Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Složení půdy, vlastnosti půd Autor: Aneta Gardoňová (UČO 329097) Rok 2008 KS Učitelství pro 1. stupeň ZŠ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Složení půdy, vlastnosti půd Autor: Aneta Gardoňová (UČO 329097) Rok 2008 KS Učitelství pro 1. stupeň ZŠ."— Transkript prezentace:

1 Složení půdy, vlastnosti půd Autor: Aneta Gardoňová (UČO 329097) Rok 2008 KS Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

2 Definice:  půda je přírodní útvar, který vznikl na rozhraní litosféry s atmosférou součinností půdotvorných faktorů  členěná na horizonty  trojrozměrné kontinuum v prostoru a v čase formující svrchní část zemské kůry

3 je biologicky oživená......

4 Funkce půdy:  nezbytná část života na Zemi  biologický filtr – přeměňování a zneškodňování látek  akumulace vody  akumulace CO 2

5 Složení půdy:  1.) pevná složka - zvětralé nerosty a horniny (90 - 99% půdy)‏  2.) kapalná složka (půdní voda) - rozpuštěné minerální a organické látky  půdní roztok  3.) plyny (půdní vzduch - N 2, O 2, CO 2 )‏  4.) neživá organická složka (humus) - zbytky odumřelých organismů  5.) živá organická složka - edafon - fytoedafon, zooedafon - kořenový systém kapalná fáze - voda Pevná fáze - minerály plynná fáze – půdní vzduch pevná fáze - organická

6

7 Minerální látky: pppprimární minerály („zděděné“ z matečné horniny bez přeměny: křemen, silikáty – muskovit, biotit,živec....)‏ ssssekundární minerály (vzniklé přeměnou z primárních minerálů: jílové min., volné oxidy)‏ ddddalší produkty chemické přeměny: kationty, hydroxidy Fe a AL, látky na hliníkovém základě, které postupně krystalizují v minerály s vrstevnatou strukturou – jíly.

8 Organická hmota:  vytváří se částečně z rozpadlých rostlin a živočichů + s organickými prvky je syntetizována půdními mikroby  stabilizuje strukturu půdy  zvyšuje objem vody, který je půda schopna vázat ve formě dostupné pro rostliny

9  za účasti bakterií dochází k dekompozici  část hmoty mineralizuje (rozpustné či plynné látky) – primární mineralizace  část podléhá humifikaci (komplexnější látky koloidní formy a tmavé barvy)‏  humus podléhá sekundární mineralizaci (pozvolnější)‏

10 Vlastnosti půdy  biologické  chemické  fyzikální

11 Oživení půd:  FYTOEDAFON (mikroflóra)‏ BAKTERIE BAKTERIE - nejvíce v prostředí bohatém na N - nejvíce v prostředí bohatém na N - zásadní pro vývoj půdní hmoty - zásadní pro vývoj půdní hmoty - významní činitelé v cyklu dusíku (nitrifikační, denitrifikační, fixace atmosférického N),síry (redukce v rašelinném prostředí), železa (oxidace a redukce)‏ - významní činitelé v cyklu dusíku (nitrifikační, denitrifikační, fixace atmosférického N),síry (redukce v rašelinném prostředí), železa (oxidace a redukce)‏

12 AKTINOMYCETY - významná role v transformaci některých organických i minerálních látek (tanin, lignin)‏ HOUBY (zejména plísně)‏ - pouze v některých prostředích (aerobní)‏ - významné v dekompozici čerstvé organické hmoty - některé vázané na kořenový systém

13  ZOOEDAFON (půdní živočišstvo)‏ Rozdělení podle velikosti: - mikroedafon (pod 1µm)‏ - mikroedafon (pod 1µm)‏ prvoci, nálevníci (hojní v zamokřených prostředích)‏ - mezoedafon (100 µm – 1 cm)‏ - mezoedafon (100 µm – 1 cm)‏ nižší členovci (želvušky, chvostoskoci)‏ - makroedafon (nad 1 cm)‏ - makroedafon (nad 1 cm)‏ zásadní role v humifikačním procesu červi (dešťovky), členovci, larvy a imaga hmyzu, měkkýši, obratlovci (hlodavci, hmyzožravci)‏ červi (dešťovky), členovci, larvy a imaga hmyzu, měkkýši, obratlovci (hlodavci, hmyzožravci)‏

14 Model zastoupení jednotlivých organismů v 1 cm 3 (pod trvalým travním porostem)‏

15 Oživení půd:  v této lžičce zdravé půdy jsou více než 4 miliardy mikroorganismů

16 Elementární složení půd:  hlavní zdroj horninotvorné nerosty  organické sloučeniny (do půdy po odumření rostlin a živočichů, vlivem činnosti mikroorganismů) 0,10,01dusík 0,080,09fosfor 0,0850,09síra 20,1uhlík 1,362,6draslík 0,632,64sodík 1,373,6vápník 3,85,1železo 7,138,8hliník 3327,6křemík 4947,2kyslík Půda % Litosféra % Prvek

17 Zrnitost  je dána poměrným zastoupením minerálních částic různé velikosti  a) částice menší než 2 mm - jemnozem - jílovité částice, prach, písek 2 mm - jemnozem - jílovité částice, prach, písek  b) částice větší než 2 mm - skelet - krupnatý písek, štěrk, kamení  Podle obsahu skeletu se půdy klasifikují takto:  10 - 20 % skeletu: půdy slabě štěrkovité  20 – 50 % skeletu: půdy štěrkovité  více než 50% skeletu: půdy kamenité

18 Hodnocení zrnitosti půdy podle trojúhelníkového diagramu   Prováděno ve frakci jemnozemně (‹ 2 mm) podle   zastoupení :   jílu - pod 0,002 mm   prachu - 0,002 - 0,05 mm   písku - 0,05 - 2,0 mm

19 Půdní voda:  nezbytná pro růst rostlin  základní médium pro transport látek  nezbytná pro čištění půdního prostředí  v půdě se vyskytuje jako: - chem. vázaná a hygroskopická (obalující zrna)‏ - kapilární (kapilárními silami v pórech)‏ - gravitační (dočasná, odtéká po odeznění zdroje vody – déšť, tání sněhu, záplava)‏

20 Půdní vzduch:  vzduch v půdě tvoří plynnou fázi půdy půdy  vyplňuje póry bez vody  proti atmosférickému vzduchu obsahuje méně O 2, více CO 2 a zvýšené množství vodních par  obsah N 2 je přibližně stejný jako v ovzduší, v elementární formě je poután mikroorganismy včetně symbiotických

21  barva půdy je podmíněna přítomností sloučenin železa (zelená až modrá),manganu (hnědočerné až nafialovělé),uhličitanu vápenatého (bělavě, šedavě), křemene (světlé zbarvení) a humusu (šedehnědě až černě)‏  prostory nezaplněné pevnou fází nazýváme půdní póry: rozdílného tvaru, velikosti a jsou různým způsobem propojeny  číslem pórovitosti se vyjadřuje poměr mezi objemem pórů a objemem pevné fáze

22 Vlivy člověka:  intenzivní zemědělství - hnojení - pesticidy - škodlivé látky - salinizace  skládkování  eroze - mýcení lesů

23 Kvíz: 1. Které složky tvoří půdu? a) a) pevná složka, kapalná složka, plyny, neživá organická složka, živá organická složka b) b) pevná složka, kapalná složka c) c) neživá organická složka, živá organická složka

24 Správná odpověď: AAAA

25 2. Kolik mikroorganismů obsahuje kávová lžička zdravé půdy? a) 4 miliony b) 40 milionů c) 4 miliardy

26 Správná odpověď: CCCC

27 3. Je obsah N 2 v půdě stejný jako obsah N 2 v ovzduší? a) ano b) ne c) záleží na okolnostech...

28 Správná odpověď: AAAA

29 4. Zásadní roli v humifikačním procesu hraje? a) mikroedafon b) makroedafon c) mezoedafon

30 Správná odpověď:  A,B,C

31 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Složení půdy, vlastnosti půd Autor: Aneta Gardoňová (UČO 329097) Rok 2008 KS Učitelství pro 1. stupeň ZŠ."

Podobné prezentace


Reklamy Google