektu po jeho realizaci po dobu vázanosti projektu na účel. Žadatel/příjemce dotace má prokazatelně uspořádány vlastnické/nájemní vztahy k nemovitostem Žadatel nečerpá finanční prostředky na předmět, pro který je požadována dotace z PRV, z rozpočtových kapitol státního rozpočtu, státních fondů nebo jiných fondů Evropské unie, Další podmínky

12 Povinné přílohy předkládané při podání Žádosti o dotaci Jeden výtisk projektu Čestné prohlášení Základní ekonomické informace Stavební povolení Technická dokumentace Kopie katastrální mapy Souhlasné stanovisko MŽP v případě budování pastevních areálů a chovu vodní drůbeže V případě nákupu stavby/budovy znalecký posudek

13 Nepovinné přílohy předkládané při podání Žádosti o dotaci Formulář prokazující 45% příjmů ze zemědělské prvovýroby Formulář prokazující podíl zaměstnanců do čtyřiceti let Projekt dle osnovy v elektronické podobě Čestné prohlášení o zahájení činnosti Potvrzení, že se projekt nachází v chráněném území Pokud žadatel požaduje bodové zvýhodnění za využívání (obnovu) existující budovy/stavby - výpis z katastru nemovitostí

14 Povinné přílohy předkládané při podpisu Dohody Výpis z obchodního rejstříku Doklad o vedení (popř. zřízení) bankovního účtu Potvrzení finančního úřadu, že žadatel má vypořádány splatné závazky vůči finančním úřadům

15 Povinné přílohy předkládané při Žádosti o proplacení Účetní/daňové doklady související s realizací projektu Doklad o uhrazení závazku dodavateli V případě zahrnutí stavebních prací do celkových způsobilých výdajů - soupis stavebních prací s výkazem výměr a položkový rozpočet. Kolaudační souhlas nebo oznámení stavebnímu úřadu o užívání stavby V případě věcného plnění doklady k věcnému plnění: - stavební práce - pracovní deník, rozpočet podle URS, - dobrovolná neplacená práce – pracovní výkaz, čestné prohlášení nebo smlouva o vykonávání neplacené dobrovolné práce. V případě leasingu doklady k leasingu Dokumentaci k zadávacímu řízení podle Seznamu dokumentace k zadávacímu řízení, který příjemce dotace obdržel při podpisu Dohody. Formuláře jsou zveřejněny na internetových stránkách SZIF (nevztahuje se na způsobilý výdaj nákupu nemovitosti) Soupisky účetních/daňových dokladů ke způsobilým výdajům V případě nákupu nemovitosti kupní smlouva

16 Povinné přílohy předkládané po proplacení projektu Doklady k prokázání povinného monitorovacího indikátoru „zvýšení přidané hodnoty podpořeného podniku“. Údaje budou poskytovány na základě výzvy Ministerstva zemědělství, případně jiného pověřeného subjektu, a to dle metodického postupu uveřejněného na internetových stránkách MZe.

17 Preferenční kritéria Podíl příjmů ze zemědělské prvovýroby na celkových příjmech. Požadovaná míra dotace. Žadatel je mladý začínající zemědělec. Žadatel je mladý zemědělec. Žadatel je zařazen do přechodného období nebo registrován jako ekolog. podnikatel. Žadatel předložil v daném kole na daný investiční záměr pouze jednu žádost. Projekt využívá a obnovuje existující budovy a/nebo stavby evidované v KN. Zaměstnávání mladých zaměstnanců do 40 let. Celý projekt je realizován v nitrátově zranitelné oblasti. Předmětem projektu je výstavba hlavní skladovací jímky nebo hnojiště. Míra nezaměstnanosti v okrese, ve kterém je projekt realizován. Předmětem projektu je pouze skladování chmele. Předmětem projektu je pouze chmelařství mimo skladování chmele. Předmětem projektu je pouze pěstování okrasných rostlin. Předmětem projektu je pouze ovocnářství a zelinářství. Předmětem projektu je rekonstrukce/ výměna stávajícího závlah. zařízení za nové.

18 Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "Pravidla pro žadatele I.1.1. Modernizace zemědělských podniků."

Podobné prezentace


Reklamy Google