Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Devizy v podnikání b Devizový zákon č.219/1995 Sb. Akceptuje přijaté mezinárodní závazkyAkceptuje přijaté mezinárodní závazky je v souladu s právem EUje.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Devizy v podnikání b Devizový zákon č.219/1995 Sb. Akceptuje přijaté mezinárodní závazkyAkceptuje přijaté mezinárodní závazky je v souladu s právem EUje."— Transkript prezentace:

1 Devizy v podnikání b Devizový zákon č.219/1995 Sb. Akceptuje přijaté mezinárodní závazkyAkceptuje přijaté mezinárodní závazky je v souladu s právem EUje v souladu s právem EU vyřešeny i kapitálový účet, který nebyl zcela kompatibilnívyřešeny i kapitálový účet, který nebyl zcela kompatibilní řeší synchronizaci právní úpravy v devizové oblastiřeší synchronizaci právní úpravy v devizové oblasti –zajištěna deregulacemi položek kapitálového účtu do zavedení plně směnitelnosti české měny –ta musí odpovídat ekonomické výkonnosti –proto některé operace jsou ještě regulovány nepřímými nástroji od orgánů - Ministerstva financí a ČNB –např. poskytování finančních úvěrů cizozemcům

2 Devizy v podnikání b Dává právo stejného přístupu k devizám nerozlišuje právnické nebo fyzické osobynerozlišuje právnické nebo fyzické osoby b nestanoví omezení pro odkupy zůstatků české měny v držbě cizozemců devizovými bankami b zrušuje nabídkovou povinnost deviz b umožňuje volné zřizování devizových účtů u tuzemských bank b uvolňuje přímé investice tuzemců v zahraničí, např.: –nákupy nemovitostí v zahraničí –přijímání finančních úvěrů od cizozemců b Omezení: oznamovací povinnost !

3 Devizové hodnoty b Peněžní prostředky v cizí měně v hotovosti /dříve valuty/v hotovosti /dříve valuty/ na účtechna účtech –ve všech cizích měnách a zúčtovacích jednotkách, v nichž jsou devizové účty vedeny b zahraniční cenné papíry b zlato b finanční deriváty - práva a závazky Zlaté mince a devizové zahraniční platební dokumenty nejsou devizovými hodnotami !

4 Devizové hodnoty b finanční deriváty - práva a závazky od devizových hodnot odvozené: opceopce swapyswapy termínované smlouvy odvozené od cizích měn, cenných papírů a zlata:termínované smlouvy odvozené od cizích měn, cenných papírů a zlata: –futures –forwardy b deriváty znamenají hodnotu těchto nástrojů - závislá na ceně určitého aktiva

5 Devizové hodnoty b Aktiva pouze cizí měnapouze cizí měna zahraniční cenný papírzahraniční cenný papír zlatozlato Deriváty nejsou zcela právně vyloženy. Může se jednat : b u opcí o cenné papíry listiny, s nimiž je spojeno právo účasti na majetku nebo na peněžní plněnílistiny, s nimiž je spojeno právo účasti na majetku nebo na peněžní plnění zápisy, které tyto listiny nahrazují (zaknihované cenné papíry)zápisy, které tyto listiny nahrazují (zaknihované cenné papíry) b o termínované nebo opční kontrakty Nepatří sem listiny s věcným plněním (náložné nebo skladištní listy.

6 Devizová licence a povolení LICENCE b Udělování devizovým místům /kromě bank/ mohou provádět devizové operace s devizovými hodnotami za podmínek udělené licencemohou provádět devizové operace s devizovými hodnotami za podmínek udělené licencePOVOLENÍ ostatní osoby podnikající v devizových operacíchostatní osoby podnikající v devizových operacích Licence a povolení udělují: MF a ČNB b Všechny osoby mají stejná práva přístupu k cizí měně zřizování účtů vedené v cizí měně u tuzemských bankzřizování účtů vedené v cizí měně u tuzemských bank neregulované závazky tuzemce vůči cizozemcům v české nebo v cizí měněneregulované závazky tuzemce vůči cizozemcům v české nebo v cizí měně

7 Devizy v podnikání b Oznamovací povinnost přímopřímo prostřednictvím devizového místa nebo celního úřaduprostřednictvím devizového místa nebo celního úřadu –ti jsou povinni předat oznamované skutečnosti devizovému orgánu /MF, ČNB/ b Bezhotovostní platební styk se zahraničím - pouze prostřednictvím devizových míst. Předkládá se: devizové povolenídevizové povolení doklady, potvrzující účel úhrady na základě výzvydoklady, potvrzující účel úhrady na základě výzvy označení účelu úhrady došlé ze zahraničí na základě výzvyoznačení účelu úhrady došlé ze zahraničí na základě výzvy b Příklady: peněžní pohledávky nebo závazky o přijetí úvěru, půjčky nebo smlouvy od cizozemce, z nákupu nemovitostí v zahraničí, inkasa u vybraných kapitálových operací, b emise nebo nákup cenných papírů v zahraničí

8 Devizové operace b Spotové transakce nákup nebo prodej deviz za aktuální kurs na světových trzích v daném okamžiku - platba a dodání 2 pracovní dny po dni uzavření operacenákup nebo prodej deviz za aktuální kurs na světových trzích v daném okamžiku - platba a dodání 2 pracovní dny po dni uzavření operace promptní operace - okamžitá konverze pohotových oběžných prostředků z jedné měny do druhépromptní operace - okamžitá konverze pohotových oběžných prostředků z jedné měny do druhé riziko znehodnocení části aktiv ve volně směnitelné měně v důsledku nepříznivého pohybu směnného kursu.riziko znehodnocení části aktiv ve volně směnitelné měně v důsledku nepříznivého pohybu směnného kursu. b Depozita vklad na určitou dobu při předem dohodnuté úrokové mířevklad na určitou dobu při předem dohodnuté úrokové míře –ta závisí na úrokové míře na mezinárodním peněžním trhu a na ukládané částce –nelze s depozitem disponovat, lze ho řešit překlenovacím úvěrem na pokrytí likvidity firmy

9 Devizové operace b Forward - termínované operace termínovaná operace prodeje nebo nákupu určité měny za fixní kurstermínovaná operace prodeje nebo nákupu určité měny za fixní kurs –vhodné pro eliminaci rizik z výkyvů kursů při platbách a inkasu v budoucnosti –období: 1 týden - 1 rok –vhodná pro podnikové finanční plánování - postavené na zaručeném kursu náklady jsou dány úrokovým rozdílem úrokových sazeb daných měnnáklady jsou dány úrokovým rozdílem úrokových sazeb daných měn ve forwarduve forwardu b Swapy kombinace operací spot a forward - promptních a termínovaných operacíkombinace operací spot a forward - promptních a termínovaných operací –např. nákup deviz ve spotu a poté prodej nakoupených deviz ve forwardu řeší nedostatek jedné měny a současně nadbytek měny druhé ve firměřeší nedostatek jedné měny a současně nadbytek měny druhé ve firmě

10 Devizové operace b Opce právo vlastníka opce prodat nebo koupit dohodnuté množství určité měny při stanoveném kursu za určitou cenu (prémii)právo vlastníka opce prodat nebo koupit dohodnuté množství určité měny při stanoveném kursu za určitou cenu (prémii) vhodná pro situaci zajištění kursového rizika u obchodního případu (inkasa, platbě v zahraniční měně), o kterém neví, kdy k němu dojde.vhodná pro situaci zajištění kursového rizika u obchodního případu (inkasa, platbě v zahraniční měně), o kterém neví, kdy k němu dojde. –Např. nakoupit opci USD/EURO na určitý kurs. Cena opce je prémie, která je závislá na množství zvolené měny a na časeCena opce je prémie, která je závislá na množství zvolené měny a na čase opce se obchodují v hlavních volně směnitelných měnáchopce se obchodují v hlavních volně směnitelných měnách CALLCALL –dává vlastníkovi opce právo koupit při vypršení opce sjednané množství jedné měny za jinou při předem sjednaném kursu –nákup měny za kurs < prodej měny za kurs + prémie = zisk PUTTPUTT –dává vlastníkovi opce právo prodat při splatnosti opce sjednané množství jedné měny za sjednaný kurs. –Podmínka úspěchu musí být příznivý kurs = zisk

11 Devizy v podnikání b Předpoklady k devizovým obchodům odborné předpoklady obchodníkůodborné předpoklady obchodníků technické zázemítechnické zázemí znalost právní úpravy devizového podnikání v ČRznalost právní úpravy devizového podnikání v ČR –povinnosti b Postihy zrušení devizového povolenízrušení devizového povolení omezení, pozastavení, odejmutí devizové licenceomezení, pozastavení, odejmutí devizové licence b Opatření nápravy odstranění zjištěných nedostatků ve stanovené lhůtěodstranění zjištěných nedostatků ve stanovené lhůtě příkaz k ukončení nepovolené činnostipříkaz k ukončení nepovolené činnosti návrh živnostenskému úřadu na pozastavení nebo zrušení koncesní listiny ke směnárenské činnostinávrh živnostenskému úřadu na pozastavení nebo zrušení koncesní listiny ke směnárenské činnosti uložení pokuty v % z částky, jíž se nedovolené jednání týká.uložení pokuty v % z částky, jíž se nedovolené jednání týká.


Stáhnout ppt "Devizy v podnikání b Devizový zákon č.219/1995 Sb. Akceptuje přijaté mezinárodní závazkyAkceptuje přijaté mezinárodní závazky je v souladu s právem EUje."

Podobné prezentace


Reklamy Google