Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Osnova •S•Stručně charakterizujeme CBA •H•Hodnocení efektivnosti investičních prostředků – společné pro FS i CBA •A•Analýza rizik - společné pro FS i.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Osnova •S•Stručně charakterizujeme CBA •H•Hodnocení efektivnosti investičních prostředků – společné pro FS i CBA •A•Analýza rizik - společné pro FS i."— Transkript prezentace:

1

2 Osnova •S•Stručně charakterizujeme CBA •H•Hodnocení efektivnosti investičních prostředků – společné pro FS i CBA •A•Analýza rizik - společné pro FS i CBA •S•Struktura a postup při CBA •I•Identifikace dotčených skupin •M•Monetariazce dopadů

3 ANALÝZA NÁKLADŮ A PŘÍNOSŮ COST-BENEFIT ANALYSIS (CBA) je standardní technika určená ke kalkulaci nákladů a přínosů a tím slouží jako podklad pro kvalifikované rozhodování spadá do předprojektové fáze

4 Historie CBA •1•1930 – USA projekt vodních zdrojů •1•1950 – USA analýza výdajů na zbrojení a na zdravotnictví •6•60. léta – rozšiřování aplikace CBA •7•70. léta – analýzy podpory rozvojových zemí

5 Analýza nákladů a přínosů jako dokument •N•Navazuje na FS nebo •M•Může být součástí FS nebo •J•Jedná se o zcela samostatnou studii –p–pak se v mnohém s FS překrývá

6 Analýza nákladů a přínosů jako dokument •V•V našem výkladu budeme CBA chápat jako rozšiřující součást FS •P•Půjde nám zejména o výklad CBA jako analytické techniky

7 Hlavní diference FS a CBA •F•FS: efektivnost projektu se vyhodnocuje na základě přímých finančních dopadů projektu vzhledem k jeho realizátorovi •C•CBA: efektivnost projektu se vyhodnocuje na základě všech finančně ohodnotitelných dopadů projektu

8 Typy CBA •R•Realizační: pohlíží na všechny (i nepřímé) přínosy a náklady projektu z pohledu realizátora (blíží se k FS) •S•Sociální: překračuje pohled investora a zkoumá přínosy a náklady pro společnost

9 Hodnocení efektivnosti investic

10 Hodnocení efektivnosti investice •S•Stejný postup pro FS i CBA •I•Investice (obecně): odložení současné spotřeby ve prospěch vyšší spotřeby budoucí •V•Vychází se z časové hodnoty peněz •U•Utopené náklady se nezohledňují

11 Peněžní toky z investičních projektů • Kapitálové výdaje • Peněžní příjmy

12 Odhad peněžních toků z investičních projektů - základní principy •P•Peněžní toky by měly vycházet z diferenčních veličin •O•Odpisy dlouhodobého majetku jsou nepeněžní výdaj •P•Peněžní toky by měly zobrazovat zdanění •D•Do kalkulace peněžních toků se zahrnují i všechny nepřímé důsledky investování

13 Odhad peněžních toků z investičních projektů - základní principy •U•Utopené náklady nelze zahrnovat do kapitálových výdajů •D•Do peněžních toků se zahrnují náklady obětované příležitosti •V•V peněžních tocích z investice je nutné zohlednit i míru inflace

14 Odhad peněžních toků z investičních projektů - základní principy •Ú•Úroky, které jsou vyvolané financováním projektu pomocí úvěrů (či obligací) se nezahrnují při stanovení peněžních příjmů z investice

15 Identifikace kapitálových výdajů K •V•Výdaje na pořízení nové investice I •V•Výdaje na trvalý přírůstek oběžného majetku O •P•Příjmy (snížení) z prodeje investičního majetku, který je nahrazován P •D•Daňové efekty D •K•K = I + O – P +/- D

16 Identifikace peněžních příjmů z projektu •N•Nejkritičtější místo analýzy •V•Vychází z předchozích analýz FS (zejména analýzy poptávky)

17 Roční peněžní příjmy z projektu (po dobu životnosti) •Z•Zisk po zdanění •R•Roční odpisy (+) •Z•Změny oběžného majetku (+/-) •Ú•Úprava o placené úroky (+) •(•(Příjem z prodeje investice na konci její životnosti) (+)

18 Peněžní toky projektu •S•Sestaví se pro každý rok života projektu •N•Na základě kapitálových výdajů a peněžních příjmů •J•Jsou vstupem pro kriteriální ukazatele

19 Diskontní míra •P•Používá se pro časové rozlišení hotovostních toků •J•Jedná se o náklady na kapitál (financování)

20 Stanovení diskontní míry •N•Nejčastěji máme více zdrojů •W•WACC = w c *k c *(1-T) + w v *k v + w p *k p •N•Nominální / reálná diskontní míra

21 Kriteriální ukazatele •S•Slouží k hodnocení efektivnosti investičních projektů •D•Dělení podle faktoru času –S–Statické –D–Dynamické •D•Dělení podle pojetí efektů –N–Nákladová –Z–Zisková –Č–Čistý peněžní příjem

22 Nejpoužívanější kriteriální ukazatele •S•Současná hodnota •Č•Čistá současná hodnota •V•Vnitřní výnosové procento •D•Doba návratnosti

23 Současná hodnota

24 Čistá současná hodnota

25 Vnitřní výnosové procento

26 Doba návratnosti

27 Do analýzy zahrnout •V•Vliv úroků (náklad kapitálu) – prostřednictvím r •V•Vliv daní •V•Vliv inflace

28 Analýza rizik

29 Riziko •P•Přítomno u všech reálných aktivit •U•U projektů je nutná jeho identifikace •E•Existují nástroje snižování

30 Riziko •Ž•Žádoucí •N•Nežádoucí

31 Riziko •O•Objektivní / Subjektivní / Kombinované •P•Provozní / Tržní / Inovační / Investiční / Finanční / Podnikatelské •O•Ovlivnitelné / Neovlivnitelné •S•Systematické / Nesystematické

32 Ochrana proti rizikům •E•Etapizace •P•Pojištění •T•Tvorba rezerv •D•Diverzifikace •P•Pružnost •D•Dělení rizika •T•Transfer rizika

33 Analýza rizika spočívá v •I•Identifikaci kritických faktorů rizika •(•(Stanovení bodu zvratu) •K•Kvantifikaci rizika •P•Příprava způsobů snížení rizika

34 Citlivostní analýza •Z•Způsob identifikaci kritických faktorů rizika •Z•Zkoumá proporcionalitu dopadu změny kritéria na výsledný kriteriální ukazatel

35 Riziko – hodnocení v matici Úrovně závažnosti následků rizik KatastrofickéKritickéOkrajovéNevýznamné Zanedbatelné Vysoce nepravděpodobná Přípustné Zanedbatelné Nepravděpodobná Nežádoucí PřípustnéZanedbatelnéMalá NepřípustnéNežádoucí PřípustnéObčasná Nepřípustné NežádoucíPřípustnéPravděpodobná Nepřípustné NežádoucíČastá Úroveň rizikaČetnost výskytu

36 Riziko – hodnocení v matici •Ú•Úroveň rizika zanedbatelná1 •Ú•Úroveň rizika přípustná2 •Ú•Úroveň rizika nežádoucí3 •Ú•Úroveň rizika nepřípustná4

37 Riziko – příklad výsledného přehledu XXX1Archeologické nálezy na staveništi5 XXX2 Geologické problémy, kontaminace pozemku atd. 4 XX2Dodatečné změny požadavků investora3 X2Nedostatky v projektové dokumentaci2 XX3Nesoulad s územním plánem1 Stavebně technická rizika projektu : Orgán y ČR a EU Zhotovi tel Projekt ant Investo r Činitelé nesoucí a ovlivňující riziko Úrov eň rizika Popis rizikaČíslo

38 Analýza nákladů a přínosů

39 Struktura studie analýza nákladů a přínosů •Ú•Úvod •S•Shrnutí – přehled výsledků analýzy nákladů a přínosů •P•Popis podstaty projektu •I•Identifikace a popis dotčených skupin •S•Stanovení jednotlivých nákladů a přínosů

40 Struktura studie analýza nákladů a přínosů •V•Vyhodnocení kriteriálních ukazatelů a efektivity projektu •A•Analýza a vyhodnocení rizika •Z•Závěr studie

41 Identifikace a popis dotčených skupin •J•Je nutné jasné kritérium začleňování •V•Vhodné je skupiny řadit podle intenzity dopadu •C•Cílové skupiny projektu jsou podmnožinou dotčených skupin!

42 Identifikace a popis dotčených skupin •P•Provádí se s nositelem projektu a experty v dané oblasti •M•Možné metody nalézání –B–Brainstorming –D–Delfská metoda –M–Metody tvůrčí konfrontace –M–Metody systematického strukturování

43 Stanovení jednotlivých přínosů a nákladů •J•Jednoznačně vyplývají z realizace projektu •J•Jsou signifikantní pro uvažovaná hlediska

44 Teoretické „minimum“ •P•Přebytek spotřebitele •E•Externality

45 Přebytek spotřebitele •R•Rozdíl mezi celkovým užitkem zboží a objemem výdajů na jeho nákup

46 Externality •e•efekt přelévání •v•výroba či spotřeba jednoho subjektu způsobuje nezamýšlené náklady či přínosy subjektu jiného bez vyrovnání •k•kladné externality •z•záporné externality

47 Monetarizace nepeněžních příjmů a nákladů •P•Pomocí tržní ceny •P•Pomocí stínové ceny •P•Pomocí hypotetického trhu •P•Pomocí „cestovních nákladů“ •…•… … … •N•Nepeněžní příjmy a náklady se slovně popíší

48 Monetarizace nepeněžních příjmů a nákladů •V•Všem metodám je společný antropocentrický pohled •J•Je využíváno ekonomických kalkulací

49 Monetarizace pomocí tržní ceny •E•Existuje-li pro daný produkt či službu trh, pak se oceňuje existující tržní cenou •V•Vytvořený park místo zarostlé proluky – přínos pro obyvatele např. změna ceny nemovitostí

50 Monetarizace pomocí stínové ceny •P•Pokud pro daný produkt/službu existuje trh, ale je nějak regulován či deformován –C–Cenová omezení –D–Daňe –N–Nezaměstnanost •N•Např. přínos nájemníka/ů v 3+1 (regulované/neregulované nájemné – ochota platit)

51 Monetarizace pomocí hypotetického trhu •P•Pokud pro daný produkt/službu neexistuje trh •F•Finančně a časově náročná metoda •V•V podstatě rozsáhlý „marketingový“ výzkum s cílem zjistit poptávku a ochotu „platit“

52 Monetarizace pomocí „cestovních nákladů“ •P•Pokud pro daný produkt/službu neexistuje trh v dané lokalitě, ale jinde ano •Z•Zjištění reálné ochoty platit navíc cestovní náklady (explicitní i implicitní)

53 Děkuji za pozornost KONTAKT Ing. Jakub Novotný jakub@i-novotny.net


Stáhnout ppt "Osnova •S•Stručně charakterizujeme CBA •H•Hodnocení efektivnosti investičních prostředků – společné pro FS i CBA •A•Analýza rizik - společné pro FS i."

Podobné prezentace


Reklamy Google