Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jak získat prostředky na obnovu památek a cestovní ruch z fondů EU Společný regionální operační program 19.1.2006, Jihlava Ing. Kamil Dörfler.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jak získat prostředky na obnovu památek a cestovní ruch z fondů EU Společný regionální operační program 19.1.2006, Jihlava Ing. Kamil Dörfler."— Transkript prezentace:

1 Jak získat prostředky na obnovu památek a cestovní ruch z fondů EU Společný regionální operační program 19.1.2006, Jihlava Ing. Kamil Dörfler

2 Obsah prezentace 1.Rozvojové programy v cestovním ruchu v současnosti 2.Zkušenosti z realizace programů v období 2004-6 3.Příprava na programové období 2007-13

3 Rozvojové programy v cestovním ruchu Společný regionální operační program Operační program Rozvoj lidských zdrojů Státní program podpory cestovního ruchu

4 Struktura programových dokumentů SF JPD pro Prahu Cíl 2 JPD pro Prahu Cíl 3 Fond soudržnosti Iniciativa společenství EQUAL Iniciativa společenství INTERREG Národní rozvojový plán OP Průmysl a podnikání OP Infrastruktura OP Rozvoj venkova a multifunkční zeměd. OP Rozvoj lidských zdrojů

5 Společný regionální operační program Priorita 4 Rozvoj cestovního ruchu Opatření 4.1 Rozvoj služeb pro cestovní ruch Opatření 4.2 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch rozvojové programy v cestovním ruchu - SROP Podopatření 4.2.1 Podpora nadregionální infrastruktury CR Podopatření 4.2.2 Podpora regionální a místní infrastruktury CR Podopatření 4.1.1 Podpora nadregionálních služeb cestovního ruchu Podopatření 4.1.2 Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu

6 rozvojové programy v cestovním ruchu - SROP Finanční prostředky pro cestovní ruch ve SROP mld. Kč (kurz 30 Kč/€) v % SROP celkem17,2100 Priorita 4 celkem4,324 Opatření 4.1 neinvest1,1 25 Opatření 4.2 invest3,2 75

7 rozvojové programy v cestovním ruchu - SROP Podopatření 4.1.1 Podpora nadregionálních služeb cestovního ruchu Koneční příjemci/uživatelé: státem zřízené organizace nestátní neziskové organizace kraje svazky obcí v přirozených turistických regionech Hospodářská komora ČR a její složky

8 rozvojové programy v cestovním ruchu - SROP Podopatření 4.1.1 Podpora nadregionálních služeb cestovního ruchu Podporované aktivity: národní standardy kvality služeb cestovního ruchu, jejich certifikace a systém kontroly tvorba jednotného značení atraktivit a aktivit CR účast ČR na evropských a světových výstavách, workshopech a veletrzích CR zajištění kulturních a sportovních akcí s národním či mezinárodním významem z hlediska CR výstavy, veletrhy a workshopy cestovního ruchu s vystavovateli z více než jednoho regionu NUTS II organizace mezinárodních sympozií a konferencí o CR za určených podmínek organizace národních sympozií a konferencí o CR celoplošně propagovaných, za určených podmínek zajišťování press tripů a fam tripů

9 rozvojové programy v cestovním ruchu - SROP Podopatření 4.1.1 Podpora nadregionálních služeb cestovního ruchu propagační a informační kampaně tvorba ucelených produktů CR na území alespoň dvou regionů NUTS II podpora vytváření partnerství v oblasti CR zpracování marketingových studií a koncepcí pro cestovní ruch tvorba a distribuce propagačních materiálů Podporované aktivity týkající se přirozených turistických regionů na území alespoň 2 regionů NUTS II, případně celého území ČR:

10 rozvojové programy v cestovním ruchu - SROP Podopatření 4.1.1 Podpora nadregionálních služeb cestovního ruchu Minimální přípustná výše celkových uznatelných nákladů projektu: vytváření partnerství, zpracování marketingových studií a tvorba propagačních materiálů 500 tis. Kč ostatní 2 000 tis. Kč

11 Podopatření 4.1.1 Podpora nadregionálních služeb cestovního ruchu Struktura financování: ERDF (%) SR (%) VZ (%) Projekty státních organizací7525- Projekty krajů751510 Projekty NNO67,522,510 rozvojové programy v cestovním ruchu - SROP

12 Podopatření 4.2.1 Podpora nadregionální infrastruktury CR Podpora se týká omezeného počtu větších projektů CR nadregionálního významu s podstatným ekonomickým dopadem, zaměřených na ucelené produkty CR. Koneční příjemci/uživatelé: státem zřízené organizace nestátní neziskové organizace kraje obce svazky obcí organizace zřizované kraji či obcemi podnikatelé v grantovém schématu

13 rozvojové programy v cestovním ruchu - SROP Podopatření 4.2.1 Podpora nadregionální infrastruktury CR Podporované aktivity výstavba a obnova lázeňské infrastruktury většího rozsahu výstavba a obnova kongresových hotelů a center včetně nákupu jejich vybavení a zařízení vybudování celostátního informačního systému CR (pouze IP) ucelené projekty rozvoje ekoturismu v rámci CHKO a NP (pouze IP) rekonstrukce a obnova památek nadregionálního významu pro potřeby CR rekonstrukce a obnova objektů a budov nadregionálního významu pro potřeby CR výstavba a obnova sportovně rekreačních center národního a mezinárodního významu sloužící aktivitám účastníků CR

14 rozvojové programy v cestovním ruchu - SROP Podopatření 4.2.1 Podpora nadregionální infrastruktury CR Podporované aktivity ucelené projekty cestovního ruchu zaměřené na komplexní vybavení přirozeného turistického regionu infrastrukturou cestovního ruchu (pouze IP) rozšiřování portfolia hotelů hotelových řetězců v regionech budování dálkových cyklostezek a cyklotras včetně doplňkové infrastruktury budování infrastruktury pro rekreační plavbu výstavba a obnova infrastruktury pro mezinárodní filmové, divadelní a hudební festivaly

15 Podopatření 4.2.1 Podpora nadregionální infrastruktury CR INDIVIDUÁLNÍ PROJEKTY Minimální přípustná výše celkových uznatelných nákladů projektu: 100 mil. Kč Struktura financování: ERDF (%) SR (%) VZ (%) Projekty státních organizací7525- Projekty krajů751510 Projekty obcí751510 Projekty NNO67,522,510 rozvojové programy v cestovním ruchu - SROP

16 Podopatření 4.2.1 Podpora nadregionální infrastruktury CR GRANTOVÉ SCHÉMA Struktura financování: ERDF (%) SR (%) VZ (%) Akce podnikatelů3511-1550-54 Minimální přípustná výše celkových uznatelných nákladů projektu: 3 mil € = 97 665 000 Kč rozvojové programy v cestovním ruchu - SROP Koneční uživatelé: právnické osoby (vymezené obchodním zákoníkem) podnikající v cestovním ruchu bez ohledu na počet zaměstnanců

17 Priorita 2 Regionální rozvoj infrastruktury Opatření 2.3 Regenerace a revitalizace vybraných měst Podpora se týká investičních projektů vybraných měst zkvalitňujících jejich celkové životní prostředí a životní podmínky obyvatel rozvojové programy v cestovním ruchu - SROP

18 Finanční prostředky pro opatření 2.3 ve SROP mld. Kč (kurz 30 Kč/€) v % SROP celkem17,2100 Priorita 4 celkem4,324 Opatření 4.2 invest3,2 75 Opatření 2.3 Regenerace a revitalizace vybraných měst Projekty jsou zaměřeny na regeneraci a revitalizaci: upadajících jader měst (např. historických jader) postižených území měst (spojených např. s útlumem hospodářských nebo společenských aktivit)

19 Opatření 2.3 Regenerace a revitalizace vybraných měst Koneční příjemci/uživatelé: obce (vybraná města) od 10 tis. do 100 tis. obyvatel Podporované projekty: stavební obnova nebo dostavba stavebních objektů ve vymezeném území města (stavba, stavební úpravy, restaurování), komplexní úpravy veřejné infrastruktury, veřejných prostranství (jako např. náměstí, ulic, zeleně, parků, tržišť), vodních ploch, vodotečí, přilehlého okolí, obnova technické infrastruktury a místních komunikací v území, demolice objektů a sanace prostor v území, konverze již urbanizovaných ploch ve správním území města na nové využití rozvojové programy v cestovním ruchu - SROP

20 Opatření 2.3 Regenerace a revitalizace vybraných měst rozvojové programy v cestovním ruchu - SROP Minimální přípustná výše celkových uznatelných nákladů projektu: 30 mil. Kč Struktura financování: ERDF (%) SR (%) VZ (%) Projekt města7512,5

21 rozvojové programy v cestovním ruchu - OP RLZ OPERAČNÍ PROGRAM ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ Priorita 4 Adaptabilita a podnikání Specifické cíle pro oblast cestovního ruchu: zlepšení profesní přípravy a vzdělávání absolventů zaměřených na CR, pracovníků a podnikatelů vzdělávání odborníků na CR ve veřejné správě zkvalitnění regionálního marketingu a managementu CR Opatření 4.2 Specifické vzdělávání

22 Konečné cílové skupiny: zaměstnanci a management podnikatelských subjektů podnikatelé včetně začínajících pracovníci veřejné správy a veřejných institucí účastníci vzdělávacích a informačních akcí rozvojové programy v cestovním ruchu - OP RLZ Konečný příjemce: Ministerstvo pro místní rozvoj Podpora je poskytována MPSV konečnému příjemci MMR formou: národních projektů grantových schémat

23 Opatření 4.2 Specifické vzdělávání Typy činností pro cílové skupiny: příprava obsahu nových standardů vzdělávání posluchačů CR středních a vysokých škol, vč. speciálního vysokokoškolského studia na výchovu turistického destinačního marketingu a managementu, regionálních a municipálních manažerů tvorba a realizace programů celoživotního vzdělávání pro cestovní ruch, včetně rekvalifikačních a poradenských programů pro služby cestovního ruchu a lázeňství, ekoturistiku a využívání a ochranu přírodních zdrojů a ekosystémů rozvojové programy v cestovním ruchu – OP RLZ

24 Opatření 4.2 Specifické vzdělávání Struktura financování: Národní projekty EU 75% Státní rozpočet 25% Finanční rámec opatření 4.2 Specifické vzdělávání v mil. Kč EUStátní rozpočetZdroje celkem 180,060,0240,0 rozvojové programy v cestovním ruchu - OP RLZ

25 Kontakty Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor koncepce a mezinárodní spolupráce v CR Staroměstské náměstí č. 6, 110 15 Praha 1 tel. 224 86 13 59 e-mail:projos@mmr.cz Kontaktní osoby: Ing. Josef Provazník rozvojové programy v cestovním ruchu – OP RLZ Opatření 4.2 Specifické vzdělávání

26 rozvojové programy v cestovním ruchu - SPPCR Státní program podpory cestovního ruchu Program schválila vláda ČR v roce 2000, v roce 2004 přijala jeho zaměření na roky 2004-2007. Podprogram č. 1 – Podpora rozvoje lázeňství Podprogram č. 2 – Podpora budování doprovodné infrastruktury cestovního ruchu pro sportovně-rekreační aktivity Podprogram č. 3 – Podpora prezentace ČR jako destinace cestovního ruchu

27 Státní program podpory cestovního ruchu 2006 rozvojové programy v cestovním ruchu - SPPCR Dne 31. 10. 2005 bylo vyhlášeno 1. kolo výzvy pro předkládání žádostí o dotace z podprogramů: Podpora rozvoje lázeňství Podpora budování doprovodné infrastruktury cestovního ruchu pro sportovně-rekreační aktivity Roční rozpočet cca 240 mil. Kč. Podporovány jsou menší investiční akce. Výzva ukončena ke dni 13. 1. 2006 ve 12.00 hod.

28 kontakty Ministerstvo pro místní rozvoj odbor rozvojových programů v cestovním ruchu oddělení státní podpory v cestovním ruchu Staroměstské náměstí č. 6, 110 15 Praha 1 tel. 224 86 14 12 e-mail:benmar@mmr.cz Kontaktní osoby: Bc. Margit Beníčková Ing. Renata Štefanová Ing. Martina Vážanská Ing. Eva Horynová rozvojové programy v cestovním ruchu - SPPCR Státní program podpory cestovního ruchu

29 Zkušenosti z realizace programů v období 2004-6

30 Nejčastější chyby projektů ve SROP Zpracování pod tlakem času – chyby a nedodělky Zpracování pod tlakem času – chyby a nedodělky Vznik projektu na základě nabídky peněz Vznik projektu na základě nabídky peněz Opodstatněnost problémů Opodstatněnost problémů Nesoulad projektu s programem a pravidly Nesoulad projektu s programem a pravidly Nereálné cíle projektů („papír snese všechno“) Nereálné cíle projektů („papír snese všechno“) Nadhodnocený rozpočet vzhledem k výsledkům Nadhodnocený rozpočet vzhledem k výsledkům Projekty typu „báječné nápady jednoho nadšence“ Projekty typu „báječné nápady jednoho nadšence“ Problémy s prokázání vlastnických vztahů Problémy s prokázání vlastnických vztahů Neprokázané finanční krytí, zadluženost žadatele Neprokázané finanční krytí, zadluženost žadatele Výběr zpracovatele a nedostatečné zkušenosti projektového týmu Výběr zpracovatele a nedostatečné zkušenosti projektového týmu Výběr dodavatele Výběr dodavatele Formální nedostatky zásadního charakteru Formální nedostatky zásadního charakteru Tyto chyby vedou ke zdržením v administraci a hodnocení projektů a následně ke snížení bodového ohodnocení. Zjištění nedostatků při ex-ante kontrolách vede k nepřiznání podpory.

31 Příklady nedodržení formálních náležitostí žádosti nebyl dodán potřebný počet výtisků dokumentů nedoloženy všechny PP elektronická žádost ve špatném formátu chyběla část ISPROFINU, případně nesouhlasily údaje nebyla doložena žádost o příspěvek ze SR a kraje územní rozhodnutí nenabylo právní moci nedoložen snímek z katastrální mapy zaměněny typy ekonomických analýz nedoložen doklad o posouzení vlivu na ŽP nesoulad mezi jednotlivými dokumenty Nejčastější chyby

32 Předpoklady úspěchu Začít včas Začít včas Promyslet účel a výsledky projektu Promyslet účel a výsledky projektu Volba a kontrola zpracovatele projektu Volba a kontrola zpracovatele projektu Vlastní kapacity na realizaci projektu Vlastní kapacity na realizaci projektu Finanční stránka projektu (zdroje, cash) Finanční stránka projektu (zdroje, cash) Výběr dodavatele (veřejné zakázky) Výběr dodavatele (veřejné zakázky) Reálnost a udržitelnost projektu Reálnost a udržitelnost projektu Konzultovat s úřady Konzultovat s úřady

33 Poznatky z oblasti podpory cestovního ruchu Dostatek projektů, obrovský převis poptávky (7x) Dostatek projektů, obrovský převis poptávky (7x) Velmi různorodá oblast problematicky programovatelná Velmi různorodá oblast problematicky programovatelná Absence strategického přístupu Absence strategického přístupu Roztříštěnost podpory Roztříštěnost podpory Projekty tažené nabídkou vs. hledání zdrojů Projekty tažené nabídkou vs. hledání zdrojů Podpora projektů, které dotace nepotřebují Podpora projektů, které dotace nepotřebují …

34 Programování Cíle programu a projektů = indikátory = kritéria Cestovní ruch – priorita 4 nová pracovní místa (hrubá, čistá)1090/850 nová stálá lůžka900 prodloužení délky pobytu zahr. turistů 4,6 podpořené památky40 soukromé spolufinancování 1,5 mld. Kč počty podpořených spec. projektů… počty podpořených spec. skupin… …

35 Zkušenosti s realizací operačních programů Rozdílná absorpce jednotlivých OP, priorit a opatření Rozdílná absorpce jednotlivých OP, priorit a opatření Právní, finanční, institucionální a administrativní bariéry Právní, finanční, institucionální a administrativní bariéry Potřeba kapacitního posílení a vzdělávání v oblasti přípravy a implementace projektů (vč. admin.) Potřeba kapacitního posílení a vzdělávání v oblasti přípravy a implementace projektů (vč. admin.)  Tlak na sjednocení národních a evropských programů

36 Příprava na programové období 2007-13

37 Příprava na programovací období 2007-13 Odhad alokace pro ČR na SF a FS v období 2007-2013 Strukturální fondy: cca 516,4 miliard Kč Fond soudržnosti: cca 258,2 miliard Kč + 15 % spolufinancování (Zdroj: expertní odhad MF ČR, leden 2006;běžné ceny) Pro srovnání na období 2004-6 bylo k dispozici ze EU 2,5 mld. € = 75 mld. Kč

38 Příprava na programovací období 2007-13 Principy programování 2007-13 Podpora strategičtějšího přístupu k programování Zachování principů politiky soudržnosti » Programování » Partnerství » Spolufinancování » Hodnocení Další decentralizace odpovědností na úroveň členského státu, regionální i místní

39 Příprava na programovací období 2007-13 Změny systému programování Podpora strategičtějšího přístupu k programování Zachování principů politiky soudržnosti » Programování » Partnerství » Spolufinancování » Hodnocení Další decentralizace odpovědností na úroveň členského státu, regionální i místní

40 Konvergence (Cíl1) Evropská územ. spolupráce (Cíl 3) OP ŽP (MŽP) OP Doprava (MD) OP Vzdělávání (MŠMT) OP Zaměstnanost (MPSV) OP Podnik. konkurencesch. (MPO) OP VaV, znalost ekon. (MŠMT, UV) ROPX ROP2 ROP1 IOP (MMR) OP TP NSR (MMR) Region. Konkurencesch. a zaměstnanost (Cíl 2) OP Praha (ERDF) OP Praha (ESF) Meziregionální spolupráce Nadnárodní spolupráce CBCX CBC2 CBC MF(Platební orgán) Evropská komiseMMR (koordinátor NSR) Pracovní návrh na koordinaci cílů politiky HSS EU Uspořádání operačních programů (včetně regionálních) je pouze orientační

41 Zaměření operačních programů Cíl Konvergence (97,1 %) OP Doprava (ERDF + FS) Infrastruktura OP Životní prostředí (ERDF + FS) OP Podnikání a inovace Podnikání OP Výzkum a vývoj OP RLZ a zaměstnanost Lidské zdroje OP Vzdělávání 7x ROP Regionální intervence Integrovaný OP (ERDF) OP Technická pomoc (ERDF) Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost (1,6 %) Praha – 2x OP Cíl Evropská územní spolupráce (1,3 %) 5 + 1 + 1

42 Indikativní časový harmonogram příprav Leden – březen: schválení NRP a NSRR vládou ČR I. čtvrtletí 2006: příprava operačních programů Duben 2006: schválení OP vládou ČR Po I. čtvrtletí 2006: konzultace NSRR a OP s EK (počátek prací na posilování administrativní a absorpční kapacity) III. čtvrtletí 2006: schválení nových nařízení Říjen 2006: formální předložení NSRR a OP EK Říjen 2006: způsobilost výdajů (od data předložení) Leden 2007: počátek implementace politiky HSS 2007 – 2013 Únor 2007: formální schválení OP EK Průběžně: ex-ante hodnocení, SEA, informace vládě

43 Zapojení (odborné) veřejnosti do přípravy OP Projekt RPS realizovaný CpKP: Odborná oponentura v rámci PS ŘKV Konzultace s NNO Informační kampaně Kulaté stoly k NRP v regionech (CpKP www.cpkp.cz/regiony) 25.1 Brno, Jihomoravský kraj 26. 1.Zlín, Zlínský kraj 30. 1. České Budějovice, Jihočeský kraj 1. 2. Plzeň, Plzeňský kraj 2. 2. Pardubice, Pardubický kraj 4. 2. Karlovy Vary, Karlovarský kraj 6. 2. Praha, kraj Praha 7. 2. Praha, Středočeský kraj 8. 2. Liberec, Liberecký kraj 9. 2. Jihlava, kraj Vysočina 13. 2. Ústí nad Labem, Ústecký kraj 15. 2. Ostrava, Moravskoslezský kraj 21. 2. Hradec Králové 25. 2. Olomouc, Olomoucký kraj

44 Děkuji za pozornost. Ing. Kamil Dörfler kamil.dorfler@seznam.cz tel.: 604 40 11 92


Stáhnout ppt "Jak získat prostředky na obnovu památek a cestovní ruch z fondů EU Společný regionální operační program 19.1.2006, Jihlava Ing. Kamil Dörfler."

Podobné prezentace


Reklamy Google