Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

01 Úvod do stylistiky Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "01 Úvod do stylistiky Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí."— Transkript prezentace:

1 01 Úvod do stylistiky Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí

2 Stylistika = jazykovědná disciplína zabývající se výběrem a způsobem uspořádání jazykových prostředků, jež se uplatňují během jazykové komunikace  u psané jazykové komunikace se uplatňuje i výběr grafických prostředků (velikost, barva, typ písma; ilustrace, schémata atd.)  u mluvené formy – výběr neverbálních prostředků (gesta, mimika atd.)

3 Styl  z řeckého stylos = rydlo, původně nástroj k psaní na voskovou destičku;  starověký Řím – osobitý způsob vyjadřování v řečnictví a básnictví; následně v dalších druzích umění (architektura, malířství atd.)  od 19. století v dalších oblastech lidské činnosti (oblékání, sport, móda atd.)

4 Styl obecně = výběr a uspořádání jednotek v jakékoli lidské činnosti (např. styl oblékání: ležérně, sportovně, extravagantně; hudební styl: jazz, rock, folk atd.) Jazykový styl = způsob výstavby jazykového projevu; způsob výběru a uspořádání jazykových prostředků (slov, slovních spojení, větných forem)  výběr a uspořádání jazykových prostředků závisí na autorovi i na dalších podmínkách, za kterých projev vzniká  tyto podmínky = slohotvorní činitelé

5 Slohotvorní činitelé: - podmínky (okolnosti) jazykového projevu a) subjektivní činitelé – podmíněni osobností autora: pohlaví věk povahové rysy psychický typ dosažené vzdělání zájmy zaměstnání výrazové schopnosti, pohotovost, talent - každý člověk má svůj individuální styl = styl jednotlivce (Čapek, Vančura, Hrabal aj.)*

6 objektivní činitelé – jsou nezávislí na autorovi, plynou z toho, čím je autor obklopen: funkce projevu forma projevu prostředí a situace kontakt s adresátem míra připravenosti střídání mluvčích téma projevu

7 Funkce projevu  komunikační funkce jazykového projevu = nejpodstatnější objektivní činitel jazykového projevu  komunikační funkce rozhoduje o výběru jazykových prostředků a způsobu jejich uspořádání  podle zaměření a funkce projevu rozlišujeme tyto funkční styly: prostě sdělovací ( hovorový ) – funkce prostě sdělná publicistický – funkce získávací, přesvědčovací odborný – funkce odborně sdělná administrativní – funkce hospodářsko-správní a řídící umělecký – funkce estetická řečnický – funkce agitační, propagační, přesvědčovací*

8 Forma projevu  jazykové projevy mohou být realizovány zvukovými nebo grafickými prostředky, zvukové se uplatňují v projevech mluvených, grafické v projevech psaných  obě formy jazykového projevu mají své specifické rysy, vlastnosti a prostředky, které se uplatňují již při jejich vzniku a jimiž je dána jejich stylová úroveň

9 Mluvený projev - Bývá nepřipravený (vyjma přednášek, diskusí, vysílání v rádiu či televizi apod.). - Nepřipravenost má za následek vznik často dlouhých, ale zároveň nepříliš složitých souvětí, chyb a odchylek, nepřesností a neobratností. - Je většinou jedinečný a neopakovatelný. - Váže se na konkrétní situaci, plyne s časem – nelze se k němu zpravidla vracet. - Přímý kontakt s adresátem. - Mluvený projev je zvukově realizovaný, melodií silou hlasu, a jeho zabarvením lze vyjádřit city, emoce a postoje, které lze v psaném projevu pouze popsat či přiblížit grafickými prostředky - Bývá doprovázen neverbálními prostředky (mimika, gesta atd.). - Je základní formou prostě sdělovacího stylu.

10 Situace a prostředí  projevy soukromé – většinou určeny úzkému okruhu posluchačů - jsou uvolněnější, spontánnější, více bezprostřední - užívají i prostředků nespisovné češtiny  projevy veřejné - jsou určeny širšímu okruhu posluchačů (přednáška, televize, rozhlas), mohou být ale realizovány i v úzkém kruhu adresátů - užívají prostředků spisovné češtiny

11 Kontakt s adresátem  přímý - zejména u projevů mluvených - nemusí být realizován pouze osobním kontaktem, ale i prostřednictvím telefonického rozhovoru a osobní korespondence  nepřímý (zprostředkovaný) - zejména u projevů psaných - televizní, rozhlasové projevy

12 Míra připravenosti - závisí na vztahu autora k projevu (autor si projev předem připraví, nebo nepřipraví)  detailně připravené projevy (autor si zaznamenává všechny podrobnosti předem písemně, ale s vědomím, že se jedná o mluvený projev)  částečně připravené projevy (autor si projev předem promyslí, zapíše si základní osnovu nebo body projevu)  nepřipravené projevy (autor reaguje na určitou skutečnost přímo, bez jakékoli přípravy)

13 Střídání mluvčích  monolog (projev autora plyne nepřetržitě, bez přerušování)  dialog (adresáti se střídají, projev jednoho mluvčího je střídán reakcí druhého mluvčího)

14 Téma projevu - vztah autora k projevu může být intelektuální nebo emocionální ( např. ve vědeckých pojednáních – vztah intelektuální, v osobní korespondenci – vztah citový, emocionální; v publicistických projevech bývá často zastoupen vztah emotivní = mající vzbudit emoce)

15 Seznam použitých pramenů: Adámková, Petra a kol.: Český jazyk a komunikace pro SŠ – 1. díl – Učebnice. DIDAKTIS, Brno 2010 Bolfová, Kateřina, Srpová Hana: Stylistika. OA Orlová 2006 Martinková, Věra: Český jazyk 1. Trizonia, Praha 1991 Mašková, Drahuše: Český jazyk – přehled středoškolského učiva. Petra Velanová, Třebíč 2005 Mašková, Drahuše: Český jazyk – testové úlohy. Petra Velanová, Třebíč 2009 Mužíková, Olga a kol.: Odmaturuj z českého jazyka, Didaktis, Brno 2002 Sochrová, Marie: Český jazyk v kostce. Fragment, Havlíčkův Brod 2007 http://obrazky.cz Úvod do stylistiky Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí


Stáhnout ppt "01 Úvod do stylistiky Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí."

Podobné prezentace


Reklamy Google