Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

B ANKOVNICTVÍ. P ASIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY B ANKOVNÍ ÚČET Bankovní ú č et (konto) je základní bankovní produkt, s nimž jsou spojeny (resp. do značné míry.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "B ANKOVNICTVÍ. P ASIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY B ANKOVNÍ ÚČET Bankovní ú č et (konto) je základní bankovní produkt, s nimž jsou spojeny (resp. do značné míry."— Transkript prezentace:

1 B ANKOVNICTVÍ

2 P ASIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY B ANKOVNÍ ÚČET Bankovní ú č et (konto) je základní bankovní produkt, s nimž jsou spojeny (resp. do značné míry na něj navazují) prakticky všechny další bankovní produkty. Většina vztahů mezi bankou a klientem se bezprostředně nebo zprostředkovaně odráží na účtech, které banky vedou pro své klienty, tj. na klientských bankovních ú č tech.

3 P ASIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY B ANKOVNÍ ÚČET Druhy klientských ú č t ů Banky vedou svým klientům různé účty, např. : běžné účty, kontokorentní účty, úvěrové účty, vkladové úsporné účty, vkladové termínované účty, depotní účty

4 P ASIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY B ANKOVNÍ ÚČET B ě žné ú č ty jsou výchozím bodem vztahů mezi klientem a bankou a jsou předpokladem pro využívání řady dalších bankovních produktů. Klientům slouží především k likvidnímu uložení dočasně volných finančních prostředků a k provádění bezhotovostního platebního styku. Na úv ě rových ú č tech banka vykazuje úvěry, které poskytla svým klientům.

5 P ASIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY B ANKOVNÍ ÚČET Kontokorentní ú č ty jsou kombinací běžného a úvěrového účtu. Klientům poskytují možnosti jak běžného tak i úvěrového účtu.

6 P ASIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY B ANKOVNÍ ÚČET Na vkladových úsporných ú č tech vede banka úsporné vklady klientů, na termínovaných úsporných vkladových ú č tech jejich termínované vklady znějící zpravidla na pevnou částku, u nichž lze vklad vybrat (bez penalizace) po sjednané době splatnosti nebo po uplynutí výpověďní lhůty. Tyto účty nelze využívat k provádění platebního styku.

7 P ASIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY B ANKOVNÍ ÚČET Na depotních ú č tech vede banka cenné papíry, které u ní mají klienti ve správě nebo v úschově.

8 P ASIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY B ANKOVNÍ ÚČET B ě žný ú č et Běžný účet zřizuje banka na základě písemné smlouvy s klientem. Při uzavírání smlouvy o zřízení a vedení běžného účtu musí klient bance prokázat svou totožnost, anonymní běžné účty (stejně jako anonymní vkladní knížky) banky nezřizují.

9 P ASIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY B ANKOVNÍ ÚČET Základní náležitosti smlouvy o b ě žném ú č tu jsou : označení majitele účtu měna, v níž je účet veden; úroková sazba; osoby oprávněné disponovat s prostředky na účtu; způsob předávání zpráv o stavu a pohybech na účtu (výpisy z ůčtu); způsob úhrady poplatků za vedení účtu a služby s tím spojené.

10 P ASIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY B ANKOVNÍ ÚČET označení majitele účtu což musí u právnické osoby představovat název obchodní firmy nebo jméno majitele, sídlo firmy, identifikační číslo; u fyzické osoby jméno, bydliště, datum narození; u fyzické osoby-podnikatele navíc místo podnikání a identifikační číslo;

11 P ASIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY B ANKOVNÍ ÚČET Ve smlouvě mohou být i další náležitosti plynoucí z využití souvisejících produktů (např. sdružené inkaso, telebanking, e-banking, aj.)

12 P ASIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY B ANKOVNÍ ÚČET Součástí smlouvy je i podpisový vzor, ve kterém majitel účtu uvádí svůj vzorový podpis. Dále zde mohou být uvedeny i podpisy dalších osob, které majitel zmocní k disponování svým účtem. Platnost a správnost podpisů a dalších údajů o těchto osobách potvrdí majitel účtu svým podpisem.

13 P ASIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY B ANKOVNÍ ÚČET Součástí podpisového vzoru je i způsob dispozice s běžným účtem. V případě více oprávněných osob uvedených na podpisovém vzoru, může být upraven v zásadě třemi způsoby : jednotlivý podpis kolektivní podpis společný podpis

14 P ASIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY B ANKOVNÍ ÚČET Kontrolní otázky 1. Co jsou aktivní a obchody bank ? 2. Které jsou pasivní obchody bank ? 3. Jaké znáte členění peněžních úvěrů ? 4. Co znamená PRIBOR ? 5. Které položky v aktivech a pasivech jsou u běžné obchodní banky největší ?


Stáhnout ppt "B ANKOVNICTVÍ. P ASIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY B ANKOVNÍ ÚČET Bankovní ú č et (konto) je základní bankovní produkt, s nimž jsou spojeny (resp. do značné míry."

Podobné prezentace


Reklamy Google