Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Složení půdy, vlastnosti půd

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Složení půdy, vlastnosti půd"— Transkript prezentace:

1 Složení půdy, vlastnosti půd
Autor: Aneta Gardoňová (UČO ) Rok 2008 KS Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

2 Definice: půda je přírodní útvar, který vznikl na rozhraní litosféry s atmosférou součinností půdotvorných faktorů členěná na horizonty trojrozměrné kontinuum v prostoru a v čase formující svrchní část zemské kůry

3 je biologicky oživená......

4 Funkce půdy: nezbytná část života na Zemi
biologický filtr – přeměňování a zneškodňování látek akumulace vody akumulace CO2

5 Složení půdy: 1.) pevná složka - zvětralé nerosty a horniny ( % půdy)‏ 2.) kapalná složka (půdní voda) - rozpuštěné minerální a organické látky  půdní roztok 3.) plyny (půdní vzduch - N2, O2, CO2)‏ 4.) neživá organická složka (humus) - zbytky odumřelých organismů 5.) živá organická složka - edafon - fytoedafon, zooedafon - kořenový systém pevná fáze - organická plynná fáze – půdní vzduch kapalná fáze -voda Pevná fáze - minerály

6

7 Minerální látky: primární minerály („zděděné“ z matečné horniny bez přeměny: křemen, silikáty – muskovit, biotit,živec....)‏ sekundární minerály (vzniklé přeměnou z primárních minerálů: jílové min., volné oxidy)‏ další produkty chemické přeměny: kationty, hydroxidy Fe a AL, látky na hliníkovém základě, které postupně krystalizují v minerály s vrstevnatou strukturou – jíly.

8 Organická hmota: vytváří se částečně
z rozpadlých rostlin a živočichů + s organickými prvky je syntetizována půdními mikroby stabilizuje strukturu půdy zvyšuje objem vody, který je půda schopna vázat ve formě dostupné pro rostliny

9 za účasti bakterií dochází k dekompozici
část hmoty mineralizuje (rozpustné či plynné látky) – primární mineralizace část podléhá humifikaci (komplexnější látky koloidní formy a tmavé barvy)‏ humus podléhá sekundární mineralizaci (pozvolnější)‏

10 Vlastnosti půdy biologické chemické fyzikální

11 Oživení půd: BAKTERIE - nejvíce v prostředí bohatém na N
FYTOEDAFON (mikroflóra)‏ BAKTERIE - nejvíce v prostředí bohatém na N - zásadní pro vývoj půdní hmoty - významní činitelé v cyklu dusíku (nitrifikační, denitrifikační, fixace atmosférického N),síry (redukce v rašelinném prostředí), železa (oxidace a redukce)‏

12 AKTINOMYCETY významná role v transformaci některých organických i minerálních látek (tanin, lignin)‏ HOUBY (zejména plísně)‏ pouze v některých prostředích (aerobní)‏ významné v dekompozici čerstvé organické hmoty některé vázané na kořenový systém

13 ZOOEDAFON (půdní živočišstvo)‏
Rozdělení podle velikosti: - mikroedafon (pod 1µm)‏ prvoci, nálevníci (hojní v zamokřených prostředích)‏ - mezoedafon (100 µm – 1 cm)‏ nižší členovci (želvušky, chvostoskoci)‏ - makroedafon (nad 1 cm)‏ zásadní role v humifikačním procesu červi (dešťovky), členovci, larvy a imaga hmyzu, měkkýši, obratlovci (hlodavci, hmyzožravci)‏

14 Model zastoupení jednotlivých organismů v 1 cm3
(pod trvalým travním porostem)‏

15 Oživení půd: v této lžičce zdravé půdy jsou více než 4 miliardy mikroorganismů

16 Elementární složení půd:
hlavní zdroj horninotvorné nerosty organické sloučeniny (do půdy po odumření rostlin a živočichů, vlivem činnosti mikroorganismů) 0,1 0,01 dusík 0,08 0,09 fosfor 0,085 síra 2 uhlík 1,36 2,6 draslík 0,63 2,64 sodík 1,37 3,6 vápník 3,8 5,1 železo 7,13 8,8 hliník 33 27,6 křemík 49 47,2 kyslík Půda % Litosféra Prvek

17 Zrnitost je dána poměrným zastoupením minerálních částic různé velikosti a) částice menší než 2 mm - jemnozem - jílovité částice, prach, písek b) částice větší než 2 mm - skelet - krupnatý písek, štěrk, kamení Podle obsahu skeletu se půdy klasifikují takto: % skeletu: půdy slabě štěrkovité 20 – 50 % skeletu: půdy štěrkovité více než 50% skeletu: půdy kamenité

18 Hodnocení zrnitosti půdy podle trojúhelníkového diagramu
Prováděno ve frakci jemnozemně (‹ 2 mm) podle zastoupení : • jílu - pod 0,002 mm • prachu - 0, ,05 mm • písku - 0,05 - 2,0 mm

19 Půdní voda: nezbytná pro růst rostlin
základní médium pro transport látek nezbytná pro čištění půdního prostředí v půdě se vyskytuje jako: chem. vázaná a hygroskopická (obalující zrna)‏ kapilární (kapilárními silami v pórech)‏ gravitační (dočasná, odtéká po odeznění zdroje vody – déšť, tání sněhu, záplava)‏

20 Půdní vzduch: vzduch v půdě tvoří plynnou fázi půdy
vyplňuje póry bez vody proti atmosférickému vzduchu obsahuje méně O2, více CO2 a zvýšené množství vodních par obsah N2 je přibližně stejný jako v ovzduší, v elementární formě je poután mikroorganismy včetně symbiotických

21 barva půdy je podmíněna přítomností sloučenin železa (zelená až modrá),manganu (hnědočerné až nafialovělé),uhličitanu vápenatého (bělavě, šedavě), křemene (světlé zbarvení) a humusu (šedehnědě až černě)‏ prostory nezaplněné pevnou fází nazýváme půdní póry: rozdílného tvaru, velikosti a jsou různým způsobem propojeny číslem pórovitosti se vyjadřuje poměr mezi objemem pórů a objemem pevné fáze

22 Vlivy člověka: intenzivní zemědělství - hnojení - pesticidy
- škodlivé látky - salinizace skládkování eroze - mýcení lesů

23 Kvíz: Které složky tvoří půdu?
pevná složka, kapalná složka, plyny, neživá organická složka, živá organická složka pevná složka, kapalná složka neživá organická složka, živá organická složka

24 Správná odpověď: A

25 Kolik mikroorganismů obsahuje kávová lžička zdravé půdy?
4 miliony 40 milionů 4 miliardy

26 Správná odpověď: C

27 Je obsah N2 v půdě stejný jako obsah N2 v ovzduší?
ano ne záleží na okolnostech...

28 Správná odpověď: A

29 Zásadní roli v humifikačním procesu hraje?
mikroedafon makroedafon mezoedafon

30 Správná odpověď: A,B,C

31 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Složení půdy, vlastnosti půd"

Podobné prezentace


Reklamy Google