Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Porada pracovníků z úseku územního plánování obcí s rozšířenou působností Karlovarského kraje Krajský úřad Karlovarského kraje Odbor regionálního rozvoje.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Porada pracovníků z úseku územního plánování obcí s rozšířenou působností Karlovarského kraje Krajský úřad Karlovarského kraje Odbor regionálního rozvoje."— Transkript prezentace:

1 Porada pracovníků z úseku územního plánování obcí s rozšířenou působností Karlovarského kraje Krajský úřad Karlovarského kraje Odbor regionálního rozvoje Oddělení územního plánování a stavebního řádu 8. června 2004

2 8.6.2005 Krajský úřad Karlovarského kraje odbor regionálního rozvoje 2 Program porady 8.00 – 8.30 Prezence 8.30 Zahájení 8.40Aktuelní informace a metodiky na úseku územního plánování rekapitulace některých závěrů porady XII/2004 informace o krajských ÚPD a ÚPP připravovaný nový stavební zákon Územní plánování a ochrana ZPF Mapový server KK Aktuální seznam DOSS Vyhodnocování vlivů ÚPD na životní prostředí Informace o přípravě jednotného postupu digi. zpracov. ÚPO pro GIS příspěvky na ÚPČ obcí coffee break 10.20Pořizování na žádost obcí Diskuze 12.30Závěr porady přestávka na oběd 13.15 – 14.45 Volná diskuze a konzultace pro zájemce

3 8.6.2005 Krajský úřad Karlovarského kraje odbor regionálního rozvoje 3 Cíle porady předat aktuelní informace z oblasti územního plánování analyzovat problematiku pořizování ÚPO obcemi s rozšířenou působností na žádost obcí ve správním obvodu

4 8.6.2005 Krajský úřad Karlovarského kraje odbor regionálního rozvoje 4 Rekapitulace některých závěrů porady XII/04 1/3 činnosti po schválení vyhlášení závazné části schválené ÚPD, oznámení NOÚP o nabytí účinnosti oznámení o námitkách opatření schvalovací doložkou uložení a předání předepsané dokumentace stavebnímu úřadu, obci s rozšířenou působností a NOÚP zaslání schématu hlavnímu výkresu ÚPD a platné obecně závazné vyhlášky o závazné části ÚPD všem DOSS doplnění rozpracovaného registračního listu schválené ÚPD a zaslání NOÚP a Ústavu územního rozvoje změny ÚPD: provedení záznamu o schválené změně (příp. o úpravě) ÚPD do hlavního výkresu ÚPD a založení kompletní dokumentace změny ke schválené ÚPD novela obecně závazné vyhlášky podle charakteru schválené změny bude předmětem kontroly (doložení předávacím protokolem nebo dopisem s doručenkou)

5 8.6.2005 Krajský úřad Karlovarského kraje odbor regionálního rozvoje 5 Rekapitulace některých závěrů porady XII/04 2/3 evidence územně plánovací činnosti v průběhu pořizování zasílání e-mailem v souladu s metodikou bude podmínka poskytování příspěvků kraje na ÚPČ http://www.uur.cz/iLAS/iLAS.asp nahlášení případných chyb nadřízenému orgánu územního plánování

6 8.6.2005 Krajský úřad Karlovarského kraje odbor regionálního rozvoje 6 Rekapitulace některých závěrů porady XII/04 3/3 využití urbanistické studie pro zpracování ÚPO prověření využitelnosti urbanistické studie z hlediska splnění požadavků na obsah a rozsah řešení ÚPO postup podrobně analyzován na CD z porady XII/04 kontroly obce s rozšířenou působností budou kontrolovány v roce 2005 v případě zjištění nedostatků bude kontrola opakována předmět kontroly na CD z porady XII/04

7 8.6.2005 Krajský úřad Karlovarského kraje odbor regionálního rozvoje 7 Zadání ÚP VÚC KK Byla uzavřena dohoda s DOSS k návrhu zadání ÚP VÚC KK 26.5.2004 bylo vydáno stanovisko NOÚP 10.6.2004 bude Zadání ÚP VÚC KK projednáno v RKK 24.6.2004 bude Zadání ÚP VÚC KK předloženo ke schválení Zastupitelstvu Karlovarského kraje Zpracování konceptu řešení ~ do 3/2005 Projednání konceptu řešení a souborné stanovisko ~ 2005 V případě schválení nového stavebního zákona v době pořizování bude dokumentace upravena, projednána a schválena podle nového zákona = ZÚR

8 8.6.2005 Krajský úřad Karlovarského kraje odbor regionálního rozvoje 8 ÚPG Sokolovska Řešené území: Sokolovská hnědouhelná pánev a dotčené okolí (367 km 2 ) 34 obcí, z toho 6 částí obcí, tj. 77 k.ú. Cíl: Vytvořit urbanistickou a krajinářskou koncepci nového využití území po těžbě v povrchových dolech. V současné době je před dokončením návrhová etapa (m 1:25 000) do září 2004 proběhne projednání s dotčenými subjekty následně bude zpracován čistopis dokumentace dotčeným subjektům, včetně obcí, budou předána schémata dokumentace

9 8.6.2005 Krajský úřad Karlovarského kraje odbor regionálního rozvoje 9 Připravovaný nový stavební zákon a zákony související změny oproti verzi z X/2003, která byla v neoficielním připomínkovém řízení v květnu proběhlo připomínkové řízení podle legislativních pravidel vlády dopady na výkon činnosti obcí s rozšířenou působností na úseku územního plánování pořizování ÚPD pro obce ve správním území pořizování ÚAP pro celé správní území návrh vymezení zastavěného území rozhodnutí o směně pozemků poskytování územně plánovacích informací ……… další významná ustanovení přechodná ustanovení o pozbytí platnosti starších ÚPD kvalifikační podmínky pro pracovníky ……… doporučujeme provést rozvahu o personálním, technickém a finančním zajištění

10 8.6.2005 Krajský úřad Karlovarského kraje odbor regionálního rozvoje 10 Územní plánování a ochrana ZPF Ing. Lucie Andrlová, odbor životního prostředí a zemědělství kontakt: tel.: 353 502 297 e-mail: lucie.andrlova@kr-karlovarsky.czlucie.andrlova@kr-karlovarsky.cz

11 8.6.2005 Krajský úřad Karlovarského kraje odbor regionálního rozvoje 11 http://mapy.kr-karlovarsky.cz

12 8.6.2005 Krajský úřad Karlovarského kraje odbor regionálního rozvoje 12 Aktuální seznamy Dotčené orgány státní správy Důležité orgány státní správy Ostatní instituce

13 8.6.2005 Krajský úřad Karlovarského kraje odbor regionálního rozvoje 13 Vyhodnocování vlivů ÚPD na životní prostředí 

14 8.6.2005 Krajský úřad Karlovarského kraje odbor regionálního rozvoje 14 Informace o přípravě jednotného postupu digitálního zpracování ÚPO pro GIS 1/3 Obce s rozšířenou působností byly informovány dopisem v březnu 2004 (rozesláno s dotazníky) Cílem systému je sjednotit vyjadřovací prostředky a interpretaci jevů ÚPO Výsledkem by mělo být efektivní využití údajů, lepší práce s informacemi a daty obsaženými v ÚPO, srozumitelnost grafického vyjádření a kompatibilita dat Jednotný postup zohledňuje odlišnosti práce projektantů a jejich programového vybavení Systém katalogu jevů umožňuje zohlednění specifik využití území v jednotlivých obcích Pro uvedení do praxe budou, kromě výhod vyplývajících z možností GIS, motivací také příspěvky kraje na zpracování ÚPO

15 8.6.2005 Krajský úřad Karlovarského kraje odbor regionálního rozvoje 15 1. etapa: Zpracování katalogu jevů digitálního územního plánu obce Karlovarského kraje – do 30.7. Pracovní tým byl sestaven s využitím doporučení ORP:  koordinace: Ing. arch. Pavel Koubek  UPS: A. Kasková, J. Jelínek, O. Fára, M. Míka  UOP: V. Poláčková, L. Vystyd, K. Zoch, I. Štros Konzultace s pořizovateli – červenec 2. etapa: Návrh prostředků a postupů digitalizace jevů a datového modelu digitálního ÚPO – do září Informace o přípravě jednotného postupu digitálního zpracování ÚPO pro GIS 2/3

16 8.6.2005 Krajský úřad Karlovarského kraje odbor regionálního rozvoje 16 Podkladem pro zpracování je Katalog jevů Jihomoravského kraje  Microsoft Excel Microsoft Excel Informace o přípravě jednotného postupu digitálního zpracování ÚPO pro GIS 3/3

17 8.6.2005 Krajský úřad Karlovarského kraje odbor regionálního rozvoje 17 Pořizování na žádost obcí 

18 8.6.2005 Krajský úřad Karlovarského kraje odbor regionálního rozvoje 18 Děkujeme za pozornost

19 8.6.2005 Krajský úřad Karlovarského kraje odbor regionálního rozvoje 19 Kontakty vedoucí odboru regionálního rozvoje Ing. arch. Jaromír Musil 353 502 260 vedoucí oddělení územního plánování a stavebního řádu Ing. Hana Šikolová 353 502 488 pracovníci na úseku územního plánování Ing. arch. Jana Češková 353 502 223 Ing. Lenka Burešová 353 502 309 Bc. Jaromír Trtík 353 502 437


Stáhnout ppt "Porada pracovníků z úseku územního plánování obcí s rozšířenou působností Karlovarského kraje Krajský úřad Karlovarského kraje Odbor regionálního rozvoje."

Podobné prezentace


Reklamy Google