Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tabulky, kreslení, diagramy, šablony

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tabulky, kreslení, diagramy, šablony"— Transkript prezentace:

1 Tabulky, kreslení, diagramy, šablony
2. přednáška Tabulky, kreslení, diagramy, šablony

2 Tabulky Tabulka: Jeden nebo více řádků buněk. Běžně se používá k zobrazení čísel a dalších položek pro rychlé odkazy a analýzy. Položky v tabulce jsou organizovány do řádků a sloupců Velmi dlouhé tabulky je nutné na koncích stránek rozdělit. Pokud je tabulka umístěna na více stranách, je třeba ji upravit a přesvědčit se, zda jsou údaje zobrazeny na požadovaném místě.

3 Tabulky Tabulka se skládá z řádků a sloupců tvořících buňky, které lze vyplnit textem a grafikou. Tabulky často slouží k uspořádání a prezentaci informací.

4 Tabulky Pomocí tabulek můžete rovněž vytvořit zajímavé rozložení stránky nebo vytvořit na webové stránce text, grafiku a vnořené tabulky

5 Části tabulky Je užitečné znát názvy různých částí tabulky. Buňka
  Sloupec   Řádek   Buňka

6 Části tabulky Některé části tabulky jsou viditelné pouze tehdy, zobrazíte-li všechny značky formátování klepnutím na tlačítko Zobrazit nebo skrýt   na panelu nástrojů Standardní.

7 Části tabulky 1) Úchyt pro přesunutí tabulky 2) Značka konce řádku
  3) Úchyt pro změnu velikosti tabulky   4) Značka konce buňky

8 Různé způsoby práce s tabulkami
Tabulku lze rychle a snadno navrhnout pomocí příkazu Automatický formát tabulky. Můžete použít předdefinované styly tabulek dodané s aplikací Microsoft Word nebo je upravit, případně vytvořit vlastní styly pro pozdější použití. Tabulku je možné přesunout nebo zkopírovat na jiné místo na stránce, případně změnit její velikost. Dlouhé tabulky můžete upravit tak, aby informace byly zobrazeny požadovaným způsobem v případech, kdy tabulka zabírá více stránek.

9 Různé způsoby práce s tabulkami
Je možné vytvořit sloupce s pevnou šířkou nebo sloupce upravit podle rozsahu zadaného textu.  Vodorovnou orientaci textu je možné změnit na svislou a naopak.  Mezi buňky tabulky můžete vložit mezery nebo můžete rozšířit odsazení obsahu buňky změnou okrajů buňky. Vložením vnořených tabulek můžete vytvořit rozložení stránky. Uvnitř tabulky lze seřadit seznamy.

10 Opakovaná záhlaví tabulek
Opakovaná záhlaví tabulek se zobrazují pouze v zobrazení rozložení při tisku nebo při tisku dokumentu. Postup pro opakované záhlaví: 1) Vyberte řádky tvořící záhlaví. Výběr musí obsahovat první řádek tabulky. 2) V nabídce Tabulka klepněte na příkaz Opakování řádků záhlaví. Automatické konce stránky způsobují, že aplikace Microsoft Word automaticky opakuje záhlaví tabulek na každé nové stránce. Záhlaví se nebudou opakovat, pokud v tabulce zadáte ruční konec stránky.

11 Vložení textu před tabulku
Tento postup slouží ke vkládání textu před tabulku, která se nachází na prvním řádku první strany dokumentu. 1) Chcete-li vložit před tabulku text, klepněte v prvním řádku tabulky na buňku v levém horním roku a potom stiskněte klávesu ENTER. Pokud buňka v levém horním rohu obsahuje text, umístěte kurzor před něj. 2) Zadejte text.

12 Převod textu na tabulku
Při převodu textu na tabulkuje nutné text oddělit čárkou, tabulátorem nebo jiným znakem oddělovačetím označíte, kde začíná nový sloupec. K označení začátku nového řádku je třeba použít znak konce odstavce.

13 Převod textu na tabulku
1) Označte místa, ve kterých chcete rozdělit text do sloupců, vložením požadovaných znaků oddělovačů. Například v seznamu se dvěma slovy na řádku vložte za první slovo čárku nebo tabulátor, tím vytvoříte tabulku o dvou sloupcích. 2) Vyberte text, který chcete převést. 3) V nabídce Tabulka přejděte na příkaz Převést a klepněte na příkaz Text na tabulku. 4) Ve skupinovém rámečku Oddělovače textu klepněte na přepínač podle požadovaného znaku oddělovače. 5) Vyberte ostatní požadované možnosti.

14 Převod tabulky na text 1) Vyberte řádky tabulky, které chcete převést na odstavce, případně celou tabulku 2)V nabídce Tabulka přejděte na příkaz Převést a klepněte na příkaz Tabulku na text. 3) V části Oddělovače textu klepněte na přepínač podle požadovaného znaku oddělovače, který chcete použít místo hranic sloupců. Řádky budou odděleny znaky konce odstavců.

15 Rozdělení tabulky 1) Chcete-li rozdělit jednu tabulku do dvou, klepněte na řádek, který má být prvním řádkem druhé tabulky. 2) V nabídce Tabulka klepněte na příkaz Rozdělit tabulku

16 Úprava rozdělení tabulky
Velmi dlouhé tabulkyje nutné na koncích stránekrozdělit. Je-li při výchozím nastavení konec stránky na dlouhém řádku, umožní aplikace Microsoft Word rozdělení řádku na dvě stránky. Pokud je tabulka umístěna na více stránkách, je třeba ji upravit a přesvědčit se, zda jsou údaje zobrazeny na požadovaném místě.

17 Přepínač lámání řádků přes stránku
1) Klepněte na tabulku. 2) V nabídce Tabulka klepněte na příkaz Vlastnosti tabulky a pak na kartu Řádek. 3) Odstraňte zaškrtnutí v políčku Pokračování řádku na další stránce.

18 Zalomení tabulky na zadaném řádku
1) Klepněte na řádek, který má být zobrazen na další stránce. 2) Stiskněte klávesy CTRL+ENTER.

19 Kreslení 1) Na panelu nástrojů Kreslení klepněte na tlačítko Automatické a poté přejděte na příkaz Čáry. 2) Proveďte jeden z následujících kroků:

20 Kreslení Pokud chcete vytvořit objekt obsahující křivky i přímé úseky, klepněte na tlačítko Volný tvar . Přetažením pak nakreslíte volný tvar, klepnutím a přesunutím myši vytvoříte rovnou čáru. Proveďte jeden z následujících kroků: Kreslení otevřeného tvaru ukončíte poklepáním. Tvar uzavřete klepnutím poblíž jeho počátečního bodu. Klepnutím na tlačítko Klikyháky  můžete nakreslit tvar, jehož vzhled se podobá kresbě perem, nebo vytvořit plynulejší křivky.

21 Vložení rukopisu do kreslení
Klepnutím vyberte v dokumentu aplikace Word místo, kam chcete psát pomocí pera tabletu V nabídce Vložit klepněte na příkaz Obrázek a potom na příkaz Kreslení a psaní rukou. Proveďte zápis nebo kreslení do dokumentu. Po dokončení zápisu nebo kreslení klepněte na panelu nástrojů Kreslení a psaní rukou na tlačítko Ukončit rukopis. Chcete-li vložit rukopis na jiné místo v dokumentu, na panelu nástrojů Kreslení a psaní rukou klepněte na tlačítko název pera , přičemž název pera popisuje typ a barvu pera, jako je například Popisovač (modrý).

22 Seskupení objektů K práci s objekty se používají tlačítka na panelu nástrojů Kreslení. Panel nástrojů Kreslení se zobrazuje v levém dolním rohu okna aplikace. Není-li panel nástrojů Kreslení zobrazen, přejděte v nabídce Zobrazit na příkaz Panely nástrojů a klepněte na příkaz Kreslení. Proveďte jeden z následujících kroků:

23 Postup seskupení objektů
Vyberte objekty, které chcete seskupit. Na panelu nástrojů Kreslení klepněte na tlačítko Kreslit a klepněte na příkaz Seskupit.

24 Oddělení objektů Vyberte skupinu, kterou chcete oddělit.
Na panelu nástrojů Kreslení klepněte na tlačítko Kreslit a klepněte na příkaz Oddělit.

25 Editor rovnic Klepněte na místo, kam chcete vložit rovnici.
V nabídce Vložit klepněte na příkaz Objekt a vyberte kartu Vytvořit nový. V poli Typ objektu klepněte na volbu Microsoft Equation 3.0. Jestliže editor Microsoft Equation Editor není dostupný, bude jej nutné nainstalovat. Klepněte na tlačítko OK.

26 Editor rovnic Vytvořte rovnici pomocí symbolů z panelu nástrojů Rovnice a zadáním proměnných a číslic. V horním řádku panelu nástrojů Rovnice je možné zvolit více než 150 matematických symbolů. Z dolního řádku panelu můžete vybrat různé šablony nebo rámy, které obsahují symboly jako zlomky, integrály nebo sumy. Potřebujete-li nápovědu, klepněte v nabídce Nápověda na příkaz Témata nápovědy pro Editor rovnic. Klepnutím na dokument přepnete zpět do aplikace Microsoft Word.

27 Organizační diagram Pomocí nástroje pro vytváření diagramů na panelu nástrojů Kreslení je možné vytvořit organizační diagram, který můžete použít ke znázornění hierarchických vztahů v rámci společnosti, například mezi vedoucími oddělení a zaměstnanci.

28 Organizační diagram 1) Panel nástrojů Organizační diagram
3) Ohraničení pro kreslení 4) Úchyty pro kreslení

29 Organizační diagram Při přidání nebo změně organizačního diagramu se kolem diagramu zobrazí plocha pro kreslení, která je ohraničena netisknutelným okrajem a úchyty. Pomocí příkazů umožňujících změnu velikosti organizačního diagramu můžete oblast kreslení zvětšit a získat tak více místa k práci, nebo můžete přiblížením ohraničení k diagramu odstranit nadbytečnou plochu.

30 Organizační diagram Pomocí předem nastavených stylů můžete formátovat celý organizační diagram, nebo lze upravit jeho části podobným způsobem, jakým formátujete tvary tedy přidat barvu a text, změnit tloušťku a styl čáry a přidat výplně, textury a pozadí. Panel nástrojů Organizační diagram, který se zobrazí při vkládání nebo výběru diagramu, slouží k přidávání tvarů, například pro vyjádření vztahu vedoucího (tvar Nadřízený), zaměstnance (tvar Podřízený), asistenta nebo spolupracovníka, nebo ke změně možností rozložení větví diagramu.

31 Šablona Vytvoření šablony

32 Vytvoření šablony 1) Proveďte jeden z následujících kroků:
Vytvoření šablony na základě již existujícího dokumentu a) V nabídce Soubor klepněte na příkaz Otevřít. b) Otevřete požadovaný dokument.

33 Vytvoření šablony Vytvoření nové šablony na základě již existující šablony c) V nabídce Soubor klepněte na příkaz Nový. d) V podokně úloh Nový dokument klepněte v části Šablony na odkaz V mém počítači. e) Klepněte na šablonu podobnou té, kterou chcete vytvořit, v rámečku pod Vytvořit nový klepněte na volbu Šablonu a pak klepněte na tlačítko OK.

34 Vytvoření šablony 2) V nabídce Soubor klepněte na příkaz Uložit jako.
3) V rozevíracím seznamu Typ souboru klepněte na položku Šablona dokumentu. Tento typ souboru bude již vybrán, pokud ukládáte soubor, který jste vytvořili jako šablonu Výchozí složkou v seznamu Uložit do je složka Šablony. Chcete-li šablonu uložit tak, aby se zobrazila na jiné kartě než na kartě Obecné, přejděte do příslušné podsložky nebo vytvořte ve složce Šablony novou podsložku. 4) Do pole Název souboru zadejte název nové šablony a klepněte na tlačítko Uložit.

35 Vytvoření šablony 5) Přidejte do nové šablony text a grafické objekty, které se mají objevit ve všech nových dokumentech založených na této šabloně, a vymažte z ní položky, které se naopak objevovat nemají. 6) Podle potřeby změňte nastavení okrajů, velikost a orientaci stránky, styly a jiné formátování. 7) Na panelu nástrojů Standardní klepněte na tlačítko Uložit a v nabídce Soubor klepněte na příkaz Zavřít.


Stáhnout ppt "Tabulky, kreslení, diagramy, šablony"

Podobné prezentace


Reklamy Google