Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Poradenství ve službách zaměstnanosti v rámci celoživotního poradenství ČR Praha 1.10.2008.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Poradenství ve službách zaměstnanosti v rámci celoživotního poradenství ČR Praha 1.10.2008."— Transkript prezentace:

1 Poradenství ve službách zaměstnanosti v rámci celoživotního poradenství ČR Praha 1.10.2008

2 Celoživotní poradenství je poměrně široký pojem, který se nyní profiluje a sjednocuje v evropském prostoru. V této oblasti působí v ČR řada institucí, mezi které patří zejména:  Poradenství ve školské sféře  Poradenství v oblasti zaměstnanosti a sociální sféry  Poradenství personálních a poradenských agentur, agentur práce, vzdělávacích zařízení, psychologických poraden apod.  Poradenství personálních útvarů veřejněprávních i podnikatelských subjektů

3 Poradenství ve službách zaměstnanosti Poradenství ve službách zaměstnanosti je definováno v § 15 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti: „ Poradenství pro fyzické osoby se zaměřuje na posouzení osobnostních předpokladů, schopností a dovedností a na doporučení zaměstnání, přípravy na budoucí povolání, volby povolání a rekvalifikace. Poradenství pro zaměstnavatele se zaměřuje na výběr zaměstnanců podle kvalifikačních a osobnostních předpokladů.“ Tímto obsahem naplňuje hlavní cíle zákona o zaměstnanosti – dosažení plné zaměstnanosti a ochrana proti nezaměstnanosti, z tohoto důvodu byly poradenské činnosti začleněny do opatření aktivní politiky zaměstnanosti.

4 Poradenství ve službách zaměstnanosti Vyhláška č. 518/2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti následně definuje poradenské činnosti a její formy: Mezi základní poradenské činnosti patří:  Poradenství pro volbu povolání  Poradenství pro volbu rekvalifikace  Poradenství pro zprostředkování vhodného zaměstnání fyzické osobě  Poradenství pro volbu přípravy k práci osob se zdravotním postižením  Poradenství při výběru vhodných nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti Mezi základní formy poradenství patří:  Skupinové nebo individuální poradenství.  Posuzování osobnostních předpokladů pracovní a bilanční diagnostikou.  Poradenské programy zaměřené na techniky vyhledávání zaměstnání a na další aktivity směřující k pracovnímu uplatnění fyzické osoby na trhu práce.

5 Poradenství ve službách zaměstnanosti Pracovně-profesní poradenství úřadů práce Pro naplňování obsahu poradenských činností se poradenství na úřadech práce soustředí do následujících oblastí: poradenství pro volbu povolání a zaměstnání poradenství specializační poradenství pro specifické skupiny klientů poradenství při změně povolání Veškeré poradenské služby poskytují služby zaměstnanosti pro své klienty bezplatně.

6 Poradenství pro volbu povolání a zaměstnání Do činnosti poradenství pro volbu povolání je zahrnuto řešení problémů spojených: s rozvojem osobnosti klientů, s jejich pracovním zařazením a s vytvářením souladu mezi jejich osobností a nároky vykonávané nebo navrhované profese s odborným výcvikem a rekvalifikací s výkonem, výkonností a optimalizací profesního zaměření klienta s vyhledáváním vhodných pracovních příležitostí pro klienta se sociální a pracovní adaptací.

7 Informační a poradenská střediska pro volbu povolání (IPS) poradce poskytuje klientovi komplexní poradenství s přihlédnutím k možnostem zaměstnání, profesní kariéry a kvalifikačních předpokladů informace pro volbu druhu vzdělání nebo profesní přípravy s přihlédnutím k jejich schopnostem, způsobilosti, zájmům a možnostem zaměstnání informace o jiných možnostech získání kvalifikace informace o možnostech další profesní přípravy a o podmínkách změny povolání nebo dalšího kvalifikačního růstu klient samoobslužně využívá informační materiály a média bez vstupu poradce nebo s pomocí poradce Poradenství pro volbu povolání a zaměstnání

8 Základní informačně-poradenské prostředky v IPS Šanony s charakteristikami povolání Letáky povolání – stručnější obsah, je možné si je odnést domů a v klidu pročíst Atlasy školství Videoklipy o povolání - cca 10 až 12 minutové filmy, které slovem i obrazem seznamují s příslušným typem povolání Počítačový program „Průvodce světem povolání“:  nabízí různé postupy volby povolání včetně možnosti testování zájmů  modul, který klienta učí, jak se ucházet o zaměstnání, jak se připravit na vstupní pohovor, jak psát žádost o přijetí do zaměstnání a životopis  modul zaměřený na místní trh práce  informace o činnosti úřadu práce a o službách IPS Integrovaný systém typových pozic (ISTP): kompl.inf.systém o povoláních (kartotéka typových pozic, analýza individuálního potenciálu –samoobslužné posouzení způsobilosti pro dané typové pozice) Diagnostické testy: převážně standardizované dotazníky zájmů a testy schopnost i; součástí hlubší poradenské činnosti probíhající nikoliv v IPS, ale v místnosti poradce nebo psychologa. Poradenství pro volbu povolání a zaměstnání

9 Poradenství specializační Specializační poradenství jsou poskytované speciální poradenské služby zaměřené na řešení specifických osobnostních, sociálních a zdravotních problémů klientů souvisejících s nezaměstnaností v rozsahu přizpůsobeném podmínkám daného regionu zabezpečované pouze specialisty (psycholog, sociolog, lékař) výstupy:  diagnostické posudky poskytující odborné informace a doporučení, která si vyžádá zprostředkovatel, klient, nebo zaměstnavatel,  analýzy specifických skupin uchazečů o zaměstnání v regionu  spolupráce na studiích rozvoje profesí  posuzování chráněných dílen a pracovišť  zařazovaní do různých forem pracovní rehabilitace na základě naplňování Individuálního plánu pracovní rehabilitace

10 Poradenství při změně povolání odborná poradenská činnost při doporučování a výběru rekvalifikace zabývá se vhodností změny profese vzhledem k osobnostním a kvalifikačním předpokladům konkrétního klienta s přihlédnutím k nárokům konkrétní nové uvažované profese ověřuje uplatnitelnost získané kvalifikace z hlediska potřeb trhu práce vyhodnocuje výsledky kvalifikace a míru uplatnitelnosti na trhu práce

11 Cílová skupina: specifické skupiny, kterým služby zaměstnanosti věnují zvýšenou péči při zprostředkování (§33 zákona o zaměstnanosti) – mladí do 25 let věku, osoby se zdravotním postižením, ženy pečující o dítě do 15 let věku, osoby starší 50 let, dlouhodobě nezaměstnaní, osoby, které potřebují zvláštní pomoc (společensky nepřizpůsobivé, osoby po ukončení výkonu trestu odnětí svobody, osoby ze sociokulturně znevýhodněného prostředí) Tyto osoby jsou většinou zařazovány do poradenských programů zaměřených na techniky vyhledávání zaměstnávání tzv. Job club. Poradenství pro specifické skupiny klientů

12 Job club Forma skupinového poradenství, které využívá obecných zákonitostí vnitřní dynamiky malých skupin a vede k získání nezbytných sociálně profesních dovedností s cílem orientace a uplatnění se na trhu práce. Hlavním cílem: motivovat a aktivizovat účastníky k lepší orientaci a uplatnění se na trhu práce posílením jejich kompetencí, nácvikem dovedností a technik efektivního vyhledávání zaměstnání. Výstupy: aktivizace individuálního potenciálu jedince širší orientace a vlastní prezentace na trhu práce s případným následným pracovním uplatněním orientace na získání, doplnění nebo zvýšení kvalifikace (návratem do školského systému pro získání vyššího stupně vzdělání, nástupem do motivačního kursu s případně následnou praktickou rekvalifikací, zařazením do rekvalifikačního kursu nebo dalších forem profesního vzdělávání apod.). Poradenský program zaměřený na techniky vyhledávání zaměstnání pro specifické skupiny klientů

13 Názvy jednotlivých Job clubů a jejich cílové skupiny Job club START : Cílová skupina: fyzické osoby do 25 let, absolventi SŠ, VŠ a fyzické osoby do 25 let ohrožené sociální exkluzí Job club KLASIK : Cílová skupina: dlouhodobě nezaměstnaní s žádnou nebo s nízkou úrovní kvalifikace, s kvalifikací neuplatnitelnou na trhu práce, věkově heterogenní skupina (25–50 let) Job club HELP : Cílová skupina: osoby se zdravotním postižením nebo zdravotním omezením Job club NÁVRAT : Cílová skupina: fyzické osoby po mateřské dovolené a fyzické osoby pečující o dítě do 15let věku Job club PLUS: Cílová skupina: uchazeči o zaměstnání nad 50 let V současné době je v konečné fázi příprava jednotné metodiky, zpracovaná rámcová osnova pro každý Job club, charakteristika každé cílové skupiny, profil poradce Job clubu, personální zabezpečení a základní materiálně technické vybavení.

14 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Poradenství ve službách zaměstnanosti v rámci celoživotního poradenství ČR Praha 1.10.2008."

Podobné prezentace


Reklamy Google