Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 1 Bankovní prostředí  Prostředí, ve kterém podnikají banky, se v řadě charakteristik odlišuje od prostředí pro.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 1 Bankovní prostředí  Prostředí, ve kterém podnikají banky, se v řadě charakteristik odlišuje od prostředí pro."— Transkript prezentace:

1 Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 1 Bankovní prostředí  Prostředí, ve kterém podnikají banky, se v řadě charakteristik odlišuje od prostředí pro ostatní podnikatelské subjekty  Přísnější a regulovanější prostředí Banky podléhají měnověpolitickým nástrojům CB Pravidlům regulatorních orgánů Systém povinného pojištění vkladů  Základní legislativní rámec vymezuje Zákon o bankách (Zák. 21/1992 Sb.)

2 Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 2 Omezení majetkových účastí  Banka nesmí vykonávat kontrolu nad jinou právnickou osobou, která není bankou…  Kvalifikovaná účast banky nesmí překročit V jedné osobě 15 % kapitálu banky V souhrnu vůči všem osobám 60 % kapitálu banky

3 Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 3 Kvalifikovaná účast  Kvalifikovanou účastí se rozumí přímý nebo nepřímý podíl nebo jejich součet, který představuje alespoň 10 % na základním kapitálu (nebo hlasovacích právech) právnické osoby  Banka je povinna oznámit ČNB bez zbytečného odkladu nabytí kvalifikované účastí na právnické osobě

4 Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 4 Úzké propojení podle Zák. o bankách:  Alespoň 20 % podíl na základním kapitálu nebo na hlasovacích právech  Vztah dvou nebo více osob, které ovládá tatáž osoba

5 Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 5 Osoby mající k bance zvláštní vztah (1)  Členové statutárního orgánu, dozorčí rady a vedoucí zaměstnanci banky  Osoby mající kontrolu nad bankou, osoby s kvalifikovanou účastí na těchto osobách a členové vedení těchto osob  Osoby blízké (§ 116 občanského zákoníku) členům statutárního orgánu, dozorčí rady, vedoucím zaměstnancům banky a osobám majícím kontrolu nad bankou  Právnické osoby, ve kterých některá z osob uvedených v předchozích bodech má kvalifikovanou účast

6 Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 6 Osoby mající k bance zvláštní vztah (2)  Osoby s kvalifikovanou účastí na bance a jakákoliv osoba pod jejich kontrolou  Členové bankovní rady České národní banky  Osoby, nad kterými má banka kontrolu

7 Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 7 Zák. o bankách zakazuje  Provádět s osobami majícími k bance zvláštní vztah obchody, které by vzhledem ke své povaze, účelu nebo riziku nebyly provedeny s ostatními klienty

8 Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 8 Systém „čínských zdí“ v bankách  Mezi úvěrovými a investičními obchody Při provádění investičních obchodů zákaz využívat informace získané v souvislosti s úvěrovými obchody a naopak Při provádění investičních obchodů na vlastní účet zákaz využívaní informací získaných v souvislosti s investičními obchody na účet klienta a naopak

9 Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 9 Fond pojištění vkladů (1)  Je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku  Řízen pětičlennou správní radou – jmenuje a odvolává ministr financí  Roční příspěvek banky do fondu činí 0,1 % (v případě stavební spořitelny 0,05 %) z průměru objemu vkladů za předchozí rok, včetně úroků

10 Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 10 Fond pojištění vkladů (2)  Musí být schopen vyplatit náhradu oprávněným osobám do 3 měsíců – v současnosti snahy o zkrácení této lhůty  Náhrada oprávněné osobě činí 90 % z vkladu, nejvýše však 25 tis. EUR – v současnosti 100 %, max. 50 tis. EUR  Fond má v současnosti k dispozici 10 mld. Kč většinou investovaných ve státních dluhopisech S navýšením pojištěné částky nedošlo a ani se zatím neuvažuje o zvýšení odvodů do Fondu pojištění vkladů.

11 Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 11 Garance vkladů v EU DánskoVeškeré vklady NěmeckoVeškeré vklady PortugalskoVeškeré vklady RakouskoVeškeré vklady SlovenskoVeškeré vklady Velká Britániedo 64 000 eur Českodo 50 000 eur* Litvado 100 000 eur Polskodo 50 000 eur Řeckodo 100 000 eur Španělskodo 100 000 eur Švédskodo 52 000 eur Franciedo 70 000 eur Itáliedo 103 291 eur Maďarskodo 24 000 eur Nizozemskodo 40 000 eur

12 Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 12 Kapitálová přiměřenost (1)  Základní nástroj bankovní regulace  Stanovuje minimální výši kapitálu, který banka musí vzhledem k objemu a rizikovosti svých obchodů udržovat  Proč kapitálová přiměřenost? Tržní mechanismus ve finanční sféře není sám o sobě schopen zabezpečit, aby banky udržovaly dostatečnou výši vlastního kapitálu

13 Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 13 Kapitálová přiměřenost (2)  Metodika vypracovaná Bankou pro mezinárodní platby (BIS) se sídlem v Basileji (Basel I, Basel II)  Cookova standarta  Banky mají povinnost dodržovat kapitálovou přiměřenost na konsolidovaném i na individuálním základě  Požadovaná minimální úroveň kapitálové přiměřenosti je 8 %

14 Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 14 Vymezení kapitálu banky  Kapitál se pro potřeby propočtu skládá z Tier 1, Tier 2 a využitého Tier 3 Ve struktuře kapitálu českých bank převládá Tier 1, význam Tier 2 je relativně malý. Tier 3 nebyl v roce 2007 v bankovním sektoru ČR využíván. Podřízený dluh

15 Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 15 Podřízený dluh  Jde o emitovaný podřízený dluhopis, úvěr, půjčku nebo vklad poskytnutý věřitelem Musí obsahovat podmínku podřízenosti Částka podřízeného dluhu byla v plné výši převedena Podřízený dluh je nezajištěn Lhůta splatnosti je nejméně 5 let (jistina je jednorázově splatná) Snižuje se o 20 % ročně během posledních 5 let

16 Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 16  Obchodní portfolio – finanční a komoditní nástroje držené za účelem obchodování a dosažení zisku Denně se oceňuje reálnými hodnotami  Bankovní portfolio – úmysl a schopnost držet do splatnosti Oceňuje se podle mezinárodních účetních standardů

17 Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 17 Výpočet rizikově vážených rozvahových aktiv  (rozvahové aktivum – opravná položka)*riziková váha  Rizikové váhy jsou stanoveny v rozmezí od 0 do 1  Např. 0 pro pohledávky za centrálními bankami a vládami  0,2 pro pohledávky za bankami  0,5 pohledávky zajištěné zástavním právem k nemovitostem

18 Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 18 Basel II  Od ledna 2008 vystřídal v ČR předchozí Basel I  Základní změna je opuštění velmi hrubého stanovení rizikových vah položek aktiv a měření úvěrového rizika na základě individuální bonity jednotlivých subjektů

19 Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 19 Srovnání basilejských dohod Větší citlivost k rizikuŠiroký záběr Nabídka přístupůJedna velikost pro všechny Tři pilířeZaměření na jediné opatření (kapitál) 2004: Basel II1988: Basel I

20 Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 20 Změněný požadavek na kapitál Minimální předepsaný kapitál Kapitál (Úvěr a trh) Aktiva upravená o riziko =  8% Minimální předepsaný kapitál Kapitál Úvěrové riziko Provozní riziko Tržní riziko = ++  8% Basel II Basel I

21 Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 21 Basel II je založen na třech pilířích:  Minimální kapitálové požadavky  Proces dohledu  Tržní disciplína

22 Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 22 Ad 1) Minimální kapitálové požadavky  Mění se způsob stanovení kapitálových požadavků vzhledem k úvěrovému riziku bankovního portfolia  Nově se do rizik, která musí být kryta kapitálem, zahrnuje i operační riziko banky Dříve pouze úvěrové a tržní riziko Z hlediska významu v kapitálových požadavcích bank jednoznačně převládá kapitálový požadavek k úvěrovému riziku bankovního portfolia

23 Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 23 Rizikové kategorie v programu Basel II  Úvěrové riziko  riziko, že by žadatel o úvěr nebo protistrana nemuseli dostát svým smluvním závazkům (v roce 2007 tvořilo 90 % celkového kapitálového požadavku v ČR)  Tržní riziko  riziko nepříznivého pohybu cen, např. směnné kurzy, hodnota cenných papírů a úrokové sazby  Provozní riziko  riziko škod následkem nepřiměřenosti nebo selhání interního postupu, lidí a systémů, nebo vlivem vnějších událostí

24 Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 24 Úvěrové riziko  Zavádí se přesnější vyjádření úvěrového rizika na základě individuální bonity jednotlivých subjektů  Je možné použít standardizovanou metodu nebo postup na základě interních ratingů, a to buď v podobě základního nebo pokročilého postupu Interní rating  některé klíčové charakteristiky pro kvantifikaci úvěrového rizika vycházejí z interního hodnocení banky, nikoliv z externích ratingů nebo závazně stanovených rizikových vah

25 Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 25 Externí ratingové agentury  Pro výpočet kapitálových požadavků je banka oprávněna použít úvěrové hodnocení (rating) dlužníka vypracované osobou, která splňuje požadavky Zák. o bankách a která je zapsána do seznamu agentur pro úvěrové hodnocení vedeného ČNB

26 Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 26 Externí ratingové agentury zapsané v seznamu ČNB bez IČ Fitch, INC One State Street Plaza, New York, New York 10004, USA INC.8.2.2008 Fitch, INC 1316230 Fitch Ratings LTD 101 Finsbury Pavement, Londýn, EC2A 1RS, Velká BritánieLTD8.2.2008 Fitch Ratings LTD 25645749 Moody´s Central Europe a.s. Washingtonova 17, 110 00 Praha 1, Česká republikaakciová společnost16.4.2008 Moody´s Central Europe a.s. bez IČ Moody´s Investors Service, Inc. 1209 Orange Street, City of Wilmington, County of New Castle, Delaware, USAInc. 14.5.2008 Moody´s Investors Service, Inc. 1950192 Moody´s Investors Service Limited 2 Minster Court, Mincing Lane, Londýn EC3R 7XB, Velká BritánieLimited14.5.2008 Moody´s Investors Service Limited 344 765 961 R.C.S. Paris Moody´s France SAS 92 à 96 bis, boulevard Haussmann – 74 à 80, rue d´Anjou, 75008, Paříž, Francouzská republikaSAS 14.5.2008 Moody´s France SAS

27 Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 27 Přístupy k úvěrovému riziku U každého portfolia si banky musí vybrat jeden přístup ze souboru obsahujícího tři: Typizovaný přístup Základní přístup na základě vnitřní klasifikace (ratingu) Pokročilý přístup na základě vnitřní klasifikace (ratingu)

28 Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 28 Typizovaný přístup  Podobný jako stávající metoda Basel I  Použití nových rizikových vah (0%, 20%, 50%, 100%, 150%) pro posouzení požadovaného kapitálu.  Využívá externí klasifikace (ratingu), pokud je k dispozici  Váha 35% u nároků zajištěných hypotékou obytného domu  Váha 100% u nároků zajištěných hypotékou komerčních prostor

29 Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 29 Základní přístup založený na vnitřní klasifikaci  Vnitřní klasifikace  pravděpodobnost nesplácení  vyžaduje propracovanou databázi

30 Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 30 Pokročilý přístup založený na vnitřní klasifikaci  Stejné zásady jako u základního přístupu, ale všechny položky si zadává sama banka na základě interně vypracovaných modelů

31 Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 31 Provozní (operační) riziko  Riziko ztráty vyplývající z neadekvátních nebo chybných interních procesů, chyb lidí a systémů nebo z vnějších událostí  Zaveden kapitálový požadavek na provozní riziko  Modely provozního rizika bank nejsou tak vypracované jako u úvěrového rizika  Provozní riziko zvýší požadavky na předepsaný kapitál bank

32 Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 32 Ad 2) Proces dohledu  Klade důraz nejen na hodnocení dostatečnosti kapitálu, ale rovněž se snaží podněcovat banky ke zdokonalování metod a technik v rámci měření, řízení a monitoringu rizik Význam roste s tím, jak banky při stanovení kapitálových požadavků začínají využívat vlastních rizikových parametrů a modelů měření rizik Regulátor by měl aktivně bankám pomáhat při vytváření odpovídajícího systému risk managementu

33 Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 33 Ad 3) Tržní disciplína  Komplex informací, které by o sobě banka měla zveřejňovat  Lepší přehled o rizikovém profilu banky, adekvátnosti kapitálu a metod využívaných pro měření rizik a stanovení kapitálových požadavků

34 Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 34 Vývoj kapitálové přiměřenosti bankovního sektoru ČR

35 Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 35 Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti (praní špinavých peněz)  V roce 1989 založena mezivládní organizace Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF)  Money laundering  zakrytí nezákonného původu výnosu s cílem vzbudit zdání, že jde o příjem nabytý v souladu se zákonem

36 Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 36 Základní principy proti praní peněz:  Identifikace klientů bank při provádění bankovních obchodů  Neprovedení podezřelého obchodu a jeho oznámení příslušné instituci  Finanční analytický útvar Ministerstva financí  Zachování mlčenlivosti o podniknutých opatřeních  Vytváření účinných kontrolních systémů (zejména v bankách)

37 Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 37 Banka je povinna identifikovat klienta, který:  Uzavírá obchod přesahující 15 tis. EUR (cca 360 tis. Kč)  Jedná-li se o podezřelý obchod  Uzavření smlouvy o účtu nebo vkladu  Uzavření smlouvy o nájmu bezpečnostní schránky nebo smlouvy o úschově


Stáhnout ppt "Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 1 Bankovní prostředí  Prostředí, ve kterém podnikají banky, se v řadě charakteristik odlišuje od prostředí pro."

Podobné prezentace


Reklamy Google