Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1. Veřejná soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích Programu na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje na léta 2015 – 2022

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1. Veřejná soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích Programu na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje na léta 2015 – 2022"— Transkript prezentace:

1 1. Veřejná soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích Programu na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje na léta 2015 – 2022 http://www.mzcr.cz/Odbornik/obsah/verejna-soutez-2015-2019_3122_3.html

2 Veřejná soutěž začíná:27.června 2014. Soutěžní lhůta: 28.června 2014 – 1.září 2014; 23:59 hodin Hodnotící lhůta: 2.září 2014 – 31.března 2015. Zahájení řešení projektu: 1. května 2015 Ukončení projektu:31. 12. 2018 31. 12. 2019 Doba trvání projektu:44 měsíců (1.5.2014–31.12.2018) 56 měsíců (1.5.2014–1.12.2019) - nutno odůvodnit.

3 PROJEKT:  může obsahovat nezbytné činnosti základního výzkumu, pokud na ně navazují činnosti aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje  podíl základního výzkumu max. 20% činností  minimálně 80% činností návrhu projektu musí tvořit aplikovaný výzkum a experimentální vývoj  spolunavrhovatel musí být VŽDY, pokud je součástí projektu poskytování zdravotní péče apod.; LF UP nemá oprávnění k této činnosti, není zdravotnickým zařízením  NELZE OBEJÍT FAKTURACÍ !!!

4 FORMULÁŘE NÁVRHU PROJEKTU: Webová aplikace GRIS: http://cas.gris.cz http://info.gacr.czhttp://info.gacr.cz HELPDESK – AZV Po registraci a přihlášení do aplikace se nabízí „Uživatelská příručka“. Do každého projektu nutno přidat uživatele „GrantoveOddeleniLFUP“ jako „project editor“, aby pracovníci DLF mohli do projektu vstupovat.

5 Část A základní identifikační údaje a abstrakt a cíle projektu  uvedení chybného rodného čísla nebo chybného IČ je důvodem pro vyřazení návrhu projektu  označení hodnotícího panelu – pouze JEDEN; VYJÍMEČNĚ možno uvést další hodnotící panel, označit projekt jako „mezioborový“, zdůvodnit  doba řešení v letech - 44 měsíců zaokr. 4 roky; 56 měsíců zaokr. 5 let  zahájení řešení projektu 1. 5. 2014  zařazení návrhu projektu do konkrétní kategorie výzkumu

6 Část B finanční prostředky Rozpis finančních položek v členění:  osobní náklady (mzdy, sociální a zdravotní pojištění, sociální fond)  ostatní provozní náklady(materiální náklady,cestovné, služby, režie)  náklady na pořízení dlouhodobého majetku (investice) Zdůvodnění finančních položek:  v českém jazyce  podrobně pouze pro první rok řešení, popř. zdůvodnit významné navýšení nákladů v dalších letech  každá nákladová položka musí být specifikována a zdůvodněna vč. uvedení využití

7 Osobní náklady: (mzdy popř. odměny vč. odvodů; DPP, DPČ)  úvazek vč. pohyblivých složek mzdy do výše max. 100% úvazku za všechny projekty MZ ČR  odměna (max. 100 tis. Kč za všechny projekty MZ ČR) lze pouze s dofinancováním z rozpočtů ústavů/klinik (podmínkou pro úhradu řádné nebo mimořádné odměny je úvazek na projektu hrazený ze zdrojů uchazeče!!!!) ; uvést jen odměny, bez úvazku NENÍ možné  dohody o provedení práce (max. 300 hodin/rok u UP; do 10 tis. Kč/měs. bez SZP)  dohody o pracovní činnosti (SZP)  odvody: sociální a zdravotní pojištění (SZP) 34 %; sociální fond 1%  pokud je v projektu uveden student, lze nahradit pouze a jen studentem

8 Náklady na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (INVESTIC):  přístroje, stroje, zařízení, apod., jejichž cena je vyšší než 40.000,00 Kč vč. DPH  software nad 60.000,- Kč vč. DPH  lze požadovat zcela výjimečně u velmi významných a náročných projektů s dobou řešení 56 měsíců (5 let)  pouze pro pracoviště v budovách LF UP (ÚMTM, Dostavba, TÚ)  podrobná specifikace, zdůvodnění potřebnosti !!! Přísnější kritéria při posuzování návrhu projektu a při kontrole řešení projektu. Požadavky musí být schváleny vedením LF UP. Návrhy na zařazení investic do projektu nutno doručit na DLF do 18. 7. 2014 tajemnici Ing. Janě Valíkové, jana.valikova@upol.cz, kl. 2008. jana.valikova@upol.cz

9 Ostatní provozní náklady:  podrobný rozpis materiálních nákladů (spotřeba kancelářského a laboratorního materiálu, pořízení drobného hmotného majetku, odborná literatura)  - nelze zahrnout náklady na běžné vybavení pracoviště (PC, notebooky, tiskárny, apod.)  cestovné vzniklé výhradně v přímé souvislosti s řešením projektu - pro první rok max. 80 tis. Kč - v dalších letech max. 150 tis. Kč.  služby a nemateriální náklady (opravy a udržování majetku využívaného při řešení projektu, software do 60 tis. Kč vč. DPH, publikační a ediční poplatky, výkony spojů, kurzové ztráty, klinické a experimentální studie, KONFERENČNÍ POPLATKY)  doplňkové (režijní) náklady – 20% ze součtu ostatních provozních nákladů a osobních nákladů

10 Část C zdůvodnění návrhu projektu v anglickém jazyce příloha ve formátu PDF max. velikost 3 MB max. rozsah 10 stran formátu A4 s použitím písma o velikosti 11 bodů a řádkování 1 předpokládané celkové počty výsledků

11 Budou podporovány pouze ty projekty, které odůvodněně předpokládají dosažení alespoň jednoho hlavního a jednoho vedlejšího výsledku výzkumu a vývoje. Za hlavní výsledek se považuje : užitný vzor, průmyslový vzor prototyp, funkční vzorek recenzovaný odborný článek certifikovaná metodika, léčebný postup, specializované mapy patent software poloprovoz, ověřené technologie Za vedlejší výsledek se považuje : odborná kniha kapitola v odborné knize článek ve sborníku

12 Část D bibliografie – údaje o navrhovateli a spolunavrhovatelích strukturovaný odborný životopis navrhovatele a spolunavrhovatele v anglickém jazyce a výčet činností za posledních 5 let v oboru příloha ve formátu PDF max. velikost 1 MB max. rozsah 2 strany formátu A4 s použitím písma o velikosti 11 bodů při řádkování 1 (popř. další maximálně dvě strany na každého spolunavrhovatele) bibliografie

13 Část E informace o dalších projektech navrhovatele a spolunavrhovatelů řešených s veřejnou podporou podle zákona č. 130/2002 Sb. projekty za uplynulé tři roky, na jejichž řešení se navrhovatel nebo spolunavrhovatelé podíleli/podílejí a v jaké roli (navrhovatel/řešitel, spolunavrhovatel/spoluřešitel, odborný spolupracovník) informace o žádostech, které navrhovatel nebo spolunavrhovatelé podávají přehled o hodnocení projektů MZ ČR ukončených v posledních třech letech, na kterých se navrhovatel, resp. spolunavrhovatel podílel jako řešitel, spoluřešitel nebo odborný spolupracovník.

14 PŘÍLOHY: čestné prohlášení k prokázání způsobilosti za UP zajistí RUP; za spoluuchazeče zajistí navrhovatel (originál nebo úředně ověřené kopie) výpis z evidence Rejstříků trestů za UP RUP; za spoluuchazeče zajistí navrhovatel dokument upravující vztah projektu k pravidlům SÚKL  scan povolení nebo žádosti zaslané na SÚKL - navrhovatel  čestné prohlášení, že stanovisko SÚKL není třeba – DLF scan informovaného souhlasu pacienta – navrhovatel scan vyjádření etické komise – DLF

15 scan platného schváleného projektu pokusů se stanovisky odborné komise uživatelského zařízení, žádost na resortní komisi (prof. Večeřa, kl. 2553) doložení spolufinancování z jiných zdrojů čestným prohlášením uchazeče – DLF, RUP návrh smlouvy o spolupráci mezi uchazečem a navrhovanými dalšími účastníky – DLF „Motivační účinek“; pouze v případě spolupráce s podnikem ostatní (GMO, transplantační zákon) seznam písemných příloh.

16 Termín pro předložení podkladů pro etickou komisi vč. informovaného souhlasu pacienta bude uveřejněn po zasedání etické komise 7. 7. 2014 (předpokládá se, že zasedání EK proběhne v termínu 18. – 22. 8.). V případě projektu předpokládajícího experimentální práci se zvířaty nutno kontaktovat Prof. MUDr. Rostislava Večeřu, Ph.D. – Ústav farmakologie, kl. 2553.

17 Podání návrhu projektu:  návrh projektu bude po finalizaci opatřen kvalifikovaným systémovým certifikátem aplikace, nesmí již být nijak upravován  datovou schránkou se doručuje pouze návrh projektu vytvořený aplikací po zaškrtnutí volby „byla zkontrolována úplnosti a správnost údajů“ s označením FINAL  vygenerovaný projekt s označením FINAL zašle navrhovatel mailem na adresu monika.drdakova@upol.cz a povinně v kopii na adresu grantylf@upol.cz. monika.drdakova@upol.czgrantylf@upol.cz  projekty datovou schránkou zasílá pouze RUP  ukončení podávání návrhů projektů na LF – po zasedání etické komise, termín bude upřesněn a zveřejněn.

18 Konzultace DLF: Oddělení VaV: Ing. Petra Zmrzlíková, kl. 2073 Ekonomické oddělení: Bc. Lenka Látalová, kl. 2052 Martina Vičíková, kl. 2054 E-mail: grantylf@upol.cz


Stáhnout ppt "1. Veřejná soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích Programu na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje na léta 2015 – 2022"

Podobné prezentace


Reklamy Google