Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

F INANČNÍ ŘÍZENÍ Jakub Novotný 16. října 2009 Hranická rozvojová agentura, z.s.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "F INANČNÍ ŘÍZENÍ Jakub Novotný 16. října 2009 Hranická rozvojová agentura, z.s."— Transkript prezentace:

1 F INANČNÍ ŘÍZENÍ Jakub Novotný 16. října 2009 Hranická rozvojová agentura, z.s.

2 R IZIKO Přítomno u všech reálných aktivit U projektů je nutná jeho identifikace Existují nástroje snižování

3 R IZIKO Žádoucí Nežádoucí

4 R IZIKO Objektivní / Subjektivní / Kombinované Provozní / Tržní / Inovační / Investiční / Finanční Ovlivnitelné / Neovlivnitelné

5 O CHRANA PROTI RIZIKŮM Etapizace Pojištění Tvorba rezerv Diverzifikace Pružnost Dělení rizika Transfer rizika

6 ANALÝZA RIZIKA SPOČÍVÁ V Identifikaci kritických faktorů rizika (Stanovení bodu zvratu) ‏ Kvantifikaci rizika

7 CITLIVOSTNÍ ANALÝZA Způsob identifikaci kritických faktorů rizika Zkoumá proporcionalitu dopadu změny kritéria na výsledný kriteriální ukazatel

8 R IZIKO – HODNOCENÍ V MATICI Úrovně závažnosti následků rizik KatastrofickéKritickéOkrajovéNevýznamné Zanedbatelné Vysoce nepravděpodobná Přípustné Zanedbatelné Nepravděpodobná Nežádoucí PřípustnéZanedbatelnéMalá NepřípustnéNežádoucí PřípustnéObčasná Nepřípustné NežádoucíPřípustnéPravděpodobná Nepřípustné NežádoucíČastá Úroveň rizikaČetnost výskytu

9 R IZIKO – HODNOCENÍ V MATICI Úroveň rizika zanedbatelná1 Úroveň rizika přípustná2 Úroveň rizika nežádoucí3 Úroveň rizika nepřípustná4

10 RIZIKO – PŘÍKLAD VÝSLEDNÉHO PŘEHLEDU XXX1Archeologické nálezy na staveništi5 XXX2 Geologické problémy, kontaminace pozemku atd. 4 XX2Dodatečné změny požadavků investora3 X2Nedostatky v projektové dokumentaci2 XX3Nesoulad s územním plánem1 Stavebně technická rizika projektu : Orgán y ČR a EU Zhotovi tel Projekt ant Investo r Činitelé nesoucí a ovlivňující riziko Úrove ň rizika Popis rizikaČíslo

11 STUDIE PROVEDITELNOSTI Jednoznačná deklarace Proveditelnosti projektu Udržitelnosti (finanční, institucionální, organizační) projektu Efektivnosti projektu Nástin základních bodů dalšího postupu

12 ANALÝZA NÁKLADŮ A PŘÍNOSŮ

13 STRUKTURA STUDIE ANALÝZA NÁKLADŮ A PŘÍNOSŮ Úvod Shrnutí – přehled výsledků analýzy nákladů a přínosů Popis podstaty projektu Identifikace a popis dotčených skupin Stanovení jednotlivých nákladů a přínosů

14 STRUKTURA STUDIE ANALÝZA NÁKLADŮ A PŘÍNOSŮ Vyhodnocení kriteriálních ukazatelů a efektivity projektu Analýza a vyhodnocení rizika Závěr studie

15 IDENTIFIKACE A POPIS DOTČENÝCH SKUPIN Je nutné jasné kritérium začleňování Vhodné je skupiny řadit podle intenzity dopadu Cílové skupiny projektu jsou podmnožinou dotčených skupin!

16 IDENTIFIKACE A POPIS DOTČENÝCH SKUPIN Provádí se s nositelem projektu a experty v dané oblasti Možné metody nalézání Brainstorming Delfská metoda Metody tvůrčí konfrontace Metody systematického strukturování

17 STANOVENÍ JEDNOTLIVÝCH PŘÍNOSŮ A NÁKLADŮ Jednoznačně vyplývají z realizace projektu Jsou signifikantní pro uvažovaná hlediska

18 T EORETICKÉ „ MINIMUM “ Individuální poptávka Externality

19 I NDIVIDUÁLNÍ POPTÁVKA Jedinec „ohodnocuje“ produkty či služby na základě mezního užitku

20 E XTERNALITY efekt přelévání výroba či spotřeba jednoho subjektu způsobuje nezamýšlené náklady či přínosy subjektu jiného bez vyrovnání kladné externality záporné externality

21 MONETARIZACE NEPENĚŽNÍCH PŘÍJMŮ A NÁKLADŮ Pomocí tržní ceny Pomocí stínové ceny Pomocí hypotetického trhu Pomocí „cestovních nákladů“ … … … Nepeněžní příjmy a náklady se slovně popíší

22 MONETARIZACE NEPENĚŽNÍCH PŘÍJMŮ A NÁKLADŮ Všem metodám je společný antropocentrický pohled Je využíváno ekonomických kalkulací

23 M ONETARIZACE POMOCÍ TRŽNÍ CENY Existuje-li pro daný produkt či službu trh, pak se oceňuje existující tržní cenou Kurzy průvodců cestovního ruchu zdarma – ocenění komerční cenou Vytvořený park místo zarostlé proluky – přínos pro obyvatele např. změna ceny nemovitostí

24 M ONETARIZACE POMOCÍ STÍNOVÉ CENY Pokud pro daný produkt/službu existuje trh, ale je nějak regulován či deformován Cenová omezení Daňe Nezaměstnanost Např. přínos nájemníka/ů v 3+1 (regulované/neregulované nájemné)

25 S TÍNOVÁ MZDA ● SW – stínová mzda ● AW – průměrná mzda ● n em - počet zaměstnaných osob (profese-region) ● n unem - počet nezaměstnaných osob (profese-region)

26 P ŘÍNOS NOVĚ VZNIKLÉHO PRACOVNÍHO MÍSTA = ● Navrhovaná mzda – stínová mzda

27 M ONETARIZACE POMOCÍ HYPOTETICKÉHO TRHU Pokud pro daný produkt/službu neexistuje trh Finančně a časově náročná metoda V podstatě rozsáhlý „marketingový“ výzkum s cílem zjistit poptávku a ochotu „platit“

28 M ONETARIZACE POMOCÍ „ CESTOVNÍCH NÁKLADŮ “ Pokud pro daný produkt/službu neexistuje trh v dané lokalitě, ale jinde ano Zjištění reálné ochoty platit navíc cestovní náklady (explicitní i implicitní)


Stáhnout ppt "F INANČNÍ ŘÍZENÍ Jakub Novotný 16. října 2009 Hranická rozvojová agentura, z.s."

Podobné prezentace


Reklamy Google