Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Osnova Stručně charakterizujeme CBA

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Osnova Stručně charakterizujeme CBA"— Transkript prezentace:

1

2 Osnova Stručně charakterizujeme CBA
Hodnocení efektivnosti investičních prostředků – společné pro FS i CBA Analýza rizik - společné pro FS i CBA Struktura a postup při CBA Identifikace dotčených skupin Monetariazce dopadů

3 ANALÝZA NÁKLADŮ A PŘÍNOSŮ COST-BENEFIT ANALYSIS (CBA)
je standardní technika určená ke kalkulaci nákladů a přínosů a tím slouží jako podklad pro kvalifikované rozhodování spadá do předprojektové fáze

4 Historie CBA 1930 – USA projekt vodních zdrojů
1950 – USA analýza výdajů na zbrojení a na zdravotnictví 60. léta – rozšiřování aplikace CBA 70. léta – analýzy podpory rozvojových zemí

5 Analýza nákladů a přínosů jako dokument
Navazuje na FS nebo Může být součástí FS Jedná se o zcela samostatnou studii pak se v mnohém s FS překrývá

6 Analýza nákladů a přínosů jako dokument
V našem výkladu budeme CBA chápat jako rozšiřující součást FS Půjde nám zejména o výklad CBA jako analytické techniky

7 Hlavní diference FS a CBA
FS: efektivnost projektu se vyhodnocuje na základě přímých finančních dopadů projektu vzhledem k jeho realizátorovi CBA: efektivnost projektu se vyhodnocuje na základě všech finančně ohodnotitelných dopadů projektu

8 Typy CBA Realizační: pohlíží na všechny (i nepřímé) přínosy a náklady projektu z pohledu realizátora (blíží se k FS) Sociální: překračuje pohled investora a zkoumá přínosy a náklady pro společnost

9 Hodnocení efektivnosti investic

10 Hodnocení efektivnosti investice
Stejný postup pro FS i CBA Investice (obecně): odložení současné spotřeby ve prospěch vyšší spotřeby budoucí Vychází se z časové hodnoty peněz Utopené náklady se nezohledňují

11 Peněžní toky z investičních projektů
Kapitálové výdaje Peněžní příjmy

12 Odhad peněžních toků z investičních projektů - základní principy
Peněžní toky by měly vycházet z diferenčních veličin Odpisy dlouhodobého majetku jsou nepeněžní výdaj Peněžní toky by měly zobrazovat zdanění Do kalkulace peněžních toků se zahrnují i všechny nepřímé důsledky investování

13 Odhad peněžních toků z investičních projektů - základní principy
Utopené náklady nelze zahrnovat do kapitálových výdajů Do peněžních toků se zahrnují náklady obětované příležitosti V peněžních tocích z investice je nutné zohlednit i míru inflace

14 Odhad peněžních toků z investičních projektů - základní principy
Úroky, které jsou vyvolané financováním projektu pomocí úvěrů (či obligací) se nezahrnují při stanovení peněžních příjmů z investice

15 Identifikace kapitálových výdajů K
Výdaje na pořízení nové investice I Výdaje na trvalý přírůstek oběžného majetku O Příjmy (snížení) z prodeje investičního majetku, který je nahrazován P Daňové efekty D K = I + O – P +/- D

16 Identifikace peněžních příjmů z projektu
Nejkritičtější místo analýzy Vychází z předchozích analýz FS (zejména analýzy poptávky)

17 Roční peněžní příjmy z projektu (po dobu životnosti)
Zisk po zdanění Roční odpisy (+) Změny oběžného majetku (+/-) Úprava o placené úroky (+) (Příjem z prodeje investice na konci její životnosti) (+)

18 Peněžní toky projektu Sestaví se pro každý rok života projektu
Na základě kapitálových výdajů a peněžních příjmů Jsou vstupem pro kriteriální ukazatele

19 Diskontní míra Používá se pro časové rozlišení hotovostních toků
Jedná se o náklady na kapitál (financování)

20 Stanovení diskontní míry
Nejčastěji máme více zdrojů WACC = wc*kc*(1-T) + wv*kv + wp*kp Nominální / reálná diskontní míra

21 Kriteriální ukazatele
Slouží k hodnocení efektivnosti investičních projektů Dělení podle faktoru času Statické Dynamické Dělení podle pojetí efektů Nákladová Zisková Čistý peněžní příjem

22 Nejpoužívanější kriteriální ukazatele
Současná hodnota Čistá současná hodnota Vnitřní výnosové procento Doba návratnosti

23 Současná hodnota

24 Čistá současná hodnota

25 Vnitřní výnosové procento

26 Doba návratnosti

27 Do analýzy zahrnout Vliv úroků (náklad kapitálu) – prostřednictvím r
Vliv daní Vliv inflace

28 Analýza rizik

29 Riziko Přítomno u všech reálných aktivit
U projektů je nutná jeho identifikace Existují nástroje snižování

30 Riziko Žádoucí Nežádoucí

31 Riziko Objektivní / Subjektivní / Kombinované
Provozní / Tržní / Inovační / Investiční / Finanční / Podnikatelské Ovlivnitelné / Neovlivnitelné Systematické / Nesystematické

32 Ochrana proti rizikům Etapizace Pojištění Tvorba rezerv Diverzifikace
Pružnost Dělení rizika Transfer rizika

33 Analýza rizika spočívá v
Identifikaci kritických faktorů rizika (Stanovení bodu zvratu) Kvantifikaci rizika Příprava způsobů snížení rizika

34 Citlivostní analýza Způsob identifikaci kritických faktorů rizika
Zkoumá proporcionalitu dopadu změny kritéria na výsledný kriteriální ukazatel

35 Riziko – hodnocení v matici
Úrovně závažnosti následků rizik Katastrofické Kritické Okrajové Nevýznamné Zanedbatelné Vysoce nepravděpodobná Přípustné Nepravděpodobná Nežádoucí Malá Nepřípustné Občasná Pravděpodobná Častá Úroveň rizika Četnost výskytu

36 Riziko – hodnocení v matici
Úroveň rizika zanedbatelná 1 Úroveň rizika přípustná 2 Úroveň rizika nežádoucí 3 Úroveň rizika nepřípustná 4

37 Riziko – příklad výsledného přehledu
X 1 Archeologické nálezy na staveništi 5 2 Geologické problémy, kontaminace pozemku atd. 4 Dodatečné změny požadavků investora 3 Nedostatky v projektové dokumentaci Nesoulad s územním plánem Stavebně technická rizika projektu : Orgány ČR a EU Zhotovitel Projektant Investor Činitelé nesoucí a ovlivňující riziko Úroveň rizika Popis rizika Číslo

38 Analýza nákladů a přínosů

39 Struktura studie analýza nákladů a přínosů
Úvod Shrnutí – přehled výsledků analýzy nákladů a přínosů Popis podstaty projektu Identifikace a popis dotčených skupin Stanovení jednotlivých nákladů a přínosů

40 Struktura studie analýza nákladů a přínosů
Vyhodnocení kriteriálních ukazatelů a efektivity projektu Analýza a vyhodnocení rizika Závěr studie

41 Identifikace a popis dotčených skupin
Je nutné jasné kritérium začleňování Vhodné je skupiny řadit podle intenzity dopadu Cílové skupiny projektu jsou podmnožinou dotčených skupin!

42 Identifikace a popis dotčených skupin
Provádí se s nositelem projektu a experty v dané oblasti Možné metody nalézání Brainstorming Delfská metoda Metody tvůrčí konfrontace Metody systematického strukturování

43 Stanovení jednotlivých přínosů a nákladů
Jednoznačně vyplývají z realizace projektu Jsou signifikantní pro uvažovaná hlediska

44 Teoretické „minimum“ Přebytek spotřebitele Externality

45 Přebytek spotřebitele
Rozdíl mezi celkovým užitkem zboží a objemem výdajů na jeho nákup

46 Externality efekt přelévání
výroba či spotřeba jednoho subjektu způsobuje nezamýšlené náklady či přínosy subjektu jiného bez vyrovnání kladné externality záporné externality

47 Monetarizace nepeněžních příjmů a nákladů
Pomocí tržní ceny Pomocí stínové ceny Pomocí hypotetického trhu Pomocí „cestovních nákladů“ … … … Nepeněžní příjmy a náklady se slovně popíší

48 Monetarizace nepeněžních příjmů a nákladů
Všem metodám je společný antropocentrický pohled Je využíváno ekonomických kalkulací

49 Monetarizace pomocí tržní ceny
Existuje-li pro daný produkt či službu trh, pak se oceňuje existující tržní cenou Vytvořený park místo zarostlé proluky – přínos pro obyvatele např. změna ceny nemovitostí

50 Monetarizace pomocí stínové ceny
Pokud pro daný produkt/službu existuje trh, ale je nějak regulován či deformován Cenová omezení Daňe Nezaměstnanost Např. přínos nájemníka/ů v 3+1 (regulované/neregulované nájemné – ochota platit)

51 Monetarizace pomocí hypotetického trhu
Pokud pro daný produkt/službu neexistuje trh Finančně a časově náročná metoda V podstatě rozsáhlý „marketingový“ výzkum s cílem zjistit poptávku a ochotu „platit“

52 Monetarizace pomocí „cestovních nákladů“
Pokud pro daný produkt/službu neexistuje trh v dané lokalitě, ale jinde ano Zjištění reálné ochoty platit navíc cestovní náklady (explicitní i implicitní)

53 Děkuji za pozornost KONTAKT Ing. Jakub Novotný


Stáhnout ppt "Osnova Stručně charakterizujeme CBA"

Podobné prezentace


Reklamy Google