Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Porada k problematice pořizování územních plánů obcí 16.6. a 22.6.2004 TÉMA: ZÁKLADY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ PRO POŘIZOVATELE pro starosty a pracovníky menších.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Porada k problematice pořizování územních plánů obcí 16.6. a 22.6.2004 TÉMA: ZÁKLADY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ PRO POŘIZOVATELE pro starosty a pracovníky menších."— Transkript prezentace:

1 Porada k problematice pořizování územních plánů obcí 16.6. a 22.6.2004 TÉMA: ZÁKLADY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ PRO POŘIZOVATELE pro starosty a pracovníky menších obcí Karlovarského kraje

2 16.6. a 22.6.2004 Krajský úřad Karlovarského kraje odbor regionálního rozvoje 2 Cíle porady předat aktuální informace z oblasti územního plánování vysvětlit postup při pořizování územního plánu obce

3 16.6. a 22.6.2004 Krajský úřad Karlovarského kraje odbor regionálního rozvoje 3 Program porady 8.00 – 8.30 Prezence 8.30 Zahájení Aktuální informace a metodiky na úseku územního plánování Seznam DOSS Posuzování vlivů ÚPD na životní prostředí Součinnost s PF ČR Informace o krajských ÚPD a ÚPP Příspěvky na ÚPČ obcí; informace o přípravě jednotného postupu digitálního zpracování ÚPO pro GIS Připravovaný nový stavební zákon přestávka ~ 10.00 Postup pořizování územního plánu obce (přestávka) ~ 11.00 Postup pořizování územního plánu obce Diskuze 12.30Závěr porady přestávka na oběd 13.15 – 14.45 Volná diskuze a konzultace pro zájemce

4 16.6. a 22.6.2004 Krajský úřad Karlovarského kraje odbor regionálního rozvoje 4 Dotčené orgány státní správy Důležité orgány státní správy Ostatní instituce Aktuální seznamy

5 16.6. a 22.6.2004 Krajský úřad Karlovarského kraje odbor regionálního rozvoje 5 Posuzování vlivů ÚPO na životní prostředí 1/4 Dne 1.5.2004 nabyl účinnosti zákon č. 93/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí … Územní plán obce je jednou z koncepcí, která je předmětem posuzování vlivů na životní prostředí. Regulační plány jsou předmětem posuzování pouze v případě, pokud tak stanoví podmínky pro provedení záměrů uvedených v příloze č. 1 zákona. Způsob posuzování územních plánů obcí je stanoven především zvláštním ustanovením § 10i zákona.

6 16.6. a 22.6.2004 Krajský úřad Karlovarského kraje odbor regionálního rozvoje 6 Prvním krokem procesu je zjišťovací řízení. Pořizovatel územně plánovací dokumentace zašle žádost o vyjádření a oznámení o projednávání návrhu zadání včetně kompletní dokumentace příslušnému úřadu, kterým je odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Karlovarského kraje. Součástí stanoviska tohoto dotčeného orgánu státní správy k návrhu zadání může být: 1) konstatování, že ÚPD nepodléhá posouzení z hlediska zákona …, 2) závěr zjišťovacího řízení: a) ukončení posouzení, vč. odůvodnění, b) nutnost komplexního posouzení vlivu řešení ÚPD na životní prostředí. Lhůta pro vydání stanoviska je určena odst. 3 § 20 stavebního zákona. Posuzování vlivů ÚPO na životní prostředí 2/4

7 16.6. a 22.6.2004 Krajský úřad Karlovarského kraje odbor regionálního rozvoje 7 V případě, že v závěru zjišťovacího řízení je stanovena nutnost posuzování vlivů na životní prostředí, je nedílnou součástí konceptu řešení územního plánu obce dokumentace vyhodnocení vlivů na životní prostředí. Obsah a rozsah dokumentace vyhodnocení je stanoven přílohou č. 9 zákona a upřesněn závěrem zjišťovacího řízení. Dokumentace musí být zpracovaná oprávněnou osobou s příslušnou autorizací http://www.env.cz/env.nsf/eia?OpenFrameSet http://www.env.cz/env.nsf/eia?OpenFrameSet K výsledkům vyhodnocení vydává stanovisko příslušný úřad na podkladě návrhu souborného stanoviska. Zastupitelstvo obce ve svém usnesení o schválení územního plánu zdůvodní, jak byly zohledněny podmínky vyplývající ze stanoviska k vyhodnocení vlivů na životní prostředí. Posuzování vlivů ÚPO na životní prostředí 3/4

8 16.6. a 22.6.2004 Krajský úřad Karlovarského kraje odbor regionálního rozvoje 8 kontaktní osoba pro konzultace: Regina Kindratová tel.: 353 502 294 e-mail: regina.kindratova@kr-karlovarsky.czregina.kindratova@kr-karlovarsky.cz Posuzování vlivů ÚPO na životní prostředí 4/4

9 16.6. a 22.6.2004 Krajský úřad Karlovarského kraje odbor regionálního rozvoje 9 Převody zemědělských pozemků dle zákona č. 95/1999 Sb. Sdělení, zda pozemky nejsou z převodu vyloučeny + údaje pro případný bezúplatný převod pozemků do vlastnictví obce – vyplývají ze schválené ÚPD obce PF se obrací na obce, do konce roku 2002 se v případě nejasností obracel s dotazem na okresní úřady Krajský úřad: nemá povinnost poskytovat PF informace nezbytné pro převody pozemků týkající se ÚPD obcí poskytuje metodickou pomoc obcím pokud obec podá nepřesné sdělení je nutné se pokusit o nápravu přímo s obcí, a teprve v případě, že stanovisko nezmění nebo jej vůbec nesdělí, je možné, aby PF požádal odbor regionálního rozvoje o konzultaci v rámci metodické pomoci obcím – interpretace ÚPD V ÚPD je nezbytně nutné dodržovat právní předpisy ve věci vymezování veřejně prospěšných staveb a přesného formulování regulativů Součinnost s Pozemkovým fondem ČR

10 16.6. a 22.6.2004 Krajský úřad Karlovarského kraje odbor regionálního rozvoje 10 Byla uzavřena dohoda s DOSS k návrhu zadání ÚP VÚC KK 26.5.2004 bylo vydáno stanovisko NOÚP 10.6.2004 bylo Zadání ÚP VÚC KK projednáno v RKK 24.6.2004 bude Zadání ÚP VÚC KK předloženo ke schválení Zastupitelstvu Karlovarského kraje Zpracování konceptu řešení ~ do 3/2005 Projednání konceptu řešení a souborné stanovisko ~ 2005 V případě schválení nového stavebního zákona v době pořizování bude dokumentace upravena, projednána a schválena podle nového zákona = ZÚR Informace o krajských ÚPD a ÚPP 1/2 - Zadání ÚP VÚC KKZadání ÚP VÚC KK

11 16.6. a 22.6.2004 Krajský úřad Karlovarského kraje odbor regionálního rozvoje 11

12 16.6. a 22.6.2004 Krajský úřad Karlovarského kraje odbor regionálního rozvoje 12 Informace o krajských ÚPD a ÚPP 2/2 - ÚPG SokolovskaÚPG Sokolovska Řešené území: Sokolovská hnědouhelná pánev a dotčené okolí (367 km 2 ) 34 obcí, z toho 6 částí obcí, tj. 77 k.ú. Cílem je vytvořit urbanistickou a krajinářskou koncepci nového využití území po těžbě v povrchových dolech. V současné době je před dokončením návrhová etapa (m 1:25 000) do září 2004 proběhne projednání s dotčenými subjekty následně bude zpracován čistopis dokumentace dotčeným subjektům, včetně obcí, budou předána schémata dokumentace, která budou sloužit jako územně plánovací podklad (pro zpracování ÚPO, …)

13 16.6. a 22.6.2004 Krajský úřad Karlovarského kraje odbor regionálního rozvoje 13

14 16.6. a 22.6.2004 Krajský úřad Karlovarského kraje odbor regionálního rozvoje 14 Změna pravidel na rok 2005 Požadavky na zpracování ÚPO v souladu s jednotným postupem digitálního zpracování ÚPO pro GIS /způsob dokončení rozpracované dokumentace bude řešen individuelně/ Podmínka splnění všech povinností pořizovatele (RL) Cena zpracování dokumentace – v místě obvyklá Nová pravidla budou rozeslána všem obcím a uveřejněna na internetových stránkách kraje do konce roku 2004 Příspěvky na územně plánovací činnost obcí

15 16.6. a 22.6.2004 Krajský úřad Karlovarského kraje odbor regionálního rozvoje 15 Cílem systému je sjednotit vyjadřovací prostředky a interpretaci jevů ÚPO Výsledkem by mělo být efektivní využití údajů, lepší práce s informacemi a daty obsaženými v ÚPO, srozumitelnost grafického vyjádření a kompatibilita dat Jednotný postup zohledňuje odlišnosti práce projektantů a jejich programového vybavení Systém katalogu jevů umožňuje zohlednění specifik využití území v jednotlivých obcích Pro uvedení do praxe budou, kromě výhod vyplývajících z možností GIS, motivací také příspěvky kraje na zpracování ÚPO Informace o přípravě jednotného postupu digitálního zpracování ÚPO pro GIS 1/2

16 16.6. a 22.6.2004 Krajský úřad Karlovarského kraje odbor regionálního rozvoje 16 1. etapa: Zpracování katalogu jevů digitálního územního plánu obce Karlovarského kraje – do 30.7. Pracovní tým byl sestaven s využitím doporučení ORP: koordinace: Ing. arch. Pavel Koubek UPS: A. Kasková, J. Jelínek, O. Fára, M. Míka UOP: V. Poláčková, L. Vystyd, K. Zoch, I. Štros Konzultace s pořizovateli ORP – červenec 2. etapa: Návrh prostředků a postupů digitalizace jevů a datového modelu digitálního ÚPO – do září Informace o přípravě jednotného postupu digitálního zpracování ÚPO pro GIS 2/2

17 16.6. a 22.6.2004 Krajský úřad Karlovarského kraje odbor regionálního rozvoje 17 v květnu proběhlo připomínkové řízení podle legislativních pravidel vlády, předpoklad nabytí účinnosti od 1.1.2006 dopady na výkon činnosti obcí na úseku územního plánování obce, které nesplní kvalifikační podmínky si nebudou moci sami pořizovat ÚPD a ÚPP kvalifikační podmínky pro pracovníky: vzdělání, praxe, zkouška ZOZ těmto obcím budou pořizovat ÚPD a ÚPP na základě žádosti úřady územního plánování na obcích s rozšířenou působností obce budou povinny spolupracovat, poskytovat informace a hradit zpracování ÚPD Připravovaný nový stavební zákon 1/2

18 16.6. a 22.6.2004 Krajský úřad Karlovarského kraje odbor regionálního rozvoje 18

19 16.6. a 22.6.2004 Krajský úřad Karlovarského kraje odbor regionálního rozvoje 19 zastupitelstvo obce bude schvalovat ÚPD a vymezení zastavěného území obce v přenesené působnosti úřad územního plánování bude dále např. pořizovat územně analytické podklady pro celé správní území, poskytovat územně plánovací informace, … přechodná ustanovení o pozbytí platnosti starších ÚPD u rozpracovaných ÚPD se dosavadní činnosti posuzují podle dosavadních právních předpisů, v další etapě se dokumentace upraví, projedná a schválí Připravovaný nový stavební zákon 2/2

20 16.6. a 22.6.2004 Krajský úřad Karlovarského kraje odbor regionálního rozvoje 20 Základní právní předpisy na úseku územního plánování zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále také „SZ“) vyhláška č. 135/2001 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci, v platném znění

21 16.6. a 22.6.2004 Krajský úřad Karlovarského kraje odbor regionálního rozvoje 21 Odkazy na internetové stránky Oficiální stránky Karlovarského kraje www.kr-karlovarsky.cz Ministerstvo pro místní rozvoje ČR www.mmr.cz Ústav územního rozvoje v Brně www.uur.cz Databáze architektů - seznam členů ČKA (vyhledávání architekta dle jména, čísla autorizace a jiných kritérií) www.cka.cc/seznam/work.asp Asociace pro urbanismus a územní plánování www.urbanismus.cz

22 16.6. a 22.6.2004 Krajský úřad Karlovarského kraje odbor regionálního rozvoje 22 Územně plánovací podklady = ÚPP Územně plánovací dokumentace = ÚPD územní plán velkého územního celku = ÚP VÚC KK ( starší dokumentace ÚPN VÚC KK) územní plán obce = ÚPO, ÚPM (starší dokumentace ÚPN SÚ) regulační plán = RP (starší dokumentace ÚPN Z) Územní rozhodnutí Základní nástroje územního plánování

23 16.6. a 22.6.2004 Krajský úřad Karlovarského kraje odbor regionálního rozvoje 23 Územně plánovací podklady urbanistická studie = US územní generel územní prognóza = ÚPG územně technické podklady = ÚTP neschvalují se nejsou závazné jsou podkladem pro zpracování ÚPD a pro územní rozhodování

24 16.6. a 22.6.2004 Krajský úřad Karlovarského kraje odbor regionálního rozvoje 24 Základní pojmy nadřízený orgán územního plánování = NOÚP kontroluje v jednotlivých etapách soulad s právními předpisy a nadřazenou ÚPD (ÚPO musí být v souladu s ÚP VÚC) Krajský úřad Karlovarského kraje pořizovatel orgán územního plánování, který pořizuje územně plánovací dokumentaci – administrativní, organizační a koordinační činnost spojená s pořizováním ÚPD obecní úřad výkon činnosti pořizovatele nelze jakkoli převést na jinou fyzickou nebo právnickou osobu projektant fyzická osoba, která má oprávnění k výkonu vybraných činností ve výstavbě (zpracování ÚPD, …) dotčený orgán státní správy = DOSS orgán státní správy, jemuž zvláštní předpisy svěřují ochranu veřejných zájmů

25 16.6. a 22.6.2004 Krajský úřad Karlovarského kraje odbor regionálního rozvoje 25 Pořizování územně plánovací dokumentace Důvody pro pořízení dokumentace na základě vyhodnocení podmínek v území. O pořízení rozhoduje z vlastního nebo jiného podnětu ten orgán, který je příslušný k jejímu schválení, tj. zastupitelstvo obce. Zvolení druhu dokumentace. Vzor usnesení: „Zastupitelstvo obce … schvaluje záměr pořízení Územního plánu obce …“

26 16.6. a 22.6.2004 Krajský úřad Karlovarského kraje odbor regionálního rozvoje 26 Zajištění pořizování Obecní úřad obce s rozšířenou působností pořizuje na žádost obce územní plán obce, regulační plán a územně plánovací podklady. písemná žádost o pořízení na příslušnou obec s rozšířenou působností: „V souladu s ustanovením § 14 odst. 1 stavebního zákona Vás žádáme o pořízení Územního plánu obce …“ vyžadovat písemnou odpověď projednat podrobnosti spolupráce

27 16.6. a 22.6.2004 Krajský úřad Karlovarského kraje odbor regionálního rozvoje 27 Náklady pořízení ÚPD zpracování dokumentace, pořízení nebo zpracování podkladů, hradí obec, pro níž se ÚPD pořizuje (pokud se s pořizovatelem nedohodne jinak) obec může požadovat částečnou nebo úplnou úhradu nákladů na pořízení dokumentace od fyzických nebo právnických osob, jejichž výhradní potřebou bylo pořízení vyvoláno náklady spojené s činností pořizovatele, na výkon jeho administrativních činností, poštovné, mzdové náklady, atd., hradí pořizovatel

28 16.6. a 22.6.2004 Krajský úřad Karlovarského kraje odbor regionálního rozvoje 28 Zahájení přípravných prací Příprava podkladů pro výběrové řízení a smlouvu o dílo: Vymezení řešeného území Sestavení předběžného seznamu dostupných podkladů

29 16.6. a 22.6.2004 Krajský úřad Karlovarského kraje odbor regionálního rozvoje 29 Výběrové řízení provádí obec v samostatné působnosti zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách služby jejichž předpokládaná cena nepřesáhne limit 2 mil. Kč nejsou veřejnou zakázkou dle tohoto zákona, ale přesto musí být zadány transparentním a nediskriminačním postupem za cenu obvyklou v místě plnění doporučujeme vždy výběr na základě více nabídek, oslovením několika projektantů Výběrové řízení na projektanta ÚPD 1/3

30 16.6. a 22.6.2004 Krajský úřad Karlovarského kraje odbor regionálního rozvoje 30 Podklady pro výběrové řízení / doporučený obsah výzvy: Statistické údaje o území (vymezení řešeného území, jeho velikost, počet obyvatel, …) Druh a název dokumentace, měřítko hlavního výkresu Informace o platné ÚPD, pořízených ÚPP a dalších podkladech Vymezení obsahu dokumentace v souladu se stavebním zákonem a prováděcí vyhláškou a přesné vymezení jednotlivých činností projektanta Požadavky na formu, způsob zpracování a předání díla Předpokládaný termín zahájení, doporučené termíny plnění po etapách a předpokládaný termín ukončení prací Případně požadavek na předložení návrhu smlouvy o dílo Údaje k hodnocení nabídek: Způsob jakým budou jednotlivé nabídky hodnoceny – váha kritérií Požadavky na uvedení referenčních zakázek Požadavky na prokázání kvalifikačních kritérií (ze zákona) Požadavky na jednotný způsob doložení nabídkové ceny Termín doručení nabídek Formální požadavky na nabídky Výběrové řízení na projektanta ÚPD 2/3

31 16.6. a 22.6.2004 Krajský úřad Karlovarského kraje odbor regionálního rozvoje 31 Vymezení obsahu dokumentace v souladu se stavebním zákonem a prováděcí vyhláškou a přesné vymezení jednotlivých činností projektanta: Jednotlivé činnosti projektanta dle § 8 prováděcí vyhlášky č. 135/2001 Sb. (?: přípravné práce, zadání, výkres limitů využití území, čistopis, pomoc při projednávání a vyhodnocování, zpracování návrhu OZV, opatření schvalovací doložkou, …) Způsob pořízení a předání podkladů, mapový podklad Konkrétní obsah jednotlivých etap dokumentace Co nejpřesnější definování obsahů jednotlivých výkresů grafické části Počet výstupních paré v každé etapě a forma předání dat (včetně úprav dle vyhodnocení, souborného stanoviska nebo rozhodnutí o schválení v jednotlivých etapách zpracování ) Požadavky na zpracování příloh dokumentace nad rámec ÚPD (vysvětlující informace, doplňující údaje, kartogramy, …) Výběrové řízení na projektanta ÚPD 3/3

32 16.6. a 22.6.2004 Krajský úřad Karlovarského kraje odbor regionálního rozvoje 32 Doporučený obsah SOD: Ustanovení zavazující projektanta dodržet soulad ÚPD s obecně závaznými právními předpisy, zejména SZ a prováděcí vyhláškou Vymezení předmětu smlouvy - výše uvedené údaje o obsahu dok., … Poskytnuté podklady, způsob jejich předání Kalkulace ceny za provedení díla po etapách a způsob úhrady, možné důvody navýšení ceny Časový harmonogram plnění po etapách, předávací protokoly Záruka za jakost, odpovědnost za vady díla, úrok z prodlení, důvody odstoupení od smlouvy Práva a povinnosti, kontrolní dny, oprávněné osoby, užití díla, mlčenlivost, závěrečná ustanovení, požadavky vyplývající z přijetí dotací, … Smlouva o dílo na zpracování ÚPD

33 16.6. a 22.6.2004 Krajský úřad Karlovarského kraje odbor regionálního rozvoje 33 Dokončení přípravných prací Shromáždění všech dostupných podkladů a informací o stavu území o záměrech využití území Vyhodnocení podkladů a informací

34 16.6. a 22.6.2004 Krajský úřad Karlovarského kraje odbor regionálního rozvoje 34 Průzkumy a rozbory dokumentaci zpracovává projektant je podkladem pro zpracování zadání a řešení ÚPD Textová část vyhodnocení současného stavu zjištění hodnot, rozvojových tendencí, problémů a střetů zájmů závěr tvoří okruhy problémů k řešení Grafická část výkresy stanovené pořizovatelem podle druhu ÚPD výkres limitů využití území problémový výkres

35 16.6. a 22.6.2004 Krajský úřad Karlovarského kraje odbor regionálního rozvoje 35 Zadání - obsah hlavní cíle a požadavky na vypracování ÚPD pokyny pro řešení hlavních střetů zájmů a problémů stanovení podmínek rozvoje území a ochrany jeho hodnot požadavky na obsah a rozsah ÚPD, včetně případných požadavků na zpracování alternativ nebo variant řešení základní (minimální) obsah v příloze č.1 vyhlášky

36 16.6. a 22.6.2004 Krajský úřad Karlovarského kraje odbor regionálního rozvoje 36 Zadání - projednání § 20 stavebního zákona Oznámení veřejnou vyhláškou Veřejné jednání Vystavení k veřejnému nahlédnutí – 30 dnů Uplatnění podnětů - do 15 dnů do posledního dne vystavení Zaslání zadání DOSS – 30 dnů na zaslání stanoviska Seznámení orgánů územního plánování sousedních územních obvodů = sousední obce Projednání s nadřízeným orgánem ÚP

37 16.6. a 22.6.2004 Krajský úřad Karlovarského kraje odbor regionálního rozvoje 37 Návrh zadání musí být s DOSS, které uplatnily svá stanoviska ve stanovené lhůtě, dohodnut. Zadání - dohoda

38 16.6. a 22.6.2004 Krajský úřad Karlovarského kraje odbor regionálního rozvoje 38 Zadání - schválení Zadání schvaluje orgán, který bude schvalovat ÚPD, tj. zastupitelstvo obce.

39 16.6. a 22.6.2004 Krajský úřad Karlovarského kraje odbor regionálního rozvoje 39 Koncept řešení - obsah zpracovává se ve stejném rozsahu jako návrh (+ alternativy nebo varianty) vždy obsahuje také návrh vymezení závazné části vyhodnocení zpracovaných alternativ nebo variant základní (minimální) obsah je v příloze č.2 k vyhlášce

40 16.6. a 22.6.2004 Krajský úřad Karlovarského kraje odbor regionálního rozvoje 40 Koncept řešení - projednání § 21 stavebního zákona Oznámení veřejnou vyhláškou Veřejné jednání s odborným výkladem Vystavení k veřejnému nahlédnutí – 30 dnů Uplatnění připomínek - do 30 dnů od veřejného jednání Uplatnění námitek vlastníků - do 30 dnů od veřejného jednání Vyrozumění DOSS a NOÚP o veřejném jednání – stanoviska do 30 dnů od veřejného jednání Informování orgánů ÚP sousedních územních obvodů - sousední obce (pokud uplatnily požadavek u zadání)

41 16.6. a 22.6.2004 Krajský úřad Karlovarského kraje odbor regionálního rozvoje 41 Co lze uplatňovat DOSS stanovisko Vlastníci k zadání: podnět ke konceptu řešení ÚPO, RP a k veřejně prospěšným stavbám ÚP VÚC: námitky k návrhu ÚPO, RP a k veřejně prospěšným stavbám ÚP VÚC: námitky nebo nesouhlas s vyřízením námitek podaných ke konceptu řešení k ostatním částem řešení ÚP VÚC: připomínky Každý připomínky Nadřízený orgán územního plánování k zadání, konceptu řešení a návrhu: stanovisko k soubornému stanovisku: vyjádření Dotčené orgány územního plánování k zadání konceptu řešení a návrhu ÚP VÚC: námitky Orgány územního plánování sousedních územních obvodů k zadání: požadavek na informování o dalším průběhu pořizování ÚPD ke konceptu řešení a návrhu: vyjádření (za předpokladu uplatnění požadavku na informování)

42 16.6. a 22.6.2004 Krajský úřad Karlovarského kraje odbor regionálního rozvoje 42 Souborné stanovisko - obsah Na základě výsledků projednávání zpracuje pořizovatel souborné stanovisko Obsah pokyny pro dokončení návrhu ÚPD výběr jedné alternativy nebo varianty splnění požadavků zadání splnění požadavků uvedených ve stanovisku NOÚP ke konceptu řešení soulad s „nadřazenou“ ÚPD návrh rozhodnutí o podaných námitkách

43 16.6. a 22.6.2004 Krajský úřad Karlovarského kraje odbor regionálního rozvoje 43 Souborné stanovisko Uzavření dohody s DOSS, které uplatnily ke konceptu řešení stanoviska ve stanovené lhůtě Vyjádření nadřízeného orgánu ÚP – do 30 dnů od obdržení úplných podkladů soulad obsahu a postupu projednání se zákonem a ostatními právními předpisy soulad s „nadřazenou“ ÚPD koordinace využívání území z hlediska širších územních vztahů Schválení orgánem, který je příslušný ke schválení ÚPD, tj. zastupitelstvem obce. Sdělení vlastníkům o vyřízení jejich námitek – do 30 dnů od schválení

44 16.6. a 22.6.2004 Krajský úřad Karlovarského kraje odbor regionálního rozvoje 44 Návrh - obsah základní (minimální) obsah je v příloze č.2 vyhlášky závazná část základní zásady uspořádání území a limity jeho využití vyjádřené v regulativech směrná část pořizovatel je povinen zkontrolovat: úplnost ÚPD soulad se souborným stanoviskem soulad se zadáním soulad s „nadřazenou“ ÚPD také u předchozích etap

45 16.6. a 22.6.2004 Krajský úřad Karlovarského kraje odbor regionálního rozvoje 45 Návrh - projednání § 22 stavebního zákona Oznámení vystavení návrhu veřejnou vyhláškou Vystavení k veřejnému nahlédnutí – 30 dnů Uplatnění připomínek - do 15 dnů od posledního dne vystavení Uplatnění námitek vlastníků - do 15 dnů od posledního dne vystavení Vyrozumění DOSS o vystavení návrhu – stanoviska do 15 dnů od posledního dne vystavení Informování orgánů ÚP sousedních územních obvodů - sousední obce (pokud uplatnily požadavek u zadání) Výzva DOSS, které nesdělily své stanovisko ve lhůtě, ke splnění povinností

46 16.6. a 22.6.2004 Krajský úřad Karlovarského kraje odbor regionálního rozvoje 46 Ochrana zemědělského půdního fondu v ÚPD územně plánovací dokumentace musí být již v období zpracování konceptu projednána s orgánem ochrany zemědělského půdního fondu (odbor životního prostředí a zemědělství KÚKK) a před schválením opatřena jeho souhlasem dotčenému orgánu státní správy na úseku ochrany zemědělského půdního fondu není stanoven žádný termín pro vydání souhlasu

47 16.6. a 22.6.2004 Krajský úřad Karlovarského kraje odbor regionálního rozvoje 47 Návrh - dohoda Návrh musí být s DOSS, které uplatnily svá stanoviska ve stanovené lhůtě, dohodnut. Řešení rozporů mezi stanovisky orgánů státní správy spolupůsobícími v řízení se řídí ustanovením § 136 stavebního zákona

48 16.6. a 22.6.2004 Krajský úřad Karlovarského kraje odbor regionálního rozvoje 48 Návrh – posouzení NOÚP Stanovisko nadřízeného orgánu ÚP - do 30 dnů od doložení úplných podkladů soulad obsahu a postupu projednání se zákonem a ostatními právními předpisy soulad s „nadřazenou“ ÚPD koordinace využívání území z hlediska širších územních vztahů v případě shledání nedostatků dokumentace, lze ÚPD schválit teprve na základě potvrzení NOÚP, že zjištěné nedostatky pořizovatel odstranil

49 16.6. a 22.6.2004 Krajský úřad Karlovarského kraje odbor regionálního rozvoje 49 Návrh – schválení ZO se předkládá zpráva o projednání ÚPD spolu s vyhodnocením všech stanovisek a připomínek a s návrhem na rozhodnutí o námitkách a o nesouhlasech s vyřízením námitek Návrh usnesení o schválení výrok o schválení „ZO schvaluje Územní plán obce …“ výrok o vymezení závazné části „ZO vymezuje závaznou část Územního plánu obce … dle návrhu“ výrok o námitkách a nesouhlasech „ZO souhlasí s vyřízením námitek k návrhu (a nesouhlasů s vyřízením námitek podaných ke konceptu řešení) Územního plánu obce … dle návrhu“ „ZO bere na vědomí vyhodnocení stanovisek a připomínek k návrhu Územního plánu obce …“ výrok o ukončení platnosti ÚPD, která je nahrazována „ZO … ukončuje platnost Územního plánu …, který byl nahrazen Územním plánem …“ Územní plán obce a regulační plán schvaluje zastupitelstvo obce.

50 16.6. a 22.6.2004 Krajský úřad Karlovarského kraje odbor regionálního rozvoje 50 Činnosti bezprostředně po schválení úprava dokumentace dle rozhodnutí o schválení - čistopis vyhlášení závazné části schválené ÚPD, oznámení NOÚP o nabytí účinnosti poskytnutí údajů pro evidenci územně plánovací činnosti a zpracování RL opatření schvalovací doložkou uložení a předání předepsané dokumentace stavebnímu úřadu, obci s rozšířenou působností a NOÚP zaslání schématu hlavnímu výkresu ÚPD a platné obecně závazné vyhlášky o závazné části ÚPD všem DOSS oznámení o vyřízení námitek – do 30 dnů od schválení změny ÚPD: novela obecně závazné vyhlášky podle charakteru schválené změny provedení záznamu o schválené změně (příp. o úpravě) ÚPD do hlavního výkresu ÚPD a založení kompletní dokumentace změny ke schválené ÚPD doložení předávacím protokolem nebo dodejkou - bude předmětem kontroly

51 16.6. a 22.6.2004 Krajský úřad Karlovarského kraje odbor regionálního rozvoje 51 Metodický list ev. č. ML/03/2003 – pravidla pro vydávání právních předpisů obcí a jejich změn Specifika OZV o závazné části ÚPD: Koncept řešení obsahuje návrh vymezení závazné části Obsah závazné části je určen stavebním zákonem a vyhláškou č. 135/2001 (literatura: Obsah územně plánovací dokumentace, Martin Tunka) Závaznou část vymezuje svým usnesení zastupitelstvo obce při schválení ÚPD návrh obecně závazné vyhlášky o vyhlášení závazné části ÚPD zpracovává pořizovatel Vyhlášení obecně závazné vyhlášky o závazné části ÚPD 1/4

52 16.6. a 22.6.2004 Krajský úřad Karlovarského kraje odbor regionálního rozvoje 52 Vyhlášení obecně závazné vyhlášky o závazné části ÚPD 2/4 Návrh OZV obsahuje: Územní rozsah platnosti Lhůty aktualizace Závaznou část ÚPD, včetně veřejně prospěšných staveb, místního ÚSES a přehledu a charakteristiky vybraných ploch zastavitelného území, jak byla vymezena ve výroku usnesení o schválení ÚPD Závěrečná ustanovení o místech uložení ÚPD Návrh OZV nesmí obsahovat: Ukládané povinnosti nad rámec zákona Povinnosti, které jsou svěřeny jiným nástrojům ÚP nebo úseku stavebního řádu (v příp. ÚPO: prostorové regulativy, …) Povinnosti procesního charakteru (zpracování RP, projednání, …)

53 16.6. a 22.6.2004 Krajský úřad Karlovarského kraje odbor regionálního rozvoje 53 Vyhlášení obecně závazné vyhlášky o závazné části ÚPD 3/4 Pořizovatel upraví text návrhu OZV dle legislativně technických pravidel, pravidel členění a názvosloví právního předpisu přesnost, srozumitelnost, jednoznačnost zkratky, odkazy soulad pojmů se souvisejícími právními předpisy nelze přejímat ustanovení jiného právního předpisu forma novelizace … Závaznou část ÚPD obce a její změny vyhlašuje zastupitelstvo obce obecně závaznou vyhláškou Pozn.: ÚPD je platná ode dne schválení, nikoli až ode dne nabytí účinnosti OZV o závazné části

54 16.6. a 22.6.2004 Krajský úřad Karlovarského kraje odbor regionálního rozvoje 54 V případě změny OZV o závazné části ÚPD musí vlastnímu procesu novelizace vyhlášky předcházet změna ÚPD dle příslušných ustanovení SZ Novou OZV o závazné části ÚPD lze vydat pouze v případě nové ÚPD OZV zašle obec neprodleně po vyhlášení odboru legislativnímu, právnímu a správních agend KÚKK OZV se zasílá spolu se schématem hlavního výkresu DOSS a NOÚP se oznamuje vyhlášení a nabytí účinnosti Vyhlášení obecně závazné vyhlášky o závazné části ÚPD 4/4

55 16.6. a 22.6.2004 Krajský úřad Karlovarského kraje odbor regionálního rozvoje 55 Evidence územně plánovací činnosti 1/2 Upraveno metodikou MMR ČR Programová aplikace pro on-line aktualizaci databáze v prostředí internetu: iLAS Obecní úřad je povinen v každé etapě pořizování ÚPD/ÚPP vyplnit příslušný registrační list dle příloh vyhlášky a zaslat jej krajskému úřadu (v závěru pořizování také ÚÚR), a to vždy do 5 dnů Obecní úřad odpovídá za úplnost, pravdivost, věcnou správnost a aktuálnost údajů v RL Krajský úřad zpracovává informace v aplikaci iLAS Krajský úřad odpovídá za správný a aktuální přenos údajů Za provoz programové aplikace odpovídá ÚÚR Brno RL ÚPO

56 16.6. a 22.6.2004 Krajský úřad Karlovarského kraje odbor regionálního rozvoje 56 v průběhu pořizování zasílání e-mailem aktuální stav bude podmínkou poskytování příspěvků kraje na ÚPČ http://www.uur.cz/iLAS/iLAS.asp nahlášení případných chyb nadřízenému orgánu územního plánování Evidence územně plánovací činnosti 2/2

57 16.6. a 22.6.2004 Krajský úřad Karlovarského kraje odbor regionálního rozvoje 57

58 16.6. a 22.6.2004 Krajský úřad Karlovarského kraje odbor regionálního rozvoje 58 Schválená ÚPD obce včetně změn se povinně opatřuje schvalovací doložkou – vyhláška 135/2001 Sb.schvalovací doložkou – vyhláška 135/2001 Sb. Hlavní výkresy a textová část Obsah schvalovací doložky: Zastupitelstvo obce, datum schválení a číslo usnesení Jméno, funkce, podpis a razítko pořizovatele (starosta nebo vedoucí odboru, jež je organizačním řádem určen k výkonu této činnosti) Jméno, funkce, podpis a razítko projektanta (autorizovaného architekta) Datum a číslo jednací stanoviska nadřízeného orgánu k návrhu ÚPD Nutné doplnit schvalovací doložky na starší schválené dokumentace – povinnost např. ve vztahu k PF ČR obsah schvalovacích doložek se měnil spolu s prováděcími vyhláškami Schvalovací doložka

59 16.6. a 22.6.2004 Krajský úřad Karlovarského kraje odbor regionálního rozvoje 59 Schvalovací doložka název ÚPD Schvalující orgán: Zastupitelstvo obce / města …………………… název ÚPD schválen/a usnesením č. ……… ze dne ………… Pořizovatel: Obecní / Městský úřad ……… razítko: jméno funkce podpis: ……………………… Projektant: jméno razítko: autorizovaný architekt firma, adresa podpis: ……………………… Stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování: ………………… datum: …………… číslo jednací: ……………

60 16.6. a 22.6.2004 Krajský úřad Karlovarského kraje odbor regionálního rozvoje 60 Změny a úpravy schválené ÚPD Změnu závazné části pořizuje orgán ÚP příslušný k pořízení ÚPD Změnu závazné části schvaluje orgán příslušný ke schválení ÚPD O úpravě směrné části rozhoduje orgán ÚP, který je příslušný ÚPD pořídit Změny a úpravy se do schválené ÚPD nezakreslují, zpracují se jako průsvitka nebo samostatný výkres, textově jako samostatná příloha ; záznam o nich do hlavního výkresu ÚPD Při ztrátě přehlednosti se vyhotoví hlavní výkres se zachycením právního stavu k určitému datu

61 16.6. a 22.6.2004 Krajský úřad Karlovarského kraje odbor regionálního rozvoje 61 Odlišný postup při zpracování změny ÚPD spojení zpracování a projednání konceptu řešení a návrhu změn ÚPD podmínka „jednoduchosti“ změny musí být uvedeno ve schváleném zadání v průběhu vystavení návrhu se uskuteční veřejné jednání

62 16.6. a 22.6.2004 Krajský úřad Karlovarského kraje odbor regionálního rozvoje 62 Zpracování zadání US (na obsah se nevztahuje příloha č. 1 vyhl. 135), v zadání se stanoví obsah a rozsah US Zpracování urbanistické studie (obsah a rozsah přiměřeně odpovídá ÚPO - příloha č. 2 vyhl. 135) Projednání US dle odst. 2 a 4 § 21 SZ Usnesení zastupitelstva obce o pořízení ÚPO Zpracování návrhu zadání ÚPO s funkcemi souborného stanoviska – podle odst. 5 § 21 (§ 21 odst. 6, věta poslední, SZ), včetně zapracování vyhodnocení připomínek k US; součástí návrhu zadání musí být požadavek na upuštění od zpracování konceptu řešení Projednání návrhu zadání ÚPO dle odst. 2, 3 a 4 § 20 SZ Zpracování vyhodnocení připomínek k návrhu zadání ÚPO Uzavření dohody s DOSS (pokud je to potřeba) Upuštění od zpracování konceptu při pořizování územního plánu obce (§ 21 odst. 6 SZ) 1/2

63 16.6. a 22.6.2004 Krajský úřad Karlovarského kraje odbor regionálního rozvoje 63 Projednání s NOÚP dle odst. 6 § 20 (NOÚP vydá dle odst. 3 § 11 vyhl. 135 stanovisko) Schválení zadání ÚPO zastupitelstvem obce Zpracování návrhu ÚPO Převzetí a projednání návrhu ÚPO dle § 22 Zpracování vyhodnocení připomínek k návrhu ÚPO Uzavření dohody s DOSS (pokud je to potřeba) Posouzení NOÚP dle § 25 SZ (vydání stanoviska) Schválení ÚPO zastupitelstvem obce Případná úprava dokumentace dle rozhodnutí o schválení Vyhlášení závazné části ÚPO obecně závaznou vyhláškou Další činnosti po schválení Upuštění od zpracování konceptu při pořizování územního plánu obce (§ 21 odst. 6 SZ) 2/2

64 16.6. a 22.6.2004 Krajský úřad Karlovarského kraje odbor regionálního rozvoje 64 Dokladová část procesu pořizování dokladová část procesu pořizování se ukládá u pořizovatele tvoří ji zejména: výsledky přípravných prací průzkumy a rozbory zadání koncept řešení souborné stanovisko stanoviska NOÚP stanoviska DOSS vypořádání připomínek a námitek návrh ÚPD usnesení o schválení OZV zápisy vyhodnocení aktualizace ÚPD změny a úpravy ÚPD

65 16.6. a 22.6.2004 Krajský úřad Karlovarského kraje odbor regionálního rozvoje 65 Soustavná povinnost obce sledování podmínek v území sledování aktuálnosti ÚPD sledování souladu s nadřazenou ÚPD v případě potřeby předložení návrhu na pořízení změny ÚPD zastupitelstvu obce

66 16.6. a 22.6.2004 Krajský úřad Karlovarského kraje odbor regionálního rozvoje 66 Kontakty: vedoucí odboru regionálního rozvoje Ing. arch. Jaromír Musil353 502 260 vedoucí oddělení územního plánování a stavebního řádu Ing. Hana Šikolová353 502 488 pracovníci na úseku územního plánování Ing. arch. Jana Češková353 502 223 Ing. Lenka Burešová353 502 309 Bc. Jaromír Trtík353 502 437


Stáhnout ppt "Porada k problematice pořizování územních plánů obcí 16.6. a 22.6.2004 TÉMA: ZÁKLADY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ PRO POŘIZOVATELE pro starosty a pracovníky menších."

Podobné prezentace


Reklamy Google